Detaljplan för Hamburgsund 3:9 med flera, Humleviken

Flygfoto över planområde Hamburgsund 3:9 m fl, Humleviken

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2018-10-30 § 224 godkänt rubricerad detaljplan för utställning.

Utställningstid: 7 februari 2019 till och med den 8 mars 2019

Planområdet är beläget inom Hamburgsunds samhällsområde, cirka en kilometer norr om centrum, längs Plureviksvägen. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering med cirka 17 nya enbostadshus samt att bekräfta befintlig bebyggelse inom området.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen. Skicka dina synpunkter till ett av nedanstående alternativ:

Tanums kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post: mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger

senast 2019-03-08

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samrådshandlingar

Programsamrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på planavdelningen, miljö-och byggnadsförvaltningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede