Samråd för detaljplan i Fjällbacka

Samråd berörande detaljplan för Fjällbacka 189:47 samt del av Fjällbacka 176:124 och 163:1 med flera, Coop och infartsparkeringen pågår mellan den 4 juni till och med den 2 juli 2024.

Planområdet omfattar en yta på cirka två och en halv hektar och är centralt beläget i Fjällbacka. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av handelsverksamheten vilket innebär en utökning av byggrätten samt lämpligare varumottagning. Detaljplanen syftar till att förbättra trafiksituationen avseende framkomlighet och risk för olyckor vid varumottagning för handelsverksamhet och tillfart till befintliga bostäder på Jasminvägen.

Detaljplanen syftar även till att skapa ny infart från Föreningsgatan och ny gång- och cykelväg som ska länka samman med befintlig infrastruktur. Vidare är detaljplanens syfte att möjliggöra för infartsparkering längs Föreningsgatan samt bekräfta och anpassa byggrätt för de fyra befintliga bostadsfastigheterna inom planområdet efter befintliga byggnader, tillbyggnader och intilliggande planer.

Här kan du läsa mer om planförslaget och lämna dina synpunkter, som vi vill ha senast den 2 juli 2024.