Tanums kommun

Kommunstyrelsen 2002-05-22

Dnr

§§

Ärenden

2002.309-702 Ks

158

Överenskommelse om anställnings upphörande

2002.299-442 Ks

159

Västtrafik Fyrbodal AB – Preliminär budget 2003

2002.001-111 Ks

160

Kommunens ombud vid ordinarie bolagsstämma 2002 förTanums Bostäder AB


Ks § 158                                             2002.309-702 Ks

Överenskommelse om anställnings upphörande

Föreligger förslag till överenskommelse mellan Tanums kommun och Akademikerförbundet SSR om anställnings upphörande för omsorgschef Eeva-Riitta Leppänen.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets tillika personalutskottets förslag den 14 maj 2002, § 44.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets tillika personalutskottets förslag

att godkänna bilagda förslag till överenskommelse mellan Tanums kommun och Akademikerförbundet SSR,

att uppdra åt personalchefen att komma med förslag på ledningsorganisation för omsorgsförvaltningen tills dess att ny omsorgschef anställts, och

att uppdra åt personalchefen att påbörja rekryteringsprocessen av ny omsorgschef.

Siv Bergström (V) anmäler att hon ej deltar i beslutet.

________________________

Ks § 159                                     2002.299-442 Ks

Västrafik Fyrbodal AB – Preliminär budget 2003

Västtrafik Fyrbodal AB har den 8 maj 2002 inkommit med preliminär budget för 2003 för yttrande.

Resultatet för koncernen skall enligt aktieägaravtalet finansieras med 50/50 mellan kommunerna och regionen.  Då koncernens budget för 2003 beräknas kvarstår 80 mkr som är ofinansierade då regionens tillskott ej medger den nivå som är beräknad i dagsläget.

Om koncernen skall minska kostnaderna med 80 mkr får Fyrbodal minska sin andel med 10,2 mkr.

Föreligger nu två alternativ till finansiering.

Alternativ 1 – Kommunerna och regionen ger ett tillskott på nuvarande nivå för budget 2003.

Alternativ 3 – Hela koncernen minskar tillskottet med 80 mkr, där 10,2 mkr avgår från Fyrbodal.

För Tanums kommun innebär alternativ 1 ett tillskott till Västtrafik på 5 326 mkr.Alternativ 3 innebär ett tillskott på 4 995 mkr.

Västtrafik Fyrbodal AB önskar kommunernas ställningstagande senast den 25 maj.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Lennart Larson (M) yrkar att kommunstyrelsen förordar alternativ 3.

Bengt Mattsson (Fp), Rolf Hermansson (C) och Ronny Larsson (S) yrkar att kommunstyrelsen förordar alternativ 1.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen förordar alternativ 1.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förorda alternativ 1 som preliminär budget för Västtrafik Fyrbodal AB år 2003,

att drifttillskottet enligt alternativ 1, 5 326 mkr, är det maximala belopp kommunen är beredd att tillskjuta, och

att beslutet gäller under förutsättning av Västra Götalandsregionens medfinansiering om 50%.

_________________________

Ks § 160                                         2002.001-111 Ks

Kommunens ombud vid ordinarie bolagsstämma 2002 för Tanums Bostäder AB

I kommunstyrelsens reglemente § 3 stadgas att i kommunstyrelsens styrfunktion ingår att tillvarata kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunstyrelsen skall därmed utse kommunens ombud vid bolagsstämman för Tanums Bostäder AB.

Bolagsstämman hålls fredagen den 31 maj 2002, klockan 15.00.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Lennart Larson (M) till kommunens ombud vid ordinarie bolagsstämma 2002 för Tanums Bostäder AB, med Bengt Widengård (S) som ersättare.


Försättsblad

Plats och tid

Tingshuset, Tanumshede, klockan 13.00-14.00.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ann-Christin Larsson, personalchef, § 158

Ulf Björkman, kanslichef, § 159

Peter Berntsson, sekreterare

Utses att justera

Rolf Hermansson

Underskrifter

Sekreterare

§§ 158-160

/Peter Berntsson/

Ordförande

/Clas-Åke Sörkvist/

Justeringsman

/Rolf Hermansson/

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-05-22

Anslaget uppsatt

2002-05-23

Anslaget nedtages

2002-06-13

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

...................../Kerstin Berius/.............................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo