Tanums kommun

Kommunstyrelsen 2002-05-07

§§ Ärenden

120

Översiktsplan för Tanums kommun – ÖP 2002

121

Förslag till reviderade beredskapsplaner med beredskapsinriktning för fredstida kriser och höjd beredskap i Tanums kommun

122

Försäljning av industrimark i Fjällbacka till XX och XX

123

Försäljning av industrimark i Fjällbacka till Fjällbacka Formplast AB

124

Förslag till ny kranavgift i Resö hamn

125

Förslag till justering av kapitel 7.5 i Riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Tanums kommun

126

Slutredovisning – Skadeförebyggande åtgärder i kommunala lokaler

127

Remiss från Miljödepartementet – Redovisning av Naturvårdsverkets undersökningsprogram avseende vindkraftparkers effekter på naturmiljön i havsområden

128

Västsvenska Turistrådet AB – Erbjudande om inlösen av aktier i Aktiv Semester i Västsverige AB

129

Fiskekommunernas fortsatta verksamhet

130

Ansökan om medel ur kommunstyrelsens miljöpott för utbildning av kökspersonal

131

Begäran om medel för uppförande av staty av Evert Taube på torget i Grebbestad

132

Begäran om förtur angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2002, § 22, om antagande av detaljplan för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124

133

Anhållan om förvärv av mark, del av fastigheten Edsvik 1:3

134

Anhållan om markförvärv av del av fastigheterna Grebbestad 2:1, 2:297, Härlidsområdet i Grebbestad

135

Detaljplan för del av Överby 1:7 m fl

136

Detaljplan för fastigheten Kärraby 5:91 m fl

137

Ändring av detaljplan för del av Ödsmål Innergården, Fjällbacka

138

Anhållan om plantillstånd för fastigheterna Grebbestad 2:64och 2:264 (del av)

139

Dokumenthanteringsplan – räddningstjänst, kansli-, ekonomi- och personalkontoret - "administrativa kontoret"

140

Dokumenthanteringsplan – överförmyndaren

141

Dokumenthanteringsplan – revisionen

142

Förslag till reglemente för Kommunala Handikapprådet i Tanums kommun

143

Renhållningstaxa 2002

144

Svar på motion från Bengt Mattsson (Fp) och Nils Olsson (Fp) om vägning av sopor

145

Begäran om ändrad sotningsfrist

146

Årets Företagare 2001

147

Ordinarie bolagsstämmor år 2002 för Västtrafik AB samt Västtrafik Fyrbodal AB

148

Representanter i KIMO

149

Förordnande om vigselförrättare respektive förrättare av partnerskap

150

Utdelning ur Sockenmagasinsfonden 2002

151

Ansökan från AB Ulf Haage om tillfälligt utökat serveringstillstånd på Restaurang Röde Orm på utökad serveringsyta, uteservering

152

Ansökan från Landgren & Sporrong AB om serveringstillstånd på Restaurang Telegrafen i Grebbestad med tillhörande uteservering

153

Ansökan från KB Nils-Ivan Matrast KB om serveringstillstånd på Mjölkeröds Golfrestaurang med tillhörande uteservering

154

Anmälan av arbetsutskottets beslut

155

Anmälan av delegation

156

Anmälan av representation

157

Meddelanden


Ks § 120                         2001.108-312 Ks

Översiktsplan för Tanums kommun – ÖP 2002

Den nu gällande översiktsplanen för Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige år 1990.

Ändringar som därefter har skett i lagstiftningen innebär nya förutsättningar för den översiktliga fysiska planeringen. Översiktsplanens betydelse har därmed förstärkts och förtydligats.

Översiktsplanen skall fylla tre viktiga funktioner, nämligen:

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan. Från och med 1996 gäller också att kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden skall ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 1998, § 14, att en översyn av översiktsplanen borde ske.

Ett preliminärt förslag till översiktsplan var föremål för samråd under våren 2001.

Förslaget har därefter varit utställt under tiden 2001-12-14--2002-02-18. Förslaget har varit utställt i kommunhuset, Tanumshede, men har också funnits tillgängligt på kommunens bibliotek samt på kommunens hemsida på Internet. Kungörelse om utställningen var införd i ortstidningarna den 6-7 december 2001.

Förslaget har också översänts till länsstyrelsen och berörda grannkommuner samt till de statliga myndigheter, kommunala nämnder, samhällsföreningar och intresseorganisationer m fl. som hade ingått i samrådskretsen under våren år 2001.

Inkomna yttranden finns sammanfattade och kommenterade i ett utställnings- utlåtande

Med anledning av de inkomna yttrandena har vissa tillägg och korrigeringar gjorts i översiktsplanen. Dessa justeringar bedöms dock inte föranleda någon ny utställning.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna utställningsutlåtande upprättat den 19 april 2002, och

att anta översiktsplan för Tanums kommun – ÖP 2002.

_________________________

Ks § 121                                         2000.717-162 Ks

Förslag till reviderade beredskapsplaner med beredskapsinriktning för fredstida kriser och höjd beredskap i Tanums kommun

Föreligger förslag till reviderade beredskapsplaner för Tanums kommun.

Planerna har utarbetats av berörda förvaltningar och antagits av respektive nämnd.

Följande planer är utarbetade

Till beredskapsplanerna hör en gemensam beredskapsinriktning för fredstida kriser och höjd beredskap.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till reviderade beredskapsplaner med beredskapsinriktning för fredstida kriser och höjd beredskap.

_________________________

Ks § 122                                             2002.264-213 Ks

Försäljning av industrimark i Fjällbacka till XX och XX

XX och XX har framfört önskemål om att få förvärva ett markområde på ca 2 700 kvm från fastigheten Fjällbacka 163:1. Förslag till köpeavtal bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att försälja ett område om cirka 2 700 kvm från fastigheten Tanum Fjällbacka 163:1 till XX och XX enligt bilagda förslag till köpeavtal,

att kostnaderna för lantmäteriförrättning för bildandet av fastigheten betalas av köparen,

att avgifter för anslutning till vatten och avlopp ej ingår i köpeskillingen, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

________________________

Ks § 123                                     2002.208-213 Ks

Försäljning av industrimark i Fjällbacka till Fjällbacka Formplast AB

Fjällbacka Formplast AB har framfört önskemål om att genom fastighetsreglering få förvärva ett markområde på cirka 1 500 kvm i anslutning till deras nuvarande fastighet på industriområdet i Fjällbacka.

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Detaljplanegruppen har rekommenderat kommunstyrelsen att sälja aktuell mark till Fjällbacka

Formplast AB

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att genom fastighetsreglering försälja ett område om cirka 1 500 kvm från fastigheten Tanum Fjällbacka 176:124 till fastigheten Tanum Fjällbacka 175:9 Fjällbacka Formplast AB för 30 kronor per kvm,

att förrättningskostnaderna betalas av köparen,

att avgifter för anslutning till vatten och avlopp ej ingår i köpeskillingen, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

________________________

Ks § 124                                         2002.236-415 Ks

Förslag till ny kranavgift i Resö hamn

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 januari 2002, § 13, bland annat att höja kranavgiften i Resö hamn från nuvarande 140 kronor till 200 kronor per lyft, exklusive moms.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att höja kranavgiften till 200 kronor per lyft i Resö hamn, exklusive moms.

_________________________

Ks § 125                                             2002.274-745 Ks

Förslag till justering av kapitel 7.5 i Riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Tanums kommun

Alkoholhandläggaren har inkommit med förslag till justering av kapitel 7.5 i Riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Tanums kommun.

Nuvarande lydelse av kapitel 7.5

7.5 Riktlinjer för tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00

Innan ansökan om utökad serveringstid efter klockan 01.00 prövas och medges skall serveringsstället ha varit verksamt under minst ett år utan formell anmärkning från myndigheter.

Tanums kommun kan medge serveringstid till klockan 03.00. Kommunen är dock mycket restriktiv till beviljande av serveringstid till klockan 03.00.

Tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 medges endast vid särskilda tillfällen, till exempel midsommar- och karnevalsdagar, då hög ljudnivå vid senare tidpunkter och viss störning av boende ändå är att förvänta på grund av den aktuella dagen eller själva huvudarrangemanget.

Alkoholserveringen skall ingå i arrangemanget, som i sig är seriöst och som vänder sig till en publik över 20 år. En samlad bedömning görs av arrangemangets inriktning, vilken bl a kan framgå genom val av musik, artist och av arrangemangets marknadsföring.

Handläggningen bedöms kunna genomföras på cirka två veckor.

Förslag till ny lydelse av kapitel 7.5

Alkoholhandläggare föreslår kommunfullmäktige att göra följande justering av 7.5 i Riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Tanums kommun. Föreslagna ändringar är markerade kursivt.

7.5 Riktlinjer för tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00

Innan ansökan om utökad serveringstid efter klockan 01.00 prövas och medges skall serveringsstället ha varit verksamt under minst ett år utan formell anmärkning från myndigheter.

Tanums kommun kan medge tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00. Kommunen är dock mycket restriktiv till beviljande av tillfälligt utökade serveringstider till klockan 03.00.

Tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 medges endast vid sådana dagar, då hög ljudnivå vid senare tidpunkter och viss störning av boende ändå är att förvänta på grund av den aktuella dagens karaktär av allmän festdag eller själva huvudarrangemanget, samt att det ej i övrigt föreligger risk för annan alkoholpolitisk störning.

Alkoholserveringen skall ingå i arrangemanget, som i sig är seriöst och som vänder sig till en publik över 20 år. En samlad bedömning görs av arrangemangets inriktning, vilken bl a kan framgå genom val av musik, artist och av arrangemangets marknadsföring.

Tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 kan även erhållas vid evenemang, där synnerliga skäl finns att bevilja tillfällig utsträckt serveringstid på grund av evenemangets art, krets det vänder sig till, nationell eller internationell prägel samt i förhållande till omständigheterna i övrigt.

Handläggningen bedöms kunna genomföras på cirka två veckor.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreslagna revidering av kapitel 7.5 i Riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Tanums kommun.

_________________________

Ks § 126                                 2002.008-200 Ks

Slutredovisning - Skadeförebyggande åtgärder i kommunala lokaler

Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2000, § 220, att anslå medel för skadeförebyggande åtgärder i samråd med det upphandlande försäkringsbolaget Atlantica och kommunens försäkringsmäklare.

Följande åtgärder har vidtagits:

Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd.

Ekonomiskt utfall

   

Budgeterade investeringsutgifter

950 000 kr

 

Redovisade investeringsutgifter

961 735 kr

 

Underskott

11 735 kr

 

Tekniska nämnden beslutade den 18 april 2002, § 107,

att godkänna slutredovisningen, och

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontorets yttrande

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 29 april 2002 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp.

Investeringsprojektets underskott regleras mot Eget kapital.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna slutredovisningen, och

att investeringsobjektets underskott regleras mot Eget kapital.

_________________________

Ks § 127                             2002.145-521 Ks

Remiss från Miljödepartementet – Redovisning av Naturvårdsverkets undersökningsprogram avseende vindkraftparkers effekter på naturmiljön i havsområden

Miljödepartementet har den 1 mars 2002 inkommit med remiss angående Redovisning av Naturvårdsverkets undersökningsprogram avseende vindkraftparkers effekter på naturmiljön i havsområden.

Regeringen har i skrivelse den 12 juli 2001 uppdragit åt Naturvårdsverket att beskriva naturvårdens intressen på utsjöbankar och att belysa vilken ytterligare kunskap som behövs för att från naturvårdssynpunkt bedöma förutsättningarna för en storskalig etablering av vindkraftverk inom olika havsområden och kostnaderna för detta. Den första delen av uppdraget, som behandlar naturvårdens intressen på utsjöbankar, redovisades till regeringen den 20 december 2001.

Naturvårdsverket konstaterar att kunskaperna om livsmiljöer och organismer i våra havsområden är mycket bristfällig. Att kartlägga Sveriges kust- och havsområden med avseende på marina livsmiljöer och arter skulle ta mycket lång tid och kräva stora ekonomiska insatser. Naturinventeringar av marina livsmiljöer med deras flora och fauna bör därför prioriteras i tid och rum till sådana kustvatten- och havsområden, i vilka exploateringstrycket är stort och till sådana där trycket förväntas öka.

Verket föreslår ett tvåårigt undersökningsprogram för marina naturinventeringar med början senast 2004.

Naturvårdsverket föreslår att en plan för arbetet bör göras upp av verket i samråd med berörda organ och inriktas mot inventering av sådana områden – utsjöbankar och skärgårdsområden – som är av särskilt intresse för etablering av havsbaserad vindkraft och som samtidigt omfattar:

Miljöavdelningens bedömning

Miljödepartementets remiss har överlämnats till miljöavdelningen för yttrande.

Miljöavdelningen meddelar i skrivelse inkommen den 8 april 2002 att Tanums kommun den 13 mars 2002 har yttrat sig till Miljödepartementet över Naturvårdsverkets redovisning av naturvårdens intressen på utsjöbankar.

Tanums kommun instämmer i Naturvårdsverkets konstaterande att kunskaperna om livsmiljöer och organismer i våra havsområden är mycket bristfällig. Behovet av ytterligare kunskap om våra havsområden har visat sig vara uppenbar, inte minst med hänvisning till den nu rådande ekologiska situationen vad gäller flera av fiskarterna längs västkusten.

Enligt Tanums kommun bör ett undersökningsprogram enligt Naturvårdsverkets förslag snarast påbörjas. Finansiering bör ske genom särskilt anslag från regeringen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna miljöavdelningens yttrande till Miljödepartementet.

_________________________

Ks § 128                                 2002.257-470 Ks

Västsvenska Turistrådet AB – Erbjudande om inlösen av aktier i Aktiv Semester i Västsverige AB

Västsvenska Turistrådet AB har den 17 april 2002 inkommit med erbjudande om inlösen av aktier i Aktiv Semester i Västsverige AB.

Aktiv Semester i Västsverige AB är idag dotterbolag till Västsvenska Turistrådet AB som är Västra Götalandsregionens helägda bolag för utveckling av besöksnäringen. Övriga delägare till Aktiv Semester är åtta kommuner i Bohuslän samt Color ScandiLine och hushållningssällskapet.

Aktiv Semester har genomfört ett affärsutvecklingsarbete som visar att bolaget kan vara det utvecklingsbolag för kvalitetsprodukter inom specialresesegmentet som svensk besöksnäring behöver. Verksamheten inriktas nu mot

Ägandet bör nu förändras och breddas för att spegla den nya inriktningen. Ambitionen är att som delägare snarast knyta an till andra turistregioner med liknande framtidsintressen och behov vad avser produkt- och utvecklingsprojekt.

Genom ett breddat ägande och ökat produktsamarbete säkerställs bolagets utvecklingsmöjligheter och marknadsposition.

I och med att Västsvenska Turistrådet även framledes kommer att vara en dominerande ägare, uppdragsgivare och finansiär säkerställs de gamla ägarnas intresse av lokal och regional turistisk produkt- och affärsutveckling i Västsverige.

Förslaget från Västsvenska Turistrådet innebär bland annat att Turistrådet löser ut övriga delägare och etablerar bolagets nya verksamhet med en nationell inriktning.

Västsvenska Turistrådet AB erbjuder nuvarande ägare inlösen av utestående aktier till nominellt värde. Varje aktie har ett nominellt värde på 1 000 kronor. Tanums kommun har idag 40 aktier.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att antaga erbjudande från Västsvenska Turistrådet AB om inlösen av kommunens aktier för ett nominellt värde om 1 000 kronor per aktie.

________________________

Ks § 129                                         2002.238-991 Ks

Fiskekommunernas fortsatta verksamhet

Fiskekommunerna har sedan starten medverkat till ett antal projekt som inneburit att nätverk över sektorsgränser skapats, nya produkter och tekniker för nyttjande av havets råvaror diskuteras, former för samverkan har utvecklats.

Fiskekommunerna har blivit ett begrepp och ett forum för samråd i angelägenheter som berör fiskerinäringen i vid mening. I Fiskekommunerna ingår kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Orust, Tjörn, Öckerö och Göteborg.

Fas I av projektet avslutades hösten 2000 och medverkande kommunerna beslöt att gå vidare med Fas II och en projektansökan med medfinansiering av EU upprättades.

Under 2001 bedrevs verksamheten i mindre skala i avvaktan på besked från Fiskeriverket. Under 2001 har verksamheten finansierats med bidraget från ingående kommuner.

Projektansökan har behandlats av Fiskeriverket som först under våren 2002 meddelat att verksamheten inte är stödberättigad.

Vid sammanträde med ledningsgruppen för Fiskekommunerna den 25 mars 2002 diskuterades den fortsatta verksamheten och ledningsgruppen enades om att föreslå kommunerna att verksamheten bedrivs vidare och finansieras med bidrag från kommunerna om 40 000 kronor årligen 2002 och 2003. Därefter utvärderas verksamheten.

Den föreslagna verksamhetsnivån innebär en tjänst motsvarande halvtid. En sådan nivå ger möjlighet till att ta initiativ till projekt, samordning av branschgemen- samma aktiviteter och administration av Fiskekommunerna. Vad gäller projektledning och finansiering av denna skall respektive projekt finansieras av erhållna EU-medel m m.

Motivet till ställningstagandet från ledningsgruppen för Fiskekommunerna är att Fiskekommunerna har genomfört flera lyckade projekt, flera projektförslag kan samordnas genom Fiskekommunerna, strategiska frågor som rör utbildning m m bör utvecklas i samverkan med Fiskekommunerna. Fiskekommunerna har samlat en bransch som tidigare varit splittrad. Ledningsgruppen anser också att verksamheten varit så framgångsrik att den bör fortsätta trots att EU-bidrag inte kan utgå.

Ledningsgruppen har inkommit med begäran om bidrag till verksamheten med 40 000 kronor årligen 2002 och 2003.

Bidrag kommer även att sökas hos Västra Götalandsregionen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 22 november 2000, § 329,

att medfinansiera Fiskekommunerna Fas II med 40 000 kronor per år under perioden 2001-2003.

Medel för 2001 är utbetalade.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Siv Bergström (V) yrkar avslag till medfinansiering.

Bengt Mattsson (Fp) yrkar bifall till beredningsförslaget.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Siv Bergströms yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att upphäva tidigare fattat beslut vad avser 2002 och 2003,

att lämna bidrag till den fortsatta verksamheten i Fiskekommunerna med 40 000 kronor per år 2002 och 2003,

att föreslå att Clas-Åke Sörkvist skall ingå i Fiskekommunernas ledningsgrupp, och

att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder

_________________________

Ks § 130                                     2002.217-975 Ks

Ansökan om medel ur kommunstyrelsens miljöpott för utbildning av kökspersonal

Agenda 21-samordnaren har den 2 april 2002 inkommit med ansökan om medel ur kommunstyrelsens miljöpott för utbildning av kökspersonal.

Folkhälsorådet har under verksamhetsområdet "Barn och ungdomars hälsa" tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med barn och ungdomars attityder till mat.

Ungdomar äter mer och mer snabbmat med dåligt näringsinnehåll och under stressade förhållanden. Det är viktigt att förmedla en sund inriktning och ge en grund för hur man klarar egen mathållning på ett bra sätt vilket även förmedlar känsla av sammanhang och samhörighet med naturen, människor i andra länder och det lokala näringslivet.

Kommunen deltar i projekt NÄREKO som har flera beröringspunkter med det arbete som bedrivs i arbetsgruppen. Projektet syftar till att inom livsmedels-försörjningen skapa ett kretsloppsanpassat och hållbart samhälle som erbjuder en god livsmiljö. Projektet mål är att främja en ökad användning av närproducerade och ekologiskt producerade livsmedel inom den offentliga sektorn.

Inom projekt NÄREKO finns ett utbildningspaket för personal inom offentliga storkök. Utbildningen ökar kunskapen om miljön och matens betydelse för en hållbar utveckling och bättre hälsa.

Personal inom kommunala storkök som lagar mat till förskolan och skolan, cirka 20 personer, genomgår NÄREKO projektets utbildningspaketet "det hållbara pusslet" som omfattar cirka 4 halvdagar.

Utbildningen kostar 32 000 kronor för alla stegen och kan genomföras med en grupp om maximalt 20 personer. Priset påverkas inte om det blir färre deltagare eftersom timkostnaden blir densamma för konsulten som leder utbildningen.

Folkhälsorådet avser att finansiera hälften av kostnaden inom den budget som är avsatt för området Maten i livet.

Resterande medel, 16 000 kronor ansöks ur kommunstyrelsens miljöpott för fördyrande miljöförbättringar.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 24 april 2002, § 36.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att anslå 16 000 kronor för utbildning av kökspersonal enligt projektbeskrivning, och

att anslagna medel, 16 000 kronor, finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda/miljöpott.

_________________________

Ks § 131                                 2002.202-952 Ks

Begäran om medel för uppförande av staty av Evert Taube på torget i Grebbestad

Grebbestadsprinsarna har den 26 mars 2002 inkommit med begäran om medel för uppförande av staty av Evert Taube på torget i Grebbestad.

Statyn skall uppföras på den plats f d turistinformationen tidigare stod. Platsen är väl förankrad hos samhällsföreningen, prinsfonden, kulturnämnden, tekniska nämnden samt andra tillfrågade.

Statyn skall utformas av skulptören XX.

Totalkostnaden för arrangemanget beräknas uppgå till cirka 250 000 kronor, exklusive ideell tid och kraft.

Grebbestadsprinsarna hemställer om att kommunstyrelsen bekostar själva anläggningen á 39 400 kronor samt stenbänk á 3 000 kronor. Beloppen är exklusive moms.

Ärendet behandlas av detaljplanegruppen vid sammanträde den 17 april 2002.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 24 april 2002, § 38.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för sin del avslå ansökan, och

att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för vidare handläggning.

________________________

Ks § 132                                         99.553-314 Ks

Begäran om förtur angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2002, § 22, om antagande av detaljplan för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2002, § 22, att anta detaljplan för del av Vetteberget i Fjällbacka samhälle.

Kommunfullmäktiges beslut har överklagats hos Länsstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att översända bilagda skrivelse till Länsstyrelsen med begäran att ärendet behandlas med förtur.

__________________________

Ks § 133                             2002.193-212 Ks

Anhållan om förvärv av mark, del av fastigheten Edsvik 1:3

XX, Edsvik, anhåller i skrivelse inkommen den 21 mars 2002 om att få förvärva ett markområde om cirka 650 m2 från fastigheten Edsvik 1:3. Den önskade marken skall läggas till XXs fastighet Edsvik 1:5 för att erhålla en större och mer ändamålsenlig enhet.

Plan- och byggavdelningens bedömning

Plan- och byggavdelningen meddelar i yttrande upprättat den 8 april 2002 att området inte omfattas av någon detaljplan och att det i förslag till Översiktsplan 2001 ingår i Grebbestads samhällsområde.

Under senare år har fastigheten Edsvik 1:5 utökats något genom förvärv av mark från kommunen, från tidigare 740 m2 till nuvarande 960 m2. Fastigheten får därmed anses ha en lämplig storlek.

Det föreslagna regleringsområdet omfattar cirka 650 m2 och skulle kunna utgöra en möjlig småhustomt. Försäljning av mark bör ej ske utan att underlag finns i ett påbörjat planarbete.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 17 april 2002. Detaljplanegruppen bedömer härvid att försäljning av marken ej bör ske utan att underlag finns i ett påbörjat planarbete.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för närvarande ej försälja markområdet.

________________________

Ks § 134                                         2001.313-212 Ks

Anhållan om markförvärv av del av fastigheterna Grebbestad 2:1; 2:297, Härlidsområdet i Grebbestad

Bohusbyggarna AB har den 21 maj 2001 inkommit med begäran om att få förvärva mark i området ovanför Härlid i Grebbestad, del av fastigheterna Grebbestad 2:1 och 2:297.

Avsikten är att planlägga området för attraktiva villatomter.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 13 december 2001. Detaljplanegruppen har härvid begärt in kompletterande material i ärendet. Stadsarkitekten skall granska förslaget med hänsyn till bland annat samhällsbilden och redovisa ärendet på nytt i detaljplanegruppen.

Bohusbyggarna AB har den 15 oktober 2001 inkommit med skiss på tomtindelning med tillhörande vägar.

Detaljplanegruppen har tagit upp ärendet för ny diskussion vid sammanträde den 12 december 2001.

Detaljplanegruppen ställer sig positiv till åtta tomter som är inritade i den sydöstra delen av området. Detaljplanegruppen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att inleda en diskussion med Bohusbyggarna angående planläggning och exploatering av området.

Samhällsbyggnadschefen har redovisat sitt uppdrag vid detaljplanegruppens sammanträde den 17 april 2002. Detaljplanegruppen är positiv till den nya skissen och uppdrar år samhällsbyggnadschefen att upprätta ett exploateringsavtal med Bohusbyggarna med inriktning att ett antal tomter skall vara kvar i kommunens ägo.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till Boendegruppen för synpunkter, och

att Boendegruppens synpunkter redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2002.

________________________

Ks § 135                                 2001.036-314 Ks

Detaljplan för del av fastigheten Överby 1:7 m fl

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 11 april 2002 att ett förslag till detaljplan har upprättats för del av fastigheten Överby 1:7 m fl.

Planen syftar till att skapa ett nytt fritidshusområde samt en båthamn på ön Böckern.

Planen medger 25 nya tomter genom förtätning mellan två befintliga planområden. Planområdets läge gör att tomterna med stor sannolikhet kommer nyttjas för fritidsändamål.

På ön Böckern anges område för utbyggnad av småbåtshamn, samtidigt som en olämplig hamnplacering i gällande byggnadsplan upphävs.

Planförslaget har utarbetats av Björn Richardsson, Gränsland Arkitektkontor och hålles utställt under tiden den 11 april till den 13 maj 2002.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 14 februari 2001, § 33,

att hamnanläggningens påverkan på den marina miljön bör studeras ytterligare, och

att i övrigt för närvarande ej erinra mot planförslaget.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 24 april 2002, § 34.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) yrkar att miljökonsekvenserna skall belysas ytterligare vad gäller främst hamnanläggningen.

Bengt Mattsson (Fp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att det finns en fortsatt osäkerhet beträffande miljökonsekvenserna för den föreslagna hamnanläggningen men att i övrigt ej erinra mot planförslaget.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt Mattssons yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att det finns en fortsatt osäkerhet beträffande miljökonsekvenserna för den föreslagna hamnanläggningen men att i övrigt ej erinra mot planförslaget.

_________________________

Ks § 136                                 2002.234-314 Ks

Detaljplan för fastigheten Kärraby 5:91 m fl

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 12 april 2002 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för fastigheten Kärraby 5:91 m fl.

Planen syftar till att tillskapa nya byggrätter för bostadsändamål inom området.

Planområdet är beläget i Slottet, söder om Hamburgsund.

Som ett första steg i arbetet har ett planprogram tagits fram av CIM&BIM Arkitekter.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 1999, § 384,

att medge plantillstånd för fastigheten Kärraby 5:91 i enlighet med detaljplanegruppens förslag,

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta planavtal med fastighetsägaren, och

att ändringen av detaljplanen bekostas av den sökande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att de föreslagna platserna på höjdpartierna i planens norra och östra delar bör studeras vidare då kommunstyrelsen är tveksam till om dessa är acceptabla.

________________________

Ks § 137                                     2002.254-314 Ks

Ändring av detaljplan för del av Ödsmål Innergården, Fjällbacka

För ett stort område i norra delen av Fjällbacka gäller en avstyckningsplan godkänd år 1929, med ändring godkänd år 1948. Begreppet avstyckningsplan fanns i den äldre lagstiftningen som en enklare form av detaljplan, men har inte någon motsvarighet i dagens plansystem. Dessa avstyckningsplaner får anses som föråldrade.

Arbete har påbörjats med en ny detaljplan för Källviken. Miljö- och byggnadsnämnden finner det angeläget att ett planarbete snarast påbörjas även för området norr om "Skäret".

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 januari 2002, § 7,

att hos kommunstyrelsen hemställa om uppdrag och medel för planarbetet.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 13 februari 2002. Detaljplanegruppen uppdrog härvid åt miljö- och byggnadsnämnden att göra förslag till nya planavgränsningar och att ta fram kostnadsförslag för upprättande av detaljplan för området.

Vid detaljplanegruppens sammanträde den 17 april 2002 redogör stadsarkitekten för beräknade plankostnader och intäkter. Detaljplanegruppen föreslår kommunstyrelsen att medge plantillstånd för det geografiska avgränsningsområdet och att planarbetet skall påbörjas under år 2003.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att genomföra planarbetet, och

att medel för planarbetet beaktas i budgetarbetet 2003.

________________________

Ks § 138                                     2002.150-314 Ks

Anhållan om plantillstånd för fastigheterna Grebbestad 2:264 och 2:267 (del av)

XX och XX har den 5 mars 2002 inkommit med anhållan om plantillstånd för fastigheterna Grebbestad 2:264 och 2:267 (del av) så fyra tomter tillskapas som får bebyggas med friliggande villor.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 17 april 2002. Detaljplanegruppen föreslår härvid kommunstyrelsen att lämna plantillstånd till XX och XX och att planändringen bekostas av sökanden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge plantillstånd,

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att avgränsa området, och

att planändringen bekostas av sökanden.

_________________________

Ks § 139                                         2002.258-945 Ks

Dokumenthanteringsplan – räddningstjänst, kansli-, ekonomi- och personalkontoret - administrativa kontoret

Kommunernas arkivvård styrs ytterst av tryckfrihetsförordningen.

Kommunfullmäktige fastställde den 16 december 1991, § 158, arkivreglemente för Tanums kommun.

Av arkivreglementet framgår att samtliga förvaltningar skall färdigställa och anta dokumenthanteringsplaner (arkivbildningsplaner).

Dokumenthanteringsplanen är en komplett beskrivning över de dokument och informationsmängder som finns på förvaltningen. Av dokumenthanteringsplanen framgår dokumentens namn, var och hur de skall förvaras och när de skall till arkivet. Om handlingen ska bevaras eller gallras framgår också.

En dokumenthanteringsplan fungerar som en katalog där alla handlingar som förekommer på ett kontor är medtagna. Tillsammans med diariet ska den ge en fullständig bild av vilken dokumentation som finns att tillgå hos en myndighet. I planen ska alla lätt kunna hitta "sina" handlingar och få besked om hur de ska hanteras, om de ska bevaras eller gallras och när överföring till centralarkivet ska ske.

För att dokumenthanteringsplanen ska fungera är det också viktigt att den är aktuell. Om det tillkommer handlingar eller om någon typ av handling upphör att användas måste planen justeras så att den överensstämmer med verkligheten på kontoret.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till dokumenthanteringsplan för administrativa kontoret,

att delegera mindre justeringar i dokumenthanteringsplanerna till arkivansvarige, och

att justeringar görs i samråd med arkivmyndigheten.

________________________

Ks § 140                                     2002.258-945 Ks

Dokumenthanteringsplan - överförmyndaren

Kommunernas arkivvård styrs ytterst av tryckfrihetsförordningen.

Kommunfullmäktige fastställde den 16 december 1991, § 158, arkivreglemente för Tanums kommun.

I den står det att samtliga förvaltningar ska färdigställa och anta dokument-hanteringsplaner (arkivbildningsplaner).

Dokumenthanteringsplanen är en komplett beskrivning över de dokument och informationsmängder som finns på förvaltningen. Av dokumenthanteringsplanen framgår dokumentens namn, var och hur de skall förvaras och när de skall till arkivet. Om handlingen ska bevaras eller gallras framgår också.

En dokumenthanteringsplan fungerar som en katalog där alla handlingar som förekommer på ett kontor är medtagna. Tillsammans med diariet ska den ge en fullständig bild av vilken dokumentation som finns att tillgå hos en myndighet. I planen ska alla lätt kunna hitta "sina" handlingar och få besked om hur de ska hanteras, om de ska bevaras eller gallras och när överföring till centralarkivet ska ske.

För att dokumenthanteringsplanen ska fungera är det också viktigt att den är aktuell. Om det tillkommer handlingar eller om någon typ av handling upphör att användas måste planen justeras så att den överensstämmer med verkligheten på kontoret.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till dokumenthanteringsplan för överförmyndaren,

att delegera mindre justeringar i dokumenthanteringsplanerna till arkivansvarige, och

att justeringar görs i samråd med arkivmyndigheten.

_________________________

Ks § 141                                         2002.258-945 Ks

Dokumenthanteringsplan - revisionen

Kommunernas arkivvård styrs ytterst av tryckfrihetsförordningen.

Kommunfullmäktige fastställde den 16 december 1991, § 158 arkivreglemente för Tanums kommun.

Av dokumenthanteringsplanen framgår att samtliga förvaltningar ska färdigställa och anta dokumenthanteringsplaner (arkivbildningsplaner).

Dokumenthanteringsplanen är en komplett beskrivning över de dokument och informationsmängder som finns på förvaltningen. Av dokumenthanteringsplanen framgår dokumentens namn, var och hur de skall förvaras och när de skall till arkivet. Om handlingen ska bevaras eller gallras framgår också.

En dokumenthanteringsplan fungerar som en katalog där alla handlingar som förekommer på ett kontor är medtagna. Tillsammans med diariet ska den ge en fullständig bild av vilken dokumentation som finns att tillgå hos en myndighet. I planen ska alla lätt kunna hitta "sina" handlingar och få besked om hur de ska hanteras, om de ska bevaras eller gallras och när överföring till centralarkivet ska ske.

För att dokumenthanteringsplanen ska fungera är det också viktigt att den är aktuell. Om det tillkommer handlingar eller om någon typ av handling upphör att användas måste planen justeras så att den överensstämmer med verkligheten på kontoret.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till dokumenthanteringsplan för revisionen,

att delegera mindre justeringar i dokumenthanteringsplanerna till arkivansvarige, och

att justeringar görs i samråd med arkivmyndigheten.

_________________________

Ks § 142                                         2002.166-739 Ks

Förslag till reglemente för Kommunala Handikapprådet i Tanums kommun

Kommunala Handikapprådet i Tanum har inkommit med förslag till reglemente för Kommunala Handikapprådets verksamhet.

Omsorgsnämnden beslutade den 28 februari 2002, § 37,

att förorda reglemente för Kommunala Handikapprådet enligt förslag b, samt

att överlämna handlingen till kommunstyrelsen för beslut.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 24 april 2002, § 37.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att anta reglemente för Kommunala Handikapprådet.

_________________________

Ks § 143                                     2001.695-563 Ks

Renhållningstaxa 2002

Tekniska nämnden har den 15 november 2001, § 195, överlämnat förslag till renhållningstaxa till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunfullmäktige har antagit förslaget den 17 december 2001, § 115.

Tekniska nämnden beslutade den 24 januari 2002, § 32, att verkställa kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär att taxan tillämpas från den 1 januari 2002.

Beslutet har överklagats till länsrätten och har därmed inte vunnit laga kraft.

Tekniska nämnden beslutade den 21 februari 2002, § 56,

att godkänna bilagda förslag till yttrande, och

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2002, § 65,

att godkänna bilagda förslag till yttrande.

Klaganden över Renhållningstaxan har av Länsrätten beretts tillfälle att avge yttrande över kommunstyrelsens beslut den 13 mars 2002, § 65. Klagandens yttrande har inkommit till Länsrätten den 11 april 2002.

Länsrätten ger nu kommunstyrelsen tillfälle att avge nytt yttrande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att avge yttrande.

Jäv

Bengt Mattsson (Fp) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

_________________________

Ks § 144                                             2001.718-563 Ks

Svar på motion från Bengt Mattsson (Fp) och Nils Olsson (Fp) om vägning av sopor

Bengt Mattsson (Fp) och Nils Olsson (Fp) har den 26 november 2001 inkommit med motion vägning av sopor i Tanums kommun. Motionen Bilaga

Motionen avslutas "Folkpartiet tycker det finns anledning att låta tekniska nämnden utreda möjligheter och konsekvenser av att införa vägning av sopor i Tanums kommun."

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2001, § 125,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottet beslutade den 30 januari 2002, § 9,

att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande.

Tekniska nämndens handläggning

Tekniska nämnden beslutade den 14 mars 2002, § 84,

att bilagda yttrande skall utgöra svar på motionen.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 24 april 2002, § 43.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att återremittera ärendet till tekniska nämnden för ytterligare utredning.

________________________

Ks § 145                                 2002.203-175 Ks

Begäran om ändrad sotningsfrist

XX, Bullaren, har den 27 mars 2002 inkommit med begäran om ändrad sotningsfrist.

Räddningschefen har inkommit med yttrande där framgår att Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 22 § räddningstjänstförordningen (1986:1107). 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta sotning (rengöring och kontroll) och kontroll enligt 17 § räddningstjänstlagen (1986:1102) skall utföras (sotnings- och kontrollfrister).

Enligt 22 § räddningstjänstförordningen får kommunen endast meddela föreskrifter om kortare frister.

Om synnerliga skäl föreligger kan Räddningsverket förlänga fristen i ett enskilt fall efter ansökan av en sådan nämnd som avses i 10 § räddningstjänstlagen (1986:1102).

Den klagande har enligt skorstensfejarmästaren en sådan uppvärmning som kräver en frist om 16 veckors mellanrum.

Räddningstjänsten kan varken lämna något tjänsteyttrande eller förslag i denna fråga då endast räddningsverket kan besluta om en ändring av fristen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2002, § 32,

att översända räddningschefens skrivelse per den 5 februari 2002 till de sökande.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 24 april 2002, § 39.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att översända begäran om ändrad sotningsfrist till Räddningsverket för beslut.

_________________________

Ks § 146                                             2001.727-480 Ks

Årets Företagare 2001

Företagarnas Riksorganisation (FR) har den 30 november 2001 inkommit med skrivelse där kommunen ombeds att lämna förslag på en företagare som förtjänar utmärkelsen "Årets Företagare" för sina insatser under 2001.

"Årets Företagare" är ett hederstecken till enskild företagare, som under året utfört en prestation i sin kommun. "Årets Företagare" är inte ett internt projekt inom FR, utan är ett projekt tillsammans med landets kommuner.

Föreligger nu förslag att utse XX och XX till årets företagare 2001 med följande motivering:

XX och XX har med stor initiativkraft och beslutsamhet visat att ungdomar i vår kommun kan sjösätta och genomföra en affärsidé på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå Företagarnas Riksorganisation att XX och XX utses till Årets Företagare 2001 i Tanums kommun

____________________________

Ks § 147                                             2002.001-111 Ks

Ordinarie bolagsstämmor år 2002 för Västtrafik AB samt Västtrafik Fyrbodal AB

Västtrafik AB har den 22 april 2002 inkommit med kallelse till ordinarie bolagsstämma för såväl moderbolag som dotterbolaget Västtrafik Fyrbodal AB.

Bolagsstämmorna äger rum fredagen den 24 maj 2002 i Skövde.

Västtrafik kommer vidare att hålla ett ägarsamråd under dagen med anledning av den pågående översynen bilaga 13 i aktieägaravtalet för Västtrafik AB.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Clas-Åke Sörkvist som kommunens ombud vid ordinarie bolagsstämma för Västtrafik AB år 2002 samt vid bolagsstämma för dotterbolaget Västtrafik Fyrbodal AB, med Ronny Larsson som ersättare.

______________________

Ks § 148                                         2002.001-111 Ks

Representanter i KIMO

Kommunstyrelsen har genom beslut den 13 mars 2002, § 71, inträtt som medlem i Kommunenes Internasjonale Miljöorganisasjon (KIMO).

Medlemskommunerna i KIMO skall utse en politiker och en tjänsteman som representerar kommunen bland annat vid KIMO:s internationella årsmöte och vid KIMO Sveriges styrelsemöten.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Bengt Mattson (Fp) yrkar att Rolf Hermansson (C) utses som kommunens politiske representant i KIMO.

Siv Bergström (V) yrkar att Anders Schönbeck (Mp) utses som kommunens politiske representant i KIMO.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt Mattssons yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Rolf Hermansson (C) och kultur- och fritidschef Anders Eklund som kommunens representanter i KIMO.

________________________

Ks § 149                                 2002.245-112 Ks

Förordnande om vigselförrättare respektive förrättare av partnerskap

Kommunstyrelsen har den 25 november 1998, § 373, beslutat utse följande personer till vigselförrättare samt förrättare av partnerskap under innevarande mandatperiod:

Kristina Frigert
Bengt E Karlsson
Anna Hansson
Glenn Jahnsson
Ulf Björkman

Paul Reimbert, Grebbestad, har den 16 april 2002 inkommit med skrivelse med önskemål att utses till vigselförrättare då han i egenskap av sjökapten blivit tillfrågad om vigselförrättning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Paul Reimbert till vigselförrättare samt förrättare av partnerskap under resterande del av innevarande mandatperiod.

________________________

Ks § 150                                             2002.009-621 Ks

Utdelning ur Sockenmagasinsfonden 2002

Då tiden för ansökan om stipendium ur Sockenmagasinsfonden gick ut den 3 april 2002 har följande ansökningar inkommit.

XX, Fjällbacka

Naturbruk/jordbruk, 3 år

XX, Tanumshede

Naturbruk/djurvård, 3 år

Tio procent av avkastningen skall tillföras fonden årligen. Det utdelningsbara beloppet år 2002 uppgår till 1 752 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja stipendiebelopp ur Sockenmagasinsfonden enligt följande:

Stipendiat

Belopp

 

Martin Alfredsson

875 kronor

 

Annica Kihlstedt

875 kronor

 

________________________

Ks § 151                                                 2002.221-745 Ks

Ansökan från AB Ulf Haage om tillfälligt utökat tillstånd på Restaurang Röde Orm i form av tillfälligt utökad serveringsområde (uteservering) på Grebbestadsbryggan fram t o m den 16 juni 2002 för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå ansökan då platsen är olämplig för servering av alkoholdrycker.

_________________________

Ks § 152                                         2002.123-745 Ks

Ansökan från Landgren & Sporrong om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Telegrafen med tillhörande uteservering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att jml 7 kap 5 § Alkohollagen bevilja Landgren & Sporrong AB jml 7 kap 5 § Alkohollagen tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten på Restaurang Telegrafen i Grebbestad med tillhörande uteservering,

att serveringstiden bestäms till klockan 11.00–01.00,

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret högsta antalet besökare på inneserveringen skall motsvaras av de högsta antal besökare som räddnings- tjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll,

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret högsta antalet besökare på

uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma, och

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret att ingen musik får spelas på uteserveringen.

__________________________

Ks § 153                                             2002.164-745 Ks

Ansökan från KB Nils-Ivan Matrast om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Mjölkeröd Golfrestaurang med tillhörande uteservering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att jml 7 kap 5 § Alkohollagen bevilja KB Nils-Ivan Matrast tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten på Mjölkeröd Golfrestaurang med tillhörande uteservering,

att serveringstiden bestäms till klockan 11.00–01.00,

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret högsta antalet besökare i serveringslokalen (inneserveringen) bestäms till att motsvara de högsta

antal som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret högsta antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma.

__________________________

Ks § 154

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 24 april 2002, §§ 40-42.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna.

________________________

Ks § 155

Anmälan av delegation

Kommunstyrelsen

Förköp

nr 50-77

2002. –211 Ks

     

Tillfälligt serveringstillstånd

   
     

KB Nils-Ivan Matrast
Mjölkeröds Golfrestaurang
2002-03-22- -2002-05-17, kl 11.00-01.00.

 

2002.164-745 Ks

     

Berglunds ambulerande servering AB
Marknadsplatsen Rabbalshede
2002-05-10, 2002-08-15, kl 11.00-21.00

 

2002.153-745 Ks

     

Landgren & Sporrong AB
Restaurang Telegrafen i Grebbestad, uteserveringen
2002-04-17- -2002-05-17, kl 11.00-01.00.

 

2002.123-745 Ks

     

Återkallelse av serveringstillstånd

   
     

Greby´s Delikatesser AB

 

2000.319-745 Ks

Mjölkeröds golfklubb

   

Räddningstjänsten

Prislista för räddningstjänstens verksamhet fr o m 2002-01-01

Brandsyn/tillsyn/särskild brandsyn

9 styck genomförda mellan 2002-02-12 - - 04-19

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

________________________

Ks § 156                                             2002.020-900 Ks

Anmälan av representation

Räddningstjänsten nr 6-8 853,50 kr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga representationen till handlingarna.

________________________

Ks § 157

Meddelanden

2000.760-543 Ks

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 26 februari 2002, § 104, tillämpningsföreskrifter för vatten- och avloppspolicy.

---------------------

2000.480-442 Ks

Information från Västtrafik avseende verksamheten 2001

---------------------

2001.255-527 Ks

Naturvårdsverkets beslut om statligt bidrag till ett lokalt investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället.

--------------------

2001.339-351 Ks

Länsstyrelsen i Västra Götalands yttrande över slutrapport för vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning för väg E6 delen Rabbalshede - Tanumshede

------------------

Månadsbrev januari – mars från Västtrafik Fyrbodal

-------------------

Uttalande från SKPF Distrikt Västra Götaland "Kommunalpensionärerna" om kommunernas tillämpning av maxtaxan för pensionärer

--------------------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandena till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid

Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.00; 13.00-15.00.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Kajsa Björquist, Rådhuset Arkitekter,

§ 120

Inge Berndtsson, samhällsbyggnadschef,

§ 120, 133, 134

Elin Andersson, fysisk planerare,

§§ 120, 135-138

Sven-Erik Laundal, räddningschef,

§ 121

Monica Staversjö, beredskapshandläggare,

§ 121

Kerstin Danielsson, näringslivssekreterare,

§§ 122, 123, 129

Torbjörn Ericsson, alkoholhandläggare,

§§ 125, 151-153

Ulf Björkman, kanslichef,

§ 128

Peter Berntsson, sekreterare

Utses att justera

Ronny Larsson

Underskrifter

Sekreterare

§§ 120-157

/Peter Berntsson/

Ordförande

/Clas-Åke Sörkvist/

Justeringsman

/Ronny Larsson/


BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-05-07

Anslaget uppsatt

2002-05-10

Anslaget nedtages

2002-06-03

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift


................................../Yvonne Eriksson/...............................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo