Barnomsorgsavgift 2024, maxtaxa

Högsta beräknade inkomst per månad är 56 250 kronor. Yngsta barnet beräknas som "Barn 1".

Förskolebarn 1-5 år i familjedaghem och med plats i allmän förskola. Förskolebarn 1-2 år i förskola. Förskolebarn 3-5 år i förskola juni-augusti.

Tim/
vecka

Barn 1

Högsta belopp

Barn 2

Högsta belopp

35-

3,00%

1 688 kr

2,00%

1 125 kr

25-35

2,80%

1 575 kr

1,85%

1 041 kr

15-25

2,60%

1 463 kr

1,70%

956 kr

1-15

2,40%

1 350 kr

1,55%

872 kr


Barn 3

Högsta belopp

Barn 4


35-

1,00%

563 kr

0 kr


25-35

0,90%

506 kr

0 kr


15-25

0,80%

450 kr

0 kr


1-15

0,70%

394 kr

0 krFörskolebarn 3-5 år i förskola september-maj.

Tim/
vecka

Barn 1

Högsta belopp

Barn 2

Högsta belopp

35-

2,80%

1 575 kr

1,85%

1 041 kr

25-35

2,60%

1 463 kr

1,70%

956 kr

15-25

2,40%

1 350 kr

1,55%

872 kr

1-15

0,00%

0 kr

0,00%

0 kr


Barn 3

Högsta belopp

Barn 4


35-

0,90%

506 kr

0 kr


25-35

0,80%

450 kr

0 kr


15-25

0,70%

394 kr

0 kr


1-15

0,00%

0 kr

0 krSkolbarn 6-12 år (fritidshem)

Tim/vecka

Barn 1

Högsta belopp

Barn 2

Högsta belopp

15-

2,00%

1 125 kr

1,00%

563 kr

1-15

1,85%

1 041 kr

0,90%

506 kr


Barn 3

Högsta belopp

Barn 4


15-

1,00%

563 kr

0 kr


1-15

0,90%

506 kr

0 krSå här är taxan uppbyggd

Avgiften är en fast månadsavgift under 12 månader per år. Avgiftens storlek grundas på uppgifter om hushållets gemensamma inkomst och behovet av vistelsetid. Samma princip ska läggas till grund för avgiftsberäkning även för sammanboende med eller utan gemensamma barn.
Avgiften betalas i efterskott.

Avgiftgrundande inkomst är:

(Samtliga inkomster beräknas utifrån bruttobeloppet)
- Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
- Familjehemsföräldrarnas arvodesersättning
- Pension (ej barnpension)
- Livränta (den skattepliktiga delen)
- Föräldrapenning, graviditetspenning
- Vårdbidrag (arvodesdelen), närståendepenning
- Sjukbidrag, sjukpenning och sjuklönegaranti
- Arbetslöshetsersättning
- Kontant arbetsmarknadsstöd
- Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning
- Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
- Familjebidrag i form av familjepenning
- Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera

Exempel

Familj A har en bruttoinkomst på 23 500 kronor per månad. De har tre barn, varav två förskolebarn och ett skolbarn som alla vistas i familjedaghem. Förskolebarnens tillsynstid är 28 timmar/vecka och skolbarnets 10 timmar/vecka.

Övrigt

Full avgift debiteras från och med första inskolningsdagen.

Avgiften reduceras inte vid frånvaro som beror på semester, sjukdom eller lov och förutsätter att barnet är ledigt fyra veckor per år.

Taxan inkluderar att förskolorna och fritidshemmen är stängda 4 dagar per år.

Uppsägning av plats sker i e-tjänsten. Det är två månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska ha inkommit skriftligt minst två månader före sista placeringsdag.

Taxan är indexreglerad: Om regeringen beslutar om ändring av maxtaxan ändras taxan i Tanums kommun automatiskt och det är vårdnadshavares ansvar att se till att rätt schema ligger inne.

Allmän förskola följer grundskolans läsårstider och är avgiftsfritt under den tiden.

Vid längre frånvaro från barnomsorgen, mer än 2 månader, återkallas platsen och en ny ansökan måste skickas in vid behov av plats. Avvikelser från regeln kan förekomma i samråd med ansvarig rektor för verksamheten. Vårdnadshavaren ansvarar för att informera om att barnet har behov av att ha en längre ledighet.

Avgift för det yngsta förskolebarnet

23 500 x 2,60 % =

611 kr

Avgift för det äldre förskolebarnet

23 500 x 1,70 % =

400 kr

Avgift för skolbarnet

23 500 x 0,90 % =

212 kr

Summa avgifter


1 223 kr

 

Familj B har en bruttoinkomst på 36 000 kronor per månad. De har två barn, varav ett är förskolebarn och vistas i familjedaghem 20 timmar/vecka och ett barn som ej har behov av tillsyn.

Avgift

 

 

36 000 x 2,60 % =

 

936 kr

Familj C har en bruttoinkomst på 22 000 kronor per månad. De har två barn varav ett förskolebarn (2 år) i förskola 40 timmar/vecka och ett skolbarn på fritidshem 18 timmar/vecka.

Avgift för förskolebarnet

22 000 x 3,00 % =

660 kr

Avgift för skolbarnet

22 000 x 1,00 % =

220 kr

Summa avgifter

 

880 kr

Familj D har en bruttoinkomst på 50 000 kronor per månad och har ett förskolebarn (2 år alternativt 3 år) som har tillsyn 45 timmar/vecka.

Avgift (2 år)

x 3,00 % =

 

Avgift (3 år)

 x 2,80 % =

 


Frågor om barnomsorgsavgifter besvaras av administratör som nås via Kundcenter, telefon
0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede