Underrättelse om antagande av Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101, Asken

Översiktsbild Tanums-Rörvik 1:101 , AskenFörstora bilden

Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101, Asken, vid sitt sammanträde 2024-06-24.

Antagandebeslutet och övriga handlingar i ärendet finns tillgängligt i länken nedan.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under samråd och/eller granskning skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet.

Överklagandet ska ställas till Mark -och miljödomstolen, men lämnas in eller skickas in till

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post: mbn.diarium@tanum.se

Överklagandet ska ha kommit in till kommunen senast tre veckor från 2024-07-01 då justeringen av protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Senaste dag för överklagande är således 2024-07-22.

Detaljplaneområdet är beläget inom Grebbestad samhällsområde mellan Tanumstrand och Grebbestad camping och omfattar cirka 2 hektar.

Syftet med detaljplanen är att pröva en utveckling av bostäder i anslutning till gården Asken inom del av fastigheten Tanums-Rörvik 1:101. Särskild hänsyn ska tas till naturvärden på platsen och till landskapsbilden, befintliga gångstråk ska säkerställas.

Detaljplanen är förenlig med fördjupad översiktsplan för Grebbestad (2006).

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande över kommunens översiktsplan (2017) yttrat sig om att berört område, Asken, i den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad inte bedömts aktuell. Detaljplaneförslaget handläggs därför med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) med ändring från 2022-01-01.

Detaljplanen anses inte medföra någon betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte tas fram.

Antagandehandlingar

Handlingar från tidigare skede

Granskningsutlåtande

Samrådsredogörelse

Planhandlingar

Samrådsredogörelse

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Linda Eklund

Tel. 0525-181 33
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede