Kommunens planarbete

vy över Tanumshede

Kommunen har ansvar att planera hur mark- och vattenområden ska användas. Planeringen syftar till att visa hur kommunen kan utvecklas i framtiden. I planeringen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Översiktligt och i detalj

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och på detaljerad nivå genom översiktsplaner och detaljplaner. I en översiktsplan tar politikerna ställning till den översiktliga markanvändningen i kommunen. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar, bestäms i en detaljplan.

Möjlighet att påverka

När en översiktsplan tas fram ges alltid samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. När en detaljplan tas fram får sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden.

Aktuell information

Del av planområde Ertseröd 1:5, 1:7

Granskning pågår av detaljplan för del av Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:7

Syftet är att möjliggöra utbyggnad av bostäder. Planförslaget medger cirka 21 fastigheter för friliggande enbostadshus

 

 

Del av planområde Tanums-Rörvik 1:56, 1:221

Utställning pågår av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:56 och Tanums-Rörvik 1:221

Syftet är att ge möjlighet till utbyggnad av bostäder. Planförslaget omfattar en befintlig och 13 nya tomter för friliggande enbostadshus

 

 

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Kartportal för bygga och bolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du information om planer, verkställda och pågående, samt tomter som är till försäljning.