Tanums kommun

Kommunstyrelsen 2002-03-13

Dnr

§§

Ärenden

2001.653-543 Ks

44

Svar på motion från Erland Svensson (V) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) om ändrade avgifter för vatten och avgift i Tanums kommun

2001.389-262 Ks

45

Försäljning av f d Kyrkskolan till Tanums Bostäder AB, fastigheterna Fjällbacka 163:18 och 109:1 (del av)

2002.116-213 Ks

46

Försäljning av fastigheten Hamburgsund 17:24 (del av) och samfälligheten Hamburgsund S:9 utgörande lotten A (del av)

2002.148-212 Ks

47

Försäljning av fastigheten Tanum Fjällbacka 165:6, Oxnäs i Fjällbacka

2002.008-200 Ks

48

Slutredovisning – Tillbyggnad av Hamburgsundskolan

2002.008-200 Ks

49

Slutredovisning – Klimatanläggning i förvaltningslokaler

2002.108-376 Ks

50

Förslag till nya regler för Lokalt aktivitetsstöd

99.299-308 Ks

51

Redovisning – Profilering av Tanums kommun i ett nytt årtusende

2000.541-979 Ks

52

Redovisning – Vänortsmöte i Tanum 2000

2002.052-521 Ks

53

Remiss från Miljödepartementet angående Naturvårdsverkets redovisning av naturvårdens intressen på utsjöbankar

2002.040-480 Ks

54

Näringslivsprogram med genomförandeplan

2002.090-262 Ks

55

Anhållan om förvärv av f d Kyrkskolan i Fjällbacka

2002.117-212 Ks

56

Förfrågan om att få förvärva fastigheten Tanums-Kalvö 1:29

2001.329-217 Ks

57

Ansökan om plantillstånd för ändring av detaljplan 04:202, Sälviksområdet i Fjällbacka

2002.044-314 Ks

58

Ansökan om tillstånd för upprättande av ny detaljplan för området runt Grebbestad Folkhögskola

2002.141-923 Ks

59

Anslag för utredningsåtgärder

2002.114-480 Ks

60

Tillväxtsekretariat med tillväxtsamordnare för norra Bohuslän

2002.069-976 Ks

61

Kapitaltäckningsgaranti för Kommunförbundet Fyrbodal avseende Medialpoolen AB

2002.147-456 Ks

62

Anhållan om platshyra för bredbandsantenner

2002.149-905 Ks

63

Policy för upplåtelse av plats för tele- och bredbandsmaster

2002.144-262 Ks

64

Lokalbehov vid Backa skola

2001.695-563 Ks

65

Renhållningstaxa 2002

2002.100-442 Ks

66

Yttrande över Västtrafik AB:s förslag till verksamhetsplan 2003-2005

2001.716-442 Ks

67

Intern samordning av kommunens samlade trafikutbud

2002.066-741 Ks

68

Team för samordning av förebyggande arbete med barn och ungdom

2002.128-979 Ks

69

Inbjudan till vänortsmöte i Årslev 2002

2002.137-972 Ks

70

Inbjudan till medverkan i Barnallergiåret 2003

2002.109-979 Ks

71

Inbjudan till medlemskap i KIMO

2000.776-910 Ks

72

Motion från Monica Andersson (C) och Inger Gustavsson (C) om inrättande av ungdomsfullmäktige

2001.743-408 Ks

73

Tanum Turist ekonomisk förening

2002.001-111 Ks

74

Kallelse till extra föreningsstämma för LEADER II Norra Bohuslän

2002.132-399 Ks

75

Rehabiliteringsbad på TanumStrand

2002.068-745 Ks

76

Ansökan från URROR AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Gästis, Grebbestad, med tillhörande uteservering

2002.041-745 Ks

77

Ansökan från Pub Hörnet i Grebbestad AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten på Restaurang Hörnet, Grebbestad, med tillhörande uteservering

2001.137-745 Ks

78

Ansökan från Stefan Hallqvists Matpalats om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten på Zanzi Bar, Fjällbacka

 

79

Anmälan av delegation

2002.020-900 Ks

80

Anmälan av representation

 

81

Meddelande


Ks § 44                                2001.653-543 Ks

Svar på motion från Erland Svensson (V) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) om ändrade avgifter för vatten och avlopp i Tanums kommun

Erland Svensson (V) och Katarina Schewenius-Lundin (Mp) har den 1 november 2001 inkommit med motion med förslag till ändrade avgifter för vatten- och avlopp i Tanums kommun. Motionen bilaga.

Motionärerna föreslår avslutningsvis

att utreda förutsättningarna för att införa en differentierad rörlig avgift som är högre under sommarmånaderna. Därigenom kan man få en minskad belastning på reningsverk och minskat flöde till havet och samtidigt en bättre kostnadsfördelning mellan kommunens skattebetalare och de fritidsboende.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2001, § 110,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har överlämnats till tekniska nämnden för yttrande.

Tekniska nämndens behandling av ärendet

Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 24 januari 2002, § 38. Av tekniska nämndens protokoll kan följande utläsas.

Genom en ändring i VA-lagen 1996 har det blivit möjligt att införa säsongstaxa inom VA-verksamheten: "Om det med hänsyn till vattenförsörjningen, till behovet av en tillfredsställande avloppsrening eller av andra skäl under en viss mindre del av året behövs särskilda åtgärder av säsongsbetonad karaktär vid en allmän va-anläggning, får periodiska avgifter för den delen av året bestämmas med tillämpning av en taxenivå som är högst dubbelt så hög som den som tillämpas för huvuddelen av året".

Den förhöjda säsongstaxan kan enligt lagmotiven komma ifråga dels som styrmedel för att t ex begränsa vattenförbrukningen om det råder en säsongsmässig kapacitetsbrist, dels för att åstadkomma en skälig och rättvis kostnadsfördelning till följd av extra kostnader som VA-huvudmannen ådragit sig för att möta säsongsmässiga variationer.

En grundförutsättning för att en säsongstaxa skall godtas är att förhållandena under aktuell del av året skiljer sig avsevärt från förhållandena under resten av året.

Brukningstaxan för VA skall gälla lika för hela kommunen. I vissa samhällen kan grundförutsättningen sägas vara uppfylld - t ex i Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad - medan förhållandena i andra samhällen - t ex i Tanumshede, Rabbalshede, Östad och Lur - är oförändrade.

Det är i behandlingen av VA-lagen oklart vilka särskilda åtgärder av säsongsbetonad karaktär, vidtagna av huvudmannen, som kan anses uppfylla lagens krav. Lagrådet yttrade att dimensioneringen av anläggningen inte kan anses vara hänförlig till sådana åtgärder.

För närvarande används inte säsongstaxa av någon kommun, men har diskuterats av bl a Ölandskommunerna, där vattenbrist uppstår sommartid.

En säsongstaxa under perioden 1/6 - 31/8 årligen skulle kunna innebära ett m3-pris under den perioden på 20-25 kronor, medan priset under resten av året kan vara 10-12 kronor. Detta påverkar sannolikt vattenförbrukningen nedåt med möjlighet då att med oförändrad kapacitet (efter ombyggnaden) i vattenverket erbjuda ytterligare fastigheter anslutning. Effekten i avloppsreningsverket är mindre tydlig då cirka 80% av det avloppsvatten som behandlas där är "ovidkommande".

Effekten för VA-abonnenterna varierar:

För VA-verksamheten innebär det att alla cirka 3500 abonnenterna skall ha vattenmätare, d v s 900 fritidsboende får nya mätare monterade. Kostnaden för detta bedöms uppgå till cirka 1 500 000 kronor.

Manuella avläsningar är resurskrävande i form av en stor insats under kort tid. Den innebär ändå att ett antal fastigheter inte kommer att nås, då ägarna är sommarboende, bortresta etc. Totalt skall 7000 avläsningar göras under den redan mest, för personalen, ansträngda tiden. Avläsningarna måste till största delen göras kvällstid och med extra personal.

Avläsning av mätarna måste ske i nära anslutning till den 1/6 och den 31/8 och måste ske genom manuell avläsning av va-personal för att minimera riskerna för fusk. Om avläsningen skall ske under en vecka kring den 1/6 resp 30/8 med 3 500 avläsningar krävs att 20 personer klarar 30 avläsningar vardera per dag/kväll. Kostnaden bedöms uppgå till 300 000 kronor per vecka.

Avläsningen vid årets slut kan, som nu, ske med självavläsning.

Alla avläsningar databehandlas på gatu- och va-avdelningen och ligger sedan till grund för faktureringen. Instansningen av den självavläsning som nu sker tar cirka 14 dagar effektiv arbetstid per tillfälle. Cirka 100 fastighetsägare struntar i att skicka in självavläsarkortet och får då pålagt sig 100 m3 utifrån föregående års förbrukning. Kostnaden bedöms uppgå till cirka 40 000 kronor per tillfälle.

Sammanfattningsvis innebär säsongstaxa

Säsongstaxa har inte prövats av VA-nämnden. Det totala avgiftsuttaget begränsas av självkostnadsprincipen, varför vissa abonnentgrupper kommer att betecknas som vinnare och andra som förlorare. Taxan kan införas tidigast till sommaren 2003.

Tekniska nämnden finner att det inte är praktiskt rimligt att införa säsongstaxa.

Tekniska nämnden beslutade

att med vad som ovan anförts anse motionen besvarad, och

att överlämna svaret till kommunfullmäktige.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 14.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen mot bakgrund av tekniska nämndens yttrande, och

att motionen därmed är besvarad.

__________________________

Ks § 45                                     2001.389-262 Ks

Försäljning av f d Kyrkskolan i Fjällbacka till Tanums Bostäder AB, fastigheterna Fjällbacka 163:18 och 109:1 (del av)

Tanums Bostäder AB har den 21 juni 2001 inkommit med begäran att få förvärva f d Kyrkskolan i Fjällbacka, fastigheterna Fjällbacka 163:18 och 109:1 (del av).

En ny tomt kommer att bildas. Fastighetsbildningen förutsätter att ny detaljplan antages för området.

Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde

Bengt Mattsson (Fp) yrkar att fastigheten försäljes utan villkor i köpekontraktets § 15 om att ny detaljplan skall framtas, antas och vinna laga kraft samt att villkoren i § 15 skall vara uppfyllda senast den 30 april 2004 för att avtalet skall gälla.

Lennart Larson (M) yrkar bifall till beredningsförslaget.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Bengt Mattssons yrkande och förklarar att han finner att arbetsutskottet bifaller Bengt Mattssons yrkande.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Lennart Larson (M) yrkar att fastigheten försäljes med villkor och att köpekontraktets § 15 därmed får följande utformning:

§ 15 Detta avtal är bindande för Tanums kommun under förutsättning att:

kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft

bildas i enlighet med bilaga 1 och att beslutet om att antaga planen vinner laga kraft.

Ovanstående villkor skall vara uppfyllda senast den 30 april 2004. I annat fall upphör detta avtal att gälla mellan parterna.

Bengt Mattson (Fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer fråga på arbetsutskottets förslag kontra Lennart Larsons yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 15.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att försälja f d Kyrkskolan i Fjällbacka, fastigheterna Fjällbacka 163:18 och 109:1 (del av) till Tanums Bostäder AB enligt bilagda köpekontrakt, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om erforderliga förändringar av köpekontraktet.

_________________________

Ks § 46                                     2002.116-213 Ks

Försäljning av fastigheten Hamburgsund 17:24 (del av) och samfälligheten Hamburgsund S:9 utgörande lotten A (del av)

Föreligger förslag till köpekontrakt avseende försäljning av försäljning av fastigheten Hamburgsund 17:24 (del av) och samfälligheten Hamburgsund S:9 utgörande lotten A (del av).

Genom fastighetsbildningsförrättning skall en ny fastighet tillskapas av lotten A.

Förslag till köpekontrakt bilaga.

Enligt köpekontrakt förvärvar Angu Handelsbolag (Hamburgaren i Hamburgsund) den nybildade fastigheten för en överenskommen köpeskilling om 310 000 kronor.

Fastighetens behov av parkeringsplatser med nuvarande verksamhet uppgår till fem platser. Av dessa platser får verksamheten tre platser inom det nya s-området. Det återstående behovet av platser (två stycken) löses genom avtal med kommunen på allmänna parkeringsplatser. För dessa platser erlägger köparen en engångsavgift på 32 468 kronor.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 16.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att försälja fastigheten Hamburgsund 17:24 (del av) och samfälligheten Hamburgsund S:9 utgörande lotten A (del av) enligt bilagda köpekontrakt, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om erforderliga förändringar av köpekontraktet.

__________________________

Ks § 47                                         2002.148-212 Ks

Försäljning av fastigheten Tanum Fjällbacka 165:6, Oxnäs i Fjällbacka

Tanums kommun står som lagfaren ägare till fastigheten Fjällbacka 165:6 som omfattar ca 6 kvm. Bilaga 1

Kommunen förvärvade fastigheten 1939 men någon lagfart söktes ej av kommunen.

Vid försäljning 2000/2001 av fastigheten Fjällbacka 128:4 upptäcktes att 165:6 ingått i samma taxering som 128:4 och skatt erlagts under alla år för båda fastigheterna.

Bohusmäklaren som genomförde fastighetsförsäljningen har utrett ägarförhållandena (bilaga 2)och tagit fram lagfart för den aktuella fastigheten. Bilaga 3

Fastigheten 165:6 är planlagt som tomtmark och kommunen har ingen egen användning av marken.

Ägaren till fastigheten 128:4 önskar därför att fastigheten 165:6 överförs till 128:4.

Fastighetsägaren har själv stått för utredningskostnaderna i detta ärende och är beredd att stå för samtliga kostnader som kan uppkomma i samband med ett överförande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att försälja fastigheten Tanum Fjällbacka 165:6 till ägaren av fastigheten Tanum Fjällbacka 128:4 för en överenskommen summa av 100 kronor enligt bilagda köpekontrakt.

__________________________

Ks § 48                                         2002.008-200 Ks

Slutredovisning – Tillbyggnad av Hamburgsundskolan

Kommunfullmäktige beslutade i samband med investeringsbudget för 2001, den 20 november 2000, § 95, om medel för tillbyggnad av Hamburgsundskolan med två klassrum på vardera 60 m², ett kapprum på cirka 15 m² samt förråd i källarplan cirka 100 m².

Anslagna medel uppgår till 1 800 000 kronor. Förutom byggkostnader finns 80 000 kronor avsatta för inventarier, vilka redovisas av barn- och utbildningsnämnden.

Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd.

Ekonomiskt utfall:

Budgeterade investeringsutgifter 1 720 000 kr
Redovisade investeringsutgifter  1 692 221 kr
Överskott                                      27 779 kr

Tekniska nämnden beslutade den 13 december 2001, § 214,

att godkänna slutredovisningen, samt

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 26 februari 2002 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp.

Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisning för tillbyggnad av Hamburgsundskolan, och

att investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital

________________________

Ks § 49                                         2002.008-200 Ks

Slutredovisning - Klimatanläggning i förvaltningslokaler

Kommunfullmäktige beslutade i samband med investeringsbudget för 2001, den 20 november 2000, § 95, att installera klimatanläggning i kommunhuset, i lokaler som hyrs av barn- och utbildningsnämnden.

Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd.

Ekonomiskt utfall:

Budgeterade investeringsutgifter 500 000 kr
Redovisade investeringsutgifter   478 326 kr
Överskott                                   21 674 kr

Tekniska nämnden beslutade den 13 december 2001, § 216,

att godkänna slutredovisningen, samt

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 26 februari 2002 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp.

Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisning för klimatanläggning i förvaltningslokaler, och

att investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital

_________________________

Ks § 50                                         2002.108-376 Ks

Förslag till nya regler för Lokalt aktivitetsstöd

Kommunens regler till bidrag för Lokalt aktivitetsstöd har i stora drag följt de regler som Riksidrottsförbundet haft för det statliga bidraget.

Riksidrottsförbundet har fr o m den 1 december 2001 beslutat om nya regler för det statliga bidraget för Lokalt aktivitetsstöd. Kultur- och fritidsförvaltningen har nu utarbetat ett nytt förslag till regler, som i stora drag följer Riksidrottsförbundets regler. Förslag till regler, bilaga.

Den väsentligaste förändringen i reglerna är att åldern för bidragsberättigad deltagare ändras från 7-25 år till 7-20 år.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 januari 2002, § 6,

att ingå till kommunfullmäktige med begäran om att godkänna föreliggande förslag till nya regler för Lokalt aktivitetsstöd att gälla fr o m 2002-07-01, och

att ingå till kommunfullmäktige med begäran om att inom ramen för fastställda ekonomiska styrprinciper delegera till kultur – och fritidsnämnden att besluta om ändringar av bidragsnormerna, inom de mål och riktlinjer som årligen fastställes av kommunfullmäktige.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 17.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande förslag till nya regler för Lokalt aktivitetsstöd,

att de nya reglerna för Lokalt aktivitetsstöd gäller från och med den 1 juli 2002, och

att delegera till kultur- och fritidsnämnden att inom ramen för fastställda ekonomiska styrprinciper besluta om ändringar av bidragsnormerna inom de mål och riktlinjer som årligen fastställs av kommunfullmäktige.

_________________________

Ks § 51                                     99.299-308 Ks

Redovisning – Profilering av Tanums kommun i ett nytt årtusende

Kulturchefen har den 4 mars 2002 inkommit med redovisning av kommunens profilering inför millennieskiftet.

Profileringen har huvudsakligen utförts i projektet "Moderna ristningar" och genom utgivande av frimärke med hällristningsmotiv.

Härutöver har medel tagits i anspråk vid mottagandet av en delegation från Stadt Bassum, Tyskland.

Kommunstyrelsen har avsatt 125 000 kronor för projekt "Moderna hällristningar".

Projektet, inklusive julkort, har förbrukat totalt 92 010 kronor.

Härutöver har 11 049 kronor använts för frimärken med hällristningsmotiv samt 21 833 kronor vid besöket från Stadt Bassum.

Projektet har sammantaget förbrukat 124 893 kronor. Överskottet uppgår således till 107 kronor.

Beslut

kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

________________________

Ks § 52                                     2000.541-979 Ks

Redovisning – Vänortsmöte i Tanum 2000

Kulturchefen har den 11 mars 2002 inkommit med redovisning av vänortsmöte i Tanum 2000.

Vänortsmötet genomfördes i Tanum den 24-27 augusti 2000.

Vid mötet deltog representanter för kommunerna Hole (Norge), Hólmavík (Island), Gustafs (Finland), Årslev (Danmark) och Tanum.

Kommunstyrelsen har den 9 augusti 2000, § 228, anslagit 40 000 kronor för genomförande av mötet.

Arrangemanget har sammanlagt kostat 45 390 kronor att genomföra. Det överskjutande beloppet, 5 390 kronor, har täckts av kultur- och fritidsnämnden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

________________________

Ks § 53                                     2002.052.521 Ks

Remiss från Miljödepartementet angående Naturvårdsverkets redovisning av naturvårdens intressen på utsjöbankar

Miljödepartementet har den 16 januari 2002 inkommit med Naturvårdsverkets redovisning av naturvårdens intressen på utsjöbankar på remiss.

Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag avseende naturvårdens intressen på utsjöbankar och förslag på undersökningsprogram avseende vindkraftsparkers effekter på naturmiljön i havsområden (M2001/3174/Na).

Naturvårdsverket har till regeringen överlämnat första delen av uppdraget, som avser redovisning av naturvårdens intressen på utsjöbankar. Den andra delen av uppdraget om förslag till undersökningsprogram om vindkraftparkers effekter på naturmiljön i havsområden kommer att redovisas den 15 februari 2002.

Miljödepartementet har nu översänt Naturvårdsverkets redovisning om naturvårdens intressen på utsjöbankar till bland andra Tanums kommun för eventuellt yttrande.

Miljödepartementets remiss har överlämnats till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 februari 2002, § 96, att besvara kommunstyrelsen förfrågan enligt bilagda yttrande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bilagda yttrande utgör svar på Miljödepartementets remiss.

_________________________

Ks § 54                                     2002.040-480 Ks

Näringslivsprogram med genomförandeplan

Näringslivsgruppen har under våren 2001 föreslagit att det av kommunfullmäktige antagna näringslivsprogrammet per den 28 maj 1998, § 41, skall uppdateras.

Föreliggande förslag till uppdaterat näringslivsprogram har justerats enligt nu gällande förutsättningar. I huvudsak har programmet justerats med nya statistikuppgifter och efter nu rådande förhållanden.

Samtidigt har ett förslag till genomförandeplan utarbetats.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 30 januari 2002, § 4.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att godkänna upprättat förslag till näringslivsprogram med genomförandeplan.

_________________________

Ks § 55                                     2002.090-262 Ks

Anhållan om förvärv av f d Kyrkskolan i Fjällbacka

Stiftelsen För Äldreboende i Fjällbacka har den 1 februari 2002 inkommit med anhållan om förvärv av f d Kyrkskolan i Fjällbacka.

Stiftelsen har för avsikt att uppföra en fastighet för äldreboende i Fjällbacka.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 20.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att avslå begäran från Stiftelsen För Äldreboende i Fjällbacka om förvärv av f d Kyrkskolan i Fjällbacka.

_________________________

Ks § 56                                     2002.117-212 Ks

Förfrågan om att få förvärva fastigheten Tanums-Kalvö 1:29

xx, Göteborg, har den 6 april 2001 inkommit med förfrågan om köp/fastighetsreglering berörande Tanums-Kalvö 1:29 som ägs av Tanums kommun. Avsikten är att överföra till fastigheten till xx fastighet Tanums-Kalvö 1:14. Fastigheten 1:29 skulle samtidigt utplånas.

Kommunen köpte den aktuella fastigheten 1949 för att ha som skoltomt.

Tomten ligger inom naturreservat men har undantagits avseende byggnadsförbud. Då tomten ligger inom strandskyddat område är det länsstyrelsen som slutligen avgör vad tomten får användas till.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 21.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att avslå framställan om förvärv av fastigheten Tanums-Kalvö 1:29.

________________________

Ks § 57                                     2001.329-217 Ks

Ansökan om plantillstånd för ändring av detaljplan 04:202, Sälviksområdet i Fjällbacka

xx och xx har den 22 januari 2002 inkommit med ansökan om plantillstånd för ändring av detaljplan 04:202 i Sälvik, Fjällbacka.

Planändringen syftar till att ny plan krävs för ombyggnation till åretruntboende samt för möjliggörande av markförvärv.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 13 februari.

Detaljplanegruppen föreslår härvid kommunstyrelsen att för närvarande inte medge planändring, utan att avvakta det pågående planarbetet för Sälviks camping då området berörs av utfartsvägen från campingplatsen, men också andra frågor. Planändringen bör innebära utökade byggrätter för befintliga fastigheter. Någon nyexploatering kan inte anses lämplig.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för närvarande ej medge planändring.

________________________

Ks § 58                                         2002.044-314 Ks

Ansökan om tillstånd för upprättande av ny detaljplan för området runt Grebbestad Folkhögskola

Projektgruppen Grebbestad Folkhögskola Hantverkshus har genom Kustlinje Arkitekter AB den 10 januari 2002 inkommit med ansökan om tillstånd för upprättande av ny detaljplan för området runt Grebbestad Folkhögskola.

Grebbestad Folkhögskola planerar genom fastighetsägaren Västfastigheter för en nybyggnad av ett hantverkshus som skall innehålla lokaler för samtliga grenar av hantverksutbildningen.

Hantverksutbildningen bedrivs idag i icke ändamålsenliga lokaler vad gäller ytor, teknisk försörjning och normenlighet gällande ventilation, arbetarskydd och brandskydd. Byggnaden är åldersstigen och inom ett opraktiskt gångavstånd från resten av skolan.

Den nya byggnaden planeras i direkt anslutning till den befintliga skolan, väster om matsalsbyggnaden.

Skolans verksamhet bedrivs idag i ett flertal olika byggnadskroppar. Byggnaderna ligger fördelade på ett flertal fastigheter i Västfastigheters ägo. Delar av byggnadsbeståndet ligger på ofri grund på kommunens fastighet Grebbestad 2:1.

I samband med projektets genomförande planeras en fastighetsreglering med målsättningen att sammanföra marken till en fastighet.

För projektets genomförande krävs också att erforderlig mark kan förvärvas av Tanums kommun och regleras till den nyskapade fastigheten.

Vidare önskas nyttjanderätt till del av fastigheten Grebbestad 6:5.

Nu gällande detaljplan för markområdet är fastställd den 19 mars 1969.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 13 februari 2002.

Detaljplanegruppen förslår kommunstyrelsen att medge plantillstånd och att exploatören står för plankostnaderna.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge sökanden plantillstånd, och

att exploatören står för plankostnaderna.

________________________

Ks § 59                                     2002.141-923 Ks

Anslag för utredningsåtgärder

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens verksamheter.

Detta innebär att kommunstyrelsen har behov av att genomföra utredningar i olika frågor.

För detta ändamål fordras att det ur kommunstyrelsens oförutsedda avsätts 125 000 kronor under kommunstyrelsen för diverse utredningar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 125 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett för utredningar under kommunstyrelsens verksamhetsområde.

_______________________

Ks § 60                                     2002.114-480 Ks

Tillväxtsekretariat med tillväxtsamordnare för norra Bohuslän

Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2001, § 66,

att medfinansiera samordnare för tillväxtavtalet för norra Bohuslän med 64 063 kronor för år 2001.

Innehavaren av tjänsten är xx. Hon kommer att sluta sin tjänst som tillväxtsamordnare den 31 mars 2002.

I enlighet med överenskommelse mellan kommunerna har Strömstads kommun tagit på sig rollen som administrativt ansvarig för tillväxtsekretariatet och som arbetsgivare för befattningen som samordnare.

Tjänsten som tillväxtsamordnare föreslås inrättas på halvtid.

xx kommer att erbjudas tjänsten som samordnare på halvtid för perioden 2002-04-01--2003-12-31.

Förslag till finansiering

2002

Tanums kommun

66 625

Strömstads kommun

66 625

Sotenäs kommun

66 625

Munkedals kommun

66 625

Västra Götalandsregionen

266 500

533 000

2003

Tanums kommun

58 688

Strömstads kommun

58 688

Sotenäs kommun

58 688

Munkedals kommun

58 688

Västra Götalandsregionen

234 750

469 500

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 18.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att medfinansiera samordnare för tillväxtavtalet för norra Bohuslän med 66 625 kronor för år 2002 och med 58 688 kronor för år 2003,

att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder med 66 625 kronor år 2002 och med 58 688 kronor år 2003,

att beslutet gäller under förutsättning att övriga intressenter beslutar om medfinansiering enligt upprättad finansieringsplan, och

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att besluta om erforderliga förändringar av medfinansieringen.

__________________________

Ks § 61                                     2002.069-976 Ks

Kapitaltäckningsgaranti för Kommunförbundet Fyrbodal avseende Mediapoolen AB

Kommunförbundet Fyrbodal äger 1/6 av aktierna i Mediapoolen AB.

Mediapoolen AB är ett företag som hanterar AV-utrustning för kommunerna i Västra Götalandsregionen.

Mediapoolen omsluter cirka 50 miljoner kronor. Bokslutsprognosen för 2001 beräknas ge ett underskott på cirka 500 000 kronor. Dessa kostnader härrör sig i första hand från de fusionskostnader man haft under året.

Mediapoolen AB har hemställt om ett villkorat aktieägartillskott på 250 000 kronor genom eftergift av skult alternativt en kapitaltäckningsgaranti.

Kommunförbundet Fyrbodal föreslås teckna en kapitaltäckningsgaranti. Denna garanti förutsätter att medlemskommunerna i Kommunförbundet Fyrbodal går in med motsvarande garanti gentemot Kommunförbundet.

Kapitaltäckningsgarantin gäller till den 31 december 2003.

Beloppet per kommun är fastställt till en krona per kommuninvånare per den 1 januari 2000.

För Tanums kommun uppgår beloppet för kapitaltäckningsgarantin till 12 105 kronor.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 19.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att teckna kapitaltäckningsgaranti för Kommunförbundet Fyrbodal, avseende Mediapoolen AB enligt bilaga, och

att eventuellt ianspråktagande av kapitaltäckningsgaranti på 12 105 kronor finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett till konto näringslivsåtgärder.

________________________

Ks § 62                                     2002.147-456 Ks

Anhållan om platshyra för bredbandsantenner

DaticIT AB har den 13 februari 2002 inkommit med anhållan om platshyra för bredbandsantenner.

Företaget önskar hyra plats i följande lägen.

På samtliga platser önskas möjlighet att sätta upp antenner med 360-graders sändning samt riktantenner mellan positionerna. Signaleffekten är 100 mW.

Antennerna uppges vara små och diskreta och är utformade för att synas lite och fånga minimalt med vind. Varje position kräver el-anslutning med en beräknad effekt mellan 40-200W.

IT-chefen har inkommit med yttrande i ärendet den 1 mars 2002. IT-chefens skrivelse bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt tekniska nämnden att handlägga ansökan från DaticIT AB om antennplats i Grebbestad, och

att uppmana tekniska nämnden att vid handläggningen beakta IT-chefens skrivelse, bilaga.

_________________________

Ks § 63                                 2002.149-905 Ks

Policy för upplåtelse av plats för tele- och bredbandsmaster

Tanums kommun saknar idag policy för upplåtelse av plats för tele- och bredbandsmaster.

Med en förväntad ökad efterfrågan på sådana platser bör en policy utarbetas.

IT-chefen har den 1 mars 2002 inkommit med skrivelse med förslag till punkter att beakta vid utarbetande av ett policydokument.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med IT-enheten utarbeta ett förslag till policy för tele- och bredbandsmaster,

att IT-chefens skrivelse beaktas vid framtagande av förslag till policy, och

att framtaget förslag till policy överlämnas till kommunstyrelsen för antagande.

__________________________

Ks § 64                                     2002.144-262 Ks

Lokalbehov vid Backa skola

Bullarens lokala styrelse har den 11 februari 2002 inkommit med skrivelse om f d lärarbostaden vid Backa skola.

Lokala styrelsen har diskuterat lokalbehovet mot bakgrund av skolans svårigheter att finna ändamålsenliga lokaler för musikskola, skolsköterska, psykolog, specialpedagog, talpedagog, framtida 4-5 årsverksamhet samt samtalsrum. Härutöver är filialbibliotekets framtida placering en prioriterad fråga då lokala styrelsen anser att biblioteket bör vara lokaliserat vid skolan.

Då f d lärarbostaden vid Backa skola var till försäljning ville lokala styrelsen utreda möjligheten att där inrymma ovanstående verksamheter. Lokala styrelsen har överlämnat förslaget till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har den 17 januari 2002, § 3, avslagit lokala styrelsens framställan.

Lokala styrelsen anser nu att förslaget om att inrymma verksamheter i f d lärarbostaden inte utretts tillräckligt och har behandlats utan diskussion med lokala styrelsen.

Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet

Lokala styrelsens skrivelse har översänts till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Av barn- och utbildningsnämndens protokoll per den 21 februari 2002, § 27, kan följande utläsas.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 november 2001, § 147, att uppdra åt Bullarens lokala styrelse att inkomma med en utförligare specificering av lokalbehovet samt budgetförslag och att uppmana fastighetsförvaltningen att avvakta med försäljning av f d lärarbostaden.

Ny skrivelse inkom den 29 november 2001 från Bullarens lokala styrelse med precisering av lokalbehovet vid Backa skola.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 29 november 2001, § 77, att ordföranden kontaktar fastighetsavdelningen i ärendet och återrapporterar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 december 2001, § 160

att uppdra åt förvaltningschefen och ordföranden att kontakta Bullarens lokala styrelse i ärendet.

Nämndens ordförande och förvaltningschef besökte den 14 januari 2002 Backa skola och träffade representanter för lokala styrelsen, skolledning, lärare och vaktmästare för en genomgång av lokalsituationen vid skolan.

Nämndens representanter kunde då konstatera att det genom omdisponeringar av lokaler bör vara möjligt att lösa lokalfrågorna för 4-5 åringar och musikskolan.

När det gäller lokala styrelsens och lärarnas önskemål om att få hyra "gamla lärarbostaden" för bibliotek, delar nämndens representanter den uppfattningen att det vore en bra framtida lösning att samordna biblioteksverksamheten i Bullaren till Backa skola. En sådan samordning är bra för både folk- och skolbiblioteket. När detta blir aktuellt, bl a har bibliotekschefen ett uppdrag att presentera ett förslag på hur folk- och skolbibliotekens verksamhet kan samordnas på de olika orterna i kommunen, får lokalfrågan lösas genom ianspråkstagande av lediga utrymmen på skolan eller, om sådana inte finns att tillgå, genom om- och/eller tillbyggnad av Backa skola.

Nämndens representanter rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att inte förhyra fastigheten.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 januari 2002, § 3

att avslå framställan från Bullarens lokala styrelse om att förhyra "gamla lärarbostaden" i Backa, samt

att meddela tekniska nämnden att fastigheten kan försäljas i enlighet med barn- och utbildningsnämndens tidigare fattat beslut.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 21 februari 2002, § 27,

att komplettera ärendet med skrivelse från fastighetsavdelningen avseende aktuell hyra, samt

att överlämna samtliga handlingar i ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter att ha tagit del av barn- och utbildningsnämndens handläggning av ärendet lägga redovisningen till handlingarna.

__________________________

Ks § 65                                         2001.695-563 Ks

Renhållningstaxa 2002

Tekniska nämnden har den 15 november 2001, § 195, överlämnat förslag till renhållningstaxa till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunfullmäktige har antagit förslaget den 17 december 2001, § 115.

Beslutet har överklagats till länsrätten och har därmed inte vunnit laga kraft.

Tekniska nämnden beslutade den 24 januari 2002, § 32, att verkställa kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär att taxan tillämpas från den 1 januari 2002.

Förslag till yttrande har upprättats, bilaga. Synpunkter på förslaget har inkommit från RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen, bilaga.

Tekniska nämnden beslutade den 21 februari 2002, § 56,

att godkänna bilagda förslag till yttrande, och

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda förslag till yttrande.

Jäv

Bengt Mattsson (Fp) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

Reservation

Nils Olsson (Fp) anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut.

________________________

Ks § 66                                     2002.100-442 Ks

Yttrande över Västrafik AB:s förslag till verksamhetsplan 2003-2005

Västtrafik AB har den 7 februari 2002 inkommit med förslag till verksamhetsplan för perioden 2003-2005.

Verksamhetsplanen ligger till grund för den årliga trafikförsörjningsplanen och skall ange inriktning och ekonomiska ramar för koncernens verksamhet under den kommande treårsperioden.

Förslaget till verksamhetsplan skall efter remissbehandling behandlas av moderbolagets styrelsen och fastställas av bolagsstämman.

Tanums kommun har i egenskap av aktieägare givits möjlighet att yttra sig över förslaget.

Föreligger förslag till yttrande, bilaga.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 22.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att godkänna bilagda förslag till yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan 2003-2005.

________________________

Ks § 67                                     2001.716-442 Ks

Intern samordning av kommunens samlade trafikutbud

Kommunens samlade utbud av trafik utgörs av färdtjänst, skolskjutsar, kollektivtrafik och kompletteringstrafik.

Omsorgsnämnden ansvarar för färdtjänst, barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolskjutstrafik och kommunstyrelsen ansvarar för kollektivtrafik samt kompletteringstrafik.

Föreligger nu förslag att utreda förutsättningarna för en högre grad av intern samordning av de olika trafikslagen.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 5 december 2001, § 91,

att uppdra åt kanslichefen att undersöka förutsättningarna för intern samordning av kommunens samlade trafikutbud.

Föreligger nu kanslichefens utredning. Kanslichefen föreslår att det bildas en kollektivtrafikgrupp för samhällsbetalda resor. Gruppen skall bestå av representanter för berörda verksamheter. Till gruppen adjungeras representanter för bl a trafikutövarna.

Gruppens huvudsakliga arbetsuppgifter skall vara

Beredningsförslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 23.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att tillsätta en lokal kollektivtrafikgrupp enligt kanslichefens förslag, och

att utse utredningssekreterare Peter Berntsson som gruppens sammankallande.

_________________________

Ks § 68                                     2002.066-741 Ks

Team för samordning av förebyggande arbete med barn och ungdomar

Riksdagen har den 21 februari 2001 beslutat om en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. För att stödja genomförandet av de intensifierade förebyggande insatserna i enlighet med den nationella handlingsplanen har regeringen beslutat att avsätta totalt 150 mkr för perioden 2001-2003 för förstärkta insatser i kommunerna. Länsstyrelserna skall fördela medlen.

Medel till detta ändamål har tidigare fördelats i viss utsträckning inom ramen för statsbidrag riktade till behandlingsinsatser i öppenvård. Från och med 2001 finns särskilda medel med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen.

Länsstyrelserna disponerar i år 50 mkr. Medel har endast fördelats i begränsad omfattning under 2001. Satsning har skett på information och förankring för att kunna göra en rejäl insats inom området år 2002. Länsstyrelsen i Västra Götaland disponerar 12,6 mkr för förebyggande insatser 2002.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har nu inkommit med inbjudan att söka utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet.

Kommunens egen insats ska motsvara minst halva kostnaden och skall anges i ansökan. Ansökan ska vara politiskt förankrad vilket skall framgå av beslutsprotokoll från kommunstyrelsen. Ansökan skall ha inkommit senast 15 mars 2002 till Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandling av driftbudget 2002, den 26 november 2001, § 98, bland annat

att kultur- och fritidsnämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 375 tkr för tvärsektoriellt projekt, förebyggande åtgärder bland ungdomar.

Folkhälsorådet har beslutat anslå 50 tkr till en tjänst enligt ovan. Kommunens egna insats uppgår således till 425 tkr.

Föreliggande ansökan avser ytterligare en tjänst till en kostnad av 425 tkr, och skall tillsammans med den kommunalt beslutade tjänsten utgöra ett team för förebyggande arbete med barn och ungdomar. Detta gör verksamheten starkare, mer effektiv och mindre sårbar. Under förutsättning av Länsstyrelsens beviljande av ansökan finansieras den tillkommande tjänsten med statliga medel.

Medel för tjänsten kan utgå under högst två år. Ansökan görs dock för ett år i taget.

Inkomna yttranden

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 21 februari 2002, § 16,

att ställa sig bakom ansökan.

Omsorgsnämnden beslutade den 28 februari 2002, § 31,

att ställa sig bakom förslaget och att utvecklingsmedel till förebyggande insatser 2002 söks hos Länsstyrelsen enligt föreliggande förslag.

Tanums Folkhälsoråd beslutade den 4 mars 2002, § 6,

att tillstyrka att kommunstyrelsen ansöker om medel till ytterligare en tjänst.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ingå till Länsstyrelsen med ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande arbete med barn och ungdomar.

_________________________

Ks § 69                                     2002.128-979 Ks

Inbjudan till vänortsmöte i Årslev 2002

Årslev kommun, Danmark, har den 24 januari 2002 inkommit med inbjudan till vänortsmöte i Årslev den 6-9 juni 2002.

Deltagande kommuner inbjuds att deltaga med högst fem politiker och tjänstemän.

Årslev kommun har diskuterat möjliga teman för mötet. Förslag till ytterligare teman kan avges i samband med besked om deltagande.

Kulturchefen har den 4 mars 2002 inkommit med skrivelse i ärendet.

Kulturchefen föreslår kommunstyrelsen besluta följande med anledning av vänortsmötet i Årslev.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse kommunstyrelsens ordförande och kanslichefen som kommunstyrelsens representanter vid vänortsmöte i Årslev 2002,

att anslå 10 000 kronor ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda för täckande av busskostnad i samband med vänortsmötet, och

att anslagna medel, 10 000 kronor, utbetalas till kultur- och fritidsnämnden då vänortsmötet skriftligen redovisats.

__________________________

Ks § 70                                     2002.137-972 Ks

Inbjudan till medverkan i Barnallergiåret 2003

Astma- och Allergiförbundet har den 25 februari 2002 inkommit med inbjudan till kommuner och landsting att medverka i kampanjen Barnallergiåret 2003.

En stor del av insatserna kommer att beröra skola och förskola. Ett särskilt projekt kommer att beröra kvalitetssäkring av maten i skolan, ett annat projekt kommer att behandla allergironder i skolans miljöarbete.

I flera kommuner finns särskilda allergikommittéer eller motsvarande. Dessa bör kunna få en central för de lokala insatserna. I övriga kommuner bör folkhälsoråden kunna engageras i arbetet.

Astma- och Allergiförbundet uppmanar till medverkan i kampanjen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt Tanums Folkhälsoråd att på lämpligt sätt uppmärksamma Barnallergiåret 2003.

_________________________

Ks § 71                                         2002.109-979 Ks

Inbjudan till medlemskap i KIMO

Kommunenes Internasjonale Miljöorganisasjon (KIMO) har den 11 februari 2002 inkommit med inbjudan till medlemskap.

KIMO är en internationell organisation av kommuner med kuster vid Nordsjön och närliggande havsområden.

Organisationen bildades för att kommunerna skulle kunna bli mer effektiva i arbetet för en bättre marin miljö genom att samordna insatserna på nationell- och internationell nivå.

KIMO har mer än 100 medlemskommuner i nio länder.

Alla kommuner längs Västkusten kan bli medlemmar i KIMO. Medlems-kommuner utser en politiker och en tjänsteman som representanter vid KIMO:s internationella årsmöte samt KIMO Sveriges styrelsemöten.

Medlemskap i KIMO International kostar 375 £, cirka 5 600 kronor. För KIMO Sverige tas tillsvidare ingen avgift ut.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 27 februari 2002, § 24.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att genom medlemskap delta i KIMO, och

att avgiften för medlemskap i KIMO International, 375 £, cirka 5 600 kronor, finansieras ur konto Föreningsbidrag.

________________________

Ks § 72                                         2000.776-910 Ks

Motion från Monica Andersson (C) och Inger Gustavsson (C) om inrättande av ungdomsfullmäktige

Monica Andersson och Inger Gustavsson har den 1 december 2000 inkommit med motion om inrättande av ungdomsfullmäktige. Motionen bilaga.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2000, § 145,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2001, § 17,

att översända motionen till barn- och utbildningsnämnden för bedömning och förslag till åtgärder.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 21 februari 2002, § 15, att överlämna följande yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden anser att intentionerna i motionen om att öka ungdomars inflytande i samhällsplaneringen och samhällsprocessen är bra och riktiga. Det är dock inte självklart att detta skall ske genom ett ungdomsfullmäktige utan sättet att utveckla ungdomars inflytande får diskuteras fram i en dialog med ungdomarna själva.

Barn- och utbildningsnämnden anser att frågan skall överlämnas till "Arbets-gruppen för utveckling av den kommunala demokratin" som sedan får komma med förslag på hur frågan skall drivas vidare.

Barn- och utbildningsnämnden vill i sammanhanget också påpeka att den nya tvärsektoriella ungdomstjänsten kan vara en bra resurs i sammanhanget. I styrgruppen, där ansvaret för denna ungdomstjänst ligger, är barn- och utbildningsnämnden representerad av sin förste vice ordförande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna motionen till arbetsgruppen för utveckling av den kommunala demokratin för bedömning och förslag till åtgärder.

_________________________

Ks § 73                                         2001.743-408 Ks

Tanum Turist ekonomisk förening

Kommunstyrelsen beslutade under 2001 att tillsätta en genomförandegrupp för en översyn av Tanum Turist ekonomisk förening.

Gruppen består av Siv Bergström, Rolf Hermansson och Ronny Larsson med kultur- och fritidschefen som sammankallande.

Genomförandegruppens arbete skall redovisas senast den 3 april 2002.

Frågor för diskussion och ställningstagande:

Tanum Turist håller föreningsstämma torsdagen den 14 mars 2002.

Kommunstyrelsen har nu enligt föreningens stadga att utse tre ledamöter och två ersättare till styrelsen samt en revisor med ersättare.

Föreningen kommer att hålla en extra föreningsstämma senare under året med anledning av förslag till ny organisation.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fram till extra föreningsstämma genom omval utse följande ledamöter och ersättare till styrelsen för Tanum Turist:

Ordinarie ledamöter
Rolf Hermansson
Siv Bergström
Anders Eklund

Ersättare
Karl-Axel Wikström
Karl-Rune Pettersson

att utse Berit Carlsson som revisor med Lars Hognert som ersättare.

_________________________

Ks § 74                                     2002.001-111 Ks

Kallelse till extra föreningsstämma för LEADER II Norra Bohuslän

Styrelsen för LEADER II Norra Bohuslän har den 12 mars 2002 inkommit med kallelse till extra föreningsstämma då ny revisor skall utses.

Den extra föreningsstämman hålles måndagen den 25 mars 2002, klockan 11.30 på Bohus-Expo i Håby.

Ordinarie föreningsstämma kommer att utlysas i samband med den extra föreningsstämman.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Ronny Larsson som stämmoombud vi extra föreningsstämma med LEADER II Norra Bohuslän, med Rolf Hermansson som ersättare.

________________________

Ks § 75                                     2002.132-399 Ks

Rehabiliteringsbad på TanumStrand

xx har den 22 februari 2002 inkommit med skrivelse om rehabiliteringsbad på TanumStrand.

Då de tider som för rehabiliteringsbad som beslutats av Tanums kommun och Lokala Hälso- och sjukvårdsnämnden ej tillämpas i praktiken måste samordnade beslut komma till stånd snarast.

Thure Östberg föreslår ett sammanträffande mellan alla berörda parter där parterna når en gemensam och bindande överenskommelse.

Skrivelsen har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.

Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen redogör vid kommunstyrelsens sammanträde för handläggningen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att fortsatt bevaka och handlägga ärendet.

________________________

Ks § 76                                     2002.068-745 Ks

Ansökan från URROB AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Gästis, Grebbestad, med tillhörande uteservering

URROB AB ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Gästis, exklusive dansgolv på övervåningen, med tillhörande uteservering.

Den sökta serveringstiden är klockan 11.00–02.00.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att jml 7 kap 5 § Alkohollagen bevilja URROB AB tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Gästis i Grebbestad samt på tillhörande uteservering,

att serveringstillståndet ej omfattar nuvarande dansgolv på övervåningen,

att serveringstiden bestäms till klockan 11.00–01.00,

att jml 7 kap 5 § och 6 kap 4 § Alkohollagen bevilja tillfälligt utökat tillstånd i form av tillfälligt utökad serveringstid till klockan 11.00–02.00 på Restaurang Gästis under perioden 2002-03-13-- 2003-03-12,

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret högsta antalet besökare på serveringslokalen (inneserveringen) bestäms till att motsvara de högsta antal som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och

att jml 7 kap 5 § 3 st alkohollagen infoga villkoret att högsta tillåtna antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma.

_________________________

Ks § 77                                     2002.041-745 Ks

Ansökan från Pub Hörnet i Grebbestad AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten på Restaurang Hörnet, Grebbestad, med tillhörande uteservering

Pub Hörnet i Grebbestad AB ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten på Restaurang Hörnet i Grebbestad med tillhörande uteservering.

Den sökta serveringstiden är klockan 11.00–02.00.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att jml 7 kap 5 § Alkohollagen bevilja Pub Hörnet i Grebbestad AB tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten på Restaurang Hörnet med tillhörande uteservering,

att serveringstiden bestäms till klockan 11.00–01.00,

att jml 7 kap 5 § och 6 kap 4 § Alkohollagen bevilja tillfälligt utökat tillstånd i form av tillfälligt utökad serveringstid till klockan 11.00–02.00 på Restaurang Hörnet under perioden 2002-03-13--2003-03-12,

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret att högsta antalet besökare i serveringslokalen (inneserveringen) på Restaurang Hörnet bestäms till att motsvara de antal som räddningstjänsten anger som högsta antal besökare i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret att antalet besökare på uteserveringen ej får vara fler än antalet sittplatser på densamma.

_________________________

Ks § 78                                     2001.137-745 Ks

Ansökan från xx Matpalats om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten på Zanzi Bar, Fjällbacka

xx Matpalats har inkommit med ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på ZanZi Bar i Fjällbacka. Sökt serveringstid är klockan 11.00–02.00 under ett prövoår med villkoren att musik bara får spelas till kl. 02.00 onsdagar, fredagar och lördagar samt övriga dagar till kl. 01.00.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att jml 7 kap 5 § Alkohollagen bevilja Stefan Hallgvist Matpalats enskild firma tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på ZanZi Bar i Fjällbacka,

att serveringstiden bestäms till klockan 11.00–01.00,

att jml 7 kap 5 § och 6 kap 4 § Alkohollagen bevilja tillfälligt utökat tillstånd i form av tillfälligt utökad serveringstid till klockan 11.00–02.00 på ZanZi Bar under perioden 2002-03-13--2003-03-12 (prövoår) förenat med villkoret jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen att musik får spelas på ZanZi Bar till senast klockan 02.00 på onsdagar, fredagar och lördagar, men endast till klockan 01.00 övriga veckodagar, och

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret högsta antalet besökare på serveringslokalerna bestäms till att motsvara de högsta antal besökare som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll.

__________________________

Ks § 79

Anmälan av delegation

Kommunstyrelsen

Förköp

nr 18-33

2002. –211 Ks

Löne- och anställningsbeslut

nr 16-19

2002.003-900 Ks

Hemvärnsansökningar

nr 2

2002.004-164 Ks

Inköp av fax till kommunkansliet

2002.101-941 Ks

Tillfälligt serveringstillstånd

Restaurang Hörnet, Grebbestad                                                                                 2002.041-745 Ks
Pub Hörnet i Grebbestad AB
2002-02-26- -2002-03-25, kl 11.00-02.00.

Hedegårdens servicehus                                                                                            2002.092-745 Ks
Omsorgsförvaltningen Tanums kommun
2002-03-12, kl 18.00-23.00

Restaurang Gästis i Grebbestad                                                                                  2002.068-745 Ks
URROB AB
2002-02-19- -2002-03-25, kl 11.00-02.00.

Räddningstjänsten

Brandsyner/särskild brandsyn
1 styck brandsyn genomförd 2002-01-01 - - 02-11

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

________________________

Ks § 80                                     2002.020-900 Ks

Anmälan av representation

Räddningstjänsten

nr 5

11,50 kr

Kommunfullmäktige

nr 1-2

24 315,00 kr

Kommunstyrelsen

nr 1-3

1 465, 09 kr

Kansli

nr 1-5

5 772,96 kr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga representationen till handlingarna.

________________________

Ks § 81

Meddelande

Kommunstyrelsen

2002.113-978 Ks

Länsstyrelsens beslut den 15 januari 2002, om upplösning och avregistrering av stiftelsen Tanums Bostäder.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandet till handlingarna.

________________________

Försättsblad

Plats och tid

Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.20; 13.00-14.40.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Inge Berndtsson, samhällsbyggnadschef, §§ 44-49, 55-58, 65

Per-Olof Karldén, ingenjör, § 44

Sven Olsson, exploateringschef, § 45-47, 55, 56

Ulf Björkman, kanslichef, §§ 45, 54, 59-61, 67

Anders Eklund, chef kultur- och fritid, §§ 50-52, 69, 73, 75

Ingmar Thoresson, IT-chef, §§ 62, 63

Dan Andersson, folkhälsosamordnare, § 68

Torbjörn Ericsson, §§ 76-78, 79

Peter Berntsson, sekreterare

Utses att justera

Kristina Frigert

Underskrifter

Sekreterare

§§ 44-81

/Peter Berntsson/

Ordförande

/Clas-Åke Sörkvist/

Justeringsman

/Kristina Frigert/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-03-13

Anslaget uppsatt

2002-03-19

Anslaget nedtages 2002-04-10

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

..................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo