Tanums kommun

KOMMUNSTYRELSEN 2002-08-14

Ärenden

208

Tanums Bostäder AB – Årsredovisning och revisionsberättelse för 2001

209

Slutredovisning – Projekt Lärcentrum

210

Slutredovisning – Nybyggnad av brandstation i Hamburgsund

211

Budgetuppföljning för Tanums kommun perioden den 1 januari till den 30 juni 2002

212

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 30 juni 2002

213

Delbetänkandet "Miljöbalken under utveckling – ett principbetänkande" (SOU 2002:50)

214

Kommunförbundet Fyrbodal – Förslag till gemensam organisation för forskning och utveckling (FoU)

215

Remiss över utredning av Bohusbanan, delen Uddevalla-Strömstad

216

Om- och tillbyggnad av räddningstjänstens lokaler i Tanumshede

217

Projekt "Förstudie Utbyggnad av E6 – en regionalekonomisk analys"

218

Projekt "Förstudie Utbyggnad av E6 – en regionalekonomisk analys", upphandling

219

Projekt "Identitetsskapande design", mål 3

220

Nya Företagsakuten 2002

221

Detaljplan för del av fastigheten Sannäs 3:1

222

Detaljplan för fastigheten Ertseröd 2:12 m fl

223

Detaljplan för fastigheten Kuseröd 1:13 m fl

224

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Tanums-Rörvik 1:91

225

Tanums Bostäder AB – Förvärv av fastigheter i Grebbestad och Fjällbacka

226

Demokratirådslaget 2003

227

Motion från Nils Olsson (Fp) och Bengt Mattsson (Fp) om översyn av gällande sjöbodspolicy

228

Delegation tillkommunstyrelsens ordförande att besluta i brådskande ärenden

229

BOSAM – Utredning om vindkraft i Bohuslän

230

Konstkusten – Inbjudan att medverka i projektets ledningsgrupp

231

SKAF sektion Tanum – Anmälan av arbetsplatsombud

232

Ansökan från Hamburgö Gamla Skola AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Hamburgö Gamla Skola med tillhörande uteservering

234

Ansökan från LJ Scandinavia AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Terassen med tillhörande uteservering

235

Anmälan av delegation


Ks § 208                     2002.471-978 Ks

Tanums Bostäder AB – Årsredovisning och revisionsberättelse för 2001

Tanums Bostäder AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2001.

Auktoriserade revisorn meddelar i revisionsberättelse för 2001 att årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning år 2001 har granskats.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Revisionsberättelsen avslutas med att revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorn meddelar i granskningsrapport för 2001 att granskning har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Lekmannarevisorn har fokuserat på verksamheten i förhållande till ändamålet och funnit att den överensstämmer med bolagsordning och ägardirektiv.

Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 2001 för Tanums Bostäder AB

till handlingarna.

________________________

Ks § 209                                             2002.008-200 Ks

Slutredovisning - Projekt Lärcentrum

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 1999, § 72, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra projekt Lärcentrum.

Följande åtgärder har vidtagits:

Byggstart skedde i februari 2000. Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning den 22 december 2000.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter

19 500 000:-

 

Redovisade investeringsutgifter

19 474 503:-

 

Redovisade investeringsinkomster

3 000:-

 

Överskott

28 497:-

 

Tekniska nämnden beslutade den 27 juni 2002, § 136,

att godkänna slutredovisningen, och

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 3 juli 2002 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets överskott regleras mot Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen, och

att investeringsprojektets överskott regleras mot Eget kapital.

________________________

Ks § 210                             2002.008-200 Ks

Slutredovisning - Nybyggnad av brandstation i Hamburgsund

I investeringsbudget 2001 anslogs 5 000 000 kronor för ny brandstation i Hamburgsund. I kompletteringsbudget 2001 anslogs ytterligare 800 000 kronor.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter

5 800 000:-

 

Redovisade investeringsutgifter

6 775 151:-

 

Bidrag Räddningsverket

410 000:-

 

Underskott

565 151:-

 

Kommentar till underskottet

I tekniska nämndens protokoll 2001-04-19 redovisas en kostnadsbedömning på 6 675 000 kronor.

Anslagna medel

Anslag kommunen 5 800 000 kronor.

Besparingar ca 200 000 kronor

Avsikten var att försöka göra besparingar på ca 200 000 kronor. Detta var ej möjligt bl a på grund av följande:

Bidrag Räddningsverket

Totalt slutligt utbetalt bidrag från Räddningsverket är 410 000 kronor. Bidraget som utbetalades från Räddningsverket ökade från 300 000 kronor till
410 000 kronor på grund av tillkommande kostnader.

Ca 300 000 kronor mindre i rent bidrag än förväntat har utbetalats från Räddningsverket till Tanums kommun.

Beräknat bidrag på 700 000 kronor visade sig innebära 50% i material och 50% i utbetalda medel.

Som en del av finansieringen av den nya brandstationen har den gamla stationen försålts för 2 380 000 kronor.

Tekniska nämnden beslutade den 27 juni 2002, § 137,

att godkänna slutredovisningen, och

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 3 juli 2002 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp, Investeringsprojektets underskott regleras mot Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen, och

att investeringsprojektet underskott regleras mot Eget kapital.

________________________

Ks § 211                             2002.017-923 Ks

Budgetuppföljning för Tanums kommun perioden den 1 januari till den 30 juni 2002

Ekonomikontoret har upprättat budgetuppföljning för Tanums kommun för perioden den 1 januari till den 30 juni 2002.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att uppmana nämnderna att hålla tilldelade ramar, och

att uppmana nämnderna att fortsätta effektiviseringsarbetena samt iaktta fortsatt stor ekonomisk restriktivitet.

________________________

Ks § 212                                     2002.018-923 Ks

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 30 juni 2002

Budgetuppföljningsrapport har upprättats för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 30 juni 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

_______________________

Ks § 213                                             2002.449-809 Ks

Delbetänkandet "Miljöbalken under utveckling – ett principbetänkande" (SOU 2002:50)

Miljödepartementet har den 19 juli 2002 inkommit med delbetänkandet "Miljöbalken under utveckling – ett principbetänkande" (SOU 2002:50) för yttrande.

Regeringen har den 22 december 1999 beslutat att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utvärdera tillämpningen av miljöbalken och lämna förslag till nödvändiga reformer.

Föreliggande delbetänkande redovisar principiella förslag och slutsatser gällande

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att avge kommunens yttrande över delbetänkandet.

__________________________

Ks § 214                                                     2002.176-700 Ks

Kommunförbundet Fyrbodal – Förslag till gemensam organisation för forskning och utveckling (FoU)

Kommunförbundet Fyrbodal har den 12 mars 2002 inkommit med remiss på förslag till organisation för gemensam forskning och utveckling (FoU) i samverkan mellan sjukvård, kommunal socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa och akademi.

Kunskapsutvecklingen inom nämnda områden behöver stimuleras och utvecklas inom Fyrbodalsområdet. Kommunförbundet föreslår nu inrättande av ett institut för forskning och utveckling, Fyrbodalinstitutet.

Fyrbodalinstitutet skall utveckla verksamheterna i Fyrbodal genom kunskapsutveckling samverkan mellan sjukhus- och primärvård, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling samt högskola.

Yttrande skall vara Kommunförbundet Fyrbodal tillhanda senast den 26 april 2002.

Ärendet har överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande. Omsorgsnämnden beräknas avge yttrande vid sammanträde den 4 april 2002.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2002, § 105,

att uppdra åt arbetsutskottet att avge eventuellt yttrande.

Omsorgsnämndens bedömning

Omsorgsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 4 april, § 51. Av omsorgsnämndens protokoll kan utläsas att finansieringen av FoU-enheten beräknas till totalt 20,2 mkr, varav 8,6 mkr utgör basfinansiering. Kommunerna i Fyrbodalsområdet belastas efter antalet invånare. Kostnaden för Tanums kommun

blir totalt 93 050 kronor, varav 37 270 kronor utgör basfinansiering.

Föreliggande förslag lyfter inte tydligt fram äldreomsorg och äldresjukvård som prioriterade områden i verksamheten. Omsorgsnämnden vill göra kommunstyrelsen uppmärksam på att förslaget bör kompletteras med förtydligande i detta avseende.

Omsorgsnämnden beslutade

att till kommunstyrelsen framföra att förslaget bör kompletteras med tydlig prioritering av forskning och utbildning inom äldreomsorg och äldresjukvård,

att i övrigt ställa sig bakom föreslagen organisation för FoU-center i Fyrbodal under förutsättning att kommunstyrelsen finansierar verksamheten.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 24 april 2002, § 40,

att framföra att förslaget bör kompletteras med tydlig prioritering av forskning och utbildning inom äldreomsorg och äldresjukvård, och

att i övrigt ställa sig bakom föreslagen organisation för FoU-center i Fyrbodal.

Efter remissbehandlingen har de regionala parternas företrädare justerat och enats om det dokument som skall utgöra grunden för bildandet av Fyrbodalsinstitutet.

I dokumentet presenteras ett institut för forskning och utveckling (FoU) i samverkan mellan sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa och högskola.

Den föreslagna konstruktionen skall dels genom samverkan ge goda möjligheter att bedriva FoU inom gemensamma arbetsfält samt dels genom samlokalisering och gemensamma stödresurser ge goda möjligheter till FoU inom de enskilda verksamheternas arbetsfält. Institutets inriktning fokuseras på patient-, klient- och kundnära problem i den praktiska verksamheten.

Frågan om driftsform för institutet är ännu inte klarlagd.

Finansiering för åren 2003 t o m 2006 med 2 års förlängning beräknas ske enligt följande räknat i miljoner kronor per år:

 

Organisationer

Tidsresurs

Basfinansiering

FoU-fond

Summa

Nu-sjukvården

0,6

0,4

1,0

2,0

Primärvården Fyrbodal

0,2

0,8

1,0

2,0

Kommunerna i Fyrbodal

0,7

0,8

0,5

2,0

Försäkringskassan

-

0,7

-

0,7

HTU

1,0

-

-

1,0

HSS

1,0

2,0

1,0

4,0

Socialstyrelsen

-

2,5

1,5

4,0

Summa

3,5

7,2

5,0

15,7

För den enskilda kommunen är den kontanta insatsen 3,50 kronor per invånare och år för 2003-2006 med möjlighet till två års förlängning. Denna summa utgör basen för den gemensamma verksamheten.

Härutöver skall varje kommun avsätta tid där medarbetare lägger ner tid på aktiviteter och arrangemang som är initierade av institutet.

Dessutom skall varje kommun avsätta 0,50 kronor per invånare och år till en särskild forsknings- och utvecklingsfond (FoU).

Tanums andel av den årliga finansieringen för perioden 2003-2006 med möjlighet till två års förlängning.

 

Invånare

Basfinansiering

FoU-fond

Summa

Tidresurs

Total kostnad

12 000

42 000

6 000

48 000

36 000

84 000

Frågan i vilken form institutet skall drivas är ännu inte bestämd. En interimsstyrelse behöver bildas för att påbörja det praktiska arbetet.

Varje huvudman (kommun) är avtalsbeslutande part gentemot institutet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna inrättandet av en interimsstyrelse enligt upprättat förslag,

att kommunernas representant i interimsstyrelsen och kommande styrelse utses av kommunförbundet Fyrbodal,

att interimsstyrelsen får i uppdrag att

att avsätta medel till institutet under perioden 2003-2006.

________________________

Ks § 215                                             2002.407-442 Ks

Remiss över utredning av Bohusbanan, delen Uddevalla-Strömstad

En utredning har gjorts över Bohusbanan, Sträckningen Uddevalla – Strömstad.

Utredningen har gjorts på uppdrag av Västtrafik, Banverket, Vägverket, Västra Götalandsregionen och kommunerna/BOSAM.

Utredningen syftar till att ge ett underlag för diskussion och samråd med Regionen om den framtida trafiken på Bohusbanan.

Kommunen har fått utredningen på remiss från BOSAM och har möjlighet att lämna synpunkter på utredningen senast den 26 september 2002.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Siv Bergström (V) yrkar att Bohusbanan skall utvecklas i enlighet med alternativen 1 eller 4 och att andra att-satsen i beredningsförslaget stryks.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Siv Bergströms yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att tågtrafiken på Bohusbanan, delen Uddevalla-Strömstad, i en första etapp skall bibehållas och utvecklas i enlighet med utredningsalternativ 0 och på längre sikt utvecklas i enlighet med alternativ 1, och

att upprustningen av Bohusbanan ej får innebära ökade kollektivtrafikkostnader för kommunen.

Reservation

Siv Bergström (V) anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande.

________________________

Ks § 216                                         2002.414-265 Ks

Om- och tillbyggnad av räddningstjänstens lokaler i Tanumshede

Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande den 19 april 2001 ålagt att åtgärda ett antal brister i räddningstjänsten lokaler i Tanumshede.

Fastighetschefen meddelar i skrivelse inkommen den 27 juni 2002 att det föreslagna åtgärdsalternativet (alternativ 2) är kostnadsberäknat till 2 370 000 kronor.

Projektering samt upphandling av projektör beräknas ske under innevarande år. De om- och tillbyggda lokalerna beräknas färdiga för inflyttning innan utgången av år 2003.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ingå till budgetberedningen med begäran om anslag i budget 2003 för ombyggnad av räddningstjänstens lokaler i Tanumshede.

________________________

Ks § 217                                             2002.438-994 Ks

Projekt "Förstudie Utbyggnad av E6 – En regionalekonomisk analys"

En förstudie för utbyggnad av väg E6 föreslås genomföras. Syftet med förstudien är att genomföra en regionalekonomisk analys av de effekter man kan förvänta sig av en förbättrad tillgänglighet till Norra Bohuslän genom framförallt E6:ans utbyggnad till motorväg. Frågeställningar som berörs är villkor för boende, arbete, pendling, konsumtion av kommersiell service, näringslivsutveckling, turism samt "Norgeeffekten".

I samband med analysen kommer ett antal seminarier genomföras för att belysa ett antal aktuella frågeställningar samt kommunicera analysresultaten och starta nya processer på lokal och regional nivå.

I varje kommun kommer dessutom en fördjupad analys av ett speciellt område att genomföras. För Tanums del kommer den del som avser området för kommande etableringar och som ingår i arbetet med en fördjupad översiktsplan för Tanumshede att ingå i projektet

Förstudien omfattar kommunerna i norra Bohuslän.

Tanums kommun är projektägare.

Budget och finansiering

   
     

Kostnader

   

Personal

159 tkr

 

Lokalkostnader

16 tkr

 

Eget arbete

294 tkr

 

Övriga kostnader

250 tkr

 

Externa tjänster

1 935 tkr

 

Ideellt arbete

315 tkr

 

Summa kostnader

2 969 tkr

 
     

Finansiering

   

Tanums kommun kontant

145 tkr

 

Munkedals kommun kontant

125 tkr

 

Strömstad kommun kontant

200 tkr

 

Sotenäs kommun kontant

175 tkr

 

VGR

641 tkr

 

Vägverket

50 tkr

 

EU mål 2 Västra

1 008 tkr

 
     

Finansiering in natura

   

Tanums kommun

55 tkr

 

Strömstad, Munkedal och Sotenäs

99 tkr

 

Vägverket

68 tkr

 

Västtrafik

38 tkr

 
     

Privat finansiering likvida medel

   

Lokal handel, hotell och restaurang

100 tkr

 
     

Privat finansiering in natura

   

Svensk handel

34 tkr

 

Ideell tid

315 tkr

 
     

Summa finansiering

2 969 tkr

 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projekt "Förstudie Utbyggnad av E6 – En regionalekonomisk analys",

att vara projektägare för projektet,

att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå 75 000 kronor i kontanta medel för år 2002 och 70 000 kronor för år 2003 kronor samt medfinansiering i form av arbetsinsats till ett värde av 55 000 för hela projektperioden,

att 50 000 kronor för år 2002 finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda till projekt under näringslivsåtgärder,

att 25 000 kronor för år 2002 finansieras ur avsatta medel för fördjupad översiktsplan för Tanumshede,

att 50 000 kronor för år 2003 finansieras från näringslivsåtgärder EU-projekt,

att 20 000 kronor för år 2003 finansieras ur avsatta medel för fördjupad översiktsplan för Tanumshede, och

att beslutet förutsätter att projektet blir godkänt som EU-projekt och att det kan genomföras i enlighet med projektbeskrivningen.

________________________

Ks § 218                                     2002.438-994 Ks

Projekt "Förstudie Utbyggnad av E6 – en regionalekonomisk analys", upphandling

Under sommaren har upphandling av förstudiens genomförande skett.

Anbudstiden utgick den 12 juli 2002 och totalt har tre anbud inkommit.

Utvärdering av anbuden pågår och väntas vara klar i mitten av augusti varför ännu inget underlag för beslut föreligger.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut om antagande av konsult för genomförande av förstudien.

________________________

Ks § 219                                         2002.440-998 Ks

Projekt "Identitetsskapande design", mål 3

Fjällbacka samhällsförening har inkommit med en förfrågan om kommunen kan vara projektägare för projekt "Identitetsskapande design", mål 3.

Projektets syfte är

Projektet pågår under tiden 2002-06-18--2002-10-15. Arbetet utförs av ett antal studenter från högskolan.

Budgeten uppgår till 100 tkr och är helt finansierad av Mål 3.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projekt "Identitetsskapande design" som projektägare.

_______________________

Ks § 220                                             2002.388-130 Ks

Nya Företagsakuten 2002

Kommunalförbundet Bosam har kommit med begäran om anslag på 5 000 kr till nya Företagsakutens verksamhet för 2002.

Företagsakuten är en organisation som erbjuder akut hjälp till mindre företag som fått ekonomiska problem och hotas av konkurs inom BOSAM:s verksamhetsområde samt i Trollhättan och Vänersborgs kommuner.

Företagsakuten erbjuder specialisthjälp i form av kostnadsfri rådgivning av erfarna konsulter i upp till fem timmar.

Företagsakuten drivs av svensk Handel, Företagarnas Riksorganisation, kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Verksamheten administreras av Kommunalförbundet BOSAM.

BOSAM har vid sammanträde den 16 mars 2001 beslutat föreslå kommunerna att anslå 5 000 kronor för verksamheten 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 5 000 kronor för Företagsakutens verksamhet under 2002, och

att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder - EU-projekt.

________________________

Ks § 221                                             2002.162-314 Ks

Detaljplan för del av fastigheten Sannäs 3:1

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 3 juli 2002 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Sannäs 3:1.

Det aktuella området är beläget centralt i Sannäs direkt vid havet. Det finns idag 15 sjö-/förrådsbodar inom planområdet samt ett antal mindre bryggor. Ett par av bodarna har tillfälligt bygglov och strider mot gällande plan.

Planändringen syftar till att visa en lämplig och ändamålsenlig användning av området.

Som ett steg i arbetet har ett planprogram tagits fram av Plan- och byggavdelningen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 2000, § 351, bland annat

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att genomföra planändring för Sannäs hamn, och

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden avgränsa området för planändring.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2002, § 94,

att ej erinra mot planförslaget.

Räddningstjänstens bedömning

Räddningstjänsten meddelar i yttrande inkommet den 3 juli 2002 att på grund av den ökande tätheten av antalet byggnader och områden vid kusten kommer högre krav att ställas på räddningstjänsten.

I de planförslag som sänds till räddningstjänsten skall det redovisas hur släckvatten för räddningstjänsten tillgodoses. Räddningstjänstens tankbilar skall kunna återfyllas inom en rimlig tid.

Framkomligheten för räddningstjänstens tunga fordon skall redovisas. Tunga fordon med högt axeltryck kan medföra problem på mindre vägar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att räddningstjänstens bedömning skall beaktas i planarbetet, och

att i övrigt ej erinra mot planförslaget.

________________________

Ks § 222                                             2001.513-314 Ks

Detaljplan för fastigheten Ertseröd 2:12 m fl

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 25 juni 2002 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för fastigheten Ertseröd 2:12.

Det aktuella området är beläget ca 2 km söder om centrala Grebbestad och ca 1 km söder om gränsen för tätortsbebyggelsen.

Planen syftar till att tillskapa 11 nya bostadstomter inom fastigheten. Samtliga bostadstomter ges en storlek och utformning som gör dem anpassade för helårsbebyggelse.

Som ett steg i arbetet har ett planprogram tagits fram av Gränsland Arkitektkontor.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2001, § 317, bland annat

att medge plantillstånd för fastigheten Ertseröd 2:12.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2002, § 93,

att ej erinra mot planförslaget.

Räddningstjänstens bedömning

Räddningstjänsten meddelar i yttrande inkommet den 3 juli 2002 att på grund av den ökande tätheten av antalet byggnader och områden vid kusten kommer högre krav att ställas på räddningstjänsten.

I de planförslag som sänds till räddningstjänsten skall det redovisas hur släckvatten för räddningstjänsten tillgodoses. Räddningstjänstens tankbilar skall kunna återfyllas inom en rimlig tid.

Framkomligheten för räddningstjänstens tunga fordon skall redovisas. Tunga fordon med högt axeltryck kan medföra problem på mindre vägar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att räddningstjänstens bedömning skall beaktas i planarbetet, och

att i övrigt ej erinra mot planförslaget.

________________________

Ks § 223                                             2000.136-314 Ks

Detaljplan för fastigheten Kuseröd 1:13 m fl

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 13 juni 2002 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för fastigheten Kuseröd 1:13 m fl.

Planområdet är central beläget i Grönemad ca 2,5 km nordväst om Grebbestad.

Syftet med planen är att följa upp kommunens målsättning och ge möjlighet till helårsbosättning för gamla och nya kommuninvånare i ett attraktivt och havsnära bostadsläge i vackra omgivningar. I detaljplanen föreslås en liten realtivt tät grupp av friliggande bostadshus inom ett begränsat område av Grönemad.

Som ett steg i arbetet har ett planförslag tagits fram av Rådhuset Arkitekter AB i Uddevalla.

Räddningstjänstens bedömning

Räddningstjänsten meddelar i yttrande inkommet den 24 juni 2002 att på grund av den ökande tätheten av antalet byggnader och områden vid kusten kommer högre krav att ställas på räddningstjänsten.

I de planförslag som sänds till räddningstjänsten skall det redovisas hur släckvatten för räddningstjänsten tillgodoses. Räddningstjänstens tankbilar skall kunna återfyllas inom en rimlig tid.

Framkomligheten för räddningstjänstens tunga fordon skall redovisas. Tunga fordon med högt axeltryck kan medföra problem på mindre vägar.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Bengt Mattsson (Fp) yrkar

att fastigheten Kuseröd 1:13 del av försäljes till Tanums Bostäder AB så snart detaljplanen vunnit laga kraft för att säkerställa helårsboende på fastigheten, och

att planområdet skall ingå i kommunens verksamhetsområde och att skrivningen vad gäller urinhantering skall följa kommunens VA-policy.

Ordföranden ställer fråga på framlagt yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastigheten Kuseröd 1:13 del av försäljes till Tanums Bostäder AB så snart detaljplanen vunnit laga kraft för att säkerställa helårsboende på fastigheten,

att planområdet skall ingå i kommunens verksamhetsområde och att skrivningen vad gäller urinhantering skall följa kommunens VA-policy,

att räddningstjänstens bedömning skall beaktas i planarbetet, och

att i övrigt ej erinra mot planförslaget.

Lennart Larson (M) och Kristina Frigert (M) meddelar att de ej deltar i beslut avseende försäljning till Tanums Bostäder AB.

________________________

Ks § 224                                             2001.557-215 Ks

Ändring av del av detaljplan för del av fastigheten Tanums-Rörvik 1:91

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 25 juni 2002 att nämnden avser att ändra del av detaljplan för del av fastigheten Tanums-Rörvik 1:91.

Det aktuella området är beläget i södra delen av Grebbestad, strax söder om den kommunala badplatsen.

Planen syftar till att markområdet skall kunna användas för kontorsverksamhet.

Som ett steg i arbetet har ett planprogram tagits fram av plan- och byggavdelningen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2001, § 316, bland annat

att medge plantillstånd för fastigheten Tanums-Rörvik 1:91.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2002, § 96,

att ej erinra mot planförslaget.

Räddningstjänstens bedömning

Räddningstjänsten meddelar i yttrande inkommet den 3 juli 2002 att man inget har att erinra.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej erinra mot planförslaget.

________________________

Ks § 225                                                         2002.479-212 Ks

Tanums Bostäder AB - Förvärv av fastigheter i Grebbestad och Fjällbacka

Tanums Bostäder AB har den 31 juli 2002 inkommit med skrivelse om förvärv av fastigheter i Grebbestad och Fjällbacka.

Efterfrågan på bostäder har blivit allt större. Flera av företagen i Tanums kommun har idag svårigheter att rekrytera personal beroende på att personalen inte hittar det boende de vill ha. Tanums Bostäder har en viktig roll i att det byggs nya bostäder i Tanums kommun. Under förutsättning att det går att få rimlig ekonomi på projekten kommer Tanums Bostäder att bygga nya bostäder de kommande åren för att möta den ökade efterfrågan och att se till att Tanums Bostäder är en konkurrenskraftig och viktig aktör på bostadsmarknaden.

Tanums Bostäder AB:s styrelse beslutade den 10 juni bland annat

att tillskriva Tanums kommun med en begäran att få förvärva följande fastigheter

att uppdra till VD Ulf Ericsson och ordförande Kurt Svedberg att föra diskussioner om med Tanums kommun om en eventuell förvärv för byggande av bostäder i Havstensund,

att tillskriva Tanums kommun och förklara att Tanums Bostäder är intresserad att förvärva fastigheten Kuseröd 1:13 under förutsättning att Tanums kommun tar fram en detaljplan som medger byggande av bostäder,

att tillskriva Tanums kommun att man som ägare till Tanums Bostäder informerar Tanums Bostäder fortlöpande om exploateringsplaner för bostäder.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Lennart Larson (M) yrkar i tillägg till beredningsförslaget att ägaren till Tanums Bostäder AB genom kommunstyrelsens arbetsutskott skall föra en strategi-diskussion med bolaget.

Ordföranden ställer fråga på Lennart Larson yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att inhämta "Boendegruppens" synpunkter,

att ärendet därefter bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott, och

att ägaren till Tanums Bostäder AB genom kommunstyrelsens arbetsutskott skall föra en strategidiskussion med bolaget.

_________________________

Ks § 226                                             2002.001-111 Ks

Demokratirådslaget 2003

Demokratiforum har den 10 juni 2002 inkommit med inbjudan till medverkan i Demokratirådslaget 2003.

Vid innevarande års rådslag medverkade ett 50-tal skolor inom Västra Götaland. Detta skedde genom egna arrangemang samt genom deltagande i Demokratiforums seminarier och workshops.

Demokratiforum vill nu fortsätta med ett långsiktigt arbete för att öka kunskap, engagemang och inflytande hos ungdomar.

Under hösten 2002 kommer ett pilotprojekt starta med utbildning för lärare och elever. Demokratirådslaget 2003 genomförs vecka 12.

Demokratiforum önskar nu att kommunstyrelser och regionstyrelsen fattar beslut om medverkan i rådslaget. Medverkan innebär att förtroendevalda under rådslagsveckan besöker gymnasieskolan och de aktiviteter som arrangeras i olika delar av regionen.

Demokratiforum föreslår kommunstyrelsen besluta

att medverka i Demokratirådslaget,

att senast i augusti 2002 utse en kontaktperson för rådslagets planering, och

att arvodera förtroendevalda som vill besöka skolor och medverka vid andra aktiviteter under veckan.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom medverkan i Demokratirådslaget 2003, och

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att handlägga ärendet fortsättningsvis.

_________________________

Ks § 227                                             2002.366-215 Ks

Motion från Nils Olsson (Fp) och Bengt Mattsson (Fp) om översyn av gällande sjöbodspolicy

Nils Olsson (Fp) och Bengt Mattsson (Fp) har den 5 juni 2002 inkommit med motion om översyn av gällande sjöbodspolicy. Motionen bilaga.

Motionen avslutas med att Folkpartiet-Liberalerna anhåller om att Tanums kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden

att se över nu gällande sjöbodspolicy och komma med förslag på ändringar utifrån nya gällande förutsättningar.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2002, § 79,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för i samråd med övriga berörda nämnder göra en översyn av gällande sjöbodspolicy samt avge förslag till förändringar av policyn utifrån nu gällande förutsättningar, och

att uppmana kultur- och fritidsnämnden att definiera begreppen "sjöbod", "sjöbodsförråd", "sjöbodsliknande byggnad" m fl.

________________________

Ks § 228                                                 2002.428-900 Ks

Delegation till kommunstyrelsens ordförande att besluta i brådskande ärenden

6 kapitlet 36 § kommunallagen ger kommunstyrelsen möjlighet att i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas, uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som styrelsen utser att besluta på nämndens vägnar. Beslut som är fattade med stöd av denna delegation skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Denna bestämmelse motiveras med att det i vissa lägen kan vara viktigt med snabba beslut. Den har emellertid getts ett restriktivt innehåll. Det är endast ordföranden eller annan ledamot som nämnden utsett som kan få i uppdrag att besluta på nämndens vägnar. Genom att det antages att dessa beslut fattas på nämndens vägnar klargörs att besluten med stöd av denna paragraf kan överklagas.

Någon begränsning av möjligheterna att delegera brådskande ärenden enligt denna paragraf med hänsyn till ärendenas art finns inte. Däremot kan nämnden precisera och begränsa uppdraget till vissa typer av ärenden, om nämnden så vill. Alternativet till att utnyttja möjligheten till delegering i brådskande ärenden är att påkalla extra sammanträde med nämnden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att enligt 6 kap 36 § KL uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att i brådskande ärenden fatta beslut på nämndens vägnar, och

att delegationen omfattar vice ordföranden då denne tjänstgör i ordförandens ställe.

________________________

Ks § 229                                 2002.001-111 Ks

BOSAM – Utredning om vindkraft i Bohuslän

Med anledning av regeringens energipolitiska proposition har kommunerna i BOSAM samt Tjörn och Orust beslutat att låta utreda förutsättningarna för etablering av vindkraft i Bohuslän.

Utredningsarbetet syftar dels till att klargöra möjligheterna till att lokalisera vindkraft i Bohuslän och dels att skapa en produktionsgrupp för tillverkning och montering av vindkraft.

En ledningsgrupp skall utses med ansvar för främst det förstnämnda arbetsområdet.

BOSAM hemställer nu om att kommunen utser en ledamot att ingå i lednings-gruppen.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Bengt Mattsson (Fp) yrkar att avslag till deltagande i en kommunövergripande utredning om lokalisering av vindkraftparker till havs eller i kustbandet då sådana parker skadar kommunens viktigaste resurs vad gäller attraktionskraft och livskvalitet.

Rolf Hermansson (C), Lennart Larson (M), Ronny Larsson (S) och

Siv Bergström (V) yrkar bifall till beredningsförslaget.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Ja-röst för bifall till beredningsförslaget.

Nej-röst för bifall till Bengt Mattssons yrkande.

Voteringen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 2 ledamöter röstar Nej.

Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med beredningsförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse kommunstyrelsens ordförande som ledamot i ledningsgruppen för utredning om vindkraft i Bohuslän, med Lennart Larson som ersättare.

Reservation

Bengt Mattsson (Fp) och Nils Olsson (Fp) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

________________________

Ks § 230                                             2002.207-994 Ks

Konstkusten – Inbjudan att medverka i projektets ledningsgrupp

Projektledningen för Konstkusten har den 10 juli 2002 inkommit med inbjudan till att medverka i projektets ledningsgrupp med en ledamot.

Projektet har till syfte att skapa ett kluster av konstnärer och kulturarbetare i norra Bohuslän. Genom nätverksbyggande mellan konstnärer, kulturarbetare, institutioner och företagare inom kulturnäringen skall kulturnäringens roll stärkas och marknaden vidgas.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2002, § 119, bland annat

att medverka i projekt Konstkusten i norra Bohuslän,

att anslå 30 000 kronor i kontanta medel för vardera åren 2002 och 2003, och

att medfinansiera projektet med finansiering in natura i form av arbetsinsatser, lokaler och utrustning till ett värde av 50 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppmana kultur- och fritidsnämnden ur nämnden/förvaltningen utse en ledamot att ingå i Konstkustens ledningsgrupp.

_________________________

Ks § 231                                             2002.404-968 Ks

SKAF sektion Tanum – Anmälan av arbetsplatsombud

SKAF sektion Tanum har den 20 juni 2002 inkommit med anmälan av arbetsplatsombud.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

________________________

Ks § 232                                         2002.287-745 Ks

Ansökan från Hamburgö Gamla Skola AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Hamburgö Gamla Skola med tillhörande uteservering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att jml 7 kap 5 § Alkohollagen bevilja Hamburgö Gamla Skola AB

tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Hamburgö Gamla Skola med tillhörande uteservering,

att serveringstiden bestäms till klockan 11.00–01.00,

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret att högsta tillåtna antalet besökare i serveringslokalen skall motsvara de högsta antal som räddningstjänsten godkänt i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret att högsta tillåtna antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma.

_________________________

Ks § 233                                             2002.266-745 Ks

Ansökan från LJ Scandinavia AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Terassen med tillhörande uteservering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att jml 7 kap 5 § Alkohollagen bevilja LJ Scandinavia AB tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Terassen i Grebbestad med tillhörande uteservering,

att serveringstiden bestäms till klockan 11.00–01.00,

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret att högsta tillåtna antalet besökare i serveringslokalen skall motsvara de högsta antal som räddningstjänsten angivit som högsta antal besökare i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret att högsta tillåtna antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma.

_________________________

Ks § 234

Anmälan av delegation

   

Förköp

nr 123 -164

2002. –211 Ks

Anställningsbeslut

nr 20-21

2002.003-900 Ks

Tillfälligt serveringstillstånd

   

Storm, Fjällbacka
2002-07-01—2002-08-23,
kl 11.00-02.00

 

2002.270-745 Ks

Hamburgö Gamla Skola
2002-07-02—2002-08-23
kl 11.00-01.00

 

2002.287-745 Ks

Terassen i Grebbestad
2002-07-01—2002-08-23
kl 11.00-01.00

 

2002.266-745 Ks

Pub Hörnet, Grebbestad
Område på torget i Grebbestad
2002-07-12—2002-07-14
varierande serveringstider för de olika dagarna

 

2002.041-745 Ks

Resö Hamnmagasin
Hamnens dag 2002-07-13 samt pubaftnar
varierande serveringstider för de olika dagarna

 

2002.211-745 Ks

Tillfälligt utökade serveringstillstånd

   

Skäret, Hamburgsund
2002-06-19—2003-06-18
kl 11.00-02.00

 

2002.363-745 Ks

Röde Orm, Grebbestad
2002-06-21—2003-06-20
kl 11.00-02.00

 

2002.221-745 Ks

Restaurang Sjöboden, Grebbestad
020621, 020712, 020713, 021231, 030419
kl 11.00-03.00

 

2002.398-745 Ks

Röde Orm, Grebbestad

020621, 020712, 020713

kl 11.00-03.00

 

2002.221-745 Ks

TanumStrand
2002-07-04—2002-07-06
till kl 03.00

 

2002.045-745 Ks

TanumStrand
2002-07-04—2002-07-06 utökat serveringsområde
kl 12.00-01.00

 

2002.045-745 Ks

Restaurang Konserven, Grebbestad
2002-07-12—2002-07-13 till kl 03.00

 

2002.308-745

Inskränkt serveringstillstånd

   

Greby´s Delikatesser AB
Inget tillstånd för Konserven årligen under perioden 020601-020831

 

2001.372-745 Ks

Överföring av serveringstillstånd

   

Urrob AB överförs till
Nautic Restaurangbiograf Grebbestad AB

 

2002.068-745 Ks

Återkallelse av tillstånd

   

Urrob AB, på Gästis i Grebbestad

 

2002.068-745 Ks

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

________________________

Ks § 235

Meddelanden

2002.278-488 Ks

Skrivelse från XX om Tingvalls Ekos försäljning. Att kommunen diskuterar med Hushållningssällskapet om vikten av att miljöprofilen kvarstår efter försäljning.

----------

2002.132-399 Ks

Protokollsutdrag från KHR med information om vikten av att samråd sker kontinuerligt i frågor som rör handikapporganisationerna.

----------

2002.100-442 Ks

Verksamhetsplan för Västtrafik åren 2003-2005

----------

2002.005-900 Ks

Kommunal musiksatsning i Tanums kommun. Rapport från Tanums ungdomsgrupp – TUG. Musikutveckling i ungdomsperspektiv

----------

2002.203-175 Ks

Räddningsverkets beslut om ansökan av förlängd sotningsfrist – medger ej förlängning av sotningsfrist.

----------

2001.448-994 Ks

Kalvö båt- och intresseförenings tack för kommunens medverkan till utmärkning av Tärneskärssundet samt utbyte av hamnkran.

----------

Skrivelse från personalen på Hedeskolan om inomhusmiljön.

----------

1999.553-211 Ks

Länsstyrelsen har genom beslut den 20 juni 2002 avslagit överklagandet över kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2002, § 22, att anta detaljplan för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124. Något överklagande av Länsstyrelsens beslut har ej inkommit.

----------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandena till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid

Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-13.00.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ulf Ericsson, ekonomichef/vd TBAB, §§ 208, 211, 212

 

Inge Berndtsson, samhällsbyggnadschef, §§ 209, 210, 216, 221-224

 

Lars Löfberg, fastighetschef, §§ 209, 210, 216

 

Ulf Björkman, kanslichef, §§ 211, 212, 214, 228

 

Birgitta Jonsson, miljöchef, § 213

 

Kerstin Danielsson, näringslivssekreterare, 217-220

 

Elin Andersson, fysisk planerare, §§ 221-224

 

Torbjörn Ericsson, alkoholhandläggare, §§ 232-233

 

Peter Berntsson, sekreterare

Utses att justera

Kristina Frigert

Underskrifter

Sekreterare........................................................................ §§ 208-235

 

/Peter Berntsson/

 

Ordförande.......................................................................

 

/Clas-Åke Sörkvist/

 

Justeringsman....................................................................

 

/Kristina Frigert/

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-08-14

   

Anslaget uppsatt

2002-08-20

Anslaget nedtages

2002-09-10

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

       
       

Underskrift


........................................../Kerstin Berius/........................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-09-02 Dokumentinfo