Tekniska nämnden

Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter inom den tekniska försörjningens område. Vidare ska tekniska nämnden, med vissa undantag, förvalta kommunens fastigheter, tillhandahålla lokaler för kommunens verksamheter, förvalta och hyra ut kommunala bostäder samt svara för genomförandet av fastställda detaljplaner och beslutade exploateringsobjekt
Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter som trafiknämnd.

Mer om verksamheten finns att läsa i tekniska nämndens reglemente.

För tekniska nämnden gäller även gemensamma reglementsbestämmelser för Tanums kommun.

Nämnden ska svara för kommunens skyldigheter som väghållare, tillhandahålla vatten och rena avloppsvatten inom fastställda verksamhetsområden samt att fullgöra det kommunala renhållningsansvaret. Vidare svarar nämnden för kommunens skyldigheter som väghållare och därmed sammanhängande offentlig belysning.

Nämnden beslutar om upplåtelse av allmän plats för särskilt ändamål.

Nämndens sammansättning

Nämnden består av 9 ledamöter och 7 ersättare. Dessa väljs av fullmäktige för en fyraårsperiod. Av styrelsens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och vice ordföranden att leda nämndens arbete.

Mål för nämndens verksamheter

Energi

Kommunens energiplanering ska syfta till att stimulera sparande och användning av förnyelsebar energi.

Gator och parker

Det kommunala gatu- och vägnätet ska erbjuda trafikanterna en säker miljö och en god vägstandard. Parker och övriga allmänna ytor ska vara välskötta.

Vatten och avlopp

Alla abonnenter ska ha ett hälsosamt och gott vatten i tillräcklig mängd. Spillvattnet ska renas så att det minst uppfyller tillsynsmyndigheternas villkor för utsläpp.

Renhållning

Verksamheten ska arbeta för att minska avfallsmängden genom att stimulera till källsortering och kretsloppstänkande.

Fastighetsförvaltning

Kommunens verksamheter ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Kommunens lokal- och bostadsbestånd ska förvaltas och hyras ut.

Kartförsörjning

Kommunen har ett omfattande kartverk med primärkartor som täcker tolv samhällen.

Tid och plats för sammanträden

Nämnden bestämmer själv tid och plats för sina sammanträden. De ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller om ordföranden anser det nödvändigt.

Kallelser

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Protokoll

Nämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Tekniska förvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede