Planprocessen

Beskrivningen på denna sida avser den plan- och bygglag (PBL 2010:900) som gäller från 2 maj 2011. 

Fysisk planering handlar om lämplig mark- och vattenanvändning med hänsyn till bland annat sociala, tekniska, estetiska, ekonomiska, kulturella och miljömässiga faktorer. Stora delar av planeringsprocessen innebär att göra lämpliga avvägningar eller kompromisser för att nå godtagbara lösningar.

För att alla ska ha möjlighet till insyn i planeringsprocessen och få tillfälle att lämna sina synpunkter, yttra sig, finns en bestämd arbetsgång för den kommunala planeringen. Arbetsgången är reglerad i plan- och bygglagen.

Planprocessen skiljer sig mellan planer beroende på om planen påbörjats före eller efter 2015. De planer som påbörjats före 2015 faller under plan- och bygglagen (2010:900), och de planer som påbörjats från och med 2015 hanteras enligt plan- och bygglagen (2014:900).

Mer information finns här:

Boverket (www.boverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan- och bygglagen Kunskapsbanken (Detaljplaneprocesserna - PBL kunskapsbanken - Boverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Planprocessen i bildFörstora bilden

Planbesked

Genom beslutet om planbesked avgör kommunen om det är lämpligt att inleda arbete med att ta fram en ny detaljplan för ett område. Om beslutet är positivt kan arbetet med att ta fram en detaljplan påbörjas.

Program

I vissa fall kan kommunen bedöma att det behövs ett så kallat planprogram för att underlätta arbetet med en detaljplan. Planprogrammet ska klargöra planens utgångspunkter och mål. Programhandlingar tas då fram, ett progrtamsamråd genomförs och synpunkter som kommer in ställs samman i en programsamrådsredogörelse.

Samråd

Om det gjorts ett program omarbetas förslaget och samrådshandlingar tas därefter fram. Har det inte varit nödvändigt med ett planprogram tas det fram samrådshandlingar direkt. Ett samråd genomförs och de synpunkter som kommer in ställs samman i en samrådsredogörelse.

Granskning

Samrådshandlingarna bearbetas till ett slutligtligt förslag till detaljplan. Detta förslag ställs ut för granskning. Synpunkter som kommer in under granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Kommunens politiker tar ställning till detaljplaneförslaget. Miljö- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplanen.

Laga kraft

Den som är berörd av detaljplanen och har lämnat in skriftliga synpunkter under tidigare skeden och inte fått dem tillgodosedda, har möjlighet att överklaga beslut om att anta detaljplanen. Om detaljplanen omfattas av kraven i MKB-direktivet kan vem som helst överklaga kommunens beslut. Om ingen överklagar kommunens beslut att anta detaljplanen får detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede