Tanums kommun

KOMMUNSTYRELSEN 2002-02-13

§§

Ärenden

19

Remiss – Bildande av kommunalförbund för gymnasieskolan

20

Detaljplan för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124

21

Lokal förhandling om sotningstaxa och ersättning till skorstensfejarmästaren

22

Förslag till ändring av Tillämpningsföreskrifter för interhyror

23

Yttrande över museiutredningen "Är en region värd ett starkt Museum?" samt Kulturberedningens synpunkter på nämnda utredning

24

LV 163 i Fjällbacka

25

Gerlesborgsskolan – Ansökan om bidrag 2002

26

Projekt Företag i kompetenssamverkan – Mål 2 Västra

27

Projekt Blå-gröna vägen – gränslös bygdeutveckling, Interreg IIIA – gränslöst samarbete

28

BOSAM – Anhållan om medel för utredning om Bohusbanans framtid

29

BOSAM – Anhållan om medel för upprättande av ansökan till INTERREG om program för erfarenhetsutbyte av gällande lagstiftning kring ändrat användningssätt av bostäder

30

Medfinansiering av ny båtkran på Kalvö

31

Detaljplan för del av fastigheten Resö 8:69

32

Begäran om ändrad sotningsfrist

33

Budgetberedning 2002

34

Val av ny ledamot i arvodeskommittén efter Ivar Ivarsson (Kd)

35

Val av ny representant i detaljplanegruppen efter Ivar Ivarsson (Kd)

36

Val av ny representant i arbetsgruppen för utveckling av den kommunala demokratin efter Ivar Ivarsson (Kd)

37

Val av stämmoombud till föreningsstämma med West Sweden

38

Ansökan från Nilevik Restaurang AB om tillstånd för servering av starköl, vin och sprit året runt till allmänheten på restaurang Sjöboden

39

Förköpsprövning – Tanum Resö 8:99

40

Anmälan av arbetsutskottets beslut

41

Anmälan av delegation

42

Anmälan av representation

43

Meddelanden


Ks § 19                                                             2001.671-976 Ks

Remiss – Bildande av kommunalförbund för gymnasieskolan (RIS)

Kommunalförbundet BOSAM har den 8 november 2001 inkommit med begäran om kommunens ställningstagande avseende bildande av kommunalförbund för gymnasieskolan.

Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utreda förutsättningarna för att bilda ett kommunalförbund för skolan. Arbetsgruppen benämns RIS-Juridik.

Ledningsgruppen för RIS-Juridik har den 5 november 2001 beslutat föreslå kommunerna att bilda ett gymnasieförbund – Bohusläns gymnasieförbund.

Förslaget innebär att kommunerna överlämnar samtliga arbetsuppgifter som rör gymnasieutbildningen, inklusive Komvux och gymnasiesärskolan, till det bildade förbundet. För att möjliggöra en viss övergångstid kan kommunen under en treårsperiod själv avgöra om Komvux skall vara kvar under kommunalt huvudmannaskap.

Utredningsmaterialet har tidigare varit ute på synpunkter i kommunerna. Utredningsmaterialet har vidare översänts till fackliga organisationer, Föreningen Hem och skola m fl. Kommuner och fackliga organisationer har också informerats muntligen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 27 juni 2001, § 198,

att uppdra åt arbetsutskottet att avge yttrande beträffande behov och önskemål om ytterligare utredningsmaterial.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 augusti 2001, § 42,

att begära kompletterande utredning avseende förslag till ny huvudman för gymnasieskolan.

Av arbetsutskottet antaget yttrande fogas till handlingarna.

Hemställan om beslut

Ledningsgruppen för RIS-juridik hemställer nu om kommunens beslut om att bilda ett kommunalförbund för gymnasieskolan i kommunerna Färgelanda, Orust, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 20 december 2001, § 154. Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut fogas till handlingarna.

Ekonomichefen har den 16 januari 2002 inkommit med yttrande i ärendet. Yttrandet fogas till handlingarna.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 30 januari 2002, § 1.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att Tanums kommun för närvarande ej är beredd att ingå i ett kommunalförbund för gymnasieskolan, och

att Tanums kommun har för avsikt att utveckla och intensifiera samarbetet med bland andra de i RIS-utredningen deltagande kommunerna, till exempel genom fördjupade samverkansavtal.

_________________________

Ks § 20                                         99.553-314 Ks

Detaljplan för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124

Planförslag för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124, har varit utställt under sommaren år 2001.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 oktober 2001, § 281, om en revidering av planförslaget. Revideringen ansågs ha begränsad betydelse och har inte föranlett någon ny utställning utan har handlagts genom enkelt planförfarande. Detta innebär att sakägare, länsstyrelsen och andra, som har ett väsentligt intresse av planförslaget, har underrättats och har haft tillfälle att skriftligen lämna synpunkter.

Underrättelse om revideringarna sändes den 26 oktober 2001 ut till berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen samt till kommunala och statliga myndigheter med möjlighet att senast den 19 november 2001 framföra eventuella erinringar.

De synpunkter, som har inkommit under den angivna tiden finns redovisade i

ett särskilt utlåtande.

Efter den angivna tiden har yttranden inkommit från:

Tekniska nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott har inte haft något att erinra.

Vägverket påminner om att avtal beträffande utfarten till väg 917 skall vara underskrivet innan planen antas. Avtalet är nu underskrivet. Vägverkets erinringar gäller således inte revideringen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2001, § 359,

att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 14 november 2001, § 76,

att ej erinra mot planförslaget.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 30 januari 2002, § 2.

Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124.

________________________

Ks § 21                                         2002.067-175 Ks

Lokal förhandling om sotningstaxa och ersättning till skorstensfejarmästaren

Lokal förhandling har genomförts mellan skorstensfejarmästare Stefan Lång och Tanums kommun, företrädd av räddningschef Sven-Erik Laundal.

Sotningstaxan uppräknas härvid med 3%.

Det kommunala årsarvodet till skorstensfejarmästaren för arbetsuppgifter i samband med kontroll av brandskyddet enligt 17 § Räddningstjänstlagen fastställs till 21 321 kronor per år.

Det överenskomna timpriset uppgår till 316 kronor som utgör ett minutpris av 526,67 öre.

Den nya taxan samt årsarvodet gäller från och med 2002-04-01 till och med 2003-03-31.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att antaga upprättat förslag till sotningstaxa utifrån ett timpris av 316 kronor att gälla från och med 2002-04-01 till och med 2003-03-31, och

att skorstensfejarmästarens årsarvode under perioden 2002-04-01 till och med 2003-03-31 fastställes till 21 321 kronor.

_________________________

Ks § 22                                             2001.710-270 Ks

Förslag till ändring av Tillämpningsföreskrifter för internhyror

Tanums kommun har sedan 1992 tillämpat internhyressystem för kommunala verksamhetslokaler.

I samband med behandling av bokslutet för 1998 fick tekniska nämnden i uppdrag att göra en översyn av internhyressystemet. En av anledningarna till denna översyn var att stora underskott byggts upp inom fastighetsförvaltningen då kostnaderna för vatten och avlopp, värme och el ej kunnat reglerats i enlighet med föreskrifterna och ingångna avtal.

Nya föreskrifter togs fram. I dessa framgår att förbrukningskostnaderna skall ingå i hyran.

De nya tillämpningsföreskrifterna för internhyror antogs av tekniska nämnden den 18 november 1999 och av kommunstyrelsen den 24 november 1999, § 360.

Nya internhyror räknades fram med hänsyn tagen till kända förbrukningskostnader under 1996-1998.

Då gällande regler för internhyressättning inte innehåller krav på avräkning vid årets slut finns det ej något incitament för verksamheterna att vara kostnadsmedvetna och aktivt spara på t ex värme och el.

Då kompensation för ökade förbrukningskostnader ej varit möjliga att få, bör
en återgång till ett avräkningssystem göras i kombination med en kontinuerlig uppföljning/information om förbrukningskostnader.

Tekniska nämnden beslutade den 15 november 2001, § 182,

att föreslå kommunstyrelsen att ändra hyresprinciperna i Tillämpningsföreskrifter för internhyror avseende förbrukningskostnaderna, så att verksamheterna betalar verkliga kostnader.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 5 december 2001, § 92,

att remittera ärendet till ekonomikontoret för synpunkter.

Ekonomikontorets yttrande

Ekonomichefen har den 15 januari 2002 inkommit med yttrande i ärendet.

Internhyressystem används främst för att skapa motiv till ett effektivt lokalutnyttjande och för att erhålla låga kostnader för lokalerna. Ett internhyres- system innebär att kostnader för lokaler fördelas på de verksamheter som utnyttjar lokalerna. Fördelningen sker dels efter verklig användning och dels efter schabloner. Enligt Tanums principer för interhyror är verksamheternas (hyresgästernas) främsta incitament att minimera lokalanvändningen och på så sätt frigöra pengar för verksamheten. Den fastighetsansvariges (hyresvärdens) incitament är att hålla låga hyror genom att ha låga driftskostnader och en effektiv organisation.

Kostnaden för förbrukningen bestäms dels av förbrukad volym och dels av priset.

Förbrukad volym kan påverkas både av hyresgästen som kan spara på vatten, el och värme och av hyresvärden som kan genomföra energi- och andra besparingsåtgärder i fastigheten.

En stor del av de senaste årens kostnadsökningar för lokaler beror på höjda priser och skatter. Hyresgästerna saknar möjlighet att påverka priset medan hyresvärden har viss påverkansmöjlighet genom att genomföra effektiva upphandlingar.

Med hänsyn till "koncernnyttan" är verksamheterna (hyresgästerna) idag styrda till att hyra lokaler internt av fastighetsavdelningen. Extern inhyrning av lokaler får bara ske om intern hyresalternativ saknas.

Fastighetsavdelningen har ett uppdrag att varje år diskutera med verksamheterna och göra en återkoppling av förbrukningen av vatten, el och värme för att på sätt motivera hyresgästerna till besparingar.

Ekonomichefen föreslår

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 30 januari 2002, § 3.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att tekniska nämnden i samband med arbetet med 2003 års budget redovisar de erfarenheter och resultat som kommit fram i de diskussioner fastighetsavdelningen haft med hyresgästerna om förbrukningskostnader,

att tekniska nämnden redovisar verklig förbrukning och kostnader för vatten och avlopp, el och värme för de två senaste åren (2000-2001) och att kostnaderna jämförs med de belopp som ligger till grund för hyran,

att tekniska nämnden redovisar de besparingsåtgärder man som hyresvärd vidtagit för att minska förbrukningen av vatten och avlopp, el och värme, och

att beslut om ett eventuellt införande av avräkning av förbrukningskostnader fattas vid behandlingen av budget 2003.

__________________________

Ks § 23                                             2002.104-664 Ks

Yttrande över museiutredningen "Är en region värd ett starkt Museum?" samt Kulturberedningens synpunkter på nämnda utredning

Tanums kommun har givits möjlighet att yttra sig över museiutredningen "Är en region värd ett starkt Museum?" samt Kulturberedningens synpunkter på nämnda utredning.

Utredning om Västra Götalandsregionens museer beställdes i november 2000 av Västra Götalandsregionen och dess kultursekretariat. Utredningen överlämnades i augusti 2001 till Kulturberedningen i Västra Götalandsregionen som gav synpunkter. Därefter har utredningen lämnats på remiss till berörda museer och kommuner.

Bakgrunden är de uppdrag och delfinansieringar som regionen bistår ett urval av institutioner, såsom Bohusläns Museum, Regionmuseum Västra Götaland, Västergötlands Museum, det vill säga de tre tidigare länsmuseerna samt Naturhistoriska Museet och Botaniska Trädgården i Göteborg, Stiftelsen Västsvenska konservatorsateljén, Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn, Läckö Slott, Innovatum Kunskapens Hus i Trollhättan samt Göteborgs stads museer.

Utredningen har också inkluderat kulturmiljövården och arbetet med det industrihistoriska arvet och den påbörjade ABM-samverkan, det vill säga samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer.

Med utgångspunkt i de regionala kulturpolitiska målen och riktlinjerna - Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland, Kulturpolitisk strategi för Västra Götalandsregionen, Kulturnämndens uppdrag till institutionerna 2001-2003 - och i de nationella kulturpolitiska målen, skall utredningen ge förslag till:

Profilering och effektivare samverkan är några exempel på de förslag som utredningen skall ge. Andra frågor som utredningen bör belysa är hur en helhetssyn skall kunna odlas och kommuniceras, behovet av verksamhetsutveckling och uppbyggande av nätverk.

Kulturchefen har utarbetat förslag till yttrande, bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda yttrande samt översända detsamma till Västra Götalandsregionens kultursekretariat.

________________________

Ks § 24                                         2002.008-200 Ks

Lv 163 i Fjällbacka

Tekniska nämnden har inkommit med redovisning av ombyggnation av lv 163 i Fjällbacka.

Kommunfullmäktige tecknade 1990 avtal med "Bohusbonden" om exploatering av Skäret i Fjällbacka. Avtalet innehöll bland annat en överenskommelse om ombyggnad av lv 163 och finansiering av detsamma. Avtalet var tecknat med exploatören, inte markägaren, vilket det borde ha varit.

Kommunen tecknade även ett avtal med Vägverket där kommunen påtog sig ansvaret för ombyggnaden och finansiering av ombyggnaden av lv 163.

Exploatören drog sig ur och den nya ägaren till Skäret var inte bunden av det tidigare avtalet. Avtalet mellan kommunen och Vägverket kvarstod dock, vilket innebär att hela ansvaret för och finansieringen av ombyggnaden föll på kommunen.

På grund av ökad trafik och byggnationen på Skäret blev behovet av ombyggnaden aktuell under våren 2001. Medel har dock inte anslagits.

Kommunens kostnader som kommer att belöpa på ca 2,5 mkr kommer att belasta följande konto:

Anslutningar va (drift)

600 tkr

Reinvesteringar va (drift)

200 tkr

Övriga exploateringsprojekt

1700 tkr

Tekniska nämnden beslutade den 24 januari 2002, § 30,

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

__________________________

Ks § 25                                                 2002.064-689 Ks

Gerlesborgsskolan - Ansökan om bidrag 2002

Gerlesborgsskolan har den 22 januari 2002 inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för år 2002.

Det sökta bidraget uppgår till 60 000 kronor i verksamhetsbidrag samt 78 600 kronor i bidrag enligt den avskrivningsplan som upprättats genom särskild överenskommelse mellan stiftelsen, regionen och kommunerna vid försäljningen av Hantverksbyn.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Gerlesborgsskolan driftbidrag med 60 000 kronor år 2002,

att anslå 78 600 kronor i bidrag år 2002 enligt upprättad avskrivningsplan, och

att anslagna medel, 138 600 kronor, finansieras ur konto Föreningsbidrag

__________________________

Ks § 26                                             2002.077-994 Ks

Projekt Företag i kompetenssamverkan – Mål 2 Västra

Projekt Företag i kompetenssamverkan har tillkommit på initiativ av FR-föreningarna i Tanum, Sotenäs och Munkedal som genom ideella föreningen Företagsutveckling norra Bohuslän är projektägare.

Projektet har tillkommit som ett resultat av den förstudie som genomfördes under år 1999 och 2000 som ett mål 4 projekt för att kartlägga kompetensbehovet hos företagen i norra Bohuslän - "Kompetensringen".

Projektet avses pågå under tiden 2002–2004 och omfattar kommunerna Tanum, Sotenäs och Munkedal.

En projektledare anställs som kommer att inventera kompetensbehov hos företagen in Sotenäs och Munkedal. För Tanums del kommer inventeringen att genomföras av Företagsforum Tanum. Företagsforum Tanum och Företag i kompetenssamverkan kommer att samverka för att skapa nätverk mellan företag i regionen. Samverkan kommer även att ske med Kompetenssamverkan i Strömstad.

Projektbudget och finansiering:

Kostnader:

 

Eget arbete som medfinansiering

743 tkr

Externa tjänster

1 285 tkr

Lokaler

90 tkr

Övriga kostnader

730 tkr

Investeringar

50 tkr

Summa kostnader

2 898 tkr


Finansiering:

 

Tanums kommun kontant

153 tkr

Munkedals kommun kontant

279 tkr

Sotenäs kommun kontant

279 tkr

VGR

508 tkr

EU Mål 2 Västra

816 tkr

medlemsavgifter

120 tkr

Företagens tid

743 tkr

Summa finansiering

2 898 tkr

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Siv Bergström (V) yrkar avslag till medverkan i projektet.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Siv Bergströms yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projektet Företag i kompetenssamverkan Mål 2 Västra,

att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå 50 000 kronor i kontanta medel för vardera åren 2002 och 2003 och 53 000 kronor för år 2004,

att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder, EU-projekt,

att beslutet förutsätter att projektet blir godkänt som EU-projekt och att det kan genomföras i enlighet med projektbeskrivningen, och

att en uppföljande redovisning skall ske en gång per år och att en skriftlig slutrapport lämnas.

_________________________

Ks § 27                                             2002.078-995 Ks

Projekt Blå-gröna vägen – gränslös bygdeutveckling, Interreg IIIA- gränslöst samarbete

Projektet Blå-gröna vägen är en fortsättning och utveckling av det projekt som drivits sedan 1993.

Projektet kommer att pågå under 2002 och 2003 med slutrapportering i början 2004, och omfattar kommunerna Tanum, Munkedal och Strömstad på svenska sidan och Haldens kommun på norska sidan.

Övergripande mål och syfte är:

Svensk projektbudget och finansiering:

Kostnader:

 

Personal

743 tkr

Lokalkostnader

13 tkr

Resor

83 tkr

Övriga kostnader

169 tkr

Offentligt direkt finansierade kostnader

167 tkr

Privat finansierade kostnader

48 tkr

Summa kostnader

1 222 tkr

Finansiering:

 

Tanums kommun kontant

60 tkr

Munkedals kommun kontant

90 tkr

Strömstad kommun kontant

10 tkr

VGR

160 tkr

Hushållningssällskapet

100 tkr

EU Interreg IIIA

588 tkr

Tanums kommun genom insatser som kultur-
och fritid genomför för att bygga bro vid Elgåforsen


125 tkr

Broschyr

5 tkr

Övriga kommuner, broschyr och bok

37 tkr

Privat direktfinansierade kostnader

48 tkr

Summa finansiering

1 223 tkr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projekt "Blå-gröna vägen – gränslös bygdeutveckling" inom Interreg IIIA gränslöst samarbete,

att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå 60 000 kronor i kontanta medel för projektperioden 2002-2003,

att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder, EU-projekt,

att beslutet förutsätter att projektet blir godkänt som EU-projekt och att det kan genomföras i enlighet med projektbeskrivningen, och

att en uppföljande redovisning skall ske en gång per år och att en skriftlig slutrapport lämnas.

_________________________

Ks § 28                                             2002.098-193 Ks

BOSAM - Anhållan om medel för utredning om Bohusbanans framtid

Kommunalförbundet BOSAM har den 7 februari 2002 inkommit med anhållan om medel för utredning om Bohusbanans framtid.

Frågan om Bohusbanans framtid har aktualiserats genom utbyggnaden av väg E6 i norra Bohuslän och nuvarande trafikavtal för persontrafiken på Bohusbanan sagts upp.

BOSAM har beslutat genomföra en utredning som behandlar person- och godstransporter på Bohusbanan.

Utredningen har påbörjats och utförs av VBB/VIAK. Utredningen skall vara klar i maj månad 2002.

Kostnaden för Tanums kommun uppgår till 12 500 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 12 500 kronor till BOSAM för utredning om Bohusbanans framtid,

att anslagna medel, 12 500 kronor, utbetalas ur konto Näringslivsåtgärder, och

att överföra 12 500 kronor från konto Kommunstyrelsens oförutsedda till konto Näringslivsåtgärder.

__________________________

Ks § 29                                                 2002.099-995 Ks

BOSAM – Anhållan om medel för upprättande av ansökan till INTERREG om program för erfarenhetsutbyte av gällande lagstiftning kring ändrat användningssätt av bostäder

Kommunalförbundet BOSAM har den 7 februari 2002 inkommit med förslag till arbetsprogram för upprättande av ansökan till INTERREG om ett erfarenhets-utbyte av gällande lagstiftning kring frågan om omvandling av bostäder till fritidsboende respektive helårsboende.

Kostnaden för deltagande i projektet uppgår till 5 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 5 000 kronor till BOSAM för upprättande av ansökan till INTERREG,

att anslagna medel, 5 000 kronor, utbetalas ur konto Näringslivsåtgärder, och

att överföra 5 000 kronor från konto Kommunstyrelsens oförutsedda till konto Näringslivsåtgärder.

_________________________

Ks § 30                                 2001.448-994 Ks

Medfinansiering av ny båtkran på Kalvö

Kalvö Båt- och intresseförening har den 13 juli 2001 inkommit med begäran om medfinansiering av ny båtkran på Kalvö.

Kostnaderna för inköp av begagnad lyftkran samt kringkostnader beräknas enligt följande.

Inköp av begagnad kran

10 000 kr

Nedmontering, transport, uppmontering

45 000 kr

Ny lyftvagga

5 000 kr

Summa

60 000 kr

Finansiering beräknas ske enligt följande:

EU-bidrag Mål2 Öarna

20 000 kr

 

Kommunen

20 000 kr

 

Egen insats

20 000 kr

 

Summa

60 000 kr

 

Från Föreningen har kommit en begäran om att beslutet ändras så att i stället för Mål 2 Öarna kommer Västkuststiftelsen att medfinansiera med 20 000 kr. I övrigt är projektet oförändrat.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2001, § 246,

att uppdra arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.

Arbetsutskottet beslutade den 19 september 2001, § 54,

att medfinansiera ny båtkran på Kalvö med 20 000 kronor, och

att anslagna medel, 20 000 kronor, finansieras ur konto Näringslivsåtgärder.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna att Västkuststiftelsen ersätter Mål 2 Öarna som medfinansiär.

__________________________

Ks § 31                                     2002.083-314 Ks

Detaljplan för del av fastigheten Resö 8:69

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 30 januari 2002 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Resö 8:69.

Planen syftar till att tillskapa två nya tomter för enbostadshus. Tomterna ges i planförslaget en utformning och ett innehåll som är anpassad för helårshus.

Som ett första led i arbetet har ett planprogram tagits fram av Gränsland Arkitektkontor i Strömstad.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej erinra mot planförslaget.

_________________________

Ks § 32                                             2002.055-175 Ks

Begäran om ändrad sotningsfrist

Räddningstjänsten meddelar i skrivelse inkommen den 18 januari 2002 att två fastighetsägare inkommit med klagomål avseende antalet sotningar per år.

Dessa fastighetsägare har i sin klagan besvärat sig över att nuvarande sotare skall sota tre gånger per år, medan fastighetsägaren uttryckt önskemål om sotning endast en gång per år.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 22 § räddningstjänst-förordningen (1986:1107). 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta sotning (rengöring och kontroll) och kontroll enligt 17 § räddningstjänstlagen (1986:1102) skall utföras (sotnings- och kontrollfrister). Enligt 22 § räddningstjänstförordningen får kommunen endast meddela föreskrifter om kortare frister.

Om synnerliga skäl föreligger kan Räddningsverket förlänga fristen i ett enskilt fall efter ansökan av en sådan nämnd som avses i 10 § räddningstjänstlagen (1986:1102).

Tidigare beslut

Arbetsutskottets beslutade den 30 januari 2002, § 7,

att begära in yttranden från sotarmästaren samt räddningschefen.

Räddningschefen meddelar i ny skrivelse inkommen den 5 februari 2002 att de klagande enligt skorstensfejarmästaren har en sådan uppvärmning som kräver en frist om 16 veckors mellanrum.

Räddningstjänsten kan varken lämna något tjänsteyttrande eller förslag i denna fråga då endast räddningsverket kan besluta om en ändring av fristen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att översända räddningschefens skrivelse per den 5 februari 2002 till de sökande.

_________________________

Ks § 33                                     2002.001-111 Ks

Budgetberedningen 2002

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 1999, § 14,

att kommunstyrelsens ordinarie ledamöter samt kristdemokraternas och vänsterpartiets ersättare i kommunstyrelsen utgör budgetberedning under perioden 1999-2002,

att ledamot som ej kan delta kallar ersättare, och

att arbetsutskottet skall fungera som beredningsorgan i budgetfrågor och andra ärenden som skall behandlas av budgetberedningen.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har från och med den 1 januari 2001, och resterande delen av mandatperioden, skiftat så att Vänsterpartiet har en ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och miljöpartiet en ersättare.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 30 januari 2002, § 5.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att partier i kommunfullmäktige som ej har ordinarie ledamot i kommunstyrelsen har rätt att delta vid budgetberedningens sammanträden.

________________________

Ks § 34                                         2002.001-111 Ks

Val av ny ledamot i arvodeskommittén efter Ivar Ivarsson (Kd)

Ivar Ivarsson (Kd) har den 14 januari 2002 inkommit med avsägelse från politiska uppdrag i Tanums kommun. 

Ivar Ivarsson har av kommunstyrelsen utsetts till ledamot i arvodeskommittén.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget ledamot i arvodeskommittén, och

att utse Ruben Ivarsson (Kd) till ny representant i arvodeskommittén efter Ivar Ivarsson.

________________________

Ks § 35                                         2002.001-111 Ks

Val av ny representant i detaljplanegruppen efter Ivar Ivarsson (Kd)

Ivar Ivarsson (Kd) har den 14 januari 2002 inkommit med avsägelse från samtliga politiska uppdrag i Tanums kommun.

Ivar Ivarsson har av kommunstyrelsen utsetts till representant i detaljplanegruppen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som representant i detaljplanegruppen, och

att utse Ruben Ivarsson (Kd) till ny representant i detaljplanegruppen efter Ivar Ivarsson.

_________________________

Ks § 36                                          2002.001-111 Ks

Val av ny representant i arbetsgruppen för utveckling av den kommunala demokratin efter Ivar Ivarsson (Kd)

Ivar Ivarsson (Kd) har den 14 januari 2002 inkommit med avsägelse från samtliga politiska uppdrag i Tanums kommun.

Ivar Ivarsson har av kommunstyrelsen utsetts till representant i arbetsgruppen för utveckling av den kommunala demokratin.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att entlediga Ivar Ivarsson (Kd) från uppdraget som representant i arbetsgruppen för den lokala demokratin, och

att utse Ruben Ivarsson (Kd) till ny representant i arbetsgruppen efter Ivar Ivarsson.

_________________________

Ks § 37                                             2002.001-111 Ks

Val av stämmoombud till föreningsstämma med West Sweden

West Sweden ideell förening har den 8 februari 2002 anmält att föreningsstämma kommer att hållas i Skara den 25 april 2002.

Kommunstyrelsen har att utse två stämmoombud med ersättare.

Eventuella frågor som medlem önskar behandla under "Övriga frågor" skall insändas till föreningens styrelse senast den 15 mars 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Clas-Åke Sörkvist och Ronny Larsson till stämmoombud vid föreningsstämma med West Sweden ideell förening den 25 april 2002, med Lennart Larson och Siv Bergström som ersättare.

__________________________

Ks § 38                                             2001.291-745 Ks

Ansökan från Nilevik Restaurang AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker året runt till allmänheten på restaurang Sjöboden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Nilevik Restaurang AB jml 7 kap 5 § Alkohollagen tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Sjöboden i Grebbestad med tillhörande uteservering

att serveringstiden bestäms till klockan 15.00–02.00,

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret högsta antalet besökare i serveringslokalen (inneserveringen) bestäms till att motsvara de högsta antal som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll,

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret att högsta tillåtna antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma,

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret att musik får spelas på Restaurang Sjöboden till senast klockan 02.00 på onsdagar, fredagar och lördagar, men endast till klockan 01.00 övriga veckodagar, och

att jml 7 kap 5 § 3 st Alkohollagen infoga villkoret att särskild kassaapparat skall finnas i anslutning till entrén där eventuella entréintäkter skall slås in.

__________________________

Ks § 39                                         2001.766-211 Ks

Förköpsprövning – Tanum Resö 8:99

Fastighet:

Tanum Resö 8:99

   

Sökande:

Sparbanken Tanum, Tanumshede

   

Säljare:

XX

   

Köpare:

XX, XX

   

Köpesumma:

650 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Tanum Resö 8:99, och

att ej begäran hyresnämndens prövning avseende fastigheten Tanum Resö 8:99.

__________________________

Ks § 40

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger beslut från arbetsutskottets sammanträde den 30 januari 2002, §§ 6-13.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna.

_________________________

Ks § 41

Anmälan av delegation

Kommunstyrelsen

Förköp

nr 300-301

2001. –211 Ks

Förköp

nr 1-17

2002. –211 Ks

Löne- och anställningsbeslut

nr 1-15

2002.003-900 Ks

Hemvärnsansökningar

nr 1

2002.004-164 Ks

Bokföringsmässiga avskrivningar

nr 46-76

2001.007-903 Ks

Pensioner

nr 1-11

2002.006-943 Ks

Omsättning av lån 10 000 000 kronor

 

2002.036-903 Ks

Anta anbud från Kommuninvest

   

Hyresavtal, leasing av kopiator

 

2001.771-941 Ks

Tillfälligt serveringstillstånd

Restaurang Sjöboden, Grebbestad

2001.291-745 Ks

Nilevik Restaurang AB

 

2002-02-01- -2002-02-25, kl 15.00-02.00.

 

Restaurang Hörnet, Grebbestad

2002.041-745 Ks

2002-01-31- -2002-02-25, kl 11.00-02.00

 

Tillfälligt utökat serveringstillstånd

TanumStrand och Multihallen

2002.045-745 Ks

Utökat serveringsområde

 

Serveringstid klockan 11.00-03.00.

 

Räddningstjänsten

Hyresavtal, leasing av kopiator

2002.072-948 Ks

Brandsyner/särskild brandsyn

16 stycken brandsyner genomförda 2001-10-04 - - 11-29

Tillsyn/Brandfarlig vara

1 styck inspektion av brandfarlig vara 2001-11-29

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

________________________

Ks § 42 2002.020-900 Ks

Anmälan av representation

Räddningstjänsten

nr 1-4

151,50 kr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga representationen till handlingarna.

________________________

Ks § 43

Meddelanden

Protokoll, den 17 december 2001, från Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän angående budgeten och rehabiliteringsbad TanumStrand.

- - - - - - - - - - -

2001.638-975 Ks

Skrivelse från Arbetsmiljöverket den 18 januari 2002 angående kartläggning av sjukskrivna anställda i kommunerna i norra Bohuslän.

- - - - - - - - - - -

2000.137-830 Ks

Regeringsbeslut den 24 januari 2002 angående redovisning till EG-kommissionen av områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

- - - - - - - - - -

Hushållningssällskapets broschyr "Satsa på våra ungdomar"

- - - - - - - - - -

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandena till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid

Kommunhuset, Tanumshede, klockan 13.00-16.30.

 
     

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

 
     

Övriga deltagande

Kjell-Inge Mörk, barn- och utbildningschef,

§ 19

 

Sven-Erik Laundal, räddningschef,

§§ 21, 32

 

Inge Berndtsson, samhällsbyggnadschef,

§§ 22, 24

 

Lars Löfberg, fastighetschef,

§ 22

 

Karl-Axel Wikström, kulturchef,

§ 23

 

Kerstin Danielsson, näringslivssekreterare,

§§ 26, 27, 30

 

Anders Eklund, chef kultur- och fritidsförvaltningen,

§ 27

 

Torbjörn Ericsson, alkoholhandläggare,

§ 38

 

Peter Berntsson, sekreterare

 
     

Utses att justera

Kristina Frigert

 
     

Underskrifter

Sekreterare

§§ 19-43

 

/Peter Berntsson/

 
     
 

Ordförande

 
 

/Clas-Åke Sörkvist/

 
     
 

Justeringsman

 
 

/Kristina Frigert/

 

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-02-13

   

Anslaget uppsatt

2002-02-18

Anslaget nedtages

2002-03-12

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift


/Yvonne Eriksson/

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo