Kommunstyrelsens roll och arbetsformer

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har till uppgift att leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet.

Kommunstyrelsen kan liknas vid ett företags verkställande chef. Den är spindeln i nätet som ska se till att kommunens alla olika delar strävar efter de mål som fullmäktige uppställt.

Regelbundet skall styrelsen rapportera till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och om kommunens ekonomiska ställning.

Styrelsen ansvarar för mål och riktlinjer för verksamheterna samt tar de övergripande besluten, medan kommunledningsenheten har ansvar för att besluten verkställs.

Kommunstyrelsen ledningsfunktion

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser som finns i reglementet (kommunstyrelsens reglemente).

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat

 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • personalpolitiken
 • den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
 • mark- och bostadspolitiken
 • bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
 • trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafik försörjning
 • informationsverksamheten
 • arbeta med att effektivisera administrationen och utförandet av kommunens övriga verksamheter
 • utvecklingen av informationssystem, ADB och kommunikation.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa

 • miljövårds- och naturvårdspolitik
 • socialtjänsten
 • omsorgsverksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med flera
 • den kommunala hälso- och sjukvården
 • skolväsendet
 • fritids- och kulturpolitiken.

Kommunstyrelsens styrfunktion

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

 • leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar till fullmäktige i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd,
 • övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planera för kommunens verksamhet och ekonomi efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt samt att av fullmäktige och styrelsen beslutade anvisningar tillämpas,
 • tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
 • ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna,
 • ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
 • tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Uppgifter enligt speciallagstiftning

Kommunstyrelsen är (räddningsnämnd), förtroendenämnd, arbetslöshetsnämnd, civilförsvarsnämnd, (beredskapsnämnd, hemvärnsnämnd och kristidsnämnd) och krisledningsnämnd enligt lagen om extraordinära händelser i kommuner och landsting.

Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.

Kommunstyrelsen är registeransvarig för personregister som styrelsen för sin verksamhet förfogar över.

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.

Sammansättning

Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Dessa väljs av fullmäktige för en fyraårsperiod. Av styrelsens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande (även kallad kommunalråd) och två vice ordföranden att leda styrelsens arbete.

Tid och plats

Kommunstyrelsen bestämmer själv om tid och plats för sina sammanträden. De ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller om ordföranden anser det nödvändigt.

Arbetsutskott

Kommunstyrelsen utser, inom sig, ett arbetsutskott, bestående av 5 ledamöter och 8 ersättare. Utskottet leds av ordförande och två vice ordföranden som styrelsen väljer för samma tid som för kommunstyrelsen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede