Invandring och integration

Flyktingmottagande och integration

Tanums kommuns ansvar för flyktingverksamhet är uppdelad i två områden, dels integrationsarbete för vuxna och familjer, dels mottagande av ensamkommande ungdomar. Det är personal inom mottagnings- och utredningsavdelningen som arbetar med flyktingfrågorna, framför allt integrationshandläggaren och personal på Vinbäcks ungdomsboende. 

Integrationsarbete för vuxna och familjer

Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för flyktingmottagandet under introduktionstiden, som gäller de två första åren efter att man som flykting beviljats uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingens etableringshandläggare finns på förmedlingen i Uddevalla och ansvarar bland annat för att en etableringsplan upprättas. Tanums kommun ansvarar bland annat för

  • mottagandet av flyktingarna och anskaffande av bostad.
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
  • undervisning i svenska för invandrare (SFI), vuxenutbildning samt samhällsorientering under första året i första hand på sitt modersmål.

Inom mottagnings-och utredningssavdelningen är det integrationshandläggaren som samordnar kommunens ansvar för flyktingar.

Telefon 0525-183 73.    

Övergripande mål med integrationen

Övergripande mål är att insatserna för asylsökande, nyanlända flyktingar och andra invandrare under deras första tid i Tanums kommun långsiktigt ska ge möjligheter för var och en att försörja sig och bli delaktig i samhällslivet. För personer i arbetsför ålder eller med yrkes- och arbetslivserfarenhet från hemlandet ska introduktionsperioden utformas så att det aktivt stödjer individens inträde på arbetsmarknaden. Introduktionen ska innehålla svenskundervisning, samhällsinformation, information om arbetsmarknaden, arbetsplatspraktik samt vägledning med inriktning mot egen försörjning och delaktighet i samhällslivet.

Vill du bli flyktingguide?

Vill du möta andra kulturer, chansen att få uppleva något nytt eller kanske hitta en ny vän? Vägen till en lyckad introduktion går ofta genom personliga kontakter mellan kommuninvånarna och de nyanlända. Som flyktingguide ställer du upp ideellt för att underlätta den första tiden för nyanlända. Du fungerar som en länk till det svenska samhället, kulturen och det svenska språket. Din personliga insats betyder mycket för nyanländas delaktighet i det svenska samhället. Kontakta gärna integrationshandläggaren om du är intresserad av att hjälpa till som guide.  

Ensamkommande asylsökande barn

Årligen kommer ett stort antal barn utan medföljande förälder till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Barnen anvisas av Migrationsverket till kommunerna. I Tanums kommun är det mest tonårspojkar som kommit och de flesta bor på något av kommunens ungdomsboenden. Boendepersonalens uppdrag är att vara ett gott vuxenstöd och ge ungdomen trygghet, struktur och tillsammans med övrigt nätverk skapa möjligheter för ungdomen att integreras i vårt samhälle.

Även överförmyndarnämnden är engagerad i insatserna kring pojkarna och rekryterar gode män som har rollen att vara en slags ställföreträdande förälder för ”sin” pojke.   

Vill du veta mer om verksamheten på ungdomsboendet, eller vill vara delaktig i arbetet med ungdomarna, får du gärna höra av dig!  

Telefon till boendet på Vinbäck är 0525-181 60.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

Tel. 0525-181 52

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede