Tanums kommun

Kommunstyrelsen 2002-04-03a

Dnr

§§

Ärenden

2002.163-314 Ks

82

Detaljplan för fastigheten Tanums-Gissleröd 1:105


Ks § 82                                                     2002.163-314 Ks

Detaljplan för fastigheten Tanums-Gissleröd 1:105

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 7 mars 2002 att ett förslag till detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:105 har upprättats.

Planområdet är beläget strax väster om Grebbestad.

Planen syftar bland annat till att medge bebyggelse med större hus och ge möjlighet att uppföra garage och en kompletteringsbyggnad på varje fastighet. I planen föreslås möjlighet till 15 nya bostäder.

Planen finns utställd för granskning under tiden den 8 mars till den 8 april 2002.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2001, § 67,

att godkänna exploateringsavtal för fastigheten Tanums-Gissleröd 1:105.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2002, § 8,

att ej erinra mot planförlaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej erinra mot planförslaget.

________________________

Försättsblad

Plats och tid

Kommunhuset, Tanumshede

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Peter Berntsson, sekreterare

Utses att justera

Ronny Larsson

Underskrifter

Sekreterare........................................................................ § 82

/Peter Berntsson/

Ordförande.......................................................................

/Clas-Åke Sörkvist/

Justeringsman....................................................................

/Ronny Larsson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-04-03

Anslaget uppsatt

2002-04-03

Anslaget nedtage 2002-04-25

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

..................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo