Tanums kommun

Kommunstyrelsen 2002-04-03b

Dnr

§§

Ärenden

2001.521-280 Ks

83

Svar på motion från Ronny Larsson (S) om boendeutveckling i Tanums kommun

2001.015-923 Ks

84

Finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 2001

2002.012-923 Ks

85

Bokslut 2001

2002.170-707 Ks

86

Förslag till tillämpning av maxtaxa inom äldreomsorgen

2001.573-212 Ks

87

Försäljning av tomtmark i Sannäs, avstyckning från fastigheten Sannäs 3:1

2002.169-212 Ks

88

Försäljning av tomtmark, avstyckning från fastigheten Edsvik 1:3

2002.160-978 Ks

89

RAMBO AB - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2001

2002.021-919 Ks

90

Redovisning av obesvarade motioner

2002.017-923 Ks

91

Budgetuppföljning för Tanums kommun perioden den 1 januari till den 28 februari 2002

2002.018-923 Ks

92

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 28 februari 2002

2001.513-314 Ks

93

Detaljplan för fastigheten Ertseröd 2:12

2002.162-314 Ks

94

Detaljplan för del av fastigheten Sannäs 3:1

2001.228-314 Ks

95

Detaljplan för fastigheterna Fjällbacka 200:3-18 och s:27 m fl

2001.557-215 Ks

96

Detaljplan för del av fastigheten Tanums-Rörvik 1:91

2002.161-314 Ks

97

Detaljplan för fastigheten Ertseröd 1:35 m fl

2001.649-314 Ks

98

VA-lösning och exploatering av Kville-Berga 2:3 m fl

2002.196-701 Ks

99

Organisationsöversyn omsorgsnämnden

2001.743-408 Ks

100

Organisationsförändring Tanum Turist

2001.388-176 Ks

101

Utredning om samverkansformer inom räddningstjänsterna

2001.155-900 Ks

102

Studier av kommunerna Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad och Lysekil

2002.197-280 Ks

103

Uppdrag med anledning av motion om människors möjligheter till åretruntboende i attraktiva områden i Tanums kommun

2002.168-213 Ks

104

Etablering av handelsverksamhet i Tanumshede

2002.176-700 Ks

105

Kommunförbundet Fyrbodal – Förslag till gemensam organisation för forskning och utveckling (FoU)

2002.198-442 Ks

106

Närtrafik

2001.630-745 Ks

107

Förslag till tillämpning för utökade serveringstider till klockan 03.00

2001.292-745 Ks

108

Ansökan från Nilevik Restaurang AB om tillfälligt utökat tillstånd i form av tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten på Hamnkrogen i Grebbestad

2002.001-111 Ks

109

Rätt att underteckna betalningsföreläggande och utmätningsärenden

2002.001-111 Ks

110

Rätt att underteckna avbetalningsplaner

2002.001-111 Ks

111

Firmatecknare för kommunens momsdeklarationer

2002.001-111 Ks

112

Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och postgiro

2002.112-910 Ks

113

Motion från Armando Jiménez (V) om allmänhetens förslagsrätt till kommunfullmäktige

2002.059-211 Ks

114

Förköpsprövning – Tanum Veddö 1:2 och 1:3

2002.192-211 Ks

115

Förköpsprövning Tanum Fjällbacka 171:3 – hyresfastighet

 

116

Anmälan av arbetsutskottets beslut

 

117

Anmälan av delegation

 

118

Meddelande


Ks § 83                                     2001.521-280 Ks

Svar på motion från Ronny Larsson (S) om boendeutveckling i Tanums kommun

Ronny Larsson (S) har den 3 september 2001 inkommit med motion om boendeutveckling i Tanums kommun. Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

att det uppdras åt kommunstyrelsen att redovisa upplåtelseformer som kan öka möjligheten till helårsboende i attraktiva boendeområden, redovisningen skall omfatta såväl enfamiljshus som flerbostadshus,

att det uppdras åt kommunstyrelsen att redovisa i vilka attraktiva områden kommunen avser planera bebyggelse, och

att redovisa en tänkt tidplan för när de tre första attraktiva områdena kan öppnas för helårsboende med alternativa upplåtelseformer.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2001, § 81,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2001, § 321

att för beredning av motionen utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp med kanslichefen som sekreterare.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att bilagda redovisning utgör svar på motionen, och

att som kompletterande information meddela att kommunstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp för framtagande av policydokument för hur kommunen skall hantera kommunala fastigheter i attraktiva lägen.

_________________________

Ks § 84                             2001.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 2001

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 september till den 31 december 2001.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga finansrapporten till handlingarna.

__________________________

Ks § 85                                 2002.012-923 Ks

Bokslut 2001

Kommunstyrelsen överlämnar genom bokslut och sammanställd årsredovisning sin redovisning för 2001 till kommunfullmäktige

I samband med bokslutsberedningen har framställan om kompensation inkommit från tekniska nämnden, omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Budgetberedningen har bifallit tekniska nämndens framställan om kompensation på 420 tkr för framtagande av översiktsplan.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att nämndernas överskott respektive underskott balanseras i ny räkning år 2002, och

att fastställa resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelsen för år 2001.

_________________________

Ks § 86                                 2002.170-707 Ks

Förslag till tillämpning av maxtaxa inom äldreomsorgen

Riksdagen har den 14 november 2001 beslutat om maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg. Maxtaxan skall träda i kraft den 1 juli 2002.

Reformen omfattar tre delar:
Högkostnadsskydd
Nationellt fastställt förbehållsbelopp
Möjlighet till förvaltningsbesvär

Från och med den 1 januari 2003 införs också regler för enhetlig beräkning av avgiftsunderlag.

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2002 till 37 900 kronor.

Högkostnadsskydd

Ett högkostnadsskydd införs i socialtjänstlagen (2001:453) i form av en högsta avgift för insatser inom ramen för hemvård i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Avgiften per månad får uppgå till en tolftedel av 48% av prisbasbeloppet (37 900 kronor), vilket motsvarar 1 516 kronor/månad i 2002 års prisnivå.

Nationellt fastställt förbehållsbelopp

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde skall ha rätt att behålla av sina egna medel innan avgift tas ut för hemvård, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

I socialtjänstlagen anges en lägsta nivå på minimibeloppet samt vilka levnadskostnader det angivna beloppet skall täcka. Detta belopp uppgår per månad till 4 087 kronor för ensamstående, vilket motsvarar en tolftedel av 129,4% av prisbasbeloppet och 3 424 kronor för var och en av sammanlevande makar eller sambor, vilket motsvarar 108,4% av prisbasbeloppet.

Avgiftsberäkning för funktionshindrade samt icke-pensionärer

Enligt socialstyrelsens rekommendation skall yngre funktionshindrades förbehållsbelopp överstiga äldre omsorgstagares förbehållsbelopp med 10 %.

Detta gäller även icke-pensionärer.

Överklagande/Besvär

Taxans laglighet kan överklagas enligt kommunallagen.

Det införs en ny rätt att överklaga individuella avgiftsbeslut både vad det gäller laglighet och lämplighet genom förvaltningsbesvär enligt socialtjänstlagen.

Man kan överklaga:
Avgiftens storlek
Avgiftsförändring
Beräkning av avgiftsunderlag och lägsta förbehållsbelopp

Ekonomiska konsekvenser

Avgiftsreformen leder till minskade avgiftsintäkter för kommunerna. Merparten av avgiftsbortfallet beror på att det lagstadgade förbehållsbeloppet höjs. Det är mycket svårt att ge en helt rättvisande kostnadsbild för vad kommunernas intäktsbortfall kommer att bli genom reformen, då det finns många faktorer som påverkar som exempelvis pensionsförändringar samt vilken inkomstutvecklingen ser ut för omsorgstagarna. För att exakt kunna se vad intäktsborfallet blir för Tanums kommun krävs en taxesimulering där de nya reglerna läggs in i datasystemet. Detta kan först göras när tillämpningsreglerna är fastställda av omsorgsnämnden och kommunfullmäktige.

Skillnaden mellan dagens avgiftssystem och maxtaxan innebär att kommunen inte kommer att korrigera/jämka avgiften för mat för personer med särskilt boende. Ett fåtal omsorgstagare med mycket låg pension och ingen förmögenhet kommer genom detta att få otillräckliga medel för sin försörjning. Dessa kan efter ansökan erhålla försörjningsstöd.

Kompensations statsbidrag

För genomförande av reformen ersätts kommunerna med 775 mkr år 2002 och med 900 mkr år 2003. År 2004 höjs nivån på det generella statsbidraget till kommunerna med sammanlagt 1 070 mkr.

Omsorgsnämndens behandling av ärendet

Föreligger omsorgsnämndens beslut den 14 mars 2002, § 44.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att 12:e att-satsen enligt omsorgsnämndens förslag flyttas upp för att istället bli 3:e att-satsen, och att formuleringen ändras till följande lydelse:

att boende med personliga hyreskontrakt avgiftsberäknas som ordinärt boende.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att komplettera beslutet med att omsorgsnämnden bemyndigas att vidta smärre erforderliga ändringar i taxan.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 20 mars 2002, § 25.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att förbehållsbeloppet inom äldreomsorgen (ordinärt och särskilt boende) fastställs till det i socialtjänstlagen angivna minibeloppet: 129,4% per år av prisbasbeloppet för ensamstående. För var och en av sammanlevande makar eller sambor fastställs förbehållsbeloppet till 108,4% per år. Förbehållsbeloppet justeras av kommunen i samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå. Tillämpning av nytt förbehållsbelopp sker från och med den 1 juli 2002,

att förbehållsbeloppet sänks med motsvarande kostnad för TV-avgift, hushållsel och hemförsäkring i särskilt boende, då dessa poster tillhandahålls kostnadsfritt för omsorgstagare i särskilt boende,

att boende med personliga hyreskontrakt avgiftsberäknas som ordinärt boende,

att förbehållsbeloppet fastställs till 140% av prisbasbeloppet per år för yngre ensamstående personer med funktionshinder och icke-pensionärer, samt 120% av prisbasbeloppet per år för sammanlevande makar eller sambos. Det högre förbehållsbeloppet motiveras av yngre funktionshindrades och icke-pensionärers behov av medel för att ge möjlighet till bosättning, familjebildning etc. Förbehållsbeloppet justeras av kommunen i samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå. Tillämpning av nytt förbehållsbelopp sker från och med den 1 juli 2002,

att i de fall brukaren har inkomst av tjänst kombinerat med pension beräknas avgiften med förhöjt förbehållsbelopp enligt regler för icke-pensionärer,

att omsorgsavgiften fastställs till 0 kr om beräkning av avgift redovisar negativt resultat (underskott),

att frånvaroavdrag görs först efter sjunde frånvarodagen. Avdrag görs då från den dag då frånvaron påbörjades. Avdraget sker på efterföljande månads faktura,

att hänsyn tas till dubbel hyreskostnad och bostadskostnad vid eget hus vid beräkning av avgift under en period av högst tre månader,

att i de fall då bostadstillägg ännu ej fastställts vid avgiftsberäkning får kommunen räkna ut ett tillfälligt bostadsbidrag och bostadstillägg vid inkomstberäkningen, oavsett om den enskilde söker sådana bidrag eller inte. Eventuell justering görs sedan retroaktivt i samband med att bostadstillägg betalas ut retroaktivt från försäkringskassan,

att i de fall då brukare underlåter att lämna in ekonomiskt underlag för beräkning av avgift skickas påminnelse ut vid två tillfällen. Därefter fastställs omsorgsavgift till 1.516 kr/månad i avvaktan på att inkomstunderlag inkommer. Avgiften justeras sedan retroaktivt,

att i de fall brukaren har utländsk pension omräknas denna till gällande svensk valuta enligt uppgift från skattemyndigheten. Skatt dras enligt tabell,

att boendekostnaden för privata bostäder beräknas med hjälp av Försäkringskassans boendekostnadsschablon. Anser omsorgstagaren att hans/hennes boendekostnad är högre än schablonbeloppet skall faktisk boendekostnad styrkas med kvitton,

att avgift för omsorgstagare som vistas tillfälligt i kommunen ( bl a sommarboende) tas ut enligt den avgift som omsorgstagaren har i sin hemkommun,

att matavgiften i särskilt boende höjs från 1 932 kr per månad till 2 250 kr per månad samt att översyn sker av alla avgifter inom äldreomsorgen för att avrapporteras i november 2002, och

att bemyndiga omsorgsnämnden att vidta smärre erforderliga ändringar i taxan.

__________________________

Ks § 87                                     2001.573-212 Ks

Försäljning av tomtmark i Sannäs, avstyckning från fastigheten Sannäs 3:1

xx, Sannäs, har den 19 september 2001 inkommit med skrivelse där hon anhåller om att få förvärva cirka 700-800 kvm av kommunens mark.

Det aktuella området är beläget strax söder om Sannäs samhälle.

På det aktuella området finns idag ett mindre fritidshus på mark som arrenderas ut av kommunen. xx har köpt fritidshuset under förutsättning att hon får friköpa det aktuella markområdet. Avsikten är att där uppföra en bostad för permanent boende.

Kommunen beslutade under 1992 att sälja den aktuella marken till arrendatorn. Affären genomfördes dock inte.

Miljökontoret har i ett tjänstemannayttrande per den 15 januari 2002 avgivit synpunkter på den eventuella försäljningen.

Köparen får själv ordna tillfart till den blivande fastigheten.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 20 mars 2002, § 26.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att försälja del av fastigheten Sannäs 3:1 i Tanums kommun till xx enligt bilagda köpekontrakt, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om erforderliga förändringar i köpekontraktet

________________________

Ks § 88                                 2002.169-212 Ks

Försäljning av tomtmark, avstyckning från fastigheten Edsvik 1:3

xx har ansökt om att få förvärva del av kommunens fastighet Edsvik 1:3 för helårsboende. För att klara ut om det var möjligt att avstycka och bebygga på föreslagen plats, uppmanades han att söka förhandsbesked.

xx har den 4 september 2001 erhållit positivt förhandsbesked för uppförande av bostadshus och garage. I beslutet står att fastighetsbildning bör ske i huvudsak enligt upprättad planutredning.

Tekniska nämnden beslutade den 16 augusti 2001, § 130, att genom avtal godkänna anslutning till kommunalt vatten och avlopp med urinseparering.

Tomtens storlek och läge framgår av bilaga till köpekontrakt. Köparen får själv ordna tillfart till fastigheten.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 20 mars 2002, § 27.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att försälja del av fastigheten Edsvik 1:3 i Tanums kommun till xx och xx enligt bilagda köpekontrakt, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om erforderliga förändringar av köpekontraktet.

__________________________

Ks § 89                                     2002.160-978 Ks

RAMBO AB – Årsredovisning och revisionsberättelse för 2001

RAMBO AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2001.

Den auktoriserade revisorn meddelar i revisionsberättelse att årsredovisningen, bokföringen, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning granskats för räkenskapsåret 2001.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna meddelar i granskningsrapport bolagets verksamhet för räkenskapsåret 2001 har granskats.

Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed samt med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och bolagsstämman fattat.

Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 20 mars 2002, § 28.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 2001 för RAMBO AB till handlingarna.

__________________________

Ks § 90                                     2002.021-919 Ks

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna redovisning av obesvarade motioner till kommunfullmäktige för kännedom.

__________________________

Ks § 91                                     2002.017-923 Ks

Budgetuppföljning för Tanums kommun perioden den 1 januari till den 28 februari 2002

Ekonomikontoret har upprättat budgetuppföljning för Tanums kommun för perioden den 1 januari till den 28 februari 2002.

Ett uppföljningsmöte med omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden kopplat till styrprinciperna är planerat till den 10 april 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppmana nämnderna att hålla tilldelade ramar, och

att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

__________________________

Ks § 92                                     2002.018-923 Ks

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 28 februari 2002

Budgetuppföljningsrapport har upprättats för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 28 februari 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

_______________________

Ks § 93                             2001.513-314 Ks

Detaljplan för fastigheten Ertseröd 2:12

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 7 mars 2002 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för fastigheten Ertseröd 2:12.

Det aktuella området är beläget vid Ertseröd med närhet till fritidsområdet Göteröd och Tanumstrand. Detaljplanen omfattar ett "torpställe" om 2 ha.

Planen syftar till att tillskapa 11 nya bostadstomter inom fastigheten. Samtliga bostadstomter ges en storlek och utformning som gör dem anpassade för helårsbebyggelse.

Som ett första steg i arbetet har ett planprogram tagits fram av Gränsland Arkitektkontor.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2001, § 317, bland annat

att medge plantillstånd för fastigheten Ertseröd 2:12.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej erinra mot planförslaget.

________________________

Ks § 94                                 2002.162-314 Ks

Detaljplan för del av fastigheten Sannäs 3:1

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 7 mars 2002 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Sannäs 3:1.

Det aktuella området är beläget centralt i Sannäs direkt vid havet. Det finns idag 15 sjö-/förrådsbodar inom planområdet samt ett antal mindre bryggor. Ett par av bodarna har tillfälligt bygglov och strider mot gällande plan.

Planändringen syftar till att visa en lämplig och ändamålsenlig användning av området.

Som ett första steg i arbetet har ett planprogram tagits fram av Plan- och byggavdelningen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 2000, § 351, bland annat

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att genomföra planändring för Sannäs hamn, och

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden avgränsa området för planändring.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej erinra mot planförslaget.

________________________

Ks § 95                                 2001.228-314 Ks

Detaljplan för fastigheterna Fjällbacka 200:3-18 och s:27 m fl

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 7 mars 2002 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för fastigheterna Fjällbacka 200:3-18 och s:27 m fl.

Det aktuella området benämns Skäret och är beläget i Fjällbacka samhälle. För området gäller detaljplan för fastigheten Fjällbacka 200:1. Fastigheten Fjällbacka

200:1 har nyligen styckats upp och bebyggts med 6 stycken bostadsfastigheter och 11 kontor. Bebyggelsen avviker delvis från gällande plan. Fastighetsägarna inom området önskar nu att befintliga förhållanden bekräftas genom en ny detaljplan.

Som ett första steg i arbetet har ett planprogram tagits fram av Gränsland Arkitektkontor.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2001, § 277, bland annat

att medge plantillstånd för området Skäret i Fjällbacka, och

att planen skall omfatta hela det område som omfattar den antagna planen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej erinra mot planförslaget.

________________________

Ks § 96                                 2001.557-215 Ks

Detaljplan för del av fastigheten Tanums-Rörvik 1:91

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 7 mars 2002 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Tanums-Rörvik 1:91.

Det aktuella området är beläget i södra delen av Grebbestad, strax söder om den kommunala badplatsen.

Planen syftar till att markområdet skall kunna användas för kontorsverksamhet.

Som ett första steg i arbetet har ett planprogram tagits fram av plan- och byggavdelningen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2001, § 316, bland annat

att medge plantillstånd för fastigheten Tanums-Rörvik 1:91.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej erinra mot planförslaget.

________________________

Ks § 97                                 2002.161-314 Ks

Detaljplan för fastigheten Ertseröd 1:35 m fl

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 7 mars 2002 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för fastigheten Ertseröd 1:35 m fl.

Planen syftar till att tillskapa bostäder för fritidsändamål på fastigheten Ertseröd 1:35 vid Tanumstrand. En byggrätt om 1200 m2 skulle medge 16 stugor om maximalt 75 m2 vardera.

Som ett första steg i arbetet har ett planprogram tagits fram av Gränsland Arkitektkontor.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 1999, § 197, bland annat

att medge miljö- och byggnadsnämnden att ändra detaljplanen för fastigheten Ertseröd 1:35 m fl.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej erinra mot planförslaget.

________________________

Ks § 98                                     2001.649-314 Ks

VA-lösning och exploatering av Kville-Berga 2:3 m fl

För området gäller en detaljplan (byggnadsplan 1982-05-17) och hela planområdet har belagts med nybyggnadsförbud. Totalt rymmer planen 25 tomter, varav fyra är avstyckade och två bebyggda. Större delen av marken inom planområdet är i kommunal ägo.

Tekniska nämnden beslöt den 18 oktober 2001, § 176, att överlämna frågan om områdets exploatering till kommunstyrelsen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2001, § 337,

att uppdra åt tekniska nämnden att undersöka möjligheterna till en dellösning omfattande de två norra kvarteren.

Tekniska nämndens handläggning

Av tekniska nämnden protokoll den 21 februari 2002, § 69, framgår att exploateringen bör omfatta planområdets norra del från och med infartsvägen. För att exploatera områdets norra del krävs följande insatser:

Kostnader

   

Väg

300 m x 5 m á 500 kr/m²

750 tkr

VA

410 m á 2 500 kr/m²

1 025 tkr

Pumpstation

400 tkr

400 tkr

Mark

40 tkr per tomt

560 tkr

Projektering

 

200 tkr

Kontroll

 

300 tkr

Diverse

 

200 tkr

   

3 435 tkr

Intäkter

   

4 tomter á 60 tkr

VA (urinsep)

240 tkr

10 tomter á 350 tkr

inkl VA (urinsep)

3 500 tkr

   

3 740 tkr

Insatsen ger 10 kommunala och 4 privata tomter. VA och väg enligt detaljplan.

För att genomföra urinseparering kan antingen detaljplanen kompletteras med bestämmelser om enskild hantering av urin eller VA-avtal vid fastighetsförsäljningen.

Plats för pumpstation bör skapas inom detaljplanen. Projektering får visa var en eventuell pumpstation skall placeras.

Tekniska nämnden beslutade den 21 februari 2002, § 69,

att överlämna kalkylen till kommunstyrelsen.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 20 mars 2002, § 31,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt arbetsgruppen för boendefrågor att avge förslag i ärendet.

_________________________

Ks § 99                                 2002.196-701 Ks

Organisationsöversyn omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2001, § 99, att uppdra åt omsorgsnämnden att undersöka förutsättningarna för alternativa driftsformer för verksamheten i ett äldreomsorgsområde.

Omsorgsnämnden har diskuterat den nuvarande organisationen inom äldreomsorgen och kommit fram till att förutsättningen för att idag ta fram ett anbudsunderlag för alternativa driftsformer förutsätter att äldreomsorgens nuvarande organisation först ses över.

Omsorgsnämnden beslutade den 28 februari 2002, § 30,

att göra en översyn av äldreomsorgens organisation, och

att efter samråd med kommunstyrelsen om möjligt anlita en extern konsult för översyn av äldreomsorgens organisation.

I samband med bokslutsberedningen har frågeställningar uppmärksammats som behöver belysas ytterligare. Omsorgsnämnden har redovisat underskott i bokslut under flera år. Med anledning av detta har diskussioner förts med revisorerna vid genomgång av årets bokslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att genomföra en organisationsöversyn av omsorgsnämnden och dess verksamhet,

att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör ledningsgrupp för översynen, och

att översynen finansieras med centrala medel.

_________________________

Ks § 100                                     2001.743-408 Ks

Organisationsförändring Tanum Turist

Styrelsen för Tanum Turist har den 11 december 2001 inkommit med skrivelse om organisationsförändring av Tanum Turist.

Det pågår nu ett arbete med att omstrukturera ansvarsfördelningen för det turistiska arbetet i kommunen. Inriktningen är att kommunen skall svara för den turistiska infrastrukturen, vari ingår den åretruntöppna turistinformationen som idag befinner sig på Oppen. Avsikten är att Tanum Turist i framtiden ännu tydligare skall bli näringslivets samordningsorganisation inom turismen för företag och orter i kommunen.

Som ett led i detta arbete anser Tanum Turist att det i nuläget inte går att motivera en fortsatt etablering av turistinformationen på Oppen, vare sig ur kostnads- eller besökaraspekter. Detta har ännu mer accentuerats då Dinners restaurant nu och tills vidare håller stängt och att fastighetsägaren stängt den gamla huvudentrén och att man numera endast kommer till turistinformationen via passage genom bensinstationen och den så kallade coffeeshopen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2001, § 363,

att anslå 50 tkr till kultur- och fritidsnämnden att användas till verksamhetsbidrag för Tanum Turist år 2002,

att anslagna medel, 50 tkr, finansieras ur konto kommunstyrelsens oförutsedda år 2001,

att utse Rolf Hermansson och Ronny Larsson att ingå i genomförandegruppen,

att genomförandegruppen inom sig utser sammankallande, och

att genomförandegruppen redovisar sitt arbete senast den 3 april 2002.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2002, § 13,

att med komplettering av sitt beslut den 19 december 2001, § 363, utöver Rolf Hermansson, Ronny Larsson utse Siv Bergström som representant för kommunstyrelsens i genomförandegruppen,

att kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för genomförandegruppens arbete, och

att utse kultur- och fritidschef Anders Eklund som genomförandegruppens sammankallande.

Genomförandegruppens förslag

Genomförandegruppen har den 22 mars 2002 inkommit med förslag till framtida ansvarsfördelning för turismen i Tanums kommun.

En grundlinje i genomförandegruppens arbete har varit att kommunen skall svara för den övergripande turistiska infrastrukturen och att Tanum Turist skall renodlas till ett näringslivets organ för samverkan inom turismområdet med huvudinriktning att arbeta med marknadsföringen.

Genomförandegruppen har härvid tagit fram ett förslag till gränssnitt för arbets- och ansvarsfördelning mellan Tanum Turist och Tanums kommun.

Sammanfattningsvis föreslår genomförandegruppen

att kommunen från Tanum Turist från den 1 juli 2002 övertar ansvar och kostnader för personal och lokaler för det åretrunt-öppna turistkontoret som nu är beläget på Oppen,

att kommunen övertar ansvaret för funktioner och arbetsområden i enlighet med gränssnittet,

att Tanum Turist behåller ansvaret för funktioner och arbetsområden i enlighet med Gränssnittet,

att kommunens finansiering av den övertagna verksamheten i grunden skall bygga på den nuvarande kommunala kostnaden 368 tkr. Turismens betydelse för sysselsättning och allmän service året runt bör ligga som bas för kommunens ställningstagande kring denna såväl som andra viktiga näringsgrenar,

att i det korta perspektivet, så länge nuvarande hyresavtal med Preem avseende lokalerna på Oppen gäller, måste kultur- och fritidsnämndens ekonomi säkerställas. Detta kan ske dels genom möjligheten att använda "Turismutvecklingsanslaget", men också ett tillfälligt extraanslag bör kunna komma ifråga, och

att den övertagna verksamheten på längre sikt kommer att vara föremål för den årliga budgethanteringen i likhet med övrig verksamhet.

Beslut vid Tanum Turists årstämma

Tanum Turists årstämma beslutade den 14 mars 2002

att godkänna det framtagna underlaget som grund för att till kommunen överlåta ansvaret för den turistiska infrastrukturen med utgångspunkt från den beskrivning av gränssnitt i ansvarsfördelningen som bifogas.

att, under förutsättning att erforderliga kommunala beslut fattas, uppdra åt den nya styrelsen att tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden genomföra förändringen per den 1 juli 2002.

att stadgarnas § 11 Styrelsen, under förutsättning att erforderliga kommunala beslut fattas, ändras så styrelsen från 1 juli 2002 skall bestå av 7 ledamöter och 7 suppleanter varav årsstämman skall utse 6 ledamöter och 6 suppleanter och att Tanums kommun skall utse i 1 ledamot och 1 suppleant. För att denna stadgeändring skall träda i kraft skall höststämman bekräfta detta beslut.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 mars 2002, § 28,

att godkänna att Tanums kommun och dess Kultur- och fritidsnämnd skall överta ansvaret för den turistiska infrastrukturen med utgångspunkt från den beskrivning av gränssnitt i ansvarsfördelningen som bifogas, och

att uppdra till genomförandegruppen att konkretisera den ekonomiska fördelningen, och

att under förutsättning att erforderliga kommunala beslut fattas, uppdra åt förvaltningen att i samverkan med Tanum Turist genomföra förändringen per den 1 juli 2002.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) yrkar kommunens kostnad skall sänkas genom att samverkan ingås med Tanum Turist vid framtagande av informationstidningen "Tanum".

Ordföranden ställer fråga på Ronny Larssons yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen ej bifaller yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna det framtagna underlaget som grund för att kommunen skall överta ansvaret för den turistiska infrastrukturen med utgångspunkt från beskrivningen av gränssnitt i ansvarsfördelningen,

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med Tanum Turist genomföra förändringen per den 1 juli 2002 i enlighet med det framtagna förslaget,

att uppdra åt valberedningen att föreslå en ordinarie ledamot och en ersättare att ingå i styrelsen för Tanum Turist,

att kommunstyrelsen ansvarar för hyran för turistinformationens lokaler på Oppen under år 2002, och

att det under året anslagna bidraget till kultur- och fritidsnämnden på 50 tkr utgör årets anslag till Tanum Turist.

_________________________

Ks § 101                                 2001.388-176 Ks

Utredning om samverkansformer inom räddningstjänsterna

Kommunerna i norra Bohuslän diskuterar möjligheterna till utökad samverkan inom ett flertal områden. Ett område som uppmärksammas är räddningstjänsten.

Vid diskussionerna har det framkommit behov av att förutsättningslöst utreda olika samverkans- och styrformer på kort och lång sikt varvid fördelar och nackdelar med olika alternativ belyses. Utredningen skall resultera i ett förslag till framtida samverkansform mellan kommunerna. Uppdraget syftar till ett effektivt nyttjande av de samlade resurserna där besparing inte är det främsta motivet.

Utredningen skall särskilt skall belysa följande områden:

Redovisning av dagens samverkansformer.

Materielhantering, utbildning, kompetensförhöjning över tid samt rekrytering.

Med hänsyn till frågans art är det en fördel om det geografiska området för utredningen omfattar fler än de fyra nordbohuslänska kommunerna, till exempel Uddevalla, Lysekils och Eds kommuner.

BOSAM ges i uppdrag att genomföra utredningen med stöd av en arbetsgrupp bestående av tjänstemannarepresentanter från berörda kommuner. Utredningsarbetet skall fortlöpande stämmas av mot en styrgrupp bestående av en politiker med en ersättare från varje kommun. Utredaren skall senast den 1 februari 2002 presentera en tidplan med budget samt med förslag till finansiering för utförande av utredningsarbetet. Utredningen förutsätts vara genomförd inom tolv månader.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2001, § 373,

att delta i utredningen av framtida samverkansformer inom räddningstjänsten, och

att uppdra åt BOSAM att genomföra utredningen.

att avstämning skall ske efter sex månader.

Förslag till arbetsgång

BOSAM har inkommit med förslag till arbetsgång och frågor som initialt bör diskuteras i utredningen om framtida samverkansformer inom räddningstjänsten.

Räddningstjänsten har den 25 mars 2002 inkommit med yttrande i ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att beakta räddningstjänstens synpunkter vid det fortsatta arbetet med framtida samverkansformer inom räddningstjänsterna.

__________________________

Ks § 102                                     2001.155-900 Ks

Studier av kommunerna Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad och Lysekil i Norra Bohuslän – förklaring av likheter och skillnader

Kommunerna Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad och Lysekil i Norra Bohuslän är en naturlig region för olika typer av samarbete. Kommunerna är ganska lika både i struktur och invånarantal. Historiskt och fram till idag har det etablerats en del samarbete mellan kommunerna, t ex inom räddningstjänsten, renhållningsverksamhet, inköpsverksamhet e t c, och en kontinuerlig dialog upprätthålls via olika grupperingar som t ex kommunalråd, kommunchefer, ekonomichefer, ekonomer, förvaltningschefer, IT-ansvariga, personalchefer, BOSAM, NNB e t c. Det finns också diskussioner och planer på ytterligare samarbete inom olika verksamheter.

Sedan ett drygt år tillbaka bedriver kommunerna ett benchmarkingprojekt som bland annat syftar till att ta fram kvalitetssäkrade gemensamma jämförelsetal inom olika verksamheter som kan uppslag till kvalitetsförbättringar, kostnadsminskningar och förnyelse av kommunernas verksamhet.

En annat viktigt syfte med benchmarkingprojektet är att finna förklaringsfaktorer till varför spännvidden är så stor mellan kommunerna avseende skatteuttag, ekonomisk ställning samt kostnader för olika verksamheter.

De kommuner som deltar i benchmarkingprojektet är samtliga medlemmar i Kommunforskning i Väst (KFI). KFI har genomfört ett antal studier av kommuner och landting som bland annat syftat till att finna förklaringsfaktorer till de studerade kommunernas ekonomiska situation.

KFI har inkommit med förslag till en studie av kommunerna i Norra Bohuslän.

Studien skulle genomföras under åren 2002-2004 och ses som viktigt komplement till det pågående benchmarkingprojektet och ge ytterligare kunskap om förklaringsfaktorer till den ekonomiska situationen i de olika kommunerna och därmed ge underlag för lärande, kvalitetsförbättringar samt kostnadsminskningar. Kostnaden för studien uppgår till: år 2002 70 tkr, år 2003 65 tkr samt år 2004 60 tkr.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Kommunforskning i Väst (KFI) att genomföra en studie av Tanums kommun som en del av en studie av kommunerna i norra Bohuslän i enlighet med bifogat projektbeskrivning, och

att uppdra till ekonomichefen att undersöka förutsättningen till extern delfinansiering av studien.

_________________________

Ks § 103                                     2002.197-280 Ks

Uppdrag med anledning av motion om människors möjligheter till åretruntboende i attraktiva områden i Tanums kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2001, § 114,

att det skall vidtas översyn av kommunens tomtköregler och villkor vid försäljning/upplåtelse av kommunala tomter,

att arbetsgruppens utredning skall användas som underlag vid utformningen av ett policydokument över hur kommunen skall hantera kommunala fastigheter i attraktiva lägen,

att kommunen i översiktsplanen anger att fördjupade översiktsplaner skall innehålla uppgifter om vilka upplåtelseformer som skall gälla för kommunal mark i attraktiva lägen, och

att det i fördjupade översiktsplaner alternativt i genomförandebeskrivningar för detaljplaner anges vilka upplåtelseformer som skall gälla för kommunal mark i attraktiva lägen.

De två sistnämnda beslutssatserna har åtgärdats dels genom att förslagen till åtgärder har inarbetats i kommunens översiktsplan och dels genom att plan- och byggnadsavdelningen har i uppdrag att tillse att det i fördjupade översiktsplaner alternativt genomförandebeskrivningar för detaljplaner anges vilka upplåtelseformer som skall gälla för kommunal mark i attraktiva lägen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Kristina Frigert, Rolf Hermansson, Bengt Mattsson och Ronny Larsson med medverkan av Inge Berndtsson och Ulf Björkman, med Ulf Björkman som sammankallande för framtagande av policydokument över hur kommunen skall hantera kommunala fastigheter i attraktiva lägen och för översyn av kommunens tomtköregler samt villkor vid försäljning/upplåtelse av kommunala tomter.

_______________________

Ks § 104                                 2002.168-213 Ks

Etablering av handelsverksamhet i Tanumshede

Den kinesiske affärsmannen xx har visat intresse för etablering av handelsverksamhet i Tanumshede.

Vid sammanträffande med xx den 30 januari 2002 har kommunstyrelsens arbetsutskott angivit industriområdet i Tanums Näringspark som ett möjligt område för etablering för handelsverksamhet.

För att ha handlingsberedskap i kontakterna med xx bör kommunstyrelsen utse en styr-/ledningsgrupp samt en arbetsgrupp.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 20 mars 2002, § 29.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att utse kommunstyrelsens arbetsutskott som ledningsgrupp,

att utse en arbetsgrupp bestående av samhällsbyggnadschef Inge Berndtsson, stadsarkitekt Bengt Sjögren och näringslivssekreterare Kerstin Danielsson,

att utse Kerstin Danielsson som arbetsgruppens sammankallande och

att medge arbetsgruppen att adjungera kompetens och resurser efter behov.

_________________________

Ks § 105                                     2002.176-700 Ks

Kommunförbundet Fyrbodal – Förslag till gemensam organisation för forskning och utveckling (FoU)

Kommunförbundet Fyrbodal har den 12 mars 2002 inkommit med remiss på förslag till organisation för gemensam forskning och utveckling (FoU) i samverkan mellan sjukvård, kommunal socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa och akademi.

Kunskapsutvecklingen inom nämnda områden behöver stimuleras och utvecklas inom Fyrbodalsområdet. Kommunförbundet föreslår nu inrättande av ett institut för forskning och utveckling, Fyrbodalinstitutet.

Fyrbodalinstitutet skall utveckla verksamheterna i Fyrbodal genom kunskapsutveckling samverkan mellan sjukhus- och primärvård, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling samt högskola.

Yttrande skall vara Kommunförbundet Fyrbodal tillhanda senast den 26 april 2002.

Ärendet har överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande. Omsorgsnämnden beräknas avge yttrande vid sammanträde den 4 april 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt arbetsutskottet att avge eventuellt yttrande.

_________________________

Ks § 106                                     2002.198-442 Ks

Närtrafik

Representanter för kommunkansliet, omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med representanter för Västtrafik Fyrbodal AB diskuterat ett koncept för så kallad Närtrafik.

Det finns i dag så kallad kompletteringstrafik i kommunen. Kompletterings-trafiken har ursprungligen inrättats för att de som har minst 1 km gångavstånd till buss- eller tåglinje skall ha möjlighet att nå den kollektiva trafiken. Kommunen är härvid indelad i zoner. Från varje zon finns det möjlighet att resa en gång per vecka till centralorten och en gång per vecka till närmaste affär.

Kompletteringstrafik utförs som regel med taxifordon. Avgiften för enkelresa uppgår till 16 kronor, vilket motsvarar tre kuponger med rabattkort.

Föreliggande förslag till Närtrafik ersätter kompletteringstrafiken.

Resande med Närtrafik får endast ske inom kommunen till närmaste tätort eller centralorten. Möjlighet till resa ges 2 gånger per vecka. Avgiften föreslås till 16 kronor per enkelresa. Priset gäller ej vid byte till annan tur med Närtrafiken.

Regeln om minst 1 km gångavstånd till närmaste hållplats slopas.

Avresa sker mellan klockan 09.00-10.00. Hemresa sker mellan klockan 12.00-13.00. Resa bokas hos Västtrafiks beställningscentral. Hämtningstid ges i samband med bokning av resa.

Funktionshindrad skall kunna ta sig in i fordonet själv.

Tanumshede och Grebbestads tätorter, inklusive Grönemadsområdet, undantas från Närtrafiken eftersom flexbussen GRETA verkar i området.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ersätta kompletteringstrafiken med Närtrafik från och med vintertidtabellen 2002-2003.

_________________________

Ks § 107                                 2001.630-745 Ks

Förslag till tillämpning för utökade serveringstider till klockan 03.00

Alkoholhandläggaren har den 25 mars 2002 inkommit med förslag till tillämpning för utökade serveringstider till klockan 03.00.

Tanums kommun tillämpar följande normaltider för servering av alkohol:

Servering av starköl, vin och spritdrycker får tidigast påbörjas klockan 11.00 och skall vara avslutad senast klockan 01.00. Efter det att tillståndshavare innehaft serveringstillstånd under ett år kan denne ansöka om utökad serveringstid till klockan 02.00 under ett prövoår. Om inga formella anmärkningar inkommit under detta prövoår kan tillståndshavaren efter prövoårets utgång erhålla permanent serveringstid till klockan 02.00 efter särskild ansökan härom.

Kommunen tillämpar en särskild policy för nyansökningar, vilka rör serverings-ställen där föregående tillståndshavare haft serveringstid till klockan 02.00. I dessa fall kan en ny tillståndshavare erhålla serveringstiden klockan 11.00–02.00 redan i och med att serveringstillstånd beviljas för krogen och om tillståndshavaren skött sig utan formell åtgärd, kan denne alltså erhålla permanent serveringstid till klockan 02.00 redan efter ett år efter särskild ansökan härom.

Serveringstider till klockan 03.00 kan endast erhållas som tillfälligt utökad serveringstid. Se av kommunfullmäktige antagna " Riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Tanums kommun " under punkten 7.

Alkoholhandläggaren har varit i kontakt med miljö- och byggnämnden, omsorgsnämnden samt polismyndigheten angående policy kring tillfälligt utökade serveringstider till klockan 03.00. Av dessa kontakter har framgått att polismyndigheten gör den bedömningen rent generellt att man ej kan se att någon fara föreligger för att några ordningsstörningar skulle kunna uppkomma på grund av tillfälligt utökade serveringstider till klockan 03.00 i sig.

Miljö- och byggnämnden däremot, vilken har att bedöma frågan om risk för ljudstörning, har en annan uppfattning i frågan och man delar tillståndsmyndighetens bedömning att grunden för att serveringstid till klockan 03.00 kan accepteras är då sökt tillfälliga utökade serveringstid sammanfaller med dag, då är att räkna med i övrigt hög ljudvolym för kringboende. Miljö- och byggnämnden har i särskilt beslut den 6 november 2001, § 354, förordat att serveringstid till klockan 03.00 accepteras ur ljudstörningshänseende vad det gäller Nyårsafton, Påskafton, Valborgsmässoafton, Midsommarafton samt karnevals-/festivaldagar.

Emellertid avstyrker nämnden Halloween. Vad det gäller omfattningen av eventuella ljudstörningar från krogmiljö avseende främst 2001, hänvisas till rapporten " Klagomål på störande musik från restauranger i Tanums kommun".

Till detta kommer att omsorgsnämnden tillstyrker rent generellt att tillfälligt utökade serveringstillstånd kan beviljas till klockan 03.00 vid Nyårsafton, Påskafton, Midsommarafton samt karnevals-/festivalsdagar. Dock avstyrker man utökade tillfälligt utökade serveringstider till klockan 03.00 vid såväl Halloween som Valborgsmässoafton, med hänvisning till att dessa två helger huvudsakligen är ungdomshelger och att kommunen ej bör medverka till att alkoholförtäring görs möjlig för ungdomar mer än nödvändigt.

Viktigt är att betona att det är kommunstyrelsen som varande tillståndsmyndigheten i Tanums kommun, som är den vilken i slutändan har att bestämma om vilka dagar som en utsträckt serveringstid till klockan 03.00 kan accepteras. Det torde dock vara rimligt att till en börja med anpassa kommunstyrelsens policy för tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 efter miljö- och byggnämndens bedömning av när det kan vara acceptabelt ur ljudstörningssynpunkt med serveringstider till klockan 03.00.

Vad sedan gäller Valborgsmässoafton, har kommunstyrelsen att avgöra om man delar omsorgsnämndens inställning att utökade serveringstider till klockan 03.00 är olämpligt med hänvisning till att detta är fråga om en ungdomshelg och att utökade öppettider till klockan 03.00 skulle medverka till att alkoholförtäring görs möjlig för ungdomar mer än nödvändigt, trots att polismyndigheten ej anser att det föreligger några invändningar ur ordningssynpunkt.

För karnevals-/festivaldagar bör alltid en samlad bedömning göras, bland annat utifrån omfattningen av arrangemanget, vilken krets som det vänder sig till, hur pass accepterad tillställningen är av kringboende m m. Man kan ju förvänta sig att en relativt hög tolerans finns för eventuella ljudstörningar under karnevalen i Grebbestad, men så behöver ju inte alltid vara fallet vid andra arrangemang, varför en samlad bedömning alltså skall göras i det enskilda fallet.

Slutligen bör det alltså finnas en möjlighet för tillståndsmyndigheten att bevilja utökad serveringstid till klockan 03.00 även vid annat tillfälle då det finns särskilda skäl, till exempel vid ett 100-års jubileum, uppträdande av en internationell artist eller liknande.

Med hänvisning till ovanstående föreslår alkoholhandläggare att kommunstyrelsen fattar ett av två nedan följande förslag på tillämpningar.

Alternativ 1

att tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 kan erhållas vid nedanstående tillfällen, då en ökad ljudvolym på samhället och härmed vissa ljudstörningar ändock är att förvänta på grund av aktuell dags karaktär av allmän festdag, detta förutsatt att övriga villkor för utökat serveringstillstånd föreligger: Nyårsafton, Påskafton, Valborgsmässoafton, Midsommarafton och karnevals-/festivaldagar, och

att tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 kan erhållas även vid evenemang, där särskild anledning finns att bevilja tillfällig utsträckt serveringstid på grund av evenemangets art, krets det vänder sig till, nationell eller internationell prägel samt i förhållande till omständigheterna i övrigt.

Alternativ 2

att tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 kan erhållas vid nedanstående tillfällen, då en ökad ljudvolym på samhället och härmed vissa ljudstörningar ändock är att förvänta på grund av aktuell dags karaktär av allmän festdag samt att dagarna ej främst är s k ungdomshelger, detta förutsatt att övriga villkor för utökat serveringstillstånd föreligger: Nyårsafton, Påskafton och Midsommarafton, och

att tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 kan erhållas även vid evenemang, då synnerliga skäl finns att bevilja tillfällig utsträckt serveringstid på grund av evenemangets art, krets det vänder sig till, nationell eller internationell prägel samt i förhållande till omständigheterna i övrigt.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Siv Bergström (V) och Lennart Larson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om tillämpning enligt alternativ 1.

Mona Svegås (S), Bengt Mattsson (Fp) och Rolf Hermansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om tillämpning enligt alternativ 2.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller tillämpning enligt alternativ 2.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 kan erhållas vid nedanstående tillfällen, då en ökad ljudvolym på samhället och härmed vissa ljudstörningar ändock är att förvänta på grund av aktuell dags karaktär av allmän festdag samt att dagarna ej främst är s k ungdomshelger, detta förutsatt att övriga villkor för utökat serveringstillstånd föreligger: Nyårsafton, Påskafton och Midsommarafton, och

att tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 kan erhållas även vid evenemang, då synnerliga skäl finns att bevilja tillfällig utsträckt serveringstid på grund av evenemangets art, krets det vänder sig till, nationell eller internationell prägel samt i förhållande till omständigheterna i övrigt.

Reservation

Siv Bergström (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

________________________

Ks 108                                     2001.292-745 Ks

Ansökan från Nilevik Restaurang AB om tillfälligt utökat tillstånd i form av tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten på Hamnkrogen i Grebbestad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att jml 7 kap 5 § och 6 kap 4 § Alkohollagen bevilja Nilevik Restaurang AB tillfälligt utökat tillstånd i form av tillfälligt utökad serveringstid till klockan 11.00-03.00 inomhus på midsommarafton den 21 juni, karnevalsdagarna den 12-13 juli samt på nyårsafton den 31 december 2002 för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten på Restaurang Hamnkrogen i Grebbestad,

att jml 7 kap 5 § och 6 kap 4 § Alkohollagen avslå ansökan i den del den avser ansökan om utökat tillstånd i form av tillfälligt utökad serveringstid till klockan 11.00–03.00 på valborgsmässoafton den 30 april 2002 för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten på Restaurang Hamnkrogen i Grebbestad på grund av befarad risk för alkoholpolitiska olägenheter.

__________________________

Ks § 109                                         2002.001-111 Ks

Rätt att underteckna betalningsföreläggande och utmätningsärenden

Kommunstyrelsens beslutade den 9 maj 2001, § 150, bland annat

att utse ekonomichef Ulf Ericsson, ekonomerna Joakim Ottosson och Marina Arnesson att var för sig för kommunens räkning underteckna betalningsförelägganden och handlingar i utmätningsärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse ekonomichef Ulf Ericsson, IT-chef Ingmar Thoresson, ekonomerna Joakim Ottosson och Paula Gustavsson att var för sig för kommunens räkning underteckna betalningsförelägganden och handlingar i utmätningsärenden, och

att kommunens beslut den 9 maj 2001, § 150, härigenom upphör att gälla.

_________________________

Ks § 110                                         2002.001-111 Ks

Rätt att underteckna avbetalningsplaner

Enligt kommunens kravrutin som fastställts av kommunstyrelsen har ekonomichefen rätt att underteckna avbetalningsplaner som upprättats mellan gäldenär och kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2001, § 149,

att ekonomerna Joakim Ottosson och Marina Arnesson, IT-chef Ingmar Thoresson samt ekonomichef Ulf Ericsson för kommunens räkning har rätt att underteckna avbetalningsplaner.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ekonomerna Joakim Ottosson och Paula Gustavsson, IT-chef Ingmar Thoresson samt ekonomichef Ulf Ericsson för kommunens räkning har rätt att underteckna avbetalningsplaner.

att kommunens beslut den 9 maj 2001, § 149, härigenom upphör att gälla.

________________________

Ks § 111                                             2002.001-111 Ks

Firmatecknare för kommunens momsdeklarationer

Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2001, § 123,

att från och med den 1 maj 2001 utse assistent Ulla Dahlberg, ekonom Joakim Ottosson och ekonom Marina Arnesson att var för sig teckna firma vad gäller kommunens momsdeklarationer.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att från och med den 1 april 2002 utse ekonom Paula Gustavsson, ekonom Joakim Ottosson och assistent Ulla Dahlberg och att var för sig teckna firma vad gäller kommunens momsdeklarationer, och

att kommunstyrelsens beslut den 4 april 2001, § 123, härigenom upphör att gälla.

________________________

Ks § 112                                         2002.001-111 Ks

Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och postgiro

Kommunstyrelsen beslutade den 26 juni 2001, § 206, bland annat

att anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar från och med den 1 maj 2001 skall utfärdas av ekonomichef Ulf Ericsson, ekonom Joakim Ottosson, IT-chef Ingmar Thoresson eller ekonom Egil Glimmer med kontrasignation av assistent Ulla Dahlberg, kanslist Laila Lindberg, ekonom Anders Vikingsson eller ekonom Marina Arnesson.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar från och med den 1 april 2002 skall utfärdas av ekonomichef Ulf Ericsson, ekonom Joakim Ottosson, IT-chef Ingmar Thoresson eller ekonom Egil Glimmer med kontrasignation av assistent Ulla Dahlberg, ekonom Paula Gustavsson eller kanslist Roger Aronsson, och

att kommunstyrelsens beslut den 26 juni 2001, § 206, härigenom upphör att gälla.

_________________________

Ks § 113                                             2002.112-910 Ks

Motion från Armando Jiménez (V) om allmänhetens förslagsrätt till kommunfullmäktige

Armando Jiménez (V) har den 13 februari 2002 inkommit med motion om allmänhetens förslagsrätt till kommunfullmäktige. Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

att Tanums kommun inför allmänhetens förslagsrätt till kommunfullmäktige, och

att det regelverk som behöver skapas utarbetas efter kontakter med kommuner som redan tidigare infört allmänhetens förslagsrätt.

Armando Jiménez (V) yttrar sig.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2002, § 24,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna motionen till arbetsgruppen för utveckling av den kommunala demokratin för bedömning och förslag till åtgärder.

_________________________

Ks § 114                                                             2002.059-211 Ks

Förköpsprövning – Tanum Veddö 1:2 och 1:3

Fastighet: Tanum Veddö 1:2 och 1:3

Sökande: xx, Råå

Säljare: xx, Särö

Köpare: xx, Fjällbacka

Köpesumma: 8 667 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Tanum Veddö 1:2 och 1:3.

________________________

Ks § 115                                             2002.192-211 Ks

Förköpsprövning – Tanum Fjällbacka 171:3 - hyresfastighet

Fastighet: Tanum Fjällbacka 171:3, hyresfastighet

Sökande: Bohusmäklaren, Fjällbacka

Säljare: Rexes AB, Hamburgsund

Köpare: xx, xx, Norge

Köpesumma: 1 550 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Tanum Fjällbacka 171:3, och

att ej begäran hyresnämndens prövning avseende fastigheten Tanum Fjällbacka 171:3.

________________________

Ks § 116

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 30 januari 2002, §§ 30-33.

Beslut

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna.

_________________________

Ks § 117

Anmälan av delegation

Kommunstyrelsen

Förköp nr 34-49 2002. –211 Ks

Tillfälligt serveringstillstånd

Landgren & Sporrong AB                                                                                             2002.123-745 Ks
Restaurang Telegrafen, Grebbestad
2002-03-08- -2002-05-17, kl 11.00-01.00.

xx                                                                                                                                  2002.122-745 Ks
Bullaregården
2002-03-23, kl 19.00-01.00

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

________________________

Ks § 118                                             2002.151-162 Ks

Meddelande

Skrivelse från Överstyrelsen för civil beredskap angående beredskapsläget i kommunerna år 2001

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandet till handlingarna.

________________________

Försättsblad

Plats och tid

Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.15; 13.00-15.10.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ulf Björkman, kanslichef, §§ 83, 92, 103, 106

Ulf Ericsson, ekonomichef, §§ 84, 85, 91, 92, 99, 102

Eeva-Ritta Leppänen, omsorgschef, § 86

Malin Krantz, ekonom, § 86

Sven-Erik Laundal, räddningschef, §§ 92, 101

Anki Larsson, § 92

Bertil Gedda, ordf omsorgsnämnden, § 99

Anders Eklund, chef kultur-/fritidsförvaltningen, § 100

Torbjörn Eriksson, alkoholhandläggare, §§ 107, 108

Peter Berntsson, sekreterare

Utses att justera

Mona Svegås

Underskrifter

Sekreterare

§§ 83-118

/Peter Berntsson/

Ordförande

/Clas-Åke Sörkvist/ /Lennart Larson/

§§ 83-97; 99-118 § 98

Justeringsman

/Mona Svegås/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-04-03

Anslaget uppsatt

2002-04-09

Anslaget nedtages 2002-04-30

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

...............................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo