Oppositionsrådet har ordet

Louise Thunström (S)

Louise Thunström (S)

Nu blickar vi framåt tillsammans

2020, vilket år. Den 11 mars deklarerade WHO att covid-19 är en pandemi. Sjukdomen fanns då i alla världsdelar och skulle troligtvis komma att påverka alla världens länder.

Tanums kommun aktiverade sin krisledningsnämnd och allas vårt fokus blev att begränsa smittspridningen. I skrivande stund har det gått över ett år och pandemin håller fortfarande ett fast grepp om oss. Under de första månaderna av 2021 har läget till och med förvärrats, med ökad smittspridning i Tanum och därmed hårdare restriktioner.

Trots det oroliga läget så gör Tanums kommun ett rekordöverskott 2020 och det ser likadant ut över hela landet. Sveriges kommuner har under coronapandemin fått mer statligt stöd än någonsin. För Tanums del har staten betalat alla merkostnaderna för corona utöver de generella statsbidragen och ersättningarna för sjukskrivningar.

Ordning och reda i ekonomin och goda överskott behövs för att kunna finansiera de stora investeringarna Tanum har framför sig.
Kommunens upplåning är hög och det finns anledning att känna oro kring detta. Speciellt med tanke på att byggnation av nödvändiga förskole- och skollokaler fortfarande inte har finansiering.

Vi har alla ställt oss bakom och definierat god ekonomisk hushållning som att varje generation ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. I nuläget lever vi inte upp till den principen.

Socialdemokraternas förslag till budget 2020 ville undanta barn- och utbildningsnämnden stora sparåtgärder. Skolorna förklarade att de inte nådde upp till kraven att erbjuda alla elever ett heltäckande stöd, att skolfrånvaron ökade och att det var sämre studiero i klassrummen. Resultatet i bokslut för 2020 visar nu att elevernas nöjdhet, det vill säga hur de trivs i skolan, sjunker.

Under pandemin har vi tillsammans arbetat med fokus att minska smittspridningen. Det har varit nödvändigt. Men när vaccinationerna förhoppningsvis gör att sjukdomen avtar så har vi ett stort och viktigt arbete framför oss. Många har farit illa under pandemin. Äldre har varit isolerade, integrationen och förutsättningarna för nyanlända att lära sig svenska har minskat, arbetslösheten har ökat och den psykiska ohälsan hos barn och unga stiger.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har sammanställt en rapport som pekar på att barn och unga kan påverkas av krisen under en lång tid framöver. Oro, stress och minskad undervisning påverkar och klyftorna mellan barn som har det väl förspänt och barn från mer utsatta förhållanden växer.

Det finns anledning att tro att de statliga stödpaketen kommer fortsätta till kommunerna. Då hoppas jag att vi tillsammans arbetar för att de pengarna används till att undvika att den uppväxande generationen blir ”generation C”.

Louise Thunström
2:a vice ordförande i kommunstyrelsen

Frågor till Louise Thunström kan skickas på louise.thunstrom@tanum.se.

Arbetsplats

Adress: Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0525-181 06
Fax: 0525-183 00
E-post: louise.thunstrom@tanum.se 

Privat
Skogsvägen 10
457 73 Havstenssund
Telefon: 0525-213 34, 070-430 39 40

Uppdrag:

 • Kommunfullmäktige, ledamot​
 • Kommunstyrelsen, 2:a vice ordförande
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2:a vice ordförande
 • Barn- och utbildningsnämnden, 1:e vice ordförande
 • Personalutskott, ledamot
 • Budgetberedning, ledamot
 • Näringslivsgrupp, ledamot
 • Plangrupp, ledamot
 • Folkhälsorådet, ordförande
 • Brottsförebyggande rådet, ordförande
 • Tanum turist stämmoombud, ersättare
 • Kommunala pensionärsrådet, ersättare

Övriga uppdrag:

 • Fyrbodals direktion, ersättare
 • Beredning välfärd, ersättare
 • Gränskommittén, ledamot
 • Regionalt tillväxtprogram norra Bohuslän, ledamot
 • Kosterhavsdelegationen, ersättare
 • Västsvenska Turistrådet, ersättare
 • med flera

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede