Ansökan, äldreomsorg

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom har svårt att klara dig själv kan du ansöka hos Tanums kommun om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Målsättningen är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

Alla har olika behov, och kommunens uppgift är att se till att du får det stöd just du behöver. Det kan till exempel handla om hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet, korttidsboende eller särskilt boende. Omfattningen kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag. För att få det stöd du behöver behövs ett beslut om hjälp. Beslutet fattas utifrån socialtjänstlagen.

Du kan själv kontakta eller få hjälp av din anhörig eller legal företrädare som god man/förvaltare att kontakta biståndsenheten på omsorgsförvaltningen. Handläggarna i äldreomsorgen i Tanums kommun kallas för biståndshandläggare. Du kan ringa till kommunens kundcenter direkt på telefon 0525-180 00, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare.

Hur du ansöker om stöd

Ansökan

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller via kommunens e-tjänst. Kontakta biståndshandläggare om du vill ansöka eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp. Du kan också skicka en skriftlig ansökan till biståndshandläggaren.

Ansökan om insatser enligt SoL inom äldreomsorg

Utredning

Efter ansökan genomför handläggaren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov som föreligger och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Du får ett beslut inom fem arbetsdagar när du sökt om hemtjänst eller trygghetslarm och inom tre veckor när du sökt om särskilt boende, under förutsättning att allt underlag kommit in. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet.

Hur lång tid tar det från beviljad insats tills du får hjälpen

Alla insatser ska verkställas så snart som möjligt. Enligt kommunens kvalitetsgarantier ska ett nytt beslut om hemtjänst startas inom fem arbetsdagar.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din biståndshandläggare. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Läs mer om överklagan här.

Lämna klagomål, synpunkt eller beröm

Du som har beviljade insatser som utförs av Tanums kommun, eller du som anhörig har rätt att lämna in klagomål, synpunkt eller beröm.

E-tjänst och blankett för klagomål, synpunkt och beröm

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede