Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från kommunen som svarar på frågan om en viss åtgärd eller projekt är lämplig på en viss plats. Syftet med förhandsbeskedet är att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

I din ansökan om förhandsbesked ska du ange vad du önskar att uppföra samt den exakta platsen för detta.
Förhandsbeskedet är giltigt i två års tid och bygglovsansökan ska inlämnas inom denna.
Lantmäteriförrättning med avstyckning av tomten kan göras först efter det att förhandsbesked lämnats.

Du kan söka bygglov utan att först ansöka om förhandsbesked. Prövningen av platsens lämplighet görs då på motsvarande sätt som vid prövning för förhandsbesked och tillsammans med granskning av inlämnade bygglovshandlingar med mera. Vi rekommenderar dock att du söker förhandsbesked om lokaliseringsprövning erfordras, så att det är klarlagt att det går att bebygga den aktuella platsen innan du söker bygglov.

 • Översiktskarta i skala 1:2000
  På kartan ska du redovisa tydliga referenser i landskapet.
  Du kan skicka handlingar i annan skala om den ovan nämnda inte är lämplig med hänsyn till att kartan saknar tillräcklig mängd referenspunkter, såsom vägar, byggnader etcetera.
  Du kan få ett kartutdrag från Tanums kommuns kundcenter som underlag för ansökan.
 • Situationsplan i skala 1:500
  med markens höjd redovisad i 1-metersnivåer.
  På situationsplanen ska du redovisa följande:
     - Föreslagen byggnad markerad som rektangel.
     - Föreslagen tillfartsväg.
     - Förslag till utbredning av tänkt ny fastighet
       (förslag till fastighetsgräns).
Exempelbild Situationsplan 1:500
 • Karta över vatten och avlopp i skala 1:2000
  Kartan behövs endast där det saknas möjlighet att ansluta byggnaden till kommunens nät för vatten och avlopp.
  På kartan ska du redovisa följande:
  -Vattenbrunnar inom 200 meter från föreslagen byggnad
  avsedda för hushåll och eventuell djurhållning. -Ange om brunnarna är grävda eller borrade samt brunnarnas djup. Markera även brunnar som i dagsläget inte nyttjas.
  -Närliggande energibrunnar, till exempel för bergvärme.
  -Plats för fastighetens planerade dricksvattenbrunn.
  -Förslag till placering av avloppsanläggning och 
  utsläppspunkt för denna. Markera vart avloppet avses
  släppas ut, till exempel i dike, vattendrag, mark etcetera. 
Exempelbild översiktskarta 1:2000

Så här ansöker du om förhandsbesked

Om du har e-legitimation kan du söka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Söker du via e-tjänsten har du möjlighet att följa ditt ärende och kan när det passar dig se vad som sker i ditt ärende.

Du kan också söka genom att använda vår pdf-blankett Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster.. Skriv ut och posta eller skicka till oss via e-post till mbn.diarium@tanum.se.

Skickar du in din ansökan via e-tjänst eller e-post behöver vi en separat fil i pdf-format för respektive dokument/handling, det vill säga en egen fil för varje ritning, karta, foto och så vidare.

När ansökan om förhandsbesked inkommit till oss sker följande:

 • Du får en bekräftelse på att ansökan har inkommit. Beskedet går till dig som sökande och till den som anges som lagfaren ägare av fastigheten.
 • En översiktlig granskning görs av underlaget och vi begär in eventuella kompletteringar.
 • Ansökan granskas på plats av en grupp politiker och tjänstemän som företräder miljö- och byggnadsnämnden. Inför detta besök önskar vi att platsen för huset finns redovisad i terrängen med hjälp av käppar, färgmarkeringar etcetera.
 • Lämplighet på den föreslagna platsen granskas gentemot vad som anges i rekommendationerna i kommunens översiktsplan, mot riksintressen och gentemot andra utpekade värden, såsom skyddade områden eller kända natur- eller kulturvärden. En bedömning görs även avseende lämpligheten kring vald avloppslösning.
 • Om grannfastigheter anses bli berörda kommer miljö- och byggnadsnämnden att ge berörda grannar tillfälle att avge yttrande över ansökan.
 • Ärendet kommer att remitteras till kommunala eller regionala myndigheter etcetera beroende på förutsättningar på platsen.
 • Beslut gällande förhandsbesked/lokaliseringsprövning tas alltid av miljö- och byggnadsnämnden vid deras ordinarie sammanträden, vilka hålls cirka en gång per månad. Beslutet ska meddelas inom 10 veckor från det att ärendet är komplett.

Att tänka på:

Förhandsbesked gäller i två år och du kan söka förhandsbesked igen om det tidigare förhandsbeskedet har gått ut.

Kommer förslaget, husets placering, tillfartsvägens dragning eller tomtens utbredning att beröra brukningsvärd mark?
I Miljöbalken anges i kap 3 § 4 att bebyggelse bör undvikas på brukningsvärd jordbruksmark.

Kan vatten av god kvalitet och tillräcklig mängd erhållas på platsen?

Kan avlopp anläggas på den föreslagna platsen utan risk för din och andra människors hälsa och för miljön?

Kostnaden för miljö- och byggnadsnämndens granskning, besiktning med mera, tas ut enligt fastställd taxa.

Beslut om förhandsbesked eller avslag på ansökan om förhandsbesked kan överklagas till länsstyrelsen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede