Oppositionsrådet har ordet

Louise Thunström (S)

Louise Thunström (S)

Välfärden och kommunerna står inför stora utmaningar de kommande åren. Nu gäller det därför att ligga i framkant och organisera den kommunala verksamheten så att den blir så bra och effektiv som möjligt.  Vår låneskuld växer för varje år och arbetet med att faktiskt prioritera vad som är viktigast måste förbättras.

För att klara våra stora investeringar och de ökade driftskostnaderna som följer, måste Tanums kommun fördubbla sitt ekonomiska resultat under kommande år. Vi kan inte längre leva på att ta gamla överskott i anspråk och att använda tillfälliga medel i reguljär verksamhet.

En ökande befolkning är både glädjande och skapar förutsättningar för satsningar, men det krävs också att den kommunala servicen hänger med i befolkningsutvecklingen. Den borgerliga majoriteten har inte lycktas med detta, vilket resulterat bland annat i sprängfyllda förskolor där barn inte får det stöd eller det utrymme de har rätt till.

Omsorgsnämnden visar glädjande nog ett överskott med 5,3 miljoner kronor. Det är tack vare de genomlysningar som nämnden gjort av sina verksamheter. Tack vare det har vi nu kontroll på både intäkter och utgifter. Vi Socialdemokrater har under flera år påpekat vikten av genomlysningar i samtliga nämnder. Vi politiker måste börja styra och ta ansvar och för att kunna göra det måste vi veta om det vi får ut i resultat motsvarar det vi lägger in.

Den viktigaste frågan för Tanums kommun just nu är kompetensförsörjningen. Heltid måste bli norm, arbetsmiljön förbättras och kommunen måste göra satsningar på att bli en så bra arbetsgivare som möjligt i den hårda konkurrens vi befinner oss i. I början av 2018 fastställde kommunstyrelsens arbetsutskott en avsiktsförklaring gällande heltidsplan. I planen beskrivs att möjlighet finns att skapa 30 heltidstjänster per år mellan åren 2018-2022 samt att utgångspunkten ska vara att varje ny rekrytering ska vara på heltid. Trots detta har inga nya heltider skapats under 2018.

Sammanfattningsvis är Tanums kommun en positiv kommun att leva och verka i. Här finns en bredd av företag, kultur och innovationer vilket ger så många möjligheter till utveckling. Dock har den borgerliga majoritetens prioriteringar de senaste åren inte bidragit till förutsättningar till att klara framtidens utmaningar. Jag önskar därför påminna om den generationsprincip vi alla ställt oss bakom ”Varje generation ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer”.

Louise Thunström
2:a vice ordförande i kommunstyrelsen

Frågor till Louise Thunström kan skickas på louise.thunstrom@tanum.se.

Arbetsplats

Adress: Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0525-181 06
Fax: 0525-183 00
E-post: louise.thunstrom@tanum.se 

Privat
Skogsvägen 10
457 73 Havstenssund
Telefon: 0525-213 34, 070-430 39 40

Uppdrag:

 • Kommunfullmäktige, ledamot​
 • Kommunstyrelsen, 2:a vice ordförande
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2:a vice ordförande
 • Omsorgsnämnden, 2:a vice ordförande
 • Personalutskott, ledamot
 • Budgetberedning, ledamot
 • Näringslivsgrupp, ledamot
 • Plangrupp, ledamot
 • Folkhälsorådet, ordförande
 • Brottsförebyggande rådet, ordförande
 • Tanum turist stämmoombud, ersättare
 • Kommunala pensionärsrådet, ersättare

Övriga uppdrag:

 • Fyrbodals direktion, ersättare
 • Beredning välfärd, ersättare
 • Gränskommittén, ledamot
 • Leader Ranrike, ersättare
 • Regionalt tillväxtprogram norra Bohuslän, ledamot
 • West Sweden stämmoombud, ledamot
 • Kosterhavsdelegationen, ersättare
 • Västsvenska Turistrådet, ersättare
 • med flera

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede