Kommunens planarbete

vy över Tanumshede

Kommunen har ansvar att planera hur mark- och vattenområden ska användas. Planeringen syftar till att visa hur kommunen kan utvecklas i framtiden. I planeringen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Översiktligt och i detalj

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och på detaljerad nivå genom översiktsplaner och detaljplaner. I en översiktsplan tar politikerna ställning till den översiktliga markanvändningen i kommunen. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar, bestäms i en detaljplan.

Möjlighet att påverka

När en översiktsplan tas fram ges alltid samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. När en detaljplan tas fram får sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden.

Aktuell information

Del av planområde Kämperöd 1:3

Detaljplan för del av Kämperöd 1:3 m. fl. har vunnit laga kraft

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av samhället med 27 friliggande bostadshus samt tre flerbostadshus. 

 

Ortofoto planområde Ertseröd 1:53

Programsamråd av detaljplan för Ertseröd 1:53 m. fl., Sportshopen

Programmets syfte är att belysa förutsättningarna för en utbyggnad av sportshopens butik och lager, samt parkering för verksamheten

 

Vy över detaljplaneområde Fjällbacka 176:98

Samråd av detaljplan för Fjällbacka 176:98 med flera

Syftet med detaljplanen är att uppdatera befintlig detaljplan och göra befintliga fastigheter planenliga

 

Bild ÖP2030

Utställning av ny översiktsplan 2030

Förslaget omfattar hela kommunen och innehåller rekommendationer för mark- och vattenanvändning med ett perspektiv på år 2030

 

Flygbild över planområde Hamburgsund 3:3

Detaljplan för del av Hamburgsund 3:3 har vunnit laga kraft

Detaljplanen syftar till att skapa två nya sjöbodsförråd och bryggor med båtplatser i anslutning till befintlig småbåtshamn

 

Del av planområde Tanum 1:128

Detaljplan för Tanum 1:128 har vunnit laga kraft

Syftet med detaljplanen är att ta fram cirka 30 nya lägenheter i ett antal flerfamiljshus 

 

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede