Samråd av detaljplan Fjällbacka 176:124, Vetteberget etapp 3

Samråd berörande detaljplan för del av Fjällbacka 176:124, Vetteberget etapp 3 i Fjällbacka, pågår mellan den 2 juli till och med den 31 augusti 2024.

Planförslaget omfattar cirka 2,6 hektar mark och är beläget i Fjällbacka samhällsområde.

Syftet med detaljplanen är att uppföra småhus utifrån anpassningar till landskapet och de förutsättningarna som finns på platsen. Bebyggelsen ligger högt över havet och anpassningar är av vikt för att inte påverka landskapsbilden och siluetten på ett negativt sätt. Interna vägar ska integreras och bebyggelsen ska anpassas till landskapet och smälta in i landskapsbilden genom färgsättning och nockhöjder. Bebyggelsen ska ta hänsyn till viktiga stråk och strukturer för natur- och kulturvärden. Det ska fortsatt gå att ta sig genom området på ett tillfredställande vis.

Läs mer och lämna synpunkter

Här kan du läsa mer om planförslaget och även skicka in dina synpunkter senast den 31 augusti.

Vill du hellre mejla dina synpunkter på planen till oss gör du det på adressen mbn.diarium@tanum.se.