Vägledning för egenkontroll med mera rörande musikljud utomhus vid bostad

Antagen av miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun, 2013-03-15.

Tillämpningsområde: musikljud från verksamheter i kustsamhällenas centrala delar.

Följande riktlinjer för ljudnivåer kan till exempel användas som stöd för verksamhetsutövarnas arbete med egenkontroll av musikljud och vid sådan tillsyn som miljöavdelningen utför oberoende av eventuella klagomål på en verksamhet (uppsökande tillsyn).

  • Eftermiddagar och kvällstid före kl. 23.00 bör den ekvivalenta musikljudnivån utomhus vid bostad inte överskrida 65 dBA.
  • Övrig tid bör den ekvivalenta musikljudnivån utomhus vid bostad inte överskrida 50 dBA.

I övrigt gäller att:

  • Högtalarförstärkt musik normalt ej ska spelas på uteserveringar efter 23.00.
  • Vid tillfälliga evenemang som till exempel festivalsdagar kan högtalarförstärkt musik ibland spelas utomhus till 01.00 och den ekvivalenta ljudnivån kan då också få vara högre än 50 dBA utomhus vid bostad.

Bakgrund och upplysningar

Policyn grundar sig i generella antaganden om vilken ljuddämpning som kan antas i väggar och fönster i bostadshus. Ett äldre tvåglasfönster antas dämpa 25 dBA och ett modernare treglasfönster antas dämpa 30 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå. En ljudnivå på 50 dBA utomhus vid bostad skulle då kunna medge att Socialstyrelsens riktvärde för musikljud inomhus i bostad, som är 25 dBA ekvivalentnivå, kan uppnås. Motivet för att fram till 23.00 ange en ekvivalent ljudnivå på 65 dBA utomhus vid bostad är Tanums karaktär av turistkommun med mycket liv och rörelse sommartid i framför allt kustsamhällenas centrala delar.

Närboende som upplever störningar från verksamheters musikljud kan vända sig till miljö- och byggnadsnämnden med klagomål. En bedömning görs då med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, gällande råd från nationella myndigheter, skäligheten i att kräva åtgärder med mera.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede