Förhandsbesked

 

Syftet med förhandsbeskedet är att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.


När du söker förhandsbesked så ska din ansökan normalt innehålla:

 • Översiktskarta i skala 1:2000
  På kartan ska du redovisa tydliga referenser i landskapet.
  Du kan skicka handlingar i annan skala om den ovan nämnda inte är lämplig med hänsyn till att kartan saknar tillräcklig mängd referenspunkter, såsom vägar, byggnader etcetera.
  Du kan få ett kartutdrag från Tanums kommuns kundcenter som underlag för ansökan.
 • Situationsplan i skala 1:500
  med markens höjd redovisad i 1-metersnivåer.
  På situationsplanen ska du redovisa följande:
  - Föreslagen byggnad markerad som rektangel.
  - Föreslagen tillfartsväg.
  - Förslag till utbredning av tänkt ny fastighet
       (förslag till fastighetsgräns).
  - Förslagen hantering av dagvatten
  - Förslagen plats för sopkärl
Exempelbild Situationsplan 1:500
 • Karta över vatten och avlopp i skala 1:2000
  Kartan behövs endast där det saknas möjlighet att ansluta byggnaden till kommunens nät för vatten och avlopp.
  På kartan ska du redovisa följande:
  -Vattenbrunnar inom 200 meter från föreslagen byggnad
  avsedda för hushåll och eventuell djurhållning.
  -Ange om brunnarna är grävda eller borrade samt brunnarnas djup. Markera även brunnar som i dagsläget inte nyttjas.
  -Närliggande energibrunnar, till exempel för bergvärme.
  -Plats för fastighetens planerade dricksvattenbrunn.
  -Förslag till placering av avloppsanläggning och 
  utsläppspunkt för denna. Markera vart avloppet avses
  släppas ut, till exempel i dike, vattendrag, mark etcetera. 
 • Redogörelse för enskilt dricksvatten
  Är den tilltänkta platsen placerad utanför område där kommunalt vatten och avlopp finns ska du i samband med din ansökan inkomma med en redogörelse gällande den enskilda dricksvattenanläggningen.
  I redogörelsen ska du påvisa att det finns dricksvatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet.
Exempelbild översiktskarta 1:2000

Du själv måste utreda de frågor som har betydelse på platsen där du tänkt bygga, exempelvis:

 • Dricksvatten: I flera områden inom Tanum kommun, är det problem med tillgång och kvalitet på dricksvatten. Att en granne har gott om vatten är inte en garanti att du själv får mycket vatten om du anlägger en brunn. Det finns också risk för att du påverkar grannars brunnar när du tar ut vatten i en ny vattentäkt till exempel genom att vattentillgången minskar eller genom att saltvattenpåverkan ökar. I ett sådant område måste du visa att det går att lösa vattenförsörjningen på ett långsiktigt och tillförlitligt sätt. Vilken typ av utredning som behövs kan variera, men det kan vara till exempel en hydrogeologisk utredning av grundvattennivåer och vattenprovtagning.
  Sveriges geologiska undersökning om dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Jordbruksmark: Brukningsvärd jordbruksmark får i princip endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Enstaka bostadshus bedöms inte vara ett väsentligt samhällsintresse. Även betesmark och mark som ligger i träda kan anses vara brukningsvärd.
 • Fornlämningar: Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Du behöver ett tillstånd från länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning.
 • Strandskydd: Om platsen du vill bygga på ligger inom strandskyddat område krävs både strandskyddsdispens och förhandsbesked. Strandskyddsdispens och förhandsbesked prövas i separata ärenden. Utred möjligheten att få strandskyddsdispensen innan du ansöker om förhandsbesked.
 • Riksintresse för totalförsvaret: Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av försvarets anläggningar.
 • Tillfartsväg: Det måste gå att ordna in- och utfart från allmän/enskild väg.
 • Geoteknik/skredrisk: Det är oftast direkt olämpligt att bygga på mark där det kan finnas risk för skred. Finns det risk för skred i området där du vill bygga så kan det krävas att du kan bevisa att marken är lämplig att bebygga.
 • Översvämningsrisk: Områden som är vattensjuka eller riskerar att översvämma bedöms generellt inte vara lämpliga att bebygga.
 • Buller: Är platsen bullerutsatt kan du behöva visa att platsen är lämpliga att bebygga genom att ta fram en bullerutredning.
 • Markföroreningar: Finns det kända markföroreningar på platsen. Då behöver du undersöka detta, ta kontakt med Miljöavdelningen. Generellt är förorenad mark inte lämplig att bebygga.
 • Avfallshantering: Du behöver undersöka och redovisa en möjlig avfallshantering i samband med din ansökan.

Så här ansöker du om förhandsbesked

Om du har e-legitimation kan du söka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Söker du via e-tjänsten har du möjlighet att följa ditt ärende och kan när det passar dig se vad som sker i ditt ärende.

Du kan också söka genom att använda vår pdf-blankett Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster.. Skriv ut och posta eller skicka till oss via e-post till mbn.diarium@tanum.se.

Skickar du in din ansökan via e-tjänst eller e-post behöver vi en separat fil i pdf-format för respektive dokument/handling, det vill säga en egen fil för varje ritning, karta, foto och så vidare.

Tydliga handlingar leder till mer tydliga beslut och en bättre garanti att bygglov senare kan beviljas för det du vill bygga.

När ansökan om förhandsbesked inkommit till oss sker följande:

 • Du får en bekräftelse på att ansökan har inkommit. Beskedet går till dig som sökande och till den som anges som lagfaren ägare av fastigheten.
 • En översiktlig granskning görs av underlaget och vi begär in eventuella kompletteringar.
 • Ansökan granskas på plats av tjänsteman som företräder miljö- och byggnadsnämnden. Inför detta besök önskas att platsen för huset finns redovisad i terrängen med hjälp av käppar, färgmarkeringar etcetera.
 • Lämplighet på den föreslagna platsen granskas gentemot vad som anges i rekommendationerna i kommunens översiktsplan, mot riksintressen och gentemot andra utpekade värden, såsom skyddade områden eller kända natur- eller kulturvärden. En bedömning görs även avseende lämpligheten kring vald avloppslösning.
 • Om grannfastigheter anses bli berörda kommer miljö- och byggnadsnämnden att ge berörda grannar tillfälle att avge yttrande över ansökan.
 • Ärendet kommer att remitteras till kommunala eller regionala myndigheter etcetera beroende på förutsättningar på platsen.
 • Beslut gällande förhandsbesked/lokaliseringsprövning tas alltid av miljö- och byggnadsnämnden vid deras ordinarie sammanträden, vilka hålls cirka en gång per månad. Beslutet ska meddelas inom 10 veckor från det att ärendet är komplett.

Att tänka på

Förhandsbesked gäller i två år och du kan söka förhandsbesked igen om det tidigare förhandsbeskedet har gått ut.

Kommer förslaget, husets placering, tillfartsvägens dragning eller tomtens utbredning att beröra brukningsvärd jordbruksmark? I Miljöbalken anges i kap 3 § 4 att bebyggelse bör undvikas på brukningsvärd jordbruksmark.

Kan vatten av god kvalitet och tillräcklig mängd erhållas på platsen?

Markägarförhållanden utreds inte vid prövning av förhandsbesked.

Kan avlopp anläggas på den föreslagna platsen utan risk för din och andra människors hälsa och för miljön?

Kostnaden för miljö- och byggnadsnämndens granskning, besiktning med mera, tas ut enligt fastställd taxa.

Beslut om förhandsbesked eller avslag på ansökan om förhandsbesked kan överklagas till länsstyrelsen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede