Detaljplan för del av Norra Backa 1:3 med flera

Foto över planområdet Norra Backa 1:3

Granskning pågår 2021-07-20 till och med 2021-09-02

Planområdet ligger cirka 3 kilometer nordost om Fjällbacka centrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya byggrätter för fritidsboende i anslutning till golfbana, att stärka turism och rekreationsvärden, samt att säkra en tillfartsväg tillsammans med befintliga och nya gångstråk i området.

Planförslaget följer rekommendationerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen anses inte bidra till en betydande miljöpåverkan och det behöver därför inte upprättas någon särskild miljökonsekvensbeskrivning.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden,
457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2021-09-02

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede