Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tanums kommun

Antaget av kommunfullmäktige 2019-01-21, § 6. Reviderat i kommunfullmäktige 28 november 2022, § 160, samt i kommunfullmäktige 25 mars 2024, § 38.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen, i övriga tillämpliga speciallagar och i reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Tanums kommun, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Barn- och utbildningsnämndens uppgifter

Allmänt om barn- och utbildningsnämndens uppgifter

1 §
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag och förordningar samt annan relevant författning åvilar kommunen rörande verksamhetsområdena utbildning, kultur och fritid samt arbetsmarknad.

 • förskola
 • grundskola
 • pedagogisk omsorg
 • tillsynsansvar för fristående förskolor
 • anpassad grundskola
 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna
 • uppdragsutbildning för vuxna
 • barn- och elevhälsa
 • skolbibliotek
 • skolskjuts
 • studie- och yrkesvägledning
 • kulturskola
 • öppen ungdomsverksamhet
 • simskola
 • folkbibliotek
 • kultur för barn och vuxna
 • drift- och investeringsbidrag samt lönebidrag till föreningar
 • konst och konstnärlig utsmyckning samt konstinköp
 • tillståndsgivning för lotteriverksamhet
 • arbetsmarknadsåtgärder
 • kommunala aktivitetsansvar (KAA)

Arbetsformer

Sammansättning

2 §
Barn- och utbildningsnämnden består av elva ledamöter och nio ersättare.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede