Organisation

Fredsorganisation

En kommunal ledningsgrupp bestående av kommunalråd, berörda förvaltningschefer eller andra sakkunniga inom kommunen ska kunna sammankallas vid större olyckshändelser eller allvarliga störningar i kommunen. Sammankallande är räddningschef i beredskap.

Kommunstyrelsen har ansvaret för att den brandförebyggande verksamheten i form av att tillsyn och sotning utförs regelbundet. Utförande av dessa arbetsuppgifter har delegerats till räddningstjänstens tillsynsförrättare och kommunens skorstensfejarmästare.

Den förebyggande verksamheten omfattar även byggnadstekniskt brandskydd.
  
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor även främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet.

Samarbetsavtal finns mellan Tanum, Strömstad och Sotenäs kommuner om räddningschef i beredskap.

Räddningsstyrkorna i Tanumshede och Hamburgsund består av deltidsanställd personal.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede