Tanums kommun

Kommunstyrelsen 2002-09-11

§§

Ärenden

236

Förvärv av fastigheten Tanumshede 2:18

237

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

238

Förslag till förändrad kostnad för externa matgäster

239

Förslag till naturreservat Klättas betesmarker och randskogar, del av Klätta 1:5 och 1:8

240

Förslag till naturreservat Sannäsfjordens alskogar och betesmarker, del av Sannäs 3:1

241

Förslag till naturreservat Falkeröds Lindskog, del av Grebbestad 2:297

242

Testamente efter Ernst Rudolf Martinsson

243

Remiss – Miljömålen i Västra Götaland

244

Organisation för arbetsmarknadsåtgärder i Tanums kommun

245

Räddningstjänstens insatsplanering

246

Detaljplan för fastigheten Resö 8:69

247

Detaljplan för del av fastigheten Hamburgsund 3:1

248

Anhållan om ändring av detaljplan för delar av fastigheterna Galtö 2:12, 2:13 m fl

249

Anhållan om utökning av plantillstånd för fastigheten Hamburgsund 2:2

250

Anhållan om plantillstånd för fastigheten Fjällbacka 203:1

251

Anhållan om plantillstånd för del av fastigheten Kuseröd 1:2 och 1:3

252

Projekt Ung Företagsamhet Fyrstad och norra Bohuslän, medfinansiering för år 2003

253

Projekt Styrelseutveckling FyrBoDal, medfinansiering för åren 2003-2004

254

Kontaktperson vid framtagande av tillväxtprogram för Västra Götaland

255

Anmälan av arbetsutskottets beslut

256

Anmälan av delegation

257

Anmälan av representation

258

Meddelande


Ks § 236                                                 2002.510-269 Ks

Förvärv av fastigheten Tanumshede 2:18

xx och xx, ägare till fastigheten Tanumshede 2:18, har erbjudit kommunen att få förvärva fastigheten.

Fastigheten har en areal om 1 436 kvm och är bebyggd med ett hus på 1½ plan med källare.

Fastigheten Tanumshede 2:18 är belägen på Talldungevägen 4 och har en strategisk betydelse för den fortsatta planeringen av Tanumshede centrum. För den fortsatta planeringen är det därför viktigt att kommunen förvärvar fastigheten.

Kommunen har låtit göra en värdering av fastigheten.

Förslag till köpeavtal, bilaga.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 28 augusti 2002, § 46.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att förvärva fastigheten Tanumshede 2:18 av xx och xx för en överenskommen köpeskilling om 600 000 kronor enligt bilagda köpeavtal,

att förvärvet finansieras genom ianspråktagande av medel ur anslaget exploateringsfastigheter i investeringsbudget 2002, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

________________________

Ks § 237                                             2001.391-961 Ks

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Svenska kommunförbundet har med tillämpning fr.o.m. den 1 januari 1988 rekommenderat kommunerna ett normalpensionsreglemente benämnt PRF-KL. Information härom har lämnats i cirkulär1987:126. För förtroendevald som tillträtt sitt heltidsuppdrag före 1983-01-01 har äldre bestämmelser, KPRF, rekommenderats att äga fortsatt giltighet.

Med anledning av att det har beslutats om omfattande ändringar i såväl det allmänna pensionssystemet som andra tjänstepensionssystem har förbundskansliet gjort en översyn av PRF-KL. Ytterligare skäl till översynen är ett antal problemfall som kommuner anmält till förbundskansliet.

Det förslag som Svenska kommunförbundets styrelse godkänt bygger på ett i princip och därmed i huvudsak oförändrat PRF-KL. Ändrade bestämmelser har främst sin orsak i ändrad lagstiftning men är också en följd av uppfattningar som framförts till förbundskansliet.

De nya pensionsbestämmelserna benämns PBF.

Ändringarna kan sammanfattas som:

Ytterligare en ändring av formell art är att det numera krävs ansökan från den förtroendevalde för att få rätt till pension.

I Svenska kommunförbundets PM 2001-06-15 kommenteras ändringar i förhållande till PRF-KL mer i detalj.

Beträffande bestämmelserna om samordning med allmän pension kommer dessa att utarbetas först efter det att pågående avtalsförhandlingar om motsvarande ändringar i PA-KL avslutats. Det förutsätts att bestämmelserna i PBF blir likalydande med ny lydelse av PA-KL § 14. Utformningen härav kan innebära att även andra berörda textdelar måste korrigeras.

De nya bestämmelserna är utformade för att kunna tillämpas på förtroendevalda som innehar uppdrag efter 2002 års val, dels de som nytillträder januari 2003 eller förtida under november 2002, dels de som omfattas av PRF-KL 2002-12-31 och som kvarstår i uppdrag därefter. För den sistnämnda gruppen finns särskilda övergångsbestämmelser i syfte att vissa nuvarande bestämmelser skall fortsätta att gälla, t ex rätt till visstidspension utan åldersvillkor.

För förtroendevalda som avgått från sitt uppdrag före 2003-01-01 gäller nuvarande PRF-KL och dess föregångare KPRF även fortsättningsvis.

Förändringar erfordras i PRF-KL:s bestämmelser om samordning med allmän pension p g a ändrad lagstiftning fr o m 2003-01-01. På samma sätt som för PBF kommer ändrade bestämmelser att utarbetas först efter det att pågående förhandlingar om motsvarande ändringar i PA-KL avslutats.

Av administrativa skäl kommer också att föreslås ändringar fr om. 2003-01-01 i samordningsbestämmelser med annan tjänstepension. Dessa ändringar överensstämmer helt med vad som fr o m 1998-07-01 genomförts för PA-KL och som återfinns i övergångsbestämmelser till PBF.

Några motsvarande ändringar i KPRF bedöms i dag inte vara erforderliga.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 28 augusti 2002, § 47.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bilagda bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda gäller från och med den 1 januari 2003 för förtroendevald som innehar uppdrag efter den 31 december 2002,

att ovanstående bestämmelser om pension senare skall kompletteras avseende § 14 och de övriga delar som berörs därav,

att PRF-KL upphör att gälla från och med den 1 januari 2003 för sådan förtroendevald som omfattas av ovanstående bestämmelser, och

att en tolftedel av prisbasbeloppet per månad undantas från samordning mellan visstidspension och inkomster i PBF § 10 mom 3.

________________________

Ks § 238                                     2002.551-770 Ks

Förslag till förändrad kostnad för externa matgäster

Med anledning av kostnadsökningar för inköp av livsmedel föreligger förslag till förändrade lunchpriser för externa matgäster på kommunens skolor samt förändrade priser på blå kuponger för pensionärer i kommunen.

Kommunfullmäktige har den 26 juni 2000, § 53, beslutat om indexreglering av måltidspriser med KPI i samband med det årliga budgetarbetet från och med år 2001.

Då tidigare måltidspriser ej indexuppräknats bör en höjning i kronantal föregå indexuppräkning.

Omsorgsnämnden beslutade den 27 juni 2002, § 107,

att föreslå kommunfullmäktige höja priset för externa matgäster enligt förslag till:

och fortsatt indexreglera priserna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000-06-26, samt

att föreslå kommunfullmäktige höja priset för pensionärer (blå kuponghäfte à 10 st) till 330 kr per häfte och fortsatt indexreglera priserna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000-06-26.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att höja priset för externa matgäster till:

att höja priset för pensionärer (blå kuponghäfte à 10 st) till 330 kronor per häfte, och

att fortsatt indexreglera priserna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 26 juni 2000, § 53.

________________________

Ks § 239                                                 2002.528-831 Ks

Förslag till naturreservat Klättas betesmarker och randskogar, del av Klätta 1:5 och 1:8

Med anledning av motion från Henrik Martinsson (C), inkommen den 2 februari 1994, beslutade kommunfullmäktige den 22 april 1996, § 28, att kommunen skall avsätta ca 10 hektar kommunal mark med olika biotoper i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

Tekniska nämndens skogskommitté överlämnade den 31 maj 1996 ett förslag till miljöavdelningen med ett antal lämpliga områden för vidare bedömning.

Miljöavdelningen redovisade den 21 mars 1997 och den 24 juni 1998 för tekniska nämndens skogskommitté en översikt och värdebedömning av områdenas biologiska mångfald. Bedömningen gjordes utifrån kunskap som finns samlad i Länsstyrelsens naturvårdsplan för f d Göteborgs och Bohus län, Länsstyrelsens naturinventeringar över ängar, hagar, ädellövskogar och våtmarker, inventeringar inom föreningen Bohusläns flora. Miljöavdelningen har också besökt området i fält vid ett flertal tillfällen.

Vid ett möte med kommunens samrådsgrupp för detaljplanering den 14 april 1999 redovisade Miljöavdelningen tre områden lämpliga att avsättas i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Delar av fastigheterna Klätta 1:5 och 1:8 ingick bland dessa områden. På mötet diskuterades frågor om skydd som reservat enligt miljöbalken, som kommunen själv kan besluta om, samt innehåll i skötselplaner. Samrådsgruppen för detaljplanering ansåg att områdena var rimliga och översände ärendet till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden uppdrog den 12 maj1999 åt samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning att arbeta vidare med ovanstående förslag på områden samt upprätta förslag på lämpligt skydd enligt miljöbalken med tillhörande skötselplaner. Redovisning sker till tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden innan ärendet översändes till kommunstyrelsen.

Miljö- och byggnadsnämnden respektive tekniska nämnden beslutade den 26 juni respektive den 28 juni 2001, att tillstyrka att det bildas naturreservat, med tillhörande skötselplan, på fastigheten Klätta 1:5 och 1:80, del av. Tekniska nämnden beslöt vidare att översända förslaget på det kommunala naturreservatet med tillhörande skötselplan till berörda sakägare, samhällsföreningar, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Lantmäteriet, Länsstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden.

Av inkomna yttranden framgår att bildande av naturreservat tillstyrks.

Naturskyddsföreningen anser att två undantagna bergsområden bör inkluderas i naturreservatet. Dick Johansson (nuvarande arrendator av betesmarken) har i yttrande framfört att även betesmarken väster om föreslaget naturreservat bör ingå. Ett av de hällmarksområden som föreslagits av Naturskyddsföreningen ingår nu i det föreslagna naturreservatet. Arealen betesmarker inom naturreservatet bör dock inte öka med hänvisning till att en kontinuerlig betesdrift i första hand bör koncentreras till områden där de högsta naturvärdena finns.

Vidare påpekar Naturskyddsföreningen att även om syftet med naturreservatet främst är inriktat mot att bevara biologisk mångfald så är det ändå viktigt att en mindre parkeringsplats finns klar när naturreservatet bildas. Eftersom Tanums kommun ej äger mark intill den närbelägna väg 1020 är det i dagsläget oklart om parkeringsmöjlighet kan anordnas.

Stadsarkitekten har i yttrande lämnat synpunkter att frågan om hur friluftslivet skall kanaliseras närmare bör beskrivas i skötselplanen. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda, återställa och bevara värdefulla naturmiljöer och ett kulturpräglat kustlandskap, samt livsmiljöer för skyddsvärda arter. Ändamålet med naturreservatet är dessutom att följa upp åtaganden som följer av medlemskapet i den europeiska unionen. Klätta ingår i ett större område (Tanumskusten) som godkänts av regeringen att ingå i det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000.

Syftet är alltså ej primärt att underlätta eller förbättra förutsättningarna för det rörliga friluftslivet i området. T ex har man som besökare inom allemansrätten möjlighet att ströva i betesmarkerna. Genom viss ökad uppmärksamhet i samband med reservatsbildningen är det dock sannolikt att det till området kommer att komma något fler besökare den närmaste tiden. Risken ökar därmed även för störningar hos betesdjuren och att stängslingen ej fungerar tillfredsställande. Behovet av vandringsleder utanför betesmarkerna skall därför enligt förslaget till skötselplan ses över och förslag på åtgärder bör tas fram inom ett år efter det att beslutet om naturreservatet har vunnit laga kraft.

Förslag till naturreservat och skötselplan för Klättas betesmarker och randskogar, del av Klätta 1:5 och 1:8, bilaga.

Tekniska nämnden beslutade den 22 augusti 2002, § 152,

att godkänna förslag till naturreservat och skötselplan för Klättas betesmarker och randskogar (del av Klätta 1:5 och 1:8), och

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till naturreservat och skötselplan för Klättas betesmarker och randskogar, del av Klätta 1:5 och 1:8 enligt bilaga.

_________________________

Ks § 240                                                 2002.529-831 Ks

Förslag till naturreservat Sannäsfjordens alskogar och betesmarker, del av Sannäs 3:1

Med anledning av motion från Henrik Martinsson (C), inkommen den 2 februari 1994, beslutade kommunfullmäktige den 22 april 1996 att kommunen skall avsätta ca 10 hektar kommunal mark med olika biotoper i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

Tekniska nämndens skogskommitté överlämnade den 31 maj 1996 ett förslag till miljöavdelningen med ett antal lämpliga områden för vidare bedömning.

Miljöavdelningen redovisade den 21 mars 1997 och den 24 juni 1998 för tekniska nämndens skogskommitté en översikt och värdebedömning av områdenas biologiska mångfald. Bedömningen gjordes utifrån kunskap som finns samlad i Länsstyrelsens naturvårdsplan för f d Göteborgs och Bohus län, Länsstyrelsens naturinventeringar över ängar, hagar, ädellövskogar och våtmarker, inventeringar inom föreningen Bohusläns flora. Miljöavdelningen har också besökt området i fält vid ett flertal tillfällen.

Vid ett möte med kommunens samrådsgrupp för detaljplanering den 14 april 1999 redovisade miljöavdelningen tre områden lämpliga att avsättas i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Del av fastigheten Sannäs 3:1 ingick bland dessa områden. På mötet diskuterades frågor om skydd som reservat enligt miljöbalken, som kommunen själv kan besluta om, samt innehåll i skötselplaner. Samrådsgruppen för detaljplanering ansåg att områdena var rimliga och översände ärendet till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden uppdrog den 12 maj 1999 åt samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning att arbeta vidare med ovanstående förslag på områden samt upprätta förslag på lämpligt skydd enligt miljöbalken med tillhörande skötselplaner. Redovisning sker till tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden innan ärendet översändes till kommunstyrelsen.

Miljö- och byggnadsnämnden respektive tekniska nämnden beslutade den 26 juni respektive den 28 juni 2001 att tillstyrka att det bildas naturreservat, med tillhörande skötselplan, på fastigheten Sannäs 3:1, del av. Tekniska nämnden beslöt även att tillstyrka förslagen på skötselplan samt att översända förslaget på det kommunala naturreservatet med tillhörande skötselplan till berörda sakägare, samhällsföreningar, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Lantmäteriet, Länsstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden.

Av inkomna yttranden framgår att bildande av naturreservat tillstyrks. Kultur- och fritidsnämnden och Friluftsfrämjandet har lämnat synpunkter beträffande behovet av förbättrad röjning längs befintlig vandringsled och att uppmärkningen av leden även bör ses över inom området. I förslaget till skötselplan är dessa synpunkter tillgodosedda.

Stadsarkitekten har i yttrande lämnat synpunkter att avgränsning av naturreservatet mot norr och söder bör justeras av administrativa skäl. Justering av områdesavgränsningen i enlighet med stadsarkitektens förslag mot gällande detaljplans gräns i norr har nu skett. Mot söder kvarstår gränsen mot fastigheten Skärbo 1:4.

Förslag till naturreservat och skötselplan för Sannäsfjordens alskogar och betesmarker (del av Sannäs 3:1), bilaga.

Tekniska nämnden beslutade den 22 augusti 2002, § 153,

att godkänna förslag till naturreservat och skötselplan för Sannäsfjordens alskogar och betesmarker (del av Sannäs 3:1) enligt bilaga, och

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till naturreservat och skötselplan för Sannäsfjordens alskogar och betesmarker (del av Sannäs 3:1) enligt bilaga.

________________________

Ks § 241                                                 2002.530-831 Ks

Förslag till naturreservat Falkeröds Lindskog, del av Grebbestad 2:297

Med anledning av motion från Henrik Martinsson (C), inkommen den 2 februari 1994, beslutade kommunfullmäktige den 22 april 1996 att kommunen skall avsätta ca 10 hektar kommunal mark med olika biotoper i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

Tekniska nämndens skogskommitté överlämnade den 31 maj 1996 ett förslag till miljöavdelningen med ett antal lämpliga områden för vidare bedömning.

Miljöavdelningen redovisade den 21 mars 1997 och den 24 juni 1998 för tekniska nämndens skogskommitté en översikt och värdebedömning av områdenas biologiska mångfald. Bedömningen gjordes utifrån kunskap som finns samlad i Länsstyrelsens naturvårdsplan för f d Göteborgs och Bohus län, Länsstyrelsens naturinventeringar över ängar, hagar, ädellövskogar och våtmarker, inventeringar inom föreningen Bohusläns flora. Miljöavdelningen har också besökt området i fält vid ett flertal tillfällen.

Vid ett möte med kommunens samrådsgrupp för detaljplanering den 14 april 1999 redovisade miljöavdelningen tre områden lämpliga att avsättas i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

Fastigheten Grebbestad 2:297 ingick bland dessa områden. På mötet diskuterades frågor om skydd som reservat enligt miljöbalken, som kommunen själv kan besluta om, samt innehåll i skötselplaner. Samrådsgruppen för detaljplanering ansåg att områdena var rimliga och översände ärendet till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden uppdrog den 12 maj 1999 åt samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning att arbeta vidare med ovanstående förslag på områden samt upprätta förslag på lämpligt skydd enligt miljöbalken med tillhörande skötselplaner. Redovisning sker till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden innan ärendet översändes till kommunstyrelsen.

Miljö- och byggnadsnämnden respektive tekniska nämnden beslutade den 26 juni respektive den 28 juni 2001 att tillstyrka att det bildas naturreservat, med tillhörande skötselplan, på fastigheten Grebbestad 2:297, del av. Tekniska nämnden beslöt vidare att översända förslaget på det kommunala naturreservatet med tillhörande skötselplan till berörda sakägare, samhällsföreningar, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Lantmäteriet, Länsstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden.

Av inkomna yttranden framgår att bildande av naturreservat tillstyrks. Kultur- och fritidsnämnden har lämnat synpunkter beträffande behovet av viss motortrafik inom området. I förslaget till föreskrifter är nu denna synpunkt tillgodosedd.

Stadsarkitekten har i yttrande lämnat synpunkter att avgränsning av naturreservatet mot nordväst och sydost bör justeras av administrativa skäl. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda, återställa och bevara värdefulla naturmiljöer, samt livsmiljöer för skyddsvärda arter. Området bör därför ej omfatta markområden som överensstämmer med syftet. Lantmäteriet har ej heller haft synpunkter på avgränsningen. Föreslagen områdesavgränsning föreslås därför kvarstå mot nordväst. Mot syd sker dock justering av områdesavgränsningen i enlighet med stadsarkitektens förslag mot gällande detaljplans gräns.

Förslag till naturreservat och skötselplan för Falkeröds Lindskog, del av Grebbestad 2:297, bilaga.

Tekniska nämnden beslutade den 22 augusti 2002, § 154,

att godkänna förslag till naturreservat och skötselplan för Falkeröds Lindskog
(del av Grebbestad 2:297) enligt bilaga, och

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till naturreservat och skötselplan för Falkeröds Lindskog
(del av Grebbestad 2:297) enligt bilaga.

________________________

Ks § 242                                                 2002.133-909 Ks

Testamente efter Ernst Rudolf Martinsson

Ernst Rudolf Martinsson född 1904 har avlidit den 21 november 2001. Den avlidne har inga arvsberättigade släktingar varför Allmänna Arvsfonden inträder som arvtagare.

Martinsson har dock skrivit ett testamente där han förklarar att hans yttersta vilja och testamente är att efter det att alla kostnader blivit betalda skall eventuella återstående medel avsättas till en fond. Ur denna skall årligen utgå 10 procent så länge tillgångar finns till trivselfrämjande åtgärder för personal inom vården samt boende på Fjällbacka service.

Efter det att alla kostnader betalats efterlämnar boet en behållning på 36 160 kronor.

Det testamentariska förordnandet är att betrakta som en fond där fondens kapital får förbrukas. För fonden finns ingen föreslagen förvaltare.

I skrivelse av den 9 juli 2002 från Kammarkollegiets arvsfondsenhet framgår bl a att innan kollegiet tar ställning till godkännande av testamentet vill kollegiet att kommunen i egenskap av testamentstagare utfärdar en förklaring, att kommunen förbinder sig att använda kvarlåtenskapen enligt testamentets bestämmelse.

Om kommunen godkänner villkoren i testamentet bör även kommunen föreslå förvaltare av fonden. Detta förslag lämnas till Länsstyrelsen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunen mottager donation enligt testamentariskt förordnande,

att kommunen i egenskap testamentmottagare förbinder sig att använda kvarlåtenskapen enligt testamentets bestämmelser,

att kommunen föreslås bli förvaltare av fonden, och

att beslut om utdelning ur fonden fattas av omsorgsnämnden.

_________________________

Ks § 243                                               2002.312-830 Ks

Remiss – Miljömålen i Västra Götaland

Länsstyrelsen samt Skogsvårdsstyrelsen i Västra Götaland har den 15 maj 2002 inkommit med remiss avseende Miljömålen i Västra Götaland.

Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen har var för sig fått i uppdrag av regeringen att formulera regionala mål genom att anpassa, konkretisera och precisera de av riksdagen beslutade nationella målen till förhållandena i Västra Götalands län.

Föreliggande rapport redovisar resultatet av Länsstyrelsens och Skogsvårdsstyrelsens arbete.

Rapporten behandlar följande miljömål:

Remissen skall vara besvarad senast den 15 oktober 2002.

Handläggning

Remissen har överlämnats för yttrande till miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt räddningstjänsten.

Räddningstjänsten meddelar i skrivelse inkommen den 22 augusti 2002 att man ej har några synpunkter på rapporten.

Tekniska nämnden har den 22 augusti 2002, § 151, yttrat sig.

Kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit med yttrande den 2 september 2002.

Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med yttrande den 3 september 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt utredningssekreterare Peter Berntsson att i samråd med kommunbiolog Ingvar Olofsson och samhällsbyggnadschef Inge Berndtsson sammanställa inkomna yttranden, och

att uppdra åt arbetsutskottet att avge kommunens yttrande.

_________________________

Ks § 244                                             2002.518-130 Ks

Organisation för arbetsmarknadsåtgärder i Tanums kommun

Arbetsmarknadsåtgärder ligger under kommunstyrelsens verksamhetsområde och budgetanslag. Budgeten 2002 för denna verksamhet är 1 892 tkr.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2001, § 309, att Utvecklingscentrum under barn- och utbildningsnämnden fick det totala operativa samordningsansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder från och med den 1 januari 2002 till och med den 31 december 2002.

Kommunstyrelsen fastställer för varje år vilken inriktning arbetsmarknadsåtgärderna skall ha.

Den tjänst som har det operativa ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder på Utvecklingscentrum är en projektanställning som utbildningsledare, där projekttiden löper ut den 31 december 2002. Det operativa ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder utgör en del av denna projektanställning som utbildningsledare.

Barn- och utbildningsnämnden måste under hösten 2002 ta ställning till om en eventuell förlängning av tjänsten som utbildningsledare på Utvecklingscentrum.

Nämnden vill därför ha besked från kommunstyrelsen om vad som skall gälla för samordningsansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder för tid efter årsskiftet 2002/2003.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att från och med 2003 års budget överföra verksamheten arbetsmarknadsåtgärder med budgetanslag från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden, och

att kommunstyrelsen genom sitt övergripande ansvar årligen godkänner en verksamhetsplan för arbetsmarknadsåtgärder.

________________________

Ks § 245                                                 2002.519-176 Ks

Räddningstjänstens insatsplanering

Räddningschefen har den 20 augusti 2002 inkommit med skrivelse om räddningstjänstens insatsplanering.

Räddningstjänsten är ålagd att årligen utföra ett visst antal insatsplaneringar på objekt per år. För att kunna utföra detta arbete måste kommunen införskaffa ett cad-program speciellt för ändamålet, till en kostnad av ca 20 000 kronor.

Enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland har räddningstjänsten en brist vid tillsyn gjord 2002-06-03 (punkt 3 B) vad avser insatsplanering. Länsstyrelsen har fastställt att Tanums kommun skall påbörja detta arbete innan den 31 oktober 2002.

Ovanstående kostnad är upptagen i verksamhetsförändringar/investeringar för räddningstjänsten för budgetåret 2003. Medel för anskaffande av program ryms inte i räddningstjänstens budget för 2002.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta

att medel tillskjuts räddningstjänsten så att arbetet med insatsplaneringen kan påbörjas innan 2002-10-31.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 20 000 kronor för räddningstjänstens insatsplanering, och

att anslagna medel, 20 000 kronor, finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda.

________________________

Ks § 246                                                 2002.083-314 Ks

Detaljplan för fastigheten Resö 8:69

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 21 augusti 2002 att ett förslag till detaljplan för fastigheten Resö 8:69 har upprättats och att planen hålles utställd under tiden den 23 augusti till och med den 20 september 2002.

Planområdet är beläget på södra Resö.

Planens syfte är att tillskapa två nya tomter för enbostadshus.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2002, § 190,

att ej ha något att erinra mot planförslaget.

Räddningstjänstens yttrande

Räddningstjänsten meddelar i yttrande inkommet den 22 augusti 2002 att man ej har något att erinra mot förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej erinra mot planförslaget.

________________________

Ks § 247                                         2002.520-314 Ks

Detaljplan för del av fastigheten Hamburgsund 3:1

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 19 augusti 2002 att nämnden har för avsikt att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Hamburgsund 3:1.

Planen syftar till att tillskapa attraktiva tomter i centrala Hamburgsund för åretruntboende samt möjliggöra för ej störande verksamheter att etablera sig i området.

Som ett första steg i arbetet har ett planprogram tagits fram av plan- och byggavdelningen.

Räddningstjänstens yttrande

Räddningstjänsten meddelar i yttrande inkommet den 22 augusti 2002 att man ej har något att erinra mot förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att planområdet skall utökas i syfte att ta bort gällande vägreservat, och

att föreslagna tomtplaceringar skall ses över.

________________________

Ks § 248                                             2002.466-314 Ks

Anhållan om ändring av detaljplan för delar av fastigheterna Galtö 2:12, 2:13 m fl

Fastighetsägare i ett sommarstugeområde på Galtö Södra har genom xx den 24 juli 2002 inkommit med anhållan om ändring av detaljplan för delar av fastigheterna Galtö 2:12, 2:13 m fl.

Syftet med ändrad detaljplan är att erhålla större byggrätt.

För planområdet gäller en detaljplan från 1960 som medger byggrätter på 60+15 m2.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 21 augusti 2002.

Detaljplanegruppen föreslår härvid kommunstyrelsen att lämna plantillstånd, att upplysa om att planen skall bekostas av den sökande och att i samband med planarbetet kommer en VA-utredning att krävas.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge plantillstånd för delar av fastigheterna Galtö 2:12, 2:13 m fl,

att planändringen bekostas av den sökande, och

att en VA-utredning krävs i samband med planarbetet.

________________________

Ks § 249                                                     2002.368-314 Ks

Anhållan om utökning av plantillstånd för fastigheten Hamburgsund 2:2

xx har den 6 juni 2002 inkommit med anhållan om utökning av plantillstånd för fastigheten Hamburgsund 2:2.

Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2001, § 75, bland annat

att medge plantillstånd för fastigheten Hamburgsund 2:2 enligt detaljplanegruppens förslag innebärande en ändring och utvidgning av detaljplanen.

xx anhåller nu om att få utvidga planen mot Kornhagen, med plats för ca 20-25 tomter.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 21 augusti 2002.

Detaljplanegruppen föreslår härvid kommunstyrelsen att medge en utökning av planområdet. Sökanden skall redan i programskedet presentera en lösning för trafiken till området.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge en utökning av planområdet för fastigheten Hamburgsund 2:2, och

att sökanden i programskedet skall presentera en lösning för trafiken till området.

________________________

Ks § 250                                         2002.467-314 Ks

Anhållan om plantillstånd för fastigheten Fjällbacka 203:1

Fjällbacka Västkust KB, ägare till fastigheten Fjällbacka 203:1, har genom KB Acron arkitektkontor den 26 juni 2002 inkommit med anhållan om plantillstånd för fastigheten Fjällbacka 203:1.

Fastigheten är belägen i norra Fjällbacka och har tidigare använts som fiskförädlingsfabrik. Då verksamheten lades ned har byggnaderna använts för olika verksamheter. Sedan en tid tillbaka står fastigheten tom.

Byggnaderna har olika ålder och är av skiftande kvalitet. En teknisk genomgång har visat att ombyggnation är möjlig på en begränsad del, medan större delen måste rivas för nybyggnation.

Större delen av fastigheten ligger inom en stadsplan från 1927, medan en mindre del troligen ingår i en avstyckningsplan. Ändamål och bestämmelser är otidsenliga.

Fastigheten är nu tänkt att användas som kontor och mötesplats med dator-

kommunikation.

En utveckling av fastighetens vattenområde ligger inom planerna, både för småbåtshamn och för bebyggelse med verksamheter i maritim miljö.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 21 augusti 2002.

Detaljplanegruppen föreslår härvid kommunstyrelsen att avslå begäran om plantillstånd.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej medge plantillstånd.

_________________________

Ks § 251                                     2002.362-232 Ks

Anhållan om plantillstånd för del av fastigheterna Kuseröd 1:2 och 1:3

xx har den 3 juni 2002 inkommit med anhållan om plantillstånd för del av fastigheterna Kuseröd 1:2 och 1:3.

Sökanden har för avsikt att göra en avstyckning för uppförande av åretrunt- och fritidsbebyggelse.

Stadsarkitekten meddelar att området ligger inom Grebbestads samhällsområde enligt ÖP 2002, men är ej utpekat som utvecklingsområde för bostäder. Området berörs inte av stranskyddsbestämmelser. De skissade nordöstligaste tomterna ligger inom befintlig detaljplan för Grönemad. Området betecknas "Natur" i gällande plan. Den västligaste delen med bebyggelse ligger på en höjd 27 meter över havet, vilket är högre än omgivande bebyggelse. Det finns dock högre bergspartier som omgärdar bebyggelsegruppen.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 21 augusti 2002.

Detaljplanegruppen föreslår härvid kommunstyrelsen att ej medge plantillstånd.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej medge plantillstånd.

________________________

Ks § 252                                         2002.539-993 Ks

Projekt Ung Företagsamhet Fyrstad och norra Bohuslän, ansökan om medfinansiering Mål 2 Västra

Föreningen Ung Företagsamhet FyrBoDal har den 27 augusti 2002 inkommit med ansökan om medfinansiering för år 2003.

Ung Företagsamhet är ett utbildningsprogram som riktar sig till alla ungdomar mellan 16 och 20 år. Eleverna startar och driver under ett läsår så kallade UF-företag.

Projektet pågår under tiden 2001–2003.

Nu söks medfinansiering för år 2003 med 13 tkr. Tidigare har kommunen medfinansierat åren 2000 med 8 tkr, 2001 med 12 tkr och 2002 med 13 tkr.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medfinansiera projekt Ung Företagsamhet med 13 tkr för år 2003, och

att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder, EU-projekt.

________________________

Ks § 253                                         2002.367-994 Ks

Projekt Styrelseutveckling FyrBoDal

Från Styrelseutveckling FyrBoDal ideell förening har inkommit en begäran om medfinansiering av projektet för åren 2003-2004.

Projektet har drivits sedan 1998 med finansiering från EU och Regionen.

Styrelseutveckling FyrBoDal verkar för att utveckla ledare och det strategiska samarbetet i styrelseformer med avsikt att skapa bättre tillväxtförmåga och förnyelse. Projektet vänder sig till små och medelstora företag som vill växa i Fyrstad, norra Bohuslän och Dalsland.

Verksamhetens mål uppnås genom att erbjuda strategisk rådgivning, mötesplatser för nätverksutveckling, idéutveckling och spetsseminarier samt sammanföra företagare och andra nyckelpersoner för stimulering och utveckling av styrelsearbete eller styrelselikandande verksamhet.

Tanums kommun har tidigare medfinansierat projektet med 12 tkr per år för 2001 och 2002.

Budget

Kostnader

Personal

915 tkr

Lokalkostnader och övrigt

315 tkr

Externa tjänster

1 441tkr

Ideellt arbete

70 tkr

Summa kostnader

2 741 tkr

Offentlig finansiering

Tanums kommun kontant

22 tkr

Munkedals kommun kontant

22 tkr

Strömstad kommun kontant

22 tkr

Sotenäs kommun kontant

22 tkr

VGR

252 tkr

Fyrstadskansliet

163 tkr

EU mål 2 Västra

502 tkr

Privat finansiering

Likvida medel, medlemsavg. Mm.

733 tkr

Tid

985 tkr

Justering

19 tkr

Summa finansiering

2 741 tkr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projekt Styrelseutveckling FyrBoDal,

att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå 12 tkr i kontanta medel år 2003 och 10 tkr år 2004,

att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder, EU-projekt, och

att beslutet förutsätter att projektet blir godkänt som EU-projekt och att det kan genomföras i enlighet med projektbeskrivningen.

________________________

Ks § 254                                             2002.538-480 Ks

Kontaktperson vid framtagande av tillväxtprogram för Västra Götaland

Regionutvecklingsnämnden har den 30 augusti 2002 inkommit med begäran att en kommunal kontaktperson utses för det fortsatta arbetet med framtagande av tillväxtprogram för Västra Götaland.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse näringslivssekreterare Kerstin Danielsson som kontaktperson vid framtagande av tillväxtprogram för Västra Götaland.

_________________________

Ks § 255

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 28 augusti 2002, §§ 48-53.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna.

_________________________

Ks § 256

Anmälan av delegation

Kommunstyrelsen

Förköp

nr 165-219

2002. –211 Ks

Anställningsbeslut

nr 22-25

2002.003-900 Ks

Ålderspensioner m m

nr 12-27

2002.006-943 Ks

Ramavtal med Dahl Sverige AB om inköp av VA-material

2002.535-973 Ks

Leveransavtal med Telia Partner AB om elektronisk handel

2002.536-905 Ks

Tillfälliga serveringstillstånd:

Bullarens MK Crusaders 2002-08-10, kl 16.00-01.00

2002.345-745 Ks

Hamburgsunds Köpmannaförening Sundets dag 2002-08-20, kl 15.00-24.00

2002.436-745 Ks

Långsjö samhällsförening 2002-08-03, kl 12.00-01.00

2002.463-745 Ks

Restaurang Sjöboden, Grebbestad 2002-08-11, kl –02.00

2002.398-745 Ks

Zanzi Bar, Fjällbacka 2002-08-24—2002-09-23, kl 11.00-02.00

2002.330-745 Ks

Storm, Fjällbacka 2002-08-24—2002-09-23, kl 11.00-02.00

2002.270-745 Ks

Rabbalshede samhällsförening Folkets Hus 2002-08-31, kl 19.00-01.00

2002.485-745 Ks

Permanent utökad serveringstid

Skaldjurscaféet i Havstensund Året runt, kl 11.00-02.00

2002.311-745 Ks

Räddningstjänsten

Prislista för räddningstjänstens verksamhet

Brandsyn/tillsyn/särskild brandsyn

18 st genomförda mellan 2002-04-20—2002-08-13

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna

________________________

Ks § 257                                 2002.020-900 Ks

Anmälan av representation

Räddningstjänsten nr 9-12 1 895,50

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga representationen till handlingarna

________________________

Ks § 258

Meddelande

2002.031-442 Ks

Beslutad budget 2003 för Västtrafik Fyrbodal AB.

-----

2002.546-456 Ks

Telias meddelande om att ta bort 7 av 40 telefonkiosker i kommunen.

-----

Månadsbrev för Västtrafik Fyrbodal, augusti månad.

-----

2002.552-832 Ks

Föreskrifter om tillstånd till jakt på allmänt vatten samt på vissa holmar, klippor och skär

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandena till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid

Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.00.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ulf Björkman, kanslichef, §§ 236, 242, 244

Sven Olsson, exploateringschef, § 236

Ann-Christin Larsson, personalchef, §§ 237, 244

Leif Irenésson, personalsekreterare, § 237

Ingvar Olofsson, kommunbiolog, §§ 239-241, 243

Inge Berndtsson, samhällsbyggnadschef, § 243

Sven-Erik Laundal, räddningschef, § 245

Elin Andersson, fysisk planerare, § 251

Kerstin Danielsson, §§ 252, 253

Peter Berntsson, sekretare

Utses att justera

Kristina Frigert

Underskrifter

Sekreterare

§§ 236-258

/Peter Berntsson/

Ordförande

/Clas-Åke Sörkvist/

Justeringsman

/Kristina Frigert/


BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-09-11

Anslaget uppsatt

2002-09-17

Anslaget nedtages

2002-10-08

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift


................................../Kerstin Berius/........................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-09-27 Dokumentinfo