Program till detaljplan för del av Långåker 1:6 med flera, Saltviks camping

Campingområdet

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2012-06-26 § 171 godkänt rubricerat program för samråd.

Samrådstid: 27 augusti 2012 till och med den 10 oktober 2012

Programmet omfattar Saltviks camping och bekräftar i huvudsak befintlig användning i gällande byggnadsplan. Förändringar, i förhållande till gällande byggnadsplan, som prövas i programmet är bl.a. områden för helårscamping, utökning av användningsområdet för rörlig camping och byggrätt för servicebyggnad inom strandskyddat område. I nordöst prövas en utökning av campingområdet i syfte att uppföra stugor. 

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

Senast 2012-10-10

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Andrea Johansson

Tel. 0525-183 61
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede