Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunens ansvar för funktionshindrade samt den kommunala hälso- och sjukvården. Verksamheten styrs i första hand av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Ansvarsområdena omfattar individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning funktionshinderverksamhet, äldreomsorg, hemsjukvård och rehabilitering samt kostverksamhet.

Omsorgsnämnden är med 550 tillsvidareanställda inom omsorgsförvaltningen en av de två största nämnderna inom kommunen.

Omsorgsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

För nämndens verksamhet gäller av kommunfullmäktige antagna bestämmelser.

Nämnden ansvarar för att mål och riktlinjer för verksamheterna sätts upp samt fattar de övergripande besluten, medan förvaltningen ansvarar för att besluten verkställs.

Nämndens sammansättning

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Dessa väljs av fullmäktige för en fyraårsperiod. Av styrelsens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordföranden att leda nämndens arbete.

Mål för nämndens verksamheter

Tanums kommun ska ha en god vård och omsorg som är tillgänglig och som tillgodoser högt ställda krav på kvalitet.

Verksamheterna ska kännetecknas av kvalitet i alla möten.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten ska präglas av en hög servicenivå gentemot sökanden med ett fokus på den enskildes självbestämmande och individuella behov. Den som bor och/eller vistas i kommunen ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv. Verksamheten ska inriktas mot förebyggande insatser. Särskilt engagemang ska ägnas åt behov som rör barn och unga.

I verksamhetens målsättning ingår även att utveckla arbetet med våld i nära relation.

Funktionshinderverksamhet

Verksamheten ska präglas av den enskildes självbestämmande och bygga på individuella behov. Den enskilde ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv. Särskilt engagemang ägnas åt barns behov.

Äldreomsorg

Verksamheten ska präglas av en god och säker omsorg, vård samt service för att äldre och funktionshindrade ska ges möjlighet till ett gott liv med trygghet i sin livssituation. Alla ska bemötas med respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Respekt för den enskildes personliga integritet ska alltid beaktas. Insatserna ska vara individuellt utformade så att den enskilde stärks i att leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv.

Patienterna ska ges en god och säker hälso- och sjukvård oberoende av vem som utför insatserna.

Insatserna ska vara individuellt anpassade och ta tillvara patienternas egna resurser.

Målet är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande genom att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Målet är att bibehålla och förbättra förmågor hos den enskilde.

Målet är att erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Kostenheten

Omsorgsnämnden vill uppmuntra och inspirera till sunda matvanor på ett lustfyllt sätt där smak, kvalitet och måltidsmiljö är viktiga komponenter. Kunskap, tillagning och smak står i centrum för kostarbetet. Måltidsmiljön ska upplevas som trevlig och bidra till ökad matlust.

Tid och plats för sammanträde

Nämnden bestämmer själv tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det, eller om ordföranden anser det nödvändigt.

Kallelser

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör innehålla en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Protokoll

Nämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede