Tanums kommun

Kommunstyrelsen 2002-06-19

§§

Ärende

186

Förebyggande arbete i Tanums kommun

187

Anhållan om markförvärv av del av fastigheterna Grebbestad 2:1; 2:297, Härlidsområdet i Grebbestad

188

Anhållan om förvärv tomtmark, del av fastigheten Resö 3:13

189

VA-lösning och exploatering av fastigheten Kville-Berga 2:3 m fl

190

Detaljplan för del av fastigheten Resö 8:69

191

Anhållan om planändring för fastigheten Tanums-Ejgde 1:2 m fl

192

Undersökningstillstånd på Tanums-Ulseröd, Tanums kommun

193

Anhållan om förvärv tomtmark, del av fastigheten Fjällbacka 176:124

194

Förslag till yttrande avseende mottagande av flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare

195

Projekt "Moderna skärgårdsbor i gammal kultur", mål 2 Öarna

196

Rutin vid ansökan om besked och registerutdrag enligt 26 § person-uppgiftslagen (PuL)

197

LR – Anmälan av fackligt förtroendevalda 2002

198

Ansökan från Zachris Bar & Bord enskild firma om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Skafferiet med tillhörande uteservering

199

Ansökan från xx enskild firma om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten årligen under perioden 1 maj till och med 15 september på Saltviks CampingRestaurang med tillhörande uteservering

200

Anmälan av arbetsutskottets beslut

201

Anmälan av delegation

202

Lärarförbundet – Anmälan av fackligt förtroendevalda 2002

203

Nya Företagsakuten 2002

204

Meddelande

205

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen

206

Förhandsbesked förköp – Tanum Hjärterön 1:8

207

Förköpsprövning – Dromålseröd 1:87 och 1:88, hyresfastigheter


Ks § 186                                         2002.273-711 Ks

Förebyggande arbete i Tanums kommun

Chefstjänstemännen för omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen, folkhälsorådet samt polisen har på uppdrag av kommunstyrelsen arbetat med att föreslå organisation och arbetssätt för det brottsförebyggande arbetet i Tanums kommun.

På uppdrag av omsorgsnämnden har Karin Gabrielsson våren 2001 gjort en kartläggning av drog- och brottsförebyggande arbete i Tanums kommun.

Som en följd av kartläggningen uppdrogs åt individ- och familjeomsorgen att upprätta en handlingsplan för det fortsatta förebyggande arbetet.

Efter redovisning på omsorgsnämnden den 28 juni 2001 uppdrogs åt omsorgsförvaltningen att arbeta vidare med förankringsarbetet hos barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt folkhälsorådet. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 6 december 2001 att godkänna handlingsplanen och att uppdra åt förvaltningen att arbeta i handlingsplanens anda.

Förslag till organisation av det förebyggande arbetet har utarbetats. Där föreslås att kommunen inrättar ett Brottsförebyggande Råd (BRÅ) med uppdrag av kommunstyrelsen och folkhälsorådet ha en samordnande roll i det förebyggande arbetet med stöd till ungdomar. Brottsförebyggande Rådet föreslås få följande sammansättning:

Grupperna adjungerar övriga berörda till möten, t ex representanter för samhälls- och andra föreningar, kyrkan, näringslivet, samhällsplanerare och kommuninnevånarna.

Två gånger årligen skall BRÅ avrapportera hur arbetet löper, inklusive en aktuell rapport från polisen om tillståndet i kommunen. Vid dessa tillfällen skall kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna för nämnderna samt representanter för samhällsföreningar inbjudas.

Slutligen föreslås att BRÅ efter sommaren 2002 inbjuder till ett brett möte med en presentation av

Ärendet har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Samtliga dessa nämnder har ställt sig bakom upprättat förslag till handlingsplan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa den föreslagna handlingsplanen och organisationen för det förebyggande arbetet i Tanums kommun,

att inrätta ett Brottsförebyggande Råd med uppdraget att samordna det förebyggande arbetet med stöd till ungdomar,

att Brottsförebyggande Rådet skall ledas av en styrgrupp med chefstjänstemännen från kultur- och fritids-, omsorgs- och barn- och utbildningsförvaltningarna, Folkhälsorådet samt Polisen. Vid diskussioner om samhällsplanering och i andra sammanhang där den situationella preventionen ingår skall chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen adjungeras till styrgruppen. Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen utses till sammankallande och ordförande i Brottsförebyggande Rådet. Vid behov adjungeras representanter från samhälls- och andra föreningar, kyrkan, näringslivet, samhällsplanerare och kommuninnevånarna,

att Brottsförebyggande Rådet två gånger årligen skall avrapportera hur arbetet löper inkl en aktuell rapport från Polisen om tillståndet i kommunen. Vid dessa tillfällen skall kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna i omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden och Folkhälsorådet samt representanter för samhällsföreningar inbjudas, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga justeringar avseende Brottsförebyggande Rådet.

________________________

Ks § 187                                     2001.313-212 Ks

Anhållan om markförvärv av del av fastigheterna Grebbestad 2:1; 2:297, Härlidsområdet i Grebbestad

Bohusbyggarna AB har den 21 maj 2001 inkommit med begäran om att få förvärva mark i området ovanför Härlid i Grebbestad, del av fastigheterna Grebbestad 2:1 och 2:297.

Avsikten är att planlägga området för attraktiva villatomter.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 13 december 2001. Detaljplanegruppen har härvid begärt in kompletterande material i ärendet. Stadsarkitekten skall granska förslaget med hänsyn till bland annat samhällsbilden och redovisa ärendet på nytt i detaljplanegruppen.

Bohusbyggarna AB har den 15 oktober 2001 inkommit med skiss på tomtindelning med tillhörande vägar.

Detaljplanegruppen har tagit upp ärendet för ny diskussion vid sammanträde den 12 december 2001.

Detaljplanegruppen ställer sig positiv till åtta tomter som är inritade i den sydöstra delen av området. Detaljplanegruppen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att inleda en diskussion med Bohusbyggarna angående planläggning och exploatering av området.

Samhällsbyggnadschefen har redovisat sitt uppdrag vid detaljplanegruppens sammanträde den 17 april 2002. Detaljplanegruppen är positiv till den nya skissen och uppdrar år samhällsbyggnadschefen att upprätta ett exploateringsavtal med Bohusbyggarna med inriktning att ett antal tomter skall vara kvar i kommunens ägo.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2002, § 134

att överlämna ärendet till Boendegruppen för synpunkter, och

att Boendegruppens synpunkter redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2002.

Boendegruppen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2002.

Gruppen rekommenderar att kommunen inte försäljer området till Bohusbyggarna.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare beredning.

________________________

Ks § 188                                         2002.285-212 Ks

Anhållan om förvärv tomtmark, del av fastigheten Resö 3:13

xx har den 2 april 2002 inkommit med anhållan om förvärv av tomtmark från fastigheten Resö 3:13.

xx äger fastigheten Resö 3:66. Han önskar nu förvärva mark motsvarande två tomter från fastigheten Resö 3:13. Den önskade marken ligger i anslutning till xxs fastighet och skall säkra barnens framtida boende på Resö.

Detaljplanegruppen bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 29 maj 2002. Detaljplanegruppen föreslår härvid kommunstyrelsen att för närvarande avslå xx begäran om markförvärv.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå xx anhållan om att få förvärva mark.

________________________

Ks § 189                                 2001.649-314 Ks

VA-lösning och exploatering av fastigheten Kville-Berga 2:3 m fl

För området gäller en detaljplan (byggnadsplan 1982-05-17) och hela planområdet har belagts med nybyggnadsförbud. Totalt rymmer planen 25 tomter, varav fyra är avstyckade och två bebyggda. Större delen av marken inom planområdet är i kommunal ägo.

Tekniska nämnden beslöt den 18 oktober 2001, § 176, att överlämna frågan om områdets exploatering till kommunstyrelsen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2001, § 337,

att uppdra åt tekniska nämnden att undersöka möjligheterna till en dellösning omfattande de två norra kvarteren.

Tekniska nämndens handläggning

Av tekniska nämnden protokoll den 21 februari 2002, § 69, framgår att exploateringen bör omfatta planområdets norra del från och med infartsvägen. För att exploatera områdets norra del krävs följande insatser:

Kostnader

   

Väg

300 m x 5 m á 500 kr/m²

750 tkr

VA

410 m á 2 500 kr/m²

1 025 tkr

Pumpstation

400 tkr

400 tkr

Mark

40 tkr per tomt

560 tkr

Projektering

 

200 tkr

Kontroll

 

300 tkr

Diverse

 

200 tkr

   

3 435 tkr

Intäkter

   

4 tomter á 60 tkr

VA (urinsep)

240 tkr

10 tomter á 350 tkr

inkl VA (urinsep)

3 500 tkr

   

3 740 tkr

Insatsen ger 10 kommunala och 4 privata tomter. VA och väg enligt detaljplan.

För att genomföra urinseparering kan antingen detaljplanen kompletteras med bestämmelser om enskild hantering av urin eller VA-avtal vid fastighetsförsäljningen.

Plats för pumpstation bör skapas inom detaljplanen. Projektering får visa var en eventuell pumpstation skall placeras.

Tekniska nämnden beslutade den 21 februari 2002, § 69,

att överlämna kalkylen till kommunstyrelsen.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 20 mars 2002, § 31,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2002, § 98

att uppdra åt arbetsgruppen för boendefrågor att avge förslag i ärendet.

Arbetsgruppen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2002.

Gruppen rekommenderar att kommunen ej för närvarande genomför kommunal exploatering av området. Gruppen förordnar i stället fortsatt arbete med planering av markområde för bostäder vid infarten till Hamburgsund.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för närvarande ej genomföra kommunal exploatering av området.

_________________________

Ks § 190                                 2002.083-314 Ks

Detaljplan för del av fastigheten Resö 8:69

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 3 juni 2002 att nämnden har för avsikt att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Resö 8:69.

Planen syftar till att tillskapa två nya bostadstomter för enbostadshus på Resö.

Ett planförslag har utarbetats av Gränsland Arkitektkontor.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2002, § 31,

att ej erinra mot planförslaget.

Räddningstjänsten har i yttrande inkommet 2002-06-11 inget att erinra mot planförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej ha något att erinra mot planförslaget.

________________________

Ks § 191                                     2002.220-314 Ks

Anhållan om planändring för fastigheten Tanums Ejgde 1:2 m fl

Kolmyrarnas tomtförening har den 5 april 2002 inkommit med förfrågan om att få göra en översyn och lättnad av restriktionerna i gällande planbestämmelser.

Nuvarande planbestämmelser fastställdes 1969. Planbestämmelserna är inte längre anpassade efter dagens förutsättningar och begränsar hushållens möjligheter att anpassa utnyttjandet av fastigheterna efter behov.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 29 maj 2002. Detaljplanegruppen föreslår härvid kommunstyrelsen att lämna plantillstånd till Kolmyrarnas tomtförening, att planändringen skall bekostas av sökanden och att en VA-utredning krävs.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att meddela plantillstånd för planändring avseende fastigheterna Tanums Ejgde 1:2 m fl, och

att planändringen skall bekostas av sökanden och att VA-utredning krävs.

________________________

Ks § 192                                     2002.360-242 Ks

Undersökningstillstånd på Tanums-Ulseröd, Tanums kommun

Bergsstaten meddelar i beslut inkommet den 31 maj 2002 att bergmästaren beviljat undersökningstillstånd enligt minerallagen för ett område benämnt Tanums-Ulseröd nr 3, Tanums kommun.

Tillståndet innebär rätt till arbete i syfte att påvisa och undersöka sådana mineral-förekomster som anges i 1 kap §1-2 minerallagen.

Undersökningsområdet är beläget på fastigheten Tanums-Ulseröd 1:1.

Fastigheten är ej i kommunal ägo.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att anföra besvär mot beslutet.

________________________

Ks § 193                                     2002.212-212 Ks

Anhållan om förvärv tomtmark, del av fastigheten Fjällbacka 176:124

xx och xx har den 4 april 2002 inkommit med anhållan om förvärv av tomtmark på fastigheten Fjällbacka 176:124.

Paret har för avsikt att på tomten uppföra en bostad för permanent boende.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 29 maj 2002. Detaljplanegruppen ställer sig härvid positiv till en försäljning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig positivt till en försäljning av aktuellt markområde enligt anhållan.

________________________

Ks § 194                                     2002.338-194 Ks

Förslag till yttrande avseende mottagande av flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare

Migrationsverket och Integrationsverket har i gemensam skrivelse vänt sig till Sveriges kommuner med begäran:

Skrivelsen har remitterats till omsorgsnämnden för synpunkter.

Föreligger rapport om situationen i Tanums kommun.

Omsorgsnämnden beslutade den1 6 maj 2002, § 89

att utifrån rådande bostadssituation i kommunen ej rekommendera kommunstyrelsen att teckna avtal om mottagande av flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare innan frågan om bostäder är stadigvarande löst.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att med hänsyn till den rådande bostadssituationen i kommunen avstå från att teckna avtal om mottagande av flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare.

________________________

Ks § 195                                     2002.342-994 Ks

Projekt "Moderna skärgårdsbor i gammal kultur", mål 2 Öarna

Bohusläns museum har inkommit begäran om medfinansiering med 5 000 kronor av projektet "Moderna skärgårdsbor i gammal kultur".

Projektansökan har föregåtts av en forskningsrapport där bland annat öar i Fjällbackaarkipelagen ingått.

Syftet med projektet är att med utgångspunkt från rapporten lokalt åstadkomma nya strategier för framtiden och skapa underlag för nya kommunala och regionala verktyg för samhällsplanering.

Projektet kommer att pågå till och med den 31 december 2004 och har en total budget på 1 579 tkr. Bohusläns museum är projektägare.

Budget och finansiering:

Kostnader:

Personal

148 tkr

Eget arbete som medfinansiering

537 tkr

Externa tjänster

348 tkr

Övriga kostnader

345 tkr

Ideellt arbete

201 tkr

Summa kostnader

1 579 tkr

Finansiering:

Tanums kommun kontant

5 tkr

Övriga offentliga

684 tkr

EU mål 2 Öarna

689 tkr

In natura finansiering

Projektdeltagare ideell tid

201 tkr

Summa finansiering

1 579 tkr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projekt "Moderna skärgårdsbor i gammal kultur",

att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå 5 000 kronor i kontanta medel för projektperioden,

att utse Bengt Widengård att ingå i projektets referensgrupp,

att beslutet förutsätter att projektet blir godkänt som EU-projekt och att det kan genomföras i enlighet med projektbeskrivningen, och

att en uppföljande redovisning skall ske en gång per år och att en skriftlig slutrapport lämnas.

_________________________

Ks § 196                                         2002.370-907 Ks

Rutin vid ansökan om besked och registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen (PuL)

Enligt 26 § personuppgiftslagen är den personuppgiftsansvarige skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om personuppgifter som rör sökanden behandlas eller ej.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

att bilagda rutin skall tillämpas vid ansökan om besked och registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen.

_________________________

Ks § 197                                     2002.376-968 Ks

LR - Anmälan av fackligt förtroendevalda 2002

LR har inkommit med anmälan av fackligt förtroendevalda.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

________________________

Ks § 198                                     2002.267-745 Ks

Ansökan från Zachris Bar & Bord enskild firma om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Skafferiet med tillhörande uteservering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att jml 7 kap 5 § alkohollagen bevilja Zachris Bar & Bord enskild firma tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Skafferiet med tillhörande uteservering,

att serveringstiden bestäms till klockan 11.00–01.00,

att jml 7 kap 5 § 3 st alkohollagen infoga villkoret att högsta antalet besökare på inneserveringen skall motsvaras av de högsta antal besökare som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och

att jml 7 kap 5 § 3 st alkohollagen infoga villkoret högsta antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma.

_________________________

Ks § 199                                     2002.224-745 Ks

Ansökan från xx enskild firma om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten årligen under perioden 1 maj till och med 15 september på Saltviks CampingRestaurang med tillhörande uteservering

xx enskild firma ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten årligen under perioden 1 maj till och med 15 september på Saltviks CampingRestaurang med tillhörande uteservering

Sökt serveringstid är klockan 12.00–01.00.

Saltviks CampingRestaurang, drevs tidigare av Malins Campingrestaurang enskild firma.

Inget har framkommit vid remissvaren från skattemyndigheten eller polis-myndigheten vilket skulle motsäga att sökanden är en lämplig att inneha serveringstillstånd, varför sökanden alltså uppfyller kraven i 7 kap 7 § AL.

Ärendet har varit på remiss till polismyndigheten, räddningstjänsten och miljöförvaltningen. Samtliga remissinstanser har tillstyrkt ansökan.

Sökanden har med stöd av delegationsbeslut erhållit tillfälligt tillstånd från den 4 juni till och med den 28 juni 2002 då kommunstyrelsen beräknas ha prövat ansökan. I samband med detta, återkallades Malins Campingrestaurang enskild firmas serveringstillstånd via delegationsbeslut.

Alkoholhandläggaren föreslår kommunstyrelsen besluta

att jml 7 kap 5 § alkohollagen bevilja xx tillfälligt tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten årligen under perioden 1 maj till och med 15 september på Saltviks Camping Restaurang med tillhörande uteservering. Serveringstiden bestäms till kl. 12.00–01.00,

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret att högsta antalet besökare på inneserveringen skall motsvaras av de högsta antal besökare som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och

att jml 7 kap 5 § 3 st AL infoga villkoret högsta antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att jml 7 kap 5 § alkohollagen bevilja xx tillfälligt tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten årligen under perioden den 1 maj till och med den 15 september på Saltviks Camping Restaurang med tillhörande uteservering,

att serveringstiden bestäms till klockan 12.00–01.00,

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret att högsta antalet besökare på inneserveringen skall motsvaras av de högsta antal besökare som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och

att jml 7 kap 5 § 3 st AL infoga villkoret högsta antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma.

________________________

Ks § 200

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets, tillika personalutskottets beslut från sammanträde den 23 maj 2002, § 45.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet, tillika personalutskott, fattat beslut till handlingarna.

__________________________

Ks § 201

Anmälan av delegation

Förköp

nr 109-122

2002. –211 Ks

Hemvärnsansökan

nr 3

2002.004.164 Ks

Serviceavtal för växeln tecknat med

2002.381-941 Ks

Tele Danmark

Tillfälliga serveringstillstånd:

Storm i Fjällbacka (f d ZanZi Bar)

2002.270-745 Ks

2002-05-24—2002-06-30, kl 11.00-02.00

Zachris Bar & Bord (Skafferiet)

2002.267-745 Ks

2002-05-30—2002-06-28, kl 11.00-01.00

Saltviks Camping Restaurang

2002.224-745 Ks

2002-06-04—2002-06-28, kl 12.00-01.00

Restaurang Konserven, Grebbestad

2002.308-745 Ks

Latitud Event HB

Juni-augusti, kl 16.00-02.00

Zanzi Bar, Fjällbacka

2002.330-745 Ks

2002-06-17—2002-08-23, kl 11.00-02.00

Storm, Fjällbacka

2002.270-745 Ks

2002-05-24—2002-06-30, kl 11.00-02.00

Tillfälligt utökade serveringstillstånd:

Storm, Fjällbacka

2002.270-745 Ks

2002-06-21, kl 11.00-03.00

Zanzi Bar, Fjällbacka

2002.330-745 Ks

2002-06-21, kl 11.00-03.00

Återkallelse av serveringstillstånd:

Nya Badrestaurangen i Fjällbacka

1999.290-745 Ks

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

________________________

Ks § 202                                         2002.377-968 Ks

Lärarförbundet – Anmälan av fackligt förtroendevalda 2002

Lärarförbundet, Tanums lokalavdelning 09, har inkommit med anmälan av fackligt förtroendevalda.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

________________________

Ks § 203                                 2002.388-130 Ks

Nya Företagsakuten 2002

Kommunalförbundet BOSAM har inkommit med begäran om anslag på 5 000 kronor till nya Företagsakutens verksamhet för 2002.

Företagsakuten är en organisation som erbjuder akut hjälp till mindre företag som fått ekonomiska problem och hotas av konkurs inom BOSAM:s verksamhets-område samt Trollhättan och Vänersborgs kommuner.

Företagsakuten erbjuder specialisthjälp i form av kostnadsfri rådgivning upp till fem timmar av erfarna konsulter.

Företagsakuten drivs av svensk Handel, Företagarnas Riksorganisation, kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Verksamheten administreras av Kommunalförbundet BOSAM.

BOSAM har vid sammanträde den 16 mars 2001 beslutat föreslå kommunerna att anslå 5 000 kronor för verksamheten 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 5 000 kronor till Företagsakutens verksamhet under 2002, och

att anslagna medel, 5 000 kronor, finansieras ur konto Näringslivsåtgärder, EU-projekt.

________________________

Ks § 204

Meddelande

Länsstyrelsens beslut efter tillsyn den 3 juni 2002 av kommunens ansvar enligt räddningstjänstlagstiftningen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandet till handlingarna.

________________________

Ks § 205                                 2002.397-900 Ks

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen

Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, antaget av kommunfullmäktige den 1 mars 1999, har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.

Varje nämnd skall enligt 8 § Uppföljning av intern kontroll årligen anta en särskild plan för innevarande års uppföljning av den interna kontrollen.

Förslag till internkontrollplan bilaga.

Rapport över granskning lämnas till kommunstyrelsen senast den 6 november år 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta bilagda internkontrollplan för kommunstyrelsen.

________________________

Ks § 206                                     2002.396-211 Ks

Förhandsbesked förköp – Tanum Hjärterön 1:8

Fastighet:         Tanum Hjärterön 1:8

Sökande:         xx, Advokatfirman Weste AB, Helsingborg

Säljare:             xx familjestiftelse

Köpare             xx

Areal:             1,1430 Ha

Köpesumma:

Fastigheten ägs av xx familjestiftelse.

Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta fastigheten med tillhörande byggnader och inventarier i och för nyttjande av familjen xx och hans hustru xx samt deras bröstarvingar allt i syfte att därmed sammanhålla medlemmarna av familjen Jxx.

xx är avliden. xx är 88 år gammal och bor i USA.

xx som är makarnas enda bröstarvinge har utnyttjat och skött fastigheten.

Stiftelsen saknar intäkter.

Stiftelsens styrelse har föreslagit att stiftelsen bör upplösas och utskiftas till den enda bröstarvingen xx.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten avseende fastigheten Tanum Hjärterön 1:8.

________________________

Ks § 207                                 2002.358-211 Ks

Förköpsprövning – Dromålseröd 1:87 och 1:88, hyresfastigheter

Fastighet:         Tanum Dromålseröd 1:87, 1:88, hyresfastighet

Sökande:         Dyne Camping, Strömstad

Säljare:             xx, Tanumshede

Köpare:             Dyne Camping AB, Strömstad

Köpesumma:     130 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheterna Dromålseröd 1:87 och 1:88, och

att ej begära hyresnämndens prövning avseende fastigheterna Dromålseröd 1:87 och 1:88.

________________________

Försättsblad

Plats och tid

Kommunhuset, Tanumshede klockan 09.00-12.00

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Anders Eklund, kultur- och fritidschef, § 186

Inge Berndtsson, samhällsbyggnadschef §§ 187-191, 193

Eva Blohm Strömberg, utredningssekreterare, § 194

Utses att justera

Mona Svegås

Underskrifter

Sekreterare........................................................................

§§ 186-207

/Ulf Björkman/

Ordförande.......................................................................

/Clas-Åke Sörkvist/

Justeringsman....................................................................

/Mona Svegås/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-06-19

Anslaget uppsatt

2002-06-25

Anslaget nedtages

2002-07-15

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

..................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-07-09 Dokumentinfo