Kommunalrådet har ordet

Liselotte Fröjd (M)

Liselotte Fröjd (M)

Tanums kommun har en vision att växa till 13 000 invånare. Visionen ska symbolisera den positiva utvecklingen som ska känneteckna Tanum.

Resultatet i bokslutet för 2018 uppgår till 6,9 mkr. Resultatet är 7,2 mkr sämre än fullmäktiges ursprungliga budget på 14,1 mkr för 2018. Detta förklaras av volymökningar inom barn- och utbildningsnämnden under året. Kommunens resultat är tillräckligt för att uppnå det ekonomiska mål som kommunfullmäktige fastställt. Årets resultatnivå är inte tillräcklig på sikt. Om kommunen ska klara fullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning kommande år krävs det betydligt starkare resultat. Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.

Vi har en fortsatt hög investeringsvolym. Kommunens investeringar uppgick 2018 till 115 mkr. Den största investeringen är vatten och avlopp, vilket är naturligt då bostäder och verksamhetsmark är prioriterade områden. Bland övriga investeringar kan nämnas bland annat T-piren i Grebbestad, kajen i Fjällbacka, gång- och cykelväg mellan Slottet och Hamburgsund, Affärsvägen i Tanumshede och etapp 2 i utvecklingen av badstranden i Grebbestad.

Tanums kommun fortsätter öka befolkningsmässigt. Vid årsskiftet var invånarantalet 12 873 personer. Att kommunen växer är bra och nödvändigt. Vi behöver denna tillväxt så vi kan leverera en god välfärd och service även i framtiden till invånarna i Tanums kommun. Det samtidigt en utmaning att hinna bygga ut den kommunala servicen i den takt som behövs samt rekrytera personal med rätt kompetens.

Tanum blev den mest företagsamma kommunen i Västra Götaland, vi har klättrat 125 placeringar de senaste fyra åren på Svenskt Näringslivs rakning vilket är bra, men vi ska bli ännu bättre. Tanum ligger på andra plats efter Helsingborg när det gäller service och tillgänglighet.

Tanum är en bra kommun och vi har goda förutsättningar att uppnå vår ambitionsnivå med bostadsbyggande och hög kvalité i den kommunala servicen. Utvecklingsarbetet med att kommunen ska vara en serviceorganisation för kommuninvånare och näringsliv samt en attraktiv arbetsgivare fortsätter. Detta gör att vi alla ständigt arbetar med förbättringar i arbetssätt, styrning ledning och engagemang.

Tillsammans gör vi Tanums kommun ännu bättre!

Liselotte Fröjd
Kommunstyrelsens ordförande

Frågor till Liselotte Fröjd kan skickas per e-post.

Arbetsplats

Adress: Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0525-181 05
Mobiltelefon: 070-609 12 07
Fax: 0525-183 00
E-post: liselotte.frojd@tanum.se

Privat
Siljeskogsvägen 6
457 72 Grebbestad
Telefon: 0525-142 57

Uppdrag:

Uppdrag i samverkan med andra kommuner:

  • Svinesunds kommittén - ledamot
  • Tillväxt norra Bohuslän - ordförande
  • Kosterhavsdelegationen - ledamot
  • Fyrbodals kommunalförbund, direktionen - ledamot
  • Fyrbodals kommunalförbund, arbetsutskottet - ledamot

Uppdrag i Västra Götalandsregionen:

  • Beredning hållbar utveckling - ledamot
  • Västkom - ledamot

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede