Tanums kommun

Kommunstyrelsen 2002-06-05

Dnr §§ Ärende

2002.340-940 Ks

161

Försäkringsupphandling


Ks § 161 2002.340-940 Ks

Försäkringsupphandling

Kommunen upphandlade under 1998 försäkringsskydd för perioden 1 juli 1998 till och med den 30 juni 2001. Försäkringsavtalet har därefter förlängts att gälla till och med den 30 juni 2002.

Kommunen har under våren 2002 upphandlat kommunförsäkring. Inriktningen har varit att kunna teckna ett treårigt avtal om försäkringsskydd med option på ytterligare ett år.

I upphandlingen har kommunen biträtts av försäkringsmäklaren Kombro Risk Management.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta anbud från Länsförsäkringar avseende egendomsförsäkring med en självrisk på 5 basbelopp,

att anta anbud från Trygg-Hansa avseende heltids olycksfallsförsäkring med invaliditetsbelopp på 15/30 basbelopp,

att anta anbud från Länsförsäkringar avseende motorfordonsförsäkring,

att anta anbud från Viator avseende tjänstereseförsäkring,

att anta anbud från Anticimex avseende saneringsavtal, och

att försäkringsavtalen gäller under tiden den 1 juli 2002 till den 30 juni 2005, med option på ett års förlängning.

_________________________

Försättsblad

Plats och tid

Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-09.30.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ulf Hedemyr, Kombro Management AB

Ulf Ericsson, ekonomichef

Kathrine Kahlman, försäkringshandläggare

Peter Berntsson, sekreterare

Utses att justera

Lennart Larson

Underskrifter

Sekreterare

§ 161

/Peter Berntsson/

Ordförande

/Clas-Åke Sörkvist/

Justeringsman

/Lennart Larson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2002-06-05

Anslaget uppsatt 2002-06-05

Anslaget nedtages 2002-06-26

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

.................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-06-14 Dokumentinfo