Intressanta länkar

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbetar bland annat för en god arbetsmiljö.

Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.

Brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), lag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandfarliga och explosiva varor (2010:1075), förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandskyddsföreningen Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lyder under Svenska Brandskyddsföreningen och arbetar för ett bättre brandskydd och för att öka kunskapen om bränder och brandrisker.

Brandförsäkringsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. förvaltar och administrerar ett betydande bestånd av allframtidsförsäkringar för brandskada samt förvaltar placeringstillgångar som till största del härrör från denna försäkringsgren.

Brandmännens Riksförbund (BRF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en organisation för deltidsanställda brandförmän och brandmän.

Elsäkerhetsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är den föreskrivande och kontrollansvariga myndigheten inom området elsäkerhet och EMC.

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer (FSFB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbetar aktivt för ett säkrare och tryggare samhälle med inriktning framförallt på brandskydd.

Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. svarar på frågor om förgiftning.

Larmtjänst AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är försäkringsbolagens gemensamma branschorganisation.

Lunds tekniska högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har bland annat brandingenjörsprogrammet och civilingenjörsprogrammet i riskhantering att erbjuda.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en av regeringens och de statliga myndigheternas förlängda arm ute i länen. Bland annat utövar länsstyrelsen tillsyn av räddningstjänsten på uppdrag av Statens Räddningsverk (SRV).

Plan- och bygglag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan- och byggförordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är räddningstjänstens samarbetspartner i många frågor, till exempel vid operativa insatser, brandutredningar och tillstånd för offentliga arrangemang.

Radio Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är stationerad i Uddevalla och täcker 14 kommuner. Lokala nyheter, lokal aktuell trafikinformation, lokal sport och lokalt kulturliv blandat med musik.

Samverkan 112 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en tidning för den som är intresserad av vad som händer inom ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst.

SKYDDSFORUM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. knyter samman företag, organisationer och myndigheter i ett kompetensnätverk och har som intresseområden brand, miljö, kontinuitetsplanering, skydd, säkerhet och verkskydd.

Statens haverikommission Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. undersöker från säkerhetssynpunkt alla slags allvarliga olyckor och tillbud.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är den statliga myndighet som bland annat har till uppgift att utfärda föreskrifter till lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, utöva tillsyn över räddningstjänsterna, arbeta med forskning och utveckling inom området samt grundutbilda all räddningstjänstpersonal.

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har till uppgift att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning.

Svenska Brandbefälets Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga förbindelser. Omsluter hel- och deltidsanställda brandbefäl.

Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en ideell förening som verkar för att förebygga och begränsa sådana skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand.

Svenska Brandredskapsföreningen (SVEBRA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är branschförening för svenska företag som är verksamma inom områdena brand- och skyddsmaterial.

Svenska Gasföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.har som huvuduppgift att verka för en säker och rationell användning av energigaser.

Svenska Kraftnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ser till att el transporteras över hela Sverige.

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger råd om badvett, båtvett, isvett, larmrutiner, mun mot mun-metoden, larmrutiner, livräddning, flytvästar med mera.

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har till ändamål att främja trygghet och säkerhet för person och egendom genom förebyggande arbete mot brott med mera.

Svensk Utryckningsfordonsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en förening där du hittar allt om utryckningsfordon.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. informerar bland annat om läget på vägarna, körkort, trafiksäkerhet och barn i trafiken.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede