Tanums kommun

Kommunstyrelsen 2002-10-09

§§

Ärenden

259)

Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums kommun

260)

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2002

261)

Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2002

262)

Försäljning av mark för utbyggnad av Grebbestads Folkhögskola

263)

Redovisning av obesvarade motioner

264)

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2002

265)

Remiss – Vägutredning för väg E6 på delen Rabbalshede-Tanumshede

266)

Detaljplan för del av Sannäs 3:1

267)

Fördjupad översiktsplan för Tanumshede – Programsamråd

268)

Fördjupad översiktsplan för Fjällbacka – Programsamråd

269)

Anhållan om kommunal ungdoms- och musiksatsning i Tanums kommun

270)

Förstudie Tingvalls Eko

271)

Utveckling av den kommunala demokratin

272)

Riktlinjer beträffande alkohol och andra droger för anställda i Tanums kommun

273)

BOSAM – Årsredovisning 2001

274)

Europeiska Handikappåret 2003

275)

Kostnader för omhändertagande av sälar

276)

Förhandsbesked förköp – Tanum Kville-Kalvö 1:29 25%

277)

Anmälan av arbetsutskottets beslut

278)

Anmälan av delegation

279)

Meddelande


Ks § 259                                 2002.437-961 Ks

Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums kommun

Arvodeskommittén har haft i uppdrag att se över nu gällande reglemente för Arvoden till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige den 28 juni 1999, § 51 samt ändring av 7§ i Bilaga till ersättningsbestämmelser för förtroendevalda, antaget av kommunfullmäktige den 29 januari 2001, § 6.

I arbetet med översynen har Anki Larsson, personalchef och Leif Ireneson, personalsekreterare deltagit.

Arvodeskommittén har sammanträtt vid två tillfällen och har under arbetets gång gjort avstämningar i sina respektive partigrupper. I arbetet har kommittén tagit del av reglemente som gäller i Strömstad och Västra Götalandsregionen samt undersökt lönenivåer för kommunstyrelseordförandena i Västra Götaland. Arvodeskommittén har även tittat på den tid som kommunerna i Västra Götaland avsätter för överförmyndarverksamhet.

Förslaget har beaktat kommunala önskemål samt förändringar i kommunallagen, där hänsyn tagits till, att allmän tjänstepension – ATP upphört och ersatts av det reformerade pensionssystemet. Det kommer även att bli möjligt att få ersättning för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa samt förlorad föräldrapenning (införd i reglementet 6 §).

Arvodeskommittén förslag till förändringar i nu gällande reglemente E

Gemensamma bestämmelser:

Arvodeskommittén förslag till förändringar i nu gällande bilaga till reglemente:

Arvodeskommitténs ledamot Bengt Andersson har förklarat sig oenig med övriga ledmöter angående ersättningen till kommunstyrelsens ordförande samt beräkningsgrunden för basbeloppet. Bengt Andersson menar att ersättningsnivån till kommunstyrelsens ordförande även i fortsättningen bör vara 80% av basbeloppet/månad samt att ersättningar som baseras på basbeloppet bör relateras till föregående års nivå och ej som nu föreslås, relateras till innevarande års basbeloppsnivå.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Siv Bergström (V) yrkar att årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande skall vara 80% av basbeloppet per månad.

Rolf Hermansson (C), Ronny Larsson (S), Lennart Larson (M) och Said Olsson (Fp) yrkar justering av § 19 så att tolkning av bestämmelserna avgörs av kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer först fråga på beredningsförslaget kontra Siv Bergströms yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Ordföranden ställer därefter fråga på beredningsförslaget kontra Rolf Hermanssons med fleras yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Rolf Hermanssons med fleras yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva nu gällande regler för arvode till förtroendevalda fr o m 2003-01-01 och

att anta bilagda förslag till nytt arvodesreglemente, att gälla fr o m 2003-01-01.

Reservation

Siv Bergström (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

_________________________

Ks § 260                                         2002.016-923 Ks

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2002

Delårsrapport per den 31 augusti 2002 har upprättats.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att uppmana nämnderna att vidtaga åtgärder för att hålla tilldelade budgetramar.

________________________

Ks § 261                                          2002.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2002

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2002.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga finansrapporten till handlingarna.

________________________

Ks § 262                                     2002.216-214 Ks

Försäljning av mark för utbyggnad av Grebbestads Folkhögskola

Arbetsutskottets beslutade den 24 april 2002, § 42,

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram beslutsunderlag för försäljning av mark för utbyggnad av Grebbestads Folkhögskola.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2002, § 172,

att uppdra åt arbetsutskottet att fatta vidare beslut i ärendet.

Arbetsutskottet beslutade den 28 augusti 2002, § 49

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med kanslichefen utarbeta beslutsunderlag i ärendet.

Grebbestads Folkhögskola har den 27 mars 2002 inkommit med anhållan om att få förvärva råmark för att kunna utveckla och säkerställa verksamheten genom uppförande av ett Hantverkshus.

Verksamheten bedrivs idag i ett flertal byggnader belägna på olika fastigheter.

En del av den befintliga elevbostadsbyggnaden och hela matsalsbyggnaden ligger på ofri grund på den av Tanums kommun ägda fastigheten Grebbestad 2:1. En förutsättning för genomförande av nybyggnationen och framtida drift är tillgång till ett markområde som ägs av Tanums kommun. Omfattningen av det önskade markområdet framgår av bilaga 1.

Regionens fastighetsbolag, Västfastigheter, äger marken där Folkhögskolan är belägen. Västfastigheter innehar fastigheten Grebbestad 2:140 som ligger inom gatumark och som kan avträdas till Tanums kommun. Vidare har framförts önskemål att en del i norra hörnet av Grebbestad 2:139 samt en remsa längs fastighetens gräns mot Sövallsvägen överförs till gatumark för att förbättra dels trafiksäkerheten vid utfarten från Sövallsvägen och dels möjliggöra en framtida breddning av Sövallsvägen.

Västfastigheter äger f d Kyrkskolan samt en obebyggd tomt i anslutning till kyrkskolan. Båda dessa fastigheter är till försäljning och diskussioner har förts mellan parterna.

Vid överläggningar mellan parterna den 20 september 2002 föreslogs att f d Kyrkskolan skulle förvärvas av det kommunala bostadsbolaget (TBAB) direkt samt bestämdes att kommunen fortsatt ej var intresserad av den obebyggda tomten.

Vidare föreslogs att priset för tomtmark skulle vara 100 kr/kvm och för gatumark 15 kr/kvm.

De ytor som är aktuella att reglera mellan parterna framgår av bilaga 2.

Lantmäteriet tar fram förlag på överenskommelse om markbyte mellan parterna.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ovan redovisade markbyten mellan Västfastigheter och kommunen, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att vidta eventuella ändringar i överenskommelsen.

________________________

Ks § 263                                     2002.021-949 Ks

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna redovisning av obesvarade motioner till kommunfullmäktige för kännedom.

________________________

Ks § 264                                         2002.018-923 Ks

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2002

Budgetuppföljningsrapport har upprättats för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att införa inköpsstopp för räddningstjänsten under återstoden av verksamhetsåret, och

att i övrigt lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

_________________________

Ks § 265                                         2002.465-351 Ks

Remiss - Vägutredning för väg E6 på delen Rabbalshede-Tanumshede

Vägverket har den 24 juli 2002 inkommit med vägutredning för väg E6 på delen Rabbalshede-Tanumshede för yttrande. Remissen är ett led inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap 1 § miljöbalken.

Det poängteras att en vägutredning görs på en översiktlig nivå där målsättningen är att hitta och lyfta fram sådana konsekvenser som bland annat är alternativ- skiljande. Vägutredningen syftar således inte till att i detalj lägga fast vägens sträckning och utformning.

Kommunens yttrande skall vara Vägverket tillhanda senast den 31 oktober 2002.

Vägverket har översänt inkomna yttranden från centrala myndigheter. De flesta myndigheter tar ej ställning till de alternativa sträckningarna.

Räddningsverket och Skogsvårdsstyrelsen förordar alternativ "Röd23".

Riksantikvarieämbetet anser att alternativ "Röd 23" är oacceptabel från kulturmiljösynpunkt och förordar utbyggnad enligt alternativ "Röd mitt".

Tanums kommun har den 17 december 2001, § 351, beslutat att yttra sig över Vägverkets slutrapport, som är identiskt med föreliggande material, och förordat alternativ "Röd 23" av främst trafiksäkerhetsskäl.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att de inkomna remissyttrandena ej föranleder någon ändring av tidigare yttrande.

________________________

Ks § 266                                 2002.162-314 Ks

Detaljplan för del av Sannäs 3:1

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 18 september 2002 att ett förslag till detaljplan för del av Sannäs 3:1 har upprättats.

Planförslaget har upprättats av plan- och byggavdelningen och finns utställt för granskning under tiden den 19 september till och med den 18 oktober 2002.

Planområdet är beläget vid hamnen i centrala Sannäs. Syftet med planen är att visa en ändamålsenlig användning av området.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2002, § 221,

att räddningstjänstens bedömning skall beaktas i planarbetet, och

att i övrigt ej erinra mot planförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej erinra mot planförslaget.

________________________

Ks § 267                                     2002.590-312 Ks

Fördjupad översiktsplan för Tanumshede – Programsamråd

Plan- och bygglagen (PBL) fastslår att varje kommun är skyldig att upprätta en översiktplan som redovisar

Kommunfullmäktige skall minst en gång per mandatperiod ta ställning översiktsplanens aktualitet.

Tanums kommunfullmäktige har den den 27 maj 2002, § 62, beslutat att anta översiktsplan för Tanums kommun – ÖP 2002.

Inom områden där särskilda förutsättningar finns i form av flera starka, konkurrerande intressen, till exempel kommunens större tätorter, bör en fördjupning av översiktsplanen göras.

I ÖP-2002 anges en rekommendation om att ta fram en fördjupad översiktsplan för Tanumshede.

I föreliggande förslag till fördjupad översiktsplan skall ges möjlighet för Tanumshede att kunna fortsätta att utvecklas som centralort. Näringslivet skall ges möjlighet att utvecklas på såväl industriområden som i centrum. Det skall också ges möjlighet till olika former av boende för olika familjesammansättningar.

En ombyggnad av väg E6 med bl a ny trafikplats vid Ryland och en ny sträckning av väg 163 mellan Tanumshede och Grebbestad ger möjligheter till en förbättrad trafikmiljö i centrala Tanumshede.

Vidare studeras kulturminnesvårdens intressen och avvägningen mellan samhällsområdet och världsarvsområdet närmare.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna planprogrammet för samråd.

________________________

Ks § 268                                         2002.591-312 Ks

Fördjupad översiktsplan för Fjällbacka – Programsamråd

Plan- och bygglagen (PBL) fastslår att varje kommun är skyldig att upprätta en översiktplan som redovisar

Kommunfullmäktige skall minst en gång per mandatperiod ta ställning översiktsplanens aktualitet.

Tanums kommunfullmäktige har den 27 maj 2002, § 62, beslutat att anta översiktsplan för Tanums kommun – ÖP 2002.

Inom områden där särskilda förutsättningar finns i form av flera starka, konkurrerande intressen, till exempel kommunens större tätorter, bör en fördjupning av översiktsplanen göras.

I ÖP-2002 anges en rekommendation om att ta fram en fördjupad översiktsplan för Fjällbacka.

I föreliggande förslag till fördjupad översiktsplan skall Fjällbacka fortsätta vara ett levande samhälle året runt. För att detta skall bli möjligt krävs bl a attraktiva bostäder i rimliga prisnivåer och i olika storlekar. Det krävs också möjlighet för det lokala näringslivet att kunna utvecklas och expandera.

En av Fjällbackas största kvaliteter är närheten till havet. Det är då viktigt att värna om tillgängligheten till detta attraktiva område. Privatisering av strandområde, tillgången på parkerings- och båtplatser är faktorer som begränsar tillgängligheten. Fjällbackas utveckling skall ske med stor hänsyn till de bevarandevärden som finns i samhället.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna planprogrammet för samråd.

________________________

Ks § 269                             2002.556-688 Ks

Anhållan om kommunal ungdoms- och musiksatsning i Tanums kommun

Tanums ungdomsgrupp (TUG) har den 5 juli 2002 inkommit med anhållan om kommunal musiksatsning i Tanums kommun.

Till anhållan har bifogats en rapport benämnd "Musikutveckling i ungdomsperspektiv". Enligt rapporten bör följande fysiska förutsättningar föreligga för att stötta och stimulera befintlig musikverksamhet samt skapa förutsättningar för en intensiv musikutveckling i framtiden:

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 22 augusti 2002, § 74, och beslutade härvid

att ställa sig positiv till musiksatsning i kommunen och att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 29 augusti 2002, § 82, och beslutade härvid

att barn- och utbildningsnämnden kommer i samband med diskussioner med Strömstads kommun om utformning av ett blivande estetiskt gymnasieprogram påtala vikten av att detta innehåller en bred musikutbildning och att delar av utbildningen bör förläggas till Tanum,

att om barn- och utbildningsnämnden beviljas resurser till ytterligare tjänster inom Kommunala musikskolan och Kulturskolan kan dessa med fördel bidraga till musikutvecklingen i kommunen, och

att barn- och utbildningsnämnden anser det vara av största vikt att kommunen på något sätt försöker lösa frågan om repetitionslokaler till våra lokal band.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 25 september 2002, § 54.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppmana barn- och utbildningsnämnden att i samband med diskussioner med Strömstads kommun om utformning av ett estetiskt gymnasieprogram påtala vikten av att programmet innehåller en bred musikutbildning och att delar av utbildningen förläggs till Tanums kommun, och

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kanslichefen att inleda förhandlingar med styrelsen för Bygdegårdsföreningen i Tanumshede om att få förvärva, alternativt hyra fastigheten.

_________________________

Ks § 270                                         2002.585-488 Ks

Förstudie Tingvalls Eko

Leif Berndtsson har som representant för Stiftelsen Tingvalls Eko under bildande inkommit till Tillväxtsekretariatet med en ansökan om medel för en fortsatt utredning av Tingvalls Eko framtida verksamhet. Arbetet är tänkt att utföras av Leif Berndtsson med stöd av Hushållningssällskapet.

Kostnader

 

Utredningsarbete, löner

40 tkr

Resor

5 tkr

Telefon, kontor mm

5 tkr

Summa

50 tkr

   

Finansiering

 

Förstudiemedel Tillväxtavtalet

10 tkr

Tillväxtkontot 2002

10 tkr

Kommunerna

20 tkr

Summa

50 tkr

Förstudien kommer att genomföras under september och oktober 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projekt Förstudie Tingvalls Eko,

att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå 5 tkr för medfinansiering av förstudien,

att anslagna medel, 5 tkr, utbetalas ur konto Näringslivsåtgärder, Projekt, och

att överföra 5 tkr från konto Kommunstyrelsens oförutsedda till konto Näringslivsåtgärder, Projekt.

________________________

Ks § 271                                     2001.075-910 Ks

Utveckling av den kommunala demokratin

Kommunstyrelsen beslutade den 14 februari 2001, § 44, att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag som syftar till att utveckla den kommunala demokratin.

Den parlamentariska gruppen utgörs av gruppledarna för partier representerade i Tanums kommunfullmäktige. Lennart Larson (M) har utsetts som arbetsgruppens sammankallande.

I syfte att få en bred förankring har respektive parti utsett ytterligare representanter som deltagit i diskussioner kring utvalda ämnen.

Arbetsgruppen har muntligen avgivit delrapporter vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2001 respektive den 19 juni 2002.

Arbetsgruppen har på eget initiativ remitterat upprättad rapport till partigrupper, intresseföreningar, förvaltningar m fl. Rapporten har också funnits tillgänglig på kommunens hemsida där det funnit möjlighet för allmänheten att avge synpunkter.

Arbetsgruppens ordförande överlämnar i skrivelse inkommen den 27 september 2002 arbetsgruppens slutrapport till kommunstyrelsen för ställningstagande och anhåller samtidigt om att arbetsgruppen entledigas från uppdraget. Rapporten bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att mottaga arbetsgruppens rapport med förslag till åtgärder för att utveckla den lokala demokratin,

att med ett tack entlediga arbetsgruppen efter fullgjort uppdrag,

att överlämna arbetsgruppens rapport till berörda verksamheter för värdering och förslag till åtgärder, och

att berörda verksamheters ställningstagande skall föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2003.

________________________

Ks § 272                                 2002.525-975 Ks

Riktlinjer beträffande alkohol och andra droger för anställda i Tanums kommun

Tanums kommun ansvarar för att en god arbetsmiljö skapas och upprätthålls för alla anställda.

En god och säker arbetsmiljö samt högt ställda krav på en god samhällsservice förutsätter att arbetsmiljön är fri från alkohol och andra droger.

Föreligger förslag till riktlinjer beträffande alkohol och droger, bilaga.

Riktlinjerna är utarbetade i samarbete mellan arbetsgivare och de större arbetstagarorganisationerna.

Ärendet har förhandlats enligt MBL § 11, bilaga.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 25 september 2002, § 55.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att godkänna bilagda riktlinjer.

________________________

Ks § 273                                     2002.564-976 Ks

BOSAM – Årsredovisning 2001

Kommunalförbundet BOSAM har den 11 september 2002 inkommit med årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2001.

I revisionsberättelse daterad den 26 mars 2002 tillstyrker revisorerna

att den i bokslutet per den 31 december 2001 upptagna balansräkningen á 8 341 347 kronor fastställs, och

att styrelsen och arbetsutskottet beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

_______________________

Ks § 274                                 2002.603-739 Ks

Europeiska Handikappåret 2003

Omsorgsnämnden har den 27 juni 2002, § 112 beslutat att uppdra åt heminstruktör Solveig Ek att tillsammans med Kommunala Handikapprådet (KHR) utreda verksamhetens möjligheter att medverka i den svenska delen av Europeiska Handikappåret 2003.

KHR har den 29 augusti 2002, § 36, beslutat att ställa sig bakom det av arbetsgruppen lämnade förslaget till aktiviteter i Tanums kommun under Europeiska Handikappåret 2003 samt översänt beslut om program med kostnadskalkyl till omsorgsnämnden.

Förslaget innebär att en informationsdag genomförs med föreläsningar av kvalificerade föreläsare. Dagen är planerad till mars/april 2003 och beräknas omfatta 3–4 timmar i Kulturhuset Futura, Tanumshede.

Kostnaden är beräknad till 25 000 kronor, varav 16 000 kronor föreslås sökas som bidrag från SISUS. Resterande 9 000 kronor föreslås Tanums kommun bekosta.

Omsorgsnämnden beslutade den 26 september 2002, § 154,

att godkänna det av arbetsgruppen framtagna förslaget till aktivitet under det Europeiska Handikappåret 2003 som underlag för fortsatt planering,

att översända förslaget till kommunstyrelsen för godkännande och anhålla om anslag av medel för aktivitetens genomförande (25 000 kronor),

att uppdra åt t f förvaltningschef Anders Eklund att, efter kommunstyrelsens beslut i ärendet, hos SISUS ansöka om bidrag enligt den i förslaget lämnade ansvarsfördelningen, samt

att utse Solveig Ek till projektledare att, efter kommunstyrelsens beslut i ärendet, fortsätta arbetet med Tanums kommuns medverkan i det Europeiska Handikappåret 2003

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 25 000 kronor till KHR som garantibelopp vid genomförande av aktivitet under det Europeiska Handikappåret 2003,

att anslagna medel finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda, och

att eventuellt bidrag från SISUS tillfaller kommunstyrelsen.

________________________

Ks § 275                                             2002.618-835 Ks

Kostnader för omhändertagande av sälar

Ett stort antal sälar i Västerhavet har under sensommaren infekterats av ett dödligt virus.

Tanums kommun har en mycket lång kust- och strandlinje varför kostnaderna för omhändertagande av sälar blir mycket hög.

Verksamhetsansvarige för Utvecklingscentrum redovisar i skrivelse inkommen den 7 oktober 2002 att Naturvårdslaget totalt arbetat 530 mantimmar med att lokalisera, markera och i vissa fall omhänderta döda sälar. Naturvårdslaget har härutöver med båt bistått Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium med personal vid provtagning. Den sammanlagda kostnaden för Naturvårdslagets insats med omhändertagande av sälar uppgår till totalt 97 074 kronor. Redovisning bilaga.

Räddningschefen redovisar i skrivelse inkommen den 7 oktober 2002 att räddningstjänstens kostnader i samband med omhändertagande av sälar uppgår till totalt 83 820 kronor. Redovisning bilaga.

Den sammanlagda kostnaden för Tanums kommun i samband med omhändertagande av sälar uppgår således till 180 894 kronor.

Kommunalförbundet BOSAM har meddelat att man åtar sig att genomföra en gemensam återsökning för de kommuner som ingår i BOSAM´s verksamhets-område.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att hos regeringen anhålla om kompensation för bilagda kostnader,

att uppdra åt Kommunalförbundet BOSAM verkställa ansökan.

_________________________

Ks § 276                                             2002.594-211 Ks

Förhandsbesked förköp – Tanum Kville-Kalvö 1:29, 25%

Fastighet:

Tanum Kville-Kalvö 1:29, 25%

   

Sökande:

XX, Borås

   

Säljare:

XX
   

Köpare:

XX, Borås

   

Köpesumma:

120 000 kronor

Försäljning av 25% inom släkten.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej utöva förköpsrätten avseende fastigheten Tanum Kville-Kalvö 1:29, 25%.

________________________

Ks § 277

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 25 september 2002, §§ 56-57.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna.

________________________

Ks § 278

Anmälan av delegation

Förköp

nr 220-247

2002. -211 Ks

2002-08-30 Avtal med Förbandsmaterial AB
om inköp av sjukvårdsmaterial

2002.535-973 Ks

 

Tillfälliga serveringstillstånd

   

Grebbestads Camping
2002-09-14, kl 18.00-24 00

2002.494-745 Ks

 

Storm, Fjällbacka
2002-09-24—2002-11-17
kl 11.00-02.00

2002.270-745 Ks

 

Zanzi Bar, Fjällbacka
2002-09-24—2002-11-17
kl 11.00-02.00

2002.330-745 Ks

 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_________________________

Ks § 279                                      2001.226-314 Ks

Meddelande

Skrivelse från Kämpersviks Hamn AB med begäran om återkallelse av ansökan för upprättande av detaljplan på Kämperöd 1:2 och 1:3

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandet till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid

Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.15.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ann-Christin Larsson, personalchef, §§ 259, 264, 272

Ulf Ericsson, ekonomichef, §§ 260, 261, 264

Sven Olsson, exploateringschef, § 262

Sven-Erik Laundal, räddningschef, §§ 264, 275

Inge Berndtsson, samhällsbyggnadschef, §§ 265-268

Bengt Sjögren, stadsarkitekt, §§ 266-268

Elin Andersson, fysisk planerare, §§ 266-268

Peter Berntsson, sekreterare

Utses att justera

Rolf Hermansson

Underskrifter

Sekreterare

§§ 259-279

/Peter Berntsson/

Ordförande

/Clas-Åke Sörkvist/

Justeringsman

/Rolf Hermansson/


BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-10-09

Anslaget uppsatt

20002-10-15

Anslaget nedtages

2002-11-05

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift


............................/Kerstin Berius/......................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-10-17 Dokumentinfo