Planbesked

Du behöver ansöka om ett planbesked från kommunstyrelsen om du planerar något som kräver att en detaljplan tas fram, ändras eller upphävs. Planbesked behövs också om så kallade områdesbestämmelser behöver ändras eller upphävas.

Planbeskedet klargör om kommunen tänker påbörja planläggning eller inte och om det kan ske en planering som överensstämmer med din ansökan.

Om kommunen avser inleda planläggning ska det av beslutet framgå när kommunen bedömer att detaljplanen eller områdesbestämmelsen kan antas.

Observera att ett positivt planbesked inte är en garanti för att en detaljplan till slut kan antas. 

Synpunkter och information under samrådet, en del av planprocessen, kan exempelvis innebära att inriktning och/eller omfattning behöver göras om under detaljplanearbetet.

Beslut om planbesked ska fattas inom fyra månader efter det att kommunen fått en fullständig ansökan. Beslut om planbesked är inte bindande och går inte att överklaga.

Ansökan om planbesked

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande:

  • Beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  • En karta som visar det område som berörs
  • Om åtgärden avser ett byggnadsverk ska ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

En ansökan om planbesked görs på blanketten Ansökan om planbesked som finns på sidan E-tjänster och blanketter.

Hur hanteras ansökan?

När en ansökan om planbesked kommit in skickar kommunstyrelsen den till miljö- och byggnadsförvaltningen som bedömer ansökans syfte och innehåll. Frågor som har betydelse för bedömningen är om ansökan överensstämmer med kommunens översiktliga planer och program, med kommunens visioner, policys och riktlinjer. Möjligheter att kunna ordna teknisk försörjning (vatten och avlopp), hänsyn till natur- och kulturvärden, närhet till service, trafikstrukturer och risken för störningar i förhållande till gällande lagstiftning, är exempel på faktorer som har betydelse för bedömningen. Beslut om planbesked fattas av kommunstyrelsen.

Kostnad

För ansökan om planbesked utgår en avgift enligt kommunens taxa. Kostnaden är 8 900-17 800 kr beroende på projektets omfattning (2015 års taxa).

Enkel åtgärd

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
 

  • Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
  • Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

Kostnad (2015 års taxa): 8 900 kr

Medelstor åtgärd

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något avkriterierna för stor åtgärd.
 
Kostnad (2015 års taxa): 13 350 kr

Stor åtgärd

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
 

  • Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Kostnad (2015 års taxa): 17 800 kr

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede