Tanums kommun

KOMMUNSTYRELSEN 2002-01-09

§§

Ärenden

1

Förslag till Vatten- och avloppspolicy för Tanums kommun med tillämpningsföreskrifter

2

Aktieägaravtal avseende Västrafik AB – Justeringar i avtalets föreskrifter om täckande av driftsunderskott

3

Försäljning av industrimark i Fjällbacka till Urban Janssons Båtvarv AB

4

Förslag till tilläggsavtal Kärraby 5:190

5

Förslag till tillämpningsföreskrifter för Vatten- och avloppspolicy

6

Ansökan om medfinansiering projekt "Träcentrum"

7

Strategi för planarbete

8

Detaljplan för fastigheten Tanums-Gissleröd 1:105

9

Anhållan om plantillstånd för fastigheterna Fjällbacka 109:1; 163:18, Kyrkskolan

10

Förfrågan om att tillskapa nya tomter på fastigheten Resö 4:5

11

Anhållan om förvärv av del av fastigheterna Tanums-Gissleröd 1:6; 1:18

12

Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1993:30) om fisket i Kattegatt och Skagerrak med angränsande sötvattensområden

13

Organisationsförändring Tanum Turist

14

Upprop för gång-/cykelväg Hamburgsund-Slottet

15

Förköpsprövning – Tanum Fjällbacka 200:13, hyresfastighet

16

Förköpsprövning – Tanum Tanumshede 3:39

17

Anmälan av delegation

18

Meddelanden


Ks § 1                             2000.760-543 Ks

Förslag till Vatten- och avloppspolicy för Tanums kommun

Kommunstyrelsen beslutade den 22 november 2000, § 338, bland annat att utse en parlamentarisk arbetsgrupp för utarbetande av VA-policy och att utse utse samhällsbyggnadschefen som arbetsgruppens sammankallande.

Arbetsgruppen har nu redovisat förslag till Vatten- och avloppspolicy för Tanums kommun.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2001, § 267,

att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2002.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta bilagda förslag till Vatten- och avloppspolicy för Tanums kommun, och

att med ett tack enlediga arbetsgruppen för utarbetande av Vatten- och avloppspolicy.

____________________________

Ks § 2                                             2001.029-193 Ks

Aktieägaravtal avseende Västrafik AB – Justeringar i avtalets föreskrifter om täckande av driftsunderskott

Västtrafik AB har den 13 december 2001 inkommit med förslag till justeringar i bilaga 13 tillhörande aktieägaravtal avseende Västtrafik AB.

I gällande aktieägaravtal anges att parterna efter utgången av år 2000 skall utvärdera den modell för täckande av driftsunderskott som anges i bilaga 13 till avtalet. Eventuella ändringar skall därefter tillämpas från och med räkenskapsåret 2002.

Västrafiks styrelse har utsett en tjänstemannagrupp för genomgång av bilagan. Tjänstemannagruppen är klar med genomgången. och har avgivit rapport. Rapporten har remitterats till samtliga ägare. Rapporten har härefter diskuterats vid ägarsamråd den 16 november 2001.

Förslag till justeringar i 1998 års aktieägaravtal avseende Västtrafik AB, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bilagda förslag till justeringar i 1998 års aktieägaravtal avseende Västtrafik AB.

_________________________

Ks § 3                                             2001.755-213 Ks

Försäljning av industrimark i Fjällbacka till Urban Janssons Båtvarv AB

Urban Janssons Båtvarv AB, Fjällbacka, har den 18 december 2001 inkommit med anhållan om förvärv av ett markområde på ca 2 800 kvm från fastigheten Tanum Fjällbacka 163:1. Förslag till köpeavtal bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att försälja ett område om ca 2 800 kvm från fastigheten Tanum Fjällbacka 163:1 till Urban Janssons Båtvarv AB enligt bilagda köpeavtal,

att kostnaderna för lantmäteriförrättning för bildandet av fastigheten betalas av köparen,

att avgifter för anslutning till vatten och avlopp ej ingår i köpeskillingen, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

________________________

Ks § 4                                         2000.533-213 Ks

Förslag till tilläggsavtal till tomträttsavtal Kärraby 5:190

Fastigheten Kärraby 5:190 har upplåtits med tomträtt till Ostronskalhuset AB, 1997-07-01.

Tomträttsinnehavaren arrenderar kommunal mark i anslutning till tomträtten.

Bygglov beviljades på del av den arrenderade marken den 16 februari 1999.

I samband med att byggnation, enligt beviljat bygglov, påbörjades ville tomträttshavaren utöka sin tomträtt. Genom fastighetsreglering kommer tomträtten att utökats med 369 m² och i samband med detta har det upprättats ett tilläggsavtal till tomträttsavtalet, bilaga.

I tilläggsavtalet regleras arealförändringen samt att tomträtten har fått en utökning av ändamålet genom att den även får användas för restaurangverksamhet. På grund av förändringarna i tomträtten kommer den nya avgälden att vara 15 000 kronor per år. Ny avgäldsperiod om 10 år kommer att gälla från och med 2002-04-01.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bilagda förslag till tilläggsavtal till tomträttsavtal Kärraby 5:190, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i avtalet.

___________________________

Ks § 5                                                 2000.760-543 Ks

Förslag till tillämpningsföreskrifter för Vatten- och avloppspolicy

Kommunstyrelsen har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för utarbetande av Vatten- och avloppspolicy.

Arbetsgruppen har nu redovisat förslag till Vatten- och avloppspolicy.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2001, § 268,

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att utarbeta förslag till tillämpningsföreskrifter för vatten- och avloppspolicyn,

att uppdra åt tekniska nämnden att utarbeta förslag till reducerade anslutnings- och brukningsavgifter, och

att föreliggande förslag till Vatten- och avloppspolicy ligger till grund för uppdragen, och

att uppdragen redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2002.

Handläggning

Tekniska nämnden beslutade den 18 oktober 2001, § 172, att överlämna förslag till ny VA-taxa till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige antog förslag till ny VA-taxa den 26 november 2001, § 107. Tekniska nämndens uppdrag att redovisa reducerade anslutnings- och brukningsavgifter är inbakat i den nya VA-taxan.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2001, § 389,

att godkänna tillämpningsföreskrifter för vatten- och avloppspolicy samt överlämna dessa till kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att texten under rubriken "Uppföljning och tillämpning" skall kompletteras med möjligheter till sanktioner i det fall föreskrifterna ej följs,

att texten under rubriken "Taxor" skall kompletteras enligt följande: "För de fastigheter som ansluter till kommunens urinledningar vid tomtgräns betalas ordinarie anslutnings- och brukningsavgifter", och

att i övrigt godkänna föreliggande förslag till tillämpningsföreskrifter för vatten- och avloppspolicy.

___________________________

Ks § 6                                             2001.780-994 Ks

Ansökan om medfinansiering projekt "Träcentrum"

Träcentrum Ekonomisk förening har bildats som resultat efter snart fem års arbete med landsbygdsutveckling och senaste året en förstudie vars syfte varit att inventera och bilda nätverk inom skogs och träindustrin. Förstudien har visat att det finns ett påtagligt intresse från både stora och små företag att utveckla näringen genom att skapa ett gemensamt forum. Den ekonomiska föreningen bildades under november månad 2001 med till dags dato 14 företag.

Träcentrum Ekonomisk förening ansöker till kommunen om medfinansiering med totalt 100 625 kronor för projekttiden 2002 och 2003.

Syftet med föreningen är:

Aktiviteter i Träcentrum skall vara:

Organisatoriskt ägs Träcentrum av den ekonomiska föreningen. En samordnare anställs vars roll blir att vara motorn i föreningen och hålla ihop alla aktiviteter, tillvarata medlemmarnas intressen samt skapa fler aktiviteter som leder till fler medlemmar i föreningen.

För uppbyggnad av verksamheten krävs lokaliteter anpassade för föreningens behov. Byggnaden skall inrymma kontorsdel, sammanträdesrum och utställningshall. Förslag finns på en lokalisering till Hensbacka herrgård. För teknik- och produktutveckling kommer lokalisering att ske till Bullarens industriby till lokaler som ägs av Ljungskile Fiber (f d Bullaresågen). Ljungskile Fiber är en mycket aktiv deltagare i projektet.

Projektkalkyl 2002-2003

Kostnader:

 

Lokal och övrigt

560 000 kr

Projektledning och övriga köpta tjänster

990 000 kr

Ideell tid

300 000 kr

Summa kostnader

1 850 000 kr

   

Finansiering:

 

Tanums kommun

100 625 kr

Munkedals kommun

100 625 kr

Strömstad kommun

43 125 kr

Sotenäs kommun

43 125 kr

VG-region

287 500 kr

EU mål 2 Västra

625 000 kr

Skogsvårdsstyrelsen in natura

50 000 kr

   

Privat finansiering:

 

Medlemsavgifter/sponsring

300 000 kr

Ideell tid

300 000 kr

Summa finansiering

1 850 000 kr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projektet "Träcentrum" inom mål 2 Västra,

att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå 100 625 kronor i kontanta medel för projektperioden 2002-2003,

att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder - EU-projekt,

att beslutet förutsätter att projektet blir godkänt som EU-projekt och att det kan genomföras i enlighet med projektbeskrivningen, och

att en uppföljande redovisning skall ske en gång per år och att en skriftlig slutrapport lämnas.

__________________________

Ks § 7                                                 2001.577-314 Ks

Strategi för planarbete

Den fysiska planeringen bedrivs av samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggavdelning på uppdragsbasis och finansieras genom ersättningar från interna och externa beställare.

För närvarande finns önskemål om planarbete till ett antal som mer än väl ger underlag för full sysselsättning lång tid framöver. Efter diskussioner i detaljplanegruppen har ett förslag till strategi för planarbete framtagits.

Tekniska nämnden beslutade den 20 september 2001, § 143,

att under rubriken "Planläget" bör för prioritetsgrupp 1 och 2 "under innevarande år" och "nästkommande år" ändras till "inom ett år",

att godkänna framtagen strategi för planarbete enligt förslag, och

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för antagande.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 oktober 2001, § 282,

att godkänna framtagen strategi för planarbete enligt förslag, samt

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för antagande.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2001, § 312,

att återremittera ärendet till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden har på nytt behandlat ärendet vid sammanträde den 11 december 2001, § 382.

Nämnden har härvid reviderat avsnittet "Resurser för planarbete".

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade

att godkänna framtagen strategi för planarbete enligt bilagt förslag, samt

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för antagande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta bilagda strategi för planarbete.

_________________________

Ks § 8                                             2001.770-314 Ks

Detaljplan för fastigheten Tanums - Gissleröd 1:105

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 19 december 2001 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för fastigheten Tanums-Gissleröd 1:105.

Syftet med planen är att medge större byggrätter än i befintlig plan samt att ta större hänsyn till naturen i området.

Som ett första steg i arbetet har ett planförslag tagits fram av Carlsson Belfrage arkitektkontor AB.

Yttrande skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 28 januari 2002.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej erinra mot planförslaget.

_________________________

Ks § 9                                             2001.389-262 Ks

Anhållan om plantillstånd för fastigheterna Fjällbacka 109:1; 163:18, Kyrkskolan

Tanums Bostäder AB har inkommit med anhållan om plantillstånd för fastigheterna Fjällbacka 109:1; 163;18, Kyrkskolan.

Detaljplanegruppen har diskuterat ärendet vid sammanträde den 12 december 2001. Detaljplanegruppen är härvid positiv till de idéskisser som presenterats och föreslår kommunstyrelsen att medge Tanums Bostäder AB plantillstånd.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge plantillstånd för fastigheterna Fjällbacka 109:1; 163:18, Kyrkskolan, och

att planen bekostas av sökanden.

_________________________

Ks § 10                                         2001.546-314 Ks

Förfrågan om att tillskapa nya tomter på fastigheten Resö 4:5

Gullvie Åkesson, Resö, har den 11 september 2001 inkommit med förfrågan om att tillskapa nya tomter på den egna fastigheten Resö 4:5.

Detaljplanegruppen har diskuterat ärendet vid sammanträde den 17 oktober 2001. Detaljplanegruppen uppdrog härvid åt stadsarkitekten att kontakta sökanden innan ställningstagande i ärendet.

Plan- och byggavdelningen meddelar i yttrande att för fastigheten gäller en detaljplan fastställd den 15 april 1988. Markområdet är i planen utlagt som allmän plats, park. I samband med planarbetet utfördes en geoteknisk utredning. I denna konstaterades att det aktuella området utgörs av åker- och ängsmark med i huvudsak horisontell markyta. Grundvattenytan bedöms åtminstone tidvis ligga nära markytan.

De geotekniska förhållandena inom det låglänta området, med högt stående grundvatten, torde ha motiverat att området i planen undantogs från exploatering.

Plan- och byggavdelningen avstyrker planändring.

Detaljplanegruppen har tagit upp ärendet för ny diskussion vid sammanträde den 12 december 2001.

Detaljplanegruppen föreslår härvid kommunstyrelsen att för närvarande ej medge plantillstånd.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för närvarande ej medge plantillstånd.

__________________________

Ks § 11                                                 2001.632-219 Ks

Anhållan om förvärv av del av fastigheterna Tanums-Gissleröd 1:6; 1:18

Ulla Elowson, Grebbestad, har den 2 juli 2001 inkommit med anhållan om att få förvärva del av fastigheterna Tanums-Gissleröd 1:6; 1:18.

Den begärda marken utgör en angränsande äng till den egna fastigheten

Tanums-Gissleröd 1:18. Elowson har för avsikt att uppföra ett garage på den begärda marken.

Plan- och byggavdelningen meddelar i yttrande att det för området gäller en detaljplan fastställd den 13 januari 1947. Med en smärre omläggning av Gisslerödsvägen enligt planen skulle det aktuella markområdet kunna bli en centralt belägen byggbar tomt i Grebbestad, med ett avstånd om cirka 150 meter från Lundens festplats.

Fastigheten Tanums Gissleröd 1:18 har en areal om cirka 875 m2, och torde kunna inrymma ett garage.

Med hänsyn till angelägenheten av att hushålla med centralt belägen mark i samhället vill plan- och bygglovsavdelningen avstyrka en fastighetsreglering.

Detaljplanegruppen har diskuterat ärendet vid sammanträde den 12 december 2001. Detaljplanegruppen föreslår kommunstyrelsen att avstyrka fastighetsbildningen och att Elowson i första hand försöker lösa garagefrågan på egen mark, annars kan Elowson göra en förfrågan om att få arrendera mark av kommunen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå anhållan om markförvärv.

________________________

Ks § 12                                     2001.738-488 Ks

Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1993:30) om fisket i Kattegatt och Skagerrak med angränsande sötvattensområden

Fiskeriverket har den 7 december 2001 inkommit med förslag till ändring av föreskrifter om fisket i Kattegatt och Skagerrak med angränsande sötvattensområden.

Förslaget innebär att föreskrifterna ändras så att ett nytt område inrättas vid Hälsöflaket där trålfiske förbjuds.

Av Fiskeriverkets bakgrundsbeskrivning till föreslagna ändring framgår att en arbetsgrupp med representanter för Länsstyrelsen, Strömstads kommun, Tanums kommun, Fiskeriverket, Sveriges Fiskares Riksförbund, Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund, Norra Bohusläns Producentorganisation samt enskilda räkfiskare har enats om gränser för området vid Hälsöflaket. Innanför området får fartyg inte befinna sig med trål i vattnet.

Miljöavdelningen meddelar i yttrande inkommet den 14 december 2001 att föreslagen ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1993:30) tillstyrks.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda förslag till yttrande.

_________________________

Ks § 13                                         2001.743-408 Ks

Organisationsförändring Tanum Turist

Styrelsen för Tanum Turist har den 11 december 2001 inkommit med skrivelse om organisationsförändring av Tanum Turist.

Det pågår ett arbete med att omstrukturera ansvarsfördelningen för det turistiska arbetet i kommunen. Inriktningen är att kommunen skall svara för den turistiska infrastrukturen, vari ingår den åretruntöppna turistinformationen som idag befinner sig på Oppen. Avsikten är att Tanum Turist i framtiden ännu tydligare skall bli näringslivets samordningsorganisation inom turismen för företag och orter i kommunen.

Som ett led i detta arbete anser Tanum Turist att det i nuläget inte går att motivera en fortsatt etablering av turistinformationen på Oppen, vare sig ur kostnads- eller besökaraspekter. Detta har ännu mer accentuerats då Dinners restaurant nu och tills vidare håller stängt och att fastighetsägaren stängt den gamla huvudentrén och att man numera endast kommer till turistinformationen via passage genom bensinstationen och den så kallade coffeeshopen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2001, § 363,

att anslå 50 tkr till kultur- och fritidsnämnden att användas till verksamhetsbidrag för Tanum Turist år 2002,

att anslagna medel, 50 tkr, finansieras ur konto kommunstyrelsens oförutsedda år 2001,

att utse Rolf Hermansson och Ronny Larsson att ingå i genomförandegruppen,

att genomförandegruppen inom sig utser sammankallande, och

att genomförandegruppen redovisar sitt arbete senast den 3 april 2002.

Siv Bergström (V) har den 27 december 2001 inkommit med skrivelse i ärendet. Siv Bergström meddelar härvid att hon tidigare utsetts av kommunstyrelsen som kommunens representant i Tanum Turists styrelse tillsammans med Rolf Hermansson.

Siv Bergström ser kommunstyrelsens beslut att utse annan representant i genomförandegruppen som ett misstroende mot henne som styrelseledamot i Tanum Turist och ber att få ställa sin plats till förfogande om det ej finns förtroende för henne.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att med komplettering av sitt beslut den 19 december 2001, § 363, utöver Rolf Hermansson, Ronny Larsson utse Siv Bergström som representant för kommunstyrelsens i genomförandegruppen,

att kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för genomförandegruppens arbete,

att utse kultur- och fritidschef Anders Eklund som genomförandegruppens sammankallande.

__________________________

Ks § 14                                 2001.774-351 Ks

Upprop för gång-/cykelväg Hamburgsund - Slottet

Ett stort antal föreningar i Hamburgsundsområdet kräver i ett gemensamt upprop inkommet den 21 december 2001 att Tanums kommun aktivt verkar för att den länge prioriterade gång-/cykelvägen mellan Hamburgsund och Slottet kommer till stånd.

Vägen är idag smal med diken på båda sidor och är livsfarligt för gående och cyklister.

Föreningarna vädjar till kommunen att göra sitt bästa för att förmå Vägverket att snarast bygga bort denna trafikfara.

Samhällsbyggnadschefen meddelar i yttrande inkommet den 27 december 2001 att kommunen sedan flera år tillbaka haft återkommande överläggningar med Vägverket om trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs de allmänna vägarna. Vid dessa träffar har behovet av gång-/cykelväg till Slottet regelbundet framförts. Utöver dessa samtal finns skrivelser i ärendet, skrivelser fogas till handlingarna. Som framgår av det senaste svaret från Vägverket såg man i våras inga möjligheter att kunna avsätta medel till projektet. Kommunen kommer att ta upp frågan vid nästkommande träff med Vägverket.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschefen att uppvakta Vägverket.

_________________________

Ks § 15                                             2002.032-211 Ks

Förköpsprövning – Tanum Fjällbacka 200:13, hyresfastighet

Fastighet:

Tanum Fjällbacka 200:13, hyresfastighet

   

Sökande:

Hans Ph. Zachau, Göteborg, Lasse Pettersson, Floda

   

Säljare:

Epsilon Perspectives Design AB, Göteborg

   

Köpare:

Lasse Pettersson, Floda och Hans Philip Zachau, Göteborg

   

Köpesumma:

2 025 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Tanum Fjällbacka 200:13, och

att ej begära hyresnämndens prövning avseende fastigheten Tanum Fjällbacka 200:13 .

__________________________

Ks § 16                                             2002.035-211 Ks

Förköpsprövning – Tanum Tanumshede 3:39

Fastighet:

Tanum Tanumshede 3:39

   

Sökande:

Vänersborgsmäklaren, Vänersborg

   

Säljare:

Alvar Larsson, Vänersborg

   

Köpare:

Motorovalen AB, Tanumshede

   

Köpesumma:

3 500 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Tanum Tanumshede 3:39.

__________________________

Ks § 17

Anmälan av delegation

Förköp

nr 285-299

2001. ...–211 Ks

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationen till handlingarna.

_________________________

Ks § 18

Meddelanden

Kommunstyrelsen

2001.248-265 Ks

Arbetsmiljöverkets meddelande den 18 december 2001 om avslutande av ärendet beträffande brandstationen i Tanumshede.

-------------------

Skrivelse från Håkan Ydner, Fjällbacka, angående hamn- och angöringsmöjligheter inom Tanums kommun. Skrivelsen överlämnad till kultur- och fritidsnämnden för handläggning samt näringslivsgruppen.

------------------

Skrivelse från Håkan Ydner, Fjällbacka, angående Kust& Hav AB, samt möjligheterna till fortsatt verksamhet i Tanums skärgård. Skrivelsen överlämnad till kultur- och fritidsnämnden för handläggning samt näringslivsgruppen.

------------------

98.795-480 Ks

Västra Götalandsregionens Rapport om arbetet med regionala tillväxtavtal samt beslut om nya planeringsramar år 2002.

-------------------

Protokoll från styrgruppsmöte den 6 november 2001, med Sportfiske Kynnefjäll.

-------------------

Skrivelse från Samhall med anledning av ändrat partsförhållande på grund av ny organisation 2002.

-------------------

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandena till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid

Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.15.

     

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

 
     
     

Övriga deltagande

Inge Berndtsson, samhällsbyggnadschef, §§ 1, 4, 5, 7-11, 14

 
 

Mats Tillander, gatu- och VA-chef, §§ 1, 5

 
 

Ulf Björkman, kanslichef, § 2

 
 

Kerstin Danielsson, näringslivssekreterare, §§ 3, 6

 
 

Carina Johansson, exploateringsingenjör, § 4

 
 

Elin Andersson, fysisk planerare, §§ 7-11

 
 

Peter Berntsson, sekreterare

 
     

Utses att justera

Rolf Hermansson

 

Underskrifter

Sekreterare

§§ 1-18

 

/Peter Berntsson/

 
     
 

Ordförande

 
 

/Clas-Åke Sörkvist/

 
     
 

Justeringsman

 
 

/Rolf Hermansson/

 


BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2002-01-09

Anslaget uppsatt

2002-01-11

Anslaget nedtages

2002-02-01

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift


.................................../Kerstin Berius/.............................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo