Tanums kommun

Kommunstyrelsen 2002-05-07a

§

Ärenden

119

Projekt konstkusten mål 2 Västra


Projekt Konstkusten mål 2 Västra

Projektet Konstkusten har till syfte att skapa ett kluster av konstnärer och kulturarbetare i norra Bohuslän.

Syftet är att genom nätverksbyggande mellan konstnärer, kulturarbetare, institutioner och företagare inom kulturnäringen stärka kulturnäringens roll och vidga marknaden.

Budget och finansiering

Kostnader:

Personal

1 050 tkr

Lokalkostnader

364 tkr

Eget arbete som medfinansiering

277 tkr

Investeringar

50 tkr

Övriga kostnader

1 007 tkr

Externa tjänster

304 tkr

Summa kostnader

3 052 tkr

Finansiering:

Tanums kommun kontant

60 tkr

Munkedals kommun kontant

60 tkr

Strömstad kommun kontant

300 tkr

Sotenäs kommun kontant

60 tkr

VGR TVA

380 tkr

VGR Kulturnämnden

400 tkr

EU mål 2 Västra

1 181 tkr

Finansiering in natura

Tanum

50 tkr

Strömstad

120 tkr

Sotenäs

286 tkr

Munkedal

56 tkr

Privat Finansiering

Lokstallet

100 tkr

Summa finansiering

3 052 tkr

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 24 april 2002, § 35.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att medverka i projektet Konstkusten i Norra Bohuslän,

att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå 30 tkr i kontanta medel för vardera åren 2002 och 2003,

att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder, EU-projekt och överförs till kultur- och fritidsnämnden,

att medfinansiera projekt med finansiering in natura i form av arbetsinsats, lokaler och utrustning till ett värde av 50 tkr för produktion av projektets hemsida samt framtagande av material för kulturguiden,

att kommunstyrelsens beslut förutsätter att projektet blir godkänt som EU-projekt och att det kan genomföras i enlighet med projektbeskrivningen, och

att en uppföljande redovisning skall ske en gång per år och att en skriftlig slutrapport lämnas.


Försättsblad

Plats och tid

Kommunhustet, Tanumshede, klockan 11.30-11.45.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Kerstin Danielsson, näringslivsutvecklare

Peter Berntsson, sekreterare

Utses att justera

Ronny Larsson

Underskrifter

Sekreterare

§ 119

/Peter Berntsson/

Ordförande

/Clas-Åke Sörkvist/

Justeringsman

/Ronny Larsson/


BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-05-07

Anslaget uppsatt

2002-05-07

Anslaget nedtages

2002-05-28

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift


........................................../Kerstin Berius/.......................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo