Kommunens planarbete

vy över Tanumshede

Kommunen har ansvar att planera hur mark- och vattenområden ska användas. Planeringen syftar till att visa hur kommunen kan utvecklas i framtiden. I planeringen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Översiktligt och i detalj

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och på detaljerad nivå genom översiktsplaner och detaljplaner. I en översiktsplan tar politikerna ställning till den översiktliga markanvändningen i kommunen. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar, bestäms i en detaljplan.

Möjlighet att påverka

När en översiktsplan tas fram ges alltid samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. När en detaljplan tas fram får sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden.

Aktuell information

Del av planområde del av Kanebo 1:6, Tångane

Samråd pågår av detaljplan för del av Kanebo 1:6 med flera, Tångane

Syftet är att utöka byggrätterna i tre äldre byggnadsplaner

 

 

Del av planområde del av Tanums-Rörvik 1:141, långtidsparkering

Granskning pågår av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 med flera, långtidsparkering

Syftet är att möjliggöra utbyggnad av parkering och återvinningsstation

 

 

Flygfoto över planområde Tanums-Rörvik 1:101, 1:58

Samråd pågår av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101, 1:58

Syftet är att möjliggöra bildandet av 14 bostadstomter

 

 

Vy över planområde Fjällbacka 176:98

Detaljplan för Fjällbacka 176:98 med flera, har vunnit laga kraft

Syftet är att uppdatera befintlig detaljplan och göra befintliga fastigheter planenliga

 

Ortofoto planområde för Ertseröd 1:3

Detaljplan för del av Ertseröd 1:3 har vunnit laga kraft

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en etablering av ett tjugotal småhus, samt ett aktivitetsområde för idrotts- och odlingsändamål 

Del av planområde Resö 8:69 med flera

Detaljplan för del av Resö 8:69 har vunnit laga kraft

Detaljplanens syfte är att skapa nya byggrätter för enbostadshus, parhus eller radhus intill befintlig bostadsbebyggelse på Resö 

 

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Kartportal för bygga och bolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du information om planer, verkställda och pågående, samt tomter som är till försäljning.