Detaljplan för Hamburgsund 13:21 med flera, Hamburgsunds centrum, bussangöring och skola

Flygfoto över området vid Hamburgsund bussangöring

Granskning pågår till och med 2022-10-10


Planområdet är beläget i Hamburgsund centrum utmed Strandvägen vid Hamburgsundsskolan och Strandvägen. Planområdet avgränsas av Strandvägen i nordväst, länsvägen i nordöst och Hamburgsundsskolan i sydväst och omfattar ungefär 0,4 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bättre och säkrare bussangöring än den som idag finns vid skolan.

Efter granskningsskedet har planområdet återigen minskats ner till att endast omfatta bussangöringen, ungefär som i samrådsskedet. Förändringarna är så omfattande att förvaltningen bedömer att ny granskning måste ske.
Därför ställs nu planförslaget ut för en andra granskning.

Planförslaget anses inte innebära eller medföra betydande miljöpåverkan, en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte tas fram.

Planförslaget har stöd i fördjupad översiktsplan för Hamburgsund (2008).

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Senast 2022-10-10


Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Granskningutlåtande

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Evelina Tollesson

Tel: 0525-186 63

E-post: evelina.tollesson@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede