Tanums kommun

Kommunstyrelsen 2002-06-05

Dnr

§§

Ärende

2002.016-923 Ks

162

Delårsrapport 1 januari till 30 april 2002

2002.015-923 Ks

163

Finansrapport 1 januari till 30 april 2002

2002.019-923 Ks

164

Kompletteringsbudget 2002

1999.634-269 Ks

165

Förvärv av fastigheten Hamburgsund 13:1

2002.320-213 Ks

166

Köp av industrimark i Rabbalshede

2002.326-903 Ks

167

Pensionsskuldförvaltning

2002.324-920 Ks

168

Revisionsreglemente

2002.341-923 Ks

169

Disposition av kommunstyrelsens balanserade resultat

2002.018-923 Ks

170

Budgetuppföljning av kommunstyrelsens verksamhet 1 januari till 30 april 2002

2002.343-923 Ks

171

Budgetförutsättningar 2003

2002.216-214 Ks

172

Anhållan om markförvärv för utbyggnad av Grebbestad Folkhögskola

2002.250-268 Ks

173

Grebbestads Info Center – Hyra för Skärgårdshuset

2002.294-998 Ks

174

Projekt Uppdragshuset i norra Bohuslän, Mål 3

2002.204-994 Ks

175

Projekt SamKraft i norra Bohuslän, mål 2 Västra

2001.535-470 Ks

176

Turismutredning

2002.300-952 Ks

177

Ideella Föreningen Västerhavet – Medlemsavgift år 2002

2002.344-975 Ks

178

Ansökan om medel ur kommunstyrelsens miljöpott för utställning i Johannesburg

2002.337-900 Ks

179

Finansiering av datorer

2002.355-901 Ks

180

Tillförordnad omsorgschef

2002.001-111 Ks

181

Fullmakt att kvittera ut värdeförsändelser

2002.322-968 Ks

182

SKTF – Anmälan av fackligt förtroendevalda 2002

 

183

Anmälan av delegation

2002.020-900 Ks

184

Anmälan av representation

 

185

Meddelanden


Ks § 162                                     2002.016-923 Ks

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2002

Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2002.

I budget för 2002 har nämnderna beviljats ekonomiska ramar (kommunbidrag) för 2002 års verksamhet. Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har dessutom tagit beslut om att disponera del av sina balanserade resultat för att finansiera projekt m m som kommer att genomföras under 2002. Dessa nämnders budgetar består således av dels kommunbidrag och dels disposition av tidigare års överskott.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till de nämnder som i prognos redovisar underskott mot budget, inklusive disposition av balanserade resultat, att vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans.

________________________

Ks § 163                                     2002.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2002

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2002.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga finansrapporten till handlingarna.

_________________________

Ks § 164                                     2002.019-923 Ks

Förslag till kompletteringsbudget 2002

Förslag till kompletteringsbudget 2002 har utarbetats.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa bilagda förslag till kompletteringsbudget 2002.

_________________________

Ks § 165                                     99.634-269 Ks

Förvärv av fastigheten Hamburgsund 13:1

Allmänna Arvsfonden är arvinge i dödsboet efter xx i Hamburgsund. I dödsboet ingår fastigheten Hamburgsund 13:1.

Fastigheten är belägen i centrala delar av Hamburgsunds samhälle och ligger i anslutning till skolan, fotbollsplanen och idrottshallen. Fastigheten ligger dessutom i nära anslutning till kommunens reningsverk och fiskehamn.

Fastigheten Hamburgsund 13:1 är en strategiskt belägen fastighet i centrala Hamburgsund som har stor betydelse för den framtida utvecklingen av bebyggelsen av området. Fastigheten behövs för en framtida utveckling av skolan och därtill hörande verksamhet. Kartskiss bilaga.

Till fastigheten hör sedan gammalt ett servitut för båthus med brygga och vattenområde på kommunens fastighet Hamburgsund 17:1. Servitutet är lokaliserat på ett sådant sätt att det förhindrar pågående utveckling av hamnområdet inom kommunens fastighet Hamburgsund 17:1.

Kommunen har i skrivelser till Allmänna Arvsfonden den 22 oktober 1999 och den 22 mars 2001 begärt få veta priset för fastigheten.

Kammarkollegiet, ställföreträdare för Allmänna Arvsfonden, meddelar i skrivelse inkommen den 22 mars 2002 att kollegiet beslutat erbjuda Tanums kommun att förvärva fastigheten jämte sjöbod med tillhörande servitutsrätt för en köpeskilling om sammanlagt 1 500 000 kronor.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har diskuterat ärendet vid sammanträde den 17 april 2002. Detaljplanegruppen föreslår härvid kommunstyrelsen att förvärva fastigheten Hamburgsund 13:1.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att av Allmänna Arvsfonden förvärva fastigheten Hamburgsund 13:1 med tillhörande sjöbod för 1 500 000 kronor, och

att köpeskillingen på 1 500 000 kronor finansieras ur Eget kapital.

_________________________

Ks § 166                                         2002.320-213 Ks

Köp av industrimark i Rabbalshede

För att möjliggöra industriell utbyggnad utmed E6 vid Rabbalshedemotet föreslås att kommunen förvärvar ett markområde av xx. Markområdet är beläget intill marknadsplatsen i Rabbalshede enligt bilagda karta och utgörs av 46 000 kvm mark till ett föreslaget pris av 188 000 kronor.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att förvärva ett markområde om cirka 46 000 kvm från fastigheten Tanum Knaxeröd 1:1 för 188 000 kronor enligt bilagda köpeavtal, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om erforderliga förändringar av köpekontraktet.

_________________________

Ks § 167                                             2002.326-903 Ks

Pensionsskuldförvaltning

Pensions- och försäkringsavtalet –PFA 98, som trädde i kraft den 1 januari 1999, innehåller tjänstepensionsbestämmelser för kommunal personal.

PFA är i huvudsak ett avgiftsbestämt system till skillnad från det äldre pensionsavtalet –PA-KL som är ett förmånsbestämt system.

Enligt PFA skall varje arbetsgivare avsätta en årlig avgift till den anställdes framtida ålderspension. En del av avgiften avsätts till en individuell del där den anställde själv väljer hur pengarna skall förvaltas. Resterande del förvaltas av arbetsgivaren. Storleken på ålderspensionen beror sedan på hur stora avsättningar som gjorts under åren och hur dessa har förräntats.

Arbetsgivaren har att besluta om hur stor del av pensionsavsättningen för år 2002 som skall avsättas till den individuella delen. Istället för att beslut om avsättning tas för varje år kan kommunen besluta om att beslutet skall gälla tillsvidare.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att hela pensionsavgiften för år 2002 avsätts till den individuella delen, och

att beslutet om avsättning skall gälla tillsvidare för kommande år.

________________________

Ks § 168                                 2002.324-920 Ks

Revisionsreglemente

För kommunens revisorer gäller reglemente som fastställts av kommunfullmäktige den 29 juni 1992, § 73.

Revisorerna har med anledning av förändringar i kommunallagen arbetat fram ett nytt förslag till reglemente för kommunens revisorer.

Till förslaget har kommunens revisorer lämnat förklaringar till vissa av bestämmelserna i förslaget till revisionsreglemente.

Kommunens revisorer har vid sammanträde den 15 april 2002 beslutat att godkänna förslaget samt föreslå kommunfullmäktige

att fastställa reglementet för kommunens revisorer, samt

att uppdra åt kommunfullmäktiges presidium att utgöra särskild beredning för revisionens anslag.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva reglemente för kommunens revisorer som antagits 1992,

att fastställa nytt reglemente för kommunens revisorer, bilaga, samt

att uppdra åt kommunfullmäktiges presidium att utgöra särskild beredning för revisionens anslag.

___________________________

Ks § 169                                 2002.341-923 Ks

Disposition av kommunstyrelsens balanserade resultat

Kommunstyrelsen har i bokslut 2001 ett balanserat resultat på 5 414 tkr. Vid behandlingen av 2002 års budget beslutade kommunstyrelsen att disponera 3 260 tkr för särskilda projekt under 2002 och 2003. Dessutom har 160 tkr av det balanserade överskottet avsatts för finansiering av tjänst som miljösamordnare. Efter dessa dispositioner återstår 1 994 tkr.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda förslag till kommunstyrelsens balanserade resultat 2001.

_________________________

Ks § 170                                 2002.018-923 Ks

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 30 april 2002

Budgetuppföljningsrapport har upprättats för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 30 april 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

__________________________

Ks § 171                                     2002.343-923 Ks

Budgetförutsättningar 2003

Arbetet med budgeten för 2003 kommer att följa samma upplägg och tidplan som föregående års budgetarbete. Arbetsmodellen baseras på att kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige under oktober-november fastställer ramar för nämnderna och att nämnderna under hösten tar fram internbudgetar för respektive nämnds ansvarsområden.

Som en del i budgetarbetet kommer strategidokument och en personalstrategi med genomförandeplaner att tas fram.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta bilagda förslag till budgetförutsättningar 2003.

_________________________

Ks § 172                                     2002.216-214 Ks

Anhållan om markförvärv för utbyggnad av Grebbestad Folkhögskola

Grebbestads Folkhögskola har den 27 mars 2002 inkommit med anhållan om att få förvärva råmark för att kunna utveckla och säkerställa verksamheten genom uppförande av ett Hantverkshus.

Verksamheten bedrivs idag i ett flertal byggnader belägna på olika fastigheter.

En del av den befintliga elevbostadsbyggnaden och hela matsalsbyggnaden ligger på ofri grund på den av Tanums kommun ägda fastigheten Grebbestad 2:1. En förutsättning för genomförande av nybyggnationen och framtida drift är tillgång till ett markområde som ägs av Tanums kommun. Omfattningen av det önskade markområdet framgår av bilaga 1.

Regionens fastighetsbolag, Västfastigheter AB, äger marken där Folkhögskolan är belägen. Västfastigheter AB innehar fastigheten Grebbestad 2:140 som ligger inom gatumark och som kan avträdas till Tanums kommun. Vidare har framförts önskemål att en del i norra hörnet av Grebbestad 2:139 överförs till gatumark för att förbättra trafiksäkerheten vid utfarten från Sövallsvägen.

Tidigare beslut

Arbetsutskottets beslutade den 24 april 2002, § 42,

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram beslutsunderlag om försäljning av mark för utbyggnad av Grebbestads Folkhögskola.

Vid kommunstyrelsens sammanträde avger exploateringschefen information i ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt arbetsutskottet att fatta vidare beslut i ärendet.

__________________________

Ks § 173                                     2002.250-268 Ks

Grebbestads Info Center – Hyra för Skärgårdshuset

Grebbestads Info Center har den 16 april 2002 inkommit med skrivelse om hyran för nedervåningen i Skärgårdshuset.

Grebbestads samhällsförening har tecknat ett 3-årigt hyresavtal med kommunen för nedervåningen i Skärgårdshuset till en kostnad av 130 382 kronor.

Intäkterna för verksamheten bygger till största delen på de inkomster som erhålls från arbete på entreprenad för Tanum Turist samt kultur- och fritidsförvaltningen.

Verksamheten har sedan oktober 2001 öppet alla dagar, året runt.

Verksamhetens likviditet är dålig det första halvåret då man har löpande utgifter för hyra m m, men blygsamma inkomster.

Grebbestads Info Center hemställer om att likviditetsproblemet löses så att hyreskostnaderna följer intäkterna för den verksamhet som utförs för kommunens räkning.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Exploateringschefen föreslår i skrivelse inkommen den 2 maj 2002 följande förändring av hyresavtalet

att hyra skall erläggas med 5 000 kronor per månad i 12 månader och att resterande del av årshyran skall erläggas senast den 30 september innevarande år.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föreslagen förändring av hyresavtalet, och

att delegera frågor som avser Skärgårdshusets lokaler till arbetsutskottet.

_________________________

Ks § 174                                     2002.294-998 Ks

Projekt Uppdragshuset i norra Bohuslän, Mål 3

Projekt Uppdragshuset är ett arbetsmarkandsprojekt inom tjänstemannarörelsen i Västra Götaland

Projektet Uppdragshuset har till syfte att skapa möjligheter till sysselsättning och försörjning för arbetslösa på den "nya arbetsmarknaden".

Projektet som drivs i nära samarbete med arbetsförmedlingen vänder sig till målgrupperna:

Verksamheten drivs av Utvecklingscentrum Tanum i förhyrda lokaler i Tanum med kommunerna i norra Bohuslän som upptagningsområde.

Projektägare är Projektsekretariat väst, Göteborg.

Budget och finansiering:

Kostnader:

 

Utbildning/utveckling

983 tkr

Deltagarkostnad

2 550 tkr

Konsultkostnad

279 tkr

Personal

1 155 tkr

Lokaler

215 tkr

Administration

253 tkr

Information/marknadsföring

100 tkr

Uppföljning/utvärdering

50 tkr

Summa kostnader

5 585 tkr

   

Finansiering:

 

Tanums kommun

480 tkr

AMS

3 052 tkr

privat

25 tkr

EU mål 3

2 028 tkr

Summa finansiering

5 585 tkr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projektet Uppdragshuset i Norra Bohuslän,

att en förutsättning för kommunens medverkan är att deltagande personer anvisas till Utvecklingscentrum för vidare placering i projektet,

att medfinansieringen också förutsätter att deltagarna anvisas i arbetsmarknadsprogrammet "aktivitetsgarantin",

att anslagna medel finansieras ur medel för arbetsmarknadsåtgärder,

att kommunstyrelsens beslut förutsätter att projektet blir godkänt som EU-projekt och att det kan genomföras i enlighet med projektbeskrivningen,

att en uppföljande redovisning skall ske en gång per år och att en skriftlig slutrapport lämnas, och

att utse Tony Jönsson som representant i projektets styrgrupp.

_________________________

Ks § 175                                 2002.204-994 Ks

Projekt SamKraft i norra Bohuslän, mål 2 Västra

Projektet SamKraft norra Bohuslän har formen av ett ramprojekt där föreningar, bygdegrupper, kooperativ m fl kan få stöd för att förverkliga projektidéer som är av den omfattningen att de inte platsar som egna projekt inom EU:s strukturfonder.

Projekten är av mindre omfattning och tänkta projektägare har inte ekonomiska och/eller organisatoriska förutsättningar att driva ett EU-projekt. Genom SamKraft kan då stöd ges till projekt som annars inte skulle fått någon chans.

Norra Bohuslän ingår under innevarande programmperiod inte i något LEADER-område varför SamKraft kommer att fungera som ett "miniLEADER".

Projektet kommer att ledas av en projektledare på 50% och en koordinator på 100%.

Projektägare är Naturbruksgymnasiet i Dingle

Budget och finansiering:

Kostnader:

 

Personal

525 tkr

Lokalkostnader

380 tkr

Eget arbete som medfinansiering

3 415 tkr

Övriga kostnader

1 047 tkr

Externa tjänster

1 855 tkr

Summa kostnader

7 222 tkr

   

Kostnader fördelade efter projektinsatser

 

Projektledare inkl lokalkostnader, resor etc

720 tkr

Koordinator

905 tkr

Seminarier inkl föreläsare, lokal etc.

180 tkr

Information, utvärdering, slutrapport

225 tkr

Lokala näringslivsprojekt

1 777 tkr

Medverkan från olika organisationer

 

i form av tjänster och deltagarnas ideella tid

3 415 tkr

Summa kostnader

7 222 tkr

 

Finansiering:

 

Tanums kommun kontant

175 tkr

Munkedals kommun kontant

175 tkr

Strömstad kommun kontant

175 tkr

Sotenäs kommun kontant

175 tkr

VGR

641 tkr

Naturbruksgymnasiet

300 tkr

EU mål 2 Västra

2 016 tkr

   

In natura finansiering

 

Naturbruksgymnasiet

150 tkr

Kooperativ utveckling

150 tkr

Hushållningssällskapet

75 tkr

   

Privat Finansiering

 

LRF in natura

450 tkr

LRF kontant

150 tkr

Projektdeltagare ideell tid

2 590 tkr

Summa finansiering

7 222 tkr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projektet SamKraft i Norra Bohuslän,

att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel 25 tkr år 2002, 100 tkr år 2003 kronor och 50 tkr år 2004 kronor, totalt 175 tkr för hela projektperioden,

att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder - EU-projekt,

att kommunstyrelsens beslut förutsätter att projektet blir godkänt som EU-projekt och att det kan genomföras i enlighet med projektbeskrivningen, och

att en uppföljande redovisning skall ske en gång per år och att en skriftlig slutrapport lämnas.

Ronny Larsson (S) anmäler att han ej deltar i beslutet.

________________________

Ks § 176                                 2001.535-470 Ks

Turismutredning

BOSAM har inkommit med kostnadsförslag för att låta genomföra en turismutredning. Utredningen skall belysa turismens konsekvenser för kommunerna i olika avseenden.

Västsvenska turistrådet har lämnat en offert för utförande av uppdraget som innebär att varje kommun finansierar 30 tkr, BOSAM finansierar 70 tkr och Västsvenska turistrådet finansierar 350 tkr.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 30 tkr för genomförande av turismutredning,

att anslagna medel, 30 tkr, utbetalas från konto Näringslivsåtgärder, och

att överföra 30 tkr från konto kommunstyrelsens oförutsedda till konto Näringslivsåtgärder.

________________________

Ks § 177                                 2002.300-952 Ks

Ideella Föreningen Västerhavet – Medlemsavgift år 2002

Ideella Föreningen Västerhavet har den 8 maj 2002 inkommit med begäran om medlemsavgift för år 2002.

Föreningen bedriver strategisk forskning och utveckling för att skapa uthållig utveckling av kustens resurser.

Medlemsavgiften uppgår till 5 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 5 000 kronor i medlemsavgift för Ideella Föreningen Västerhavet år 2002, och

att anslagna medel, 5 000 kronor, finansieras ur konto Medlemsavgifter.

________________________

Ks § 178                                     2002.344-975 Ks

Ansökan om medel ur kommunstyrelsens miljöpott för utställning i Johannesburg

Agenda 21-samordnaren har den 28 maj 2002 inkommit med ansökan om medel ur kommunstyrelsens miljöpott för utställning i Johannesburg.

FN:s generalförsamling har beslutat att tioårsuppföljningen av Riokonferensen om hållbar utveckling skall genomföras i Johannesburg under augusti-september 2002.

Svenska Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat har gått ut med en förfrågan till kommuner och organisationer om de vill medverka i den svenska montern i Johannesburg.

Miljöavdelningen och Agenda 21-projektet har ingått med intresseanmälan för att visa arbetet med att kretsloppanpassa VA-systemen. Anmälan har mottagits positivt och Tanums kommun har nu möjlighet att tillsammans med ytterligare sju kommuner och organisationer delta vid konferensen i Johannesburg.

Kostnaden för deltagande i utställningen beräknas uppgå till 15 000 kronor. I kostnaden ingår en PowerPoint-presentation samt en broschyr om Tanums kommun.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Nils Olsson (Fp) yrkar avslag till medel för projektet.

Rolf Hermansson (C), Bengt Widengård (S) och Siv Bergström (V) yrkar bifall till medel för projektet.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar anslå medel till projektet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 15 000 kronor för deltagande i utställning i Johannesburg, och

att anslagna medel, 15 000 kronor, finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda/miljöpott.

_________________________

Ks § 179                                     2002.337-900 Ks

Finansiering av datorer

Ett nytt system för intern finansiering av datorer föreslås införas som innebär att IT-enheten äger samtliga datorer och har därmed återanskaffningsansvaret.

Förvaltningarna betalar en hyra per dator till IT-enheten.

I kompletteringsbudgeten sker en omfördelning av anslag från IT-enheten (kommunstyrelsen) till övriga förvaltningar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till finansiering av datorer.

________________________

Ks § 180                                 2002.355-901 Ks

Tillförordnad omsorgschef

Anställningsförhållandet för nuvarande omsorgschef har upphört.

Det pågår en rekryteringsprocess för att anställa en ny omsorgschef.

I avvaktan på att en ny omsorgschef anställes skall det förordnas en t f omsorgschef för omsorgsverksamheten. Dessutom skall det för samma tid finnas en biträdande omsorgschef. Den biträdande omsorgschefen förordnas av omsorgsnämnden.

Förhandling enligt § 11 MBL har genomförts den 4 juni 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förordna Anders Eklund som t f omsorgschef, dock längst till och med den 31 december 2002, och

att Anders Eklund under ovanstående tid även innehar sitt uppdrag som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

_________________________

Ks § 181                                     2002.001-111 Ks

Fullmakt att kvittera ut värdeförsändelser

Kommunstyrelsen beslutade den 6 juni 2001, § 182, bland annat

att från och med den 6 juni 2001 ge Ulf Björkman, Kerstin Berius, Marina Arnesson, Ulla Dahlberg samt Anders Vikingsson fullmakt att för kommunens räkning kvittera av posten utlämnade värdeförsändelser.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att från och med den 5 juni 2002 ge Ulf Björkman, Kerstin Berius, Paula Gustavsson, Ulla Dahlberg samt Anders Vikingsson fullmakt att för kommunens räkning kvittera av posten utlämnade värdeförsändelser, och

att kommunstyrelsens beslut den 6 juni 2001, § 182, härigenom upphör att gälla.

________________________

Ks § 182                                     2002.322-968 Ks

SKTF – Anmälan av fackligt förtroendevalda 2002

SKTF, avdelning 261 Tanum, har den 21 maj 2002 inkommit med anmälan av fackligt förtroendevalda.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

________________________

Ks § 183

Anmälan av delegation

Kommunstyrelsen

Förköp nr 78-108 2002. –211 Ks

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

________________________

Ks § 184                                 2002.020-900 Ks

Anmälan av representation

Kommunstyrelsen nr 4-5 333,00

Kommunkansliet nr 6-10 5 477,23

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga representationen till handlingarna.

________________________

Ks § 185

Meddelanden

2001.426-976 Ks

SveNo E6, protokoll från rådsförsamling den 3 april 2002. Godkännande av räkenskaper och årsberättelse 2001.

Rådsförsamlingen godkänner styrelsens beslut om avveckling av stiftelsen. Rätten till namnen "Stiftelsen SveNo E6" blir överfört till Gränskommittén.

--------------------------

2000.518-905 Ks

Anmälan av fastställande av IT-infrastrukturprogram, utbetalning av statsbidrag m m.

---------------------------

2002.245-112 Ks

Länsstyrelsens förordnande om borgerlig vigselförrättare och registreringsförrättare: xx, Grebbestad.

---------------------------

2002.005-900 Ks

Protokoll från omsorgsnämnden den 16 maj 2002, § 94, om förslag till riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag.

--------------------------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandena till handlingarna.

_________________________

Försättsblad

Plats och tid

Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.15; 13.00-14.30.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ulf Ericsson, ekonomichef, §§ 162-164, 169-171, 179

Ulf Björkman, kanslichef, §§ 162-165, 167-171

Kerstin Danielsson, näringslivssekreterare, §§ 166, 174, 175

Ann-Christin Larsson, personalchef, §§ 169, 170, 180

Sven-Erik Laundal, räddningschef, §§ 169, 170

Sven Olsson, exploateringschef, §§ 172, 173

Andreas Roos, Agenda 21-samordnare, § 178

Peter Berntsson, sekreterare

Utses att justera

Lennart Larson

Underskrifter

Sekreterare

§§ 162-185

/Peter Berntsson/

Ordförande

/Clas-Åke Sörkvist/

Justeringsman

/Lennart Larson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2002-06-05

Anslaget uppsatt 2002-06-12

Anslaget nedtages 2002-07-03

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-06-14 Dokumentinfo