Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-12-15

§§ Ärenden
379 Slutredovisning – gruppboende Berget, Tanumshede
380 Slutredovisning – om- och tillbyggnad av Hamburgsundsskolan
381 Tanums Fiskecentrum – Tomträttsavtal avseende avstyckning från den av fastigheten Grebbestad 2:1
382 Tanums Fiskecentrum – Hyresavtal avseende isverk, lådförråd m m
383 Plantillstånd för Grebbestadsbryggan
384 Plantillstånd för fastigheten Kärraby 5:91
385 Detaljplan för bostadsområdet Höjden, Tanumshede
386 Detaljplan för fastigheten Hamburgsund 17:1
387 Projekt Hornbore by – Begäran om utbetalning av medfinansiering samt förlängning av projekt
388 PESCA – Bidrag till 1999 års verksamhet
389 InnovationsCentrum Väst
390 Ansökan om medfinansiering för LEADER II-projektet "Västkustens skärgård"
391 BIC – Anhållan om bidrag för finansiering av den operativa verksamheten under år 1999 och 2000 samt medlemsavgift för år 1999
392 Tanum Turist – Ansökan om kompletterande driftbidrag för år 1999
393 Tanum Turist ekonomisk förening – Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2000
394 Folkhälsorådet – Anhållan om verksamhetsmedel för år 2000
395 Fjällbacka Frivilliga Brandkår
396 O-Ringen Bohuslän-Dal 2003 – Ansökan om bidrag
397 Konsultrapport – Omsorgsnämndens verksamhet
398 Slutrapport från TRN-konferensen i Tanums kommun den 15-16 juni 1999
399 Förlängning av avtal
400 Skrivelse från personalen på Backa skola med anledning av tillsättande av tjänst som rektor
401 Tolkning av arvodesbestämmelse för förtroendevalda – Förtroendevalds rätt till kompensation för inkomstförlust för bortfall av A-kasseersättning
402 Tolkning av arvodesbestämmelser för förtroendevalda – Egna företagares rätt till ersättning i företaget till följd av förtroendeuppdrag
403 Årets företagare 1998
404 Förordnande av ett särskilt ombud för begravningsfrågor
405 TanumStrand – Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00
406 Badis, Fjällbacka – Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00
407 Förköpsprövning – Åsleröd 3:8 – hyresfastighet
408 Anmälan av arbetsutskottets beslut
409 Anmälan av delegatiosnbeslut
410 Anmälan av representation
411 Meddelanden

Ks § 379                         99.150-200 Ks

Slutredovisning – gruppboende Berget, Tanumshede.

Omsorgsnämnden beslutade den 26 november 1997 att uppdra åt fastighets-nämnden om en nybyggnation av gruppbostad som sammanbyggs med den befintliga gruppbostaden Berget. Gruppbostaden behöver på grund av personal- samordningen ligga ihop med befintlig gruppbostad på Rylandsvägen.

De nybyggda lägenheterna, sex stycken till antalet, är på 50 m2 vardera och innehåller vardagsrum med köksenhet, sovrum, allrum samt badrum som är ordentligt handikappanpassat. Inom uppdraget har också ett friliggande förråd på 80 m2 uppförts.

Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd.

Ekonomiskt utfall

Budgeterad investeringsutgift 4 500 000 kr
Budgeterad investeringsinkomst 450 000 kr
Budgeterad nettoinvesteringsutgift 4 050 000 kr
Redovisad investeringsutgift 4 428 184 kr
Redovisad investeringsinkomst 703 200 kr
Redovisad nettoinvesteringsutgift 3 724 984 kr
Överskott 325 016 kr

Den redovisade investeringsinkomsten 703.200 kronor jämfört med prognosens 450.000 kronor, beror på högre statsbidrag än beräknat.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 18 november 1999, § 200,

att godkänna slutredovisningen, och

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 7 december 1999 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisade belopp. Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisning för gruppboende Berget, Tanumshede, och

att investeringsobjektets överskott läggs till Eget kapital.

_________________________

Ks § 380                         99.043-262 Ks

Slutredovisning – Om- och tillbyggnad av Hamburgsundskolan

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 juni 1998 att uppdra åt fastighetsnämnden att bygga ut Hamburgsundskolan. I den befintliga huskropp där låg- och mellanstadiet är beläget har tre stycken grupprum på vardera 15 m2 har byggts till. I den intilliggande huskropp där högstadiet är beläget har ett förråd på cirka 40 m2 byggts .

Entreprenaden har slutbesiktigats och godkänts.

Ekonomiskt utfall

Budgeterad investeringsutgift 600 000 kr
Redovisad investeringsutgift 556 767 kr
Överskott 43 233 kr

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 18 november 1999, § 201,

att godkänna slutredovisningen, och

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 7 december 1999 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisade belopp. Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisning för om- och tillbyggnad av Hamburgsundskolan, och

att investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

_________________________

Ks § 381                                99.722-213 Ks

Tanums Fiskecentrum - Tomträttsavtal avseende avstyckning från del av fastigheten Grebbestad 2:1

Från fastigheten Grebbestad 2:1 skall avstyckas ett område som skall bilda en särskild fastighet. Den nya fastigheten skall upplåtas med tomträtt.

Förslag till tomträttsavtal har upprättats mellan Tanums kommun och Grebbestadfisk ekonomisk förening. Förslag till avtal bilaga.

Avtalet innebär bland annat att den årliga tomträttsavgälden skall utgöra 15 000 kronor.

Fastigheten får användas för livsmedelshantering (grossist och detaljhandel) och fiske- samt kontorsverksamhet.

Tomträttsinnehavaren får utan fastighetsägarens medgivande upplåta panträtt och nyttjanderätt i tomträtten. Servitut eller annan sådan nyttjanderätt får däremot ej upplåtas utan sådant medgivande.

Tomrättsinnehavaren svarar för alla skatter och avgifter samt andra förepliktelser m m som belöper på upplåtelsetiden och avser fastigheten och tomträtten.

Tomträttsinnehavaren skall på sätt som angives i jordabalken söka inskrivning av tomträtten. Samtliga kostnader för inskrivning erlägges av tomträttsinnehavaren.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 1999, § 70, bland annat att bemyndiga kommunstyrelsen att godkänna arrendeavtal och tomträttsavtal i projekt utveckling av fiskekajen i Grebbestad.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda tomträttsavtal avseende avstyckning från del av fastigheten Grebbestad 2:1.

_________________________

Ks § 382                         99.723-488 Ks

Tanums Fiskecentrum - Hyresavtal avseende isverk, lådförråd m m

Mellan Tanums kommun och Grebbestadsfisk har upprättats ett förslag till avtal innebärande att kommunen hyr ut av kommunen uppförd anläggning med byggnad och inventarier för isverk, drivmedelstank och pump för eget bruk, lådförråd samt del av kaj å del av fastigheten Grebbestad 2:1 att användas i Grebbestadsfisks fiskehantering. Förslag till hyresavtal bilaga.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 1999, § 70, bland annat att bemyndiga kommunstyrelsen att godkänna arrendeavtal och tomträttsavtal i projekt utveckling av fiskekajen i Grebbestad.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda hyresavtal avseende isverk, lådförråd m m, och

att ordinarie hamntaxa gäller vid landning och lossning invid kajen.

_________________________

Ks § 383                         99.704-314 Ks

Plantillstånd för Grebbestadsbryggan

Kultur- och fritidsnämnden önskar tillskapa större byggrätter för sjöbodarna på Grebbestadsbryggan samt ny byggrätt för servicefunktioner.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 17 november 1999.

Detaljplanegruppen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om ett planmedgivande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge plantillstånd för Grebbestadsbryggan.

_________________________

Ks § 384                         99.705-314 Ks

Plantillstånd för fastigheten Kärraby 5:91

xx, xx och xx har den 17 augusti 1999 inkommit med begäran att upprätta detaljplan för fastigheten Kärraby 5:91.

Detaljplanen skall härvid medge uppförande av småhus.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 17 november 1999.

Detaljplanegruppen rekommenderar härvid kommunstyrelsen att medge plantillstånd under förutsättning att arbetet påbörjas tidigast hösten 2000.

Området kan anslutas till kommunalt vatten. Anslutning till kommunalt avlopp är dock inte möjlig med hänsyn till kommunens VA-policy. Enligt VA-policyn skall kommunens verksamhetsområden för vatten och avlopp ej utökas, varför avloppet i första hand får lösas lokalt.

Om miljöavdelningen, efter av exploatören genomförd utredning, bedömer att omhändertagandet ej kan lösas lokalt finns möjlighet att ansluta fekalier och BDT-vatten till kommunens avloppsnät enligt särskilt avtal. Om WC installeras skall dessa vara urinseparerande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge plantillstånd för fastigheten Kärraby 5:91 i enlighet med detaljplane-gruppens förslag,

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta planavtal med fastighetsägaren, och

att ändringen av detaljplanen bekostas av den sökande.

________________________

Ks § 385                         99.380-314 Ks

Detaljplan för bostadsområdet Höjden, Tanumshede

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 18 november 1999 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för bostadsområdet Höjden i Tanumshede.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en etablering av ett "Lärcentrum", med lokaler för Komvux, bibliotek samt äldreomsorgen.

Som ett första steg i arbetet har ett planprogram tagits fram. Programmet översändes för information och eventuella synpunkter.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att i detaljplanen för bostadsområdet Höjden bereda möjlighet för ett bredare användningssätt vad gäller husen A, B, C, D, E och F.

_________________________

Ks § 386                         99.745-314 Ks

Detaljplan för fastigheten Hamburgsund 17:1

Vid möte med näringslivsgruppen den 8 december 1999 beslöts att hos kommunstyrelsen ansöka om planändring avseende fastigheten för nuvarande brandstation i Hamburgsund, del av fastigheten Hamburgsund 17:1.

Flera i Hamburgsund verksamma företagare har till kommunen framfört förfrågan om möjlighet till utökade och/eller nya lokaler för sin verksamhet. De verksamheter som främst är aktuella är handel.

För att nuvarande brandstation skall kunna utnyttjas för andra ändamål krävs en ändring av detaljplanen för att medge annan verksamhet.

Beslut

Kommunstyrelsens beslutar

att genomföra en planändring av fastigheten Hamburgsund 17:1 för att medge kontors- och bostadsändamål, och

att genomföra en avstyckning av fastigheten.

________________________

Ks § 387                             98.320-993 Ks

Projekt Hornbore by - Begäran om utbetalning av medfinansiering samt förlängning av projekt

Projekt Hornbore by har i skrivelser inkomna den 23 november respektive den 29 november 1999 begärt utbetalning/förskottsutbetalning av medfinansiering samt förlängning av projektet.

Projektet har drabbats av inledande förseningar och har av beslutsgruppen för

Mål 5b Västra Sverige beviljats förlängd projektperiod till och med den 30 juni 2000.

Projekt Hornbore by ansöker om förlängning av projektet vad gäller Tanums kommuns deltagande och att medfinansiering kvarstår i tidigare beviljad omfattning. Kommunstyrelsen har härvid den 3 juni 1998, § 172, bland annat beslutat att anslå 140 000 kronor för 1998 och 150 000 kronor för 1999.

Projektet ansöker om att beviljade medel för 1999, 150 000 kronor, kan användas i projektet under år 2000.

Projektet har idag upparbetade kostnader på cirka 1 250 000 kronor, varav den egna insatsen är på cirka 560 000 kronor.

I samband med rekvisition av medel för november överskrider projektet den kostnadsnivå som kommunen tidigare utbetalat medel för. Projektet begär därför en förskottsbetalning av del av resterande medfinansiering, 75 000 kronor enligt kommunens praxis. Om det finns möjlighet att förskottera ytterligare medel är det av stort värde under nuvarande forcering av projektet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja projekt Hornbore by förlängd projektperiod till och med den 30 juni 2000, och

att utbetala 75 000 kronor i förskott ur medfinansieringen för år 2000.

_______________________

Ks § 388                         98.262-991 Ks

PESCA – Anhållan om bidrag för 1999 års verksamhet

Kommunalförbundet BOSAM har den 3 december 1999 inkommit med faktura för kommunens delaktighet i projekt "Fiskekommunerna" under 1999.

Avgiften för 1999 uppgår till 60 000 kronor, inklusive moms.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utbetala 60 000 kronor till BOSAM för kommunens delaktighet i projekt "Fiskekommunerna" under 1999, och

att anslagna medel, 60 000 kronor, utbetalas ur konto Näringslivsåtgärder.

__________________________

Ks § 389                         99.691-990 Ks

InnovationsCentrum Väst

För närvarande hanteras innovationsverksamheten inom EU-projektet Innovation FyrBoDal. Projekttiden löper ut den 31 december 1999.

Innovation FyrBoDal samverkar i ett gemensamt projektråd där uppfinnare/ innovatörer får tillgång till projektstöd/innovationsstöd som administreras av Almi.

Almi har nu tagit initiativ till ett bildande av InnovationsCentrum Väst där det verkliga arbetet skall ligga på lokalkontor med tillgång till SUF-rådgivare.

Förslaget bygger på att SUF-rådgivningen utökas från idag 1,2 tjänster till 5 tjänster.

Det finns för FyrBoDal möjlighet att fortsättningsvis få EU-stöd genom Mål2/Fyrstadskansliet.

Kostnaden för de fyra kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Munkedal bedöms uppgå till 12 500 kronor per kommun.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att delta i InnovationsCentrum Väst,

att anslå 12 500 kronor för deltagandet, och

att anslagna medel, 12 500 kronor, finansieras ur konto Näringslivsåtgärder.

__________________________

Ks § 390                         99.648-997 Ks

Ansökan om medfinansiering för LEADER II-projektet "Västkustens skärgård"

SkärgårdsLAGet i Väst har den 28 oktober 1999 inkommit med ansökan om medfinansiering i LEADER II-projektet "Västkustens skärgård".

Regeringen beslutade i september 1996 att 12 LAG-grupper inom EU:s målområden 5b och 6 skulle få möjlighet att fram till och med år 2000 genomföra sina program inom ramen för kommissionsdirektivet LEADER II. En av dessa LAG-grupper är den ideella föreningen SkärgårdsLAGET Väst.

SkårgårdsLAGET i Väst undertecknade i november 1996 ett avtal med Glesbygdsverket om ett genomförande av det redovisade och godkända programmet för skärgården i länet och tillförsäkrades genom detta avtal medel från EU:s strukturfonder, motsvarande cirka 11 miljoner kronor. Om den nationella finansieringen erhålles fullt ut kommer den totala offentliga finansieringen av LEADER-projektet att utgöra cirka 36 miljoner kronor. Härtill kommer privat finansiering.

Kommunerna, Bohuslandstinget/Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen har under åren 1997-1999 medverkat i projektet genom beslut om medfinansiering. Beloppen har varierat beroende på dels den fördelningsnyckel som använts, dels i vilken omfattning de olika delprojekten berört respektive kommun/region som helhet. Då LEADER-projektet avslutats skall en avräkning göras mellan inblandade medfinansiärer mot bakgrund av det ekonomiska utfallet och den finansieringsmodell som utgjort underlag för fördelning av kostnader på medverkande parter i projektet.

Då de pågående projekten fullföljts under innevarande år återstår drygt 3 miljoner kronor av de medel projektet tillförsäkrats av EU. Om LAG-gruppen före årsskiftet tar beslut om projektverksamhet under år 2000 kan även resterande EU-medel utnyttjas.

LAG-gruppen ser det angeläget att ta tillvara på denna möjlighet och har därför beslutat om ett antal projekt under år 2000, dock under förutsättning att medfinansiering erhålles. Flertalet av dessa projekt är en fortsättning av pågående verksamhet.

SkärgårdsLAGet hemställer om en medfinansiering på 39 743 kronor från Tanums kommun för verksamheten år 2000.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 1999, § 362,

att ej tillskjuta ytterligare medel, men att stödja följande projekt

att medfinansiera LAG-gruppens sekretariat med cirka 20% av de totala kostnaderna.

Efter kommunstyrelsens beslut har det framgått att kommunen ej bör utpeka enskilda projekt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att upphäva sitt beslut den 24 november 1999, § 362, och

att ej tillskjuta ytterligare medel.

_______________________

Ks § 391                         99.730-979 Ks

BIC – Anhållan om bidrag för finansiering av den operativa verksam-heten under år 1999 och 2000 samt medlemsavgift för år 1999

Den ideella föreningen Business and Innovation Centre (BIC) har den 8 december 1999 inkommit med anhållan bidrag för finansiering av den operativa verksamheten under år 1999 och 2000 samt medlemsavgift för år 1999.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 1999, § 49,

att avstå från fortsatt engagemang i BIC, och

att ej utbetala bidrag för 1999 års verksamhet.

BIC uppmärksammar nu kommunen om att kommunens beslut innebär BIC ej får gå in i nya företagsengagemang i kommunen.

BIC hoppas att kommunen omprövar sitt ställningstagande och ansöker därför på nytt om bidrag för verksamheten under 1999 respektive 2000. Det är BIC:s förhoppning att det årliga bidraget ligger på minst 1998 års nivå, det vill säga 32 500 kronor.

Medlemsavgiften för 1999 uppgår till 1 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från fortsatt engagemang i BIC.

_________________________

Ks § 392                         99.655-408 Ks

Tanum Turist – Ansökan om kompletterande driftbidrag för år 1999

Tanum Turist har den 2 november 1999 inkommit med begäran att det beviljade driftbidraget på 100 000 kronor skall kompletteras med ytterligare 25 000 kronor.

Tanum Turist kan efter den senaste budgetuppföljningen konstatera att det budgeterade nollresultatet för 1999 ej kommer att uppnås.

Ett minskat intäktsbortfall beroende på ökad konkurrens inom annons-försäljningen är orsak till minusresultatet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 25 000 kronor till Tanum Turist i kompletterande driftbidrag för 1999, och

att anslagna medel, 25 000 kronor, finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda.

________________________

Ks § 393                         99.746-408 Ks

Tanum Turist ekonomisk förening – Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2000

Tanum Turist ekonomisk förening har inkommit med ansökan om verksamhets-bidrag för år 2000.

Det ansökta bidraget uppgår till 325 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har, liksom tidigare år, budgeterat ett bidrag om 200 000 kronor till Tanum Turist. Resterande delen har sedan anslagits av kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 9 december 1999, § 103,

att göra en framställning till kommunstyrelsen om att bevilja Tanum Turist ekonomisk förening ett verksamhetsbidrag om 125 000 kronor för år 2000.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 125 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden att användas till verksamhetsbidrag för Tanum Turist år 2000,

att anslagna medel finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda 1999, och

att ta upp en diskussion med representanter för kultur- och fritidsnämnden samt Tanum Turist om turismverksamheten.

________________________

Ks § 394                             99.119-819 Ks

Folkhälsorådet – Anhållan om verksamhetsmedel för år 2000

Folkhälsorådet i Tanums kommun har den 15 december 1999 inkommit med anhållan om verksamhetsbidrag för år 2000.

Folkhälsorådet har startat upp sin verksamhet och befinner sig i en planerings- process som i januari 2000 mynnar ut i en verksamhetsplan för år 2000 samt ett målsättningsdokument för tiden fram till och med år 2002.

Folkhälsorådets anhållan om verksamhetsmedel för år 2000 uppgår till 75 000 kronor. Motsvarande belopp sökes också hos Regionen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 75 000 kronor till Folkhälsorådets verksamhet år 2000, och

att anslagna medel, 75 000 kronor, finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda 1999.

________________________

Ks § 395                         99.049-170 Ks

Fjällbacka Frivilliga Brandkår

Fjällbacka Frivilliga Räddningskår meddelar i skrivelse inkommen den 21 september 1999 att det muntliga avtal som finns med räddningstjänsten ej uppfyller kårens syfte då man ej utlarmas direkt av SOS.

Enligt Räddningsverket kan frivilligkåren endast få bättre utlarmningsrutiner genom att bli räddningsvärn och på så sätt ingå i kommunens räddningstjänstplan.

Räddningschefen föreslår i yttrande att den nya räddningstjänstlagen avvaktas innan beslut tas om ett räddningsvärn i Fjällbacka.

Under tiden kan föreningsbidraget ökas på grund av den stora nytta föreningen gör med sitt engagemang om brandskydd och säkerhetsfrågor i Fjällbacka.

Ett samarbete mellan Fjällbackakåren och Tanums räddningstjänst skall finnas. Utlarmning av kåren samt arbetsuppgifter skall utformas i en anda som är positiv för alla parter.

Fjällbackakåren är en tillgång och har förtur på tjänsteplikt vid behov, och har då rätt till ersättning.

Räddningschefen har inkommit med kompletterande skrivelse den 6 december 1999.

Fjällbacka Frivilliga Brandkår har erhållit ett föreningsbidrag på 1 400 kronor för 1999.

Räddningschefen föreslår att i avvaktan på den nya räddningstjänstlagen skall Frivilligkåren i Fjällbacka erhålla ytterligare 3 600 kronor för år 2000 i ett särskilt bidrag med anledning av nyttan i brandskydd och säkerhetsfrågor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna räddningschefens yttrande till Fjällbacka Frivilliga Brandkår som svar på anhållan om att bli räddningsvärn,

att anslå 5 000 kronor till Fjällbacka Frivilliga Brandkår i föreningsbidrag för år 2000, och

att anslagna medel, 5 000 kronor, utbetalas ur konto Föreningsbidrag för år 2000.

_______________________

Ks § 396                         99.639-952 Ks

O-Ringen Bohuslän-Dal 2003 – Ansökan om bidrag

5-dagarsföreningeni Bohuslän-Dal har den 26 oktober 1999 inkommit med ansökan om bidrag för genomförande av Sveriges Internationella 5-dagars-orientering 2003, den så kallade O-ringen.

Tävlingen arrangerades första gången 1965 och har sedan genomförts årligen. År 2003 är första gången tävlingen genomförs i Bohuslän-Dal.

Arrangemanget kommer att kräva 3-4000 frivilliga funktionärer under tävlingens genomförande och 100-200 frivilliga under planerings- och förberedelsetiden.

Totalt uppskattas antalet deltagare till cirka 20 000, från ett 40-tal olika länder.

Uddevalla blir centralort för arrangemanget. Tävlingsetapperna förläggs till Orust, Lilla Edet, Färgelanda och Uddevalla.

5-dagarsföreningen i Bohuslän-Dal ansöker om ett ekonomiskt bidrag för administrativa kostnader i samband med mötes- och utbildningsresor för funktionärer samt framställning av inbjudningar, programblad, reklamtrycksaker, marknadsföring med mera.

Ett årligt bidrag på 10 000 kronor för åren 2000 och 2001 respektive årligt bidrag på 20 000 kronor för åren 2002-2003 skulle täcka huvuddelen av de administrativa kostnaderna.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå totalt 15 000 kronor till genomförandet av O-ringen i Bohuslän-Dal,

att anslagna medel, 15 000 kronor, finansieras ur konto Föreningsbidrag, och

att beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner i norra Bohuslän anslår motsvarande belopp.

________________________

Ks § 397                             99.706-700 Ks

Konsultrapport – Omsorgsnämndens verksamhet

Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 1999, § 119, bland annat att genomföra analys av omsorgsnämndens verksamhet.

KOMREV har härefter givits i uppdrag att utföra granskningen.

I uppdraget har legat att med nollbasbudgeten som grund genomföra en analys och översyn av omsorgsnämndens styr- och planeringsmodell.

Föreligger nu KOMREV:s granskning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till ekonomikontoret att tillsammans med omsorgskontoret ta fram förslag till ny resursfördelningsmodell för fördelning av budgeten för äldreomsorg,

att uppdra till ekonomikontoret att tillsammans med omsorgskontoret ta fram förslag till verksamhetsmått/nyckeltal för att förbättra verksamhetsuppföljningen,

att omsorgsnämnden för varje tvåmånadersperiod lämnar en rapport till kommunstyrelsen över verksamhet och ekonomi samt att rapporten utgör underlag för en diskussion mellan omsorgsnämndens arbetsutskott och kommunstyrelsens arbetsutskott,

att reglering av omsorgsnämndens balanserade underskott sker i bokslut 1999, och

att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

_______________________

Ks § 398                         98.797-905 Ks

Slutrapport för TRN-konferens i Tanums kommun den 15-16 juni 1999

West Sweden kontaktade under hösten 1998 Tanums kommun för att efterhöra om det fanns intresse för att stå som värd för konferensen "1 st european regional telematics conferens".

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 1998, § 387,

att ingå med ansökan om att få stå som värd för IT-konferens den 15-16 juni 1999,

att anslå 100 000 kronor ur konto Näringslivsåtgärder för projektets genom-förande,

att uppdra åt kommunkansliet att utreda organisation för konferensens genomförande, och

att utse Clas-Åke Sörkvist (C) att delta i ledningsgruppen för konferensens genomförande.

Den svenska styrgruppen för konferensen har utgjorts av representanter för West Sweden, BOSAM och Tanums kommun. Kommunen har härvid representerats av Clas-Åke Sörkvist, Ulf Björkman och Helene Arvidsson.

Konferensen invigdes den 15 juni på Charlottenlund i Grebbestad inför 263 deltagare. Konferensen genomfördes därefter på TanumStrand.

Av konferensdeltagarna var 164 deltagare från de nordiska länderna och 99 deltagare från övriga Europa.

Utöver konferensen ordnades transporter mellan Landvetter och Grebbestad. Härutöver arrangerades kvällsaktiviteter i form av besök på Vitlycke hällristningsmuseum och Tanum Teleport.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga slutrapporten till handlingarna, och

att framföra ett tack till de personer som arbetat med konferensen.

_________________________

Ks § 399                             99.758-900 Ks

Förlängning av avtal

Tanums kommun har avtal med TietoEnator om löne- och personaladministrativt system. Nuvarande avtal löper ut den 31 december 1999.

Tanums kommun har tillsammans med Munkedals, Sotenäs och Strömstads kommuner påbörjat arbetet med en upphandling av löne- och personal-administrativt system. I det fall en upphandling resulterar i ett byte av system kan detta troligtvis vara klart den 30 september 2001.

Nuvarande avtal med TietoEnator föreslås därför förlängas till och med den 31 september 2001.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till förlängning av avtal med TietoEnator om löne- och personaladministrativt system till och med den 31 september 2001.

________________________

Ks § 400                             99.718-940 Ks

Skrivelse från personalen på Backa skola med anledning av tillsättande av tjänst som rektor

Personalen på Backa skola har inkommit med skrivelse med anledning av tillsättande av tjänst som rektor.

Backa rektorsområde har sedan 1997 utgjort pilotprojekt med lokal styrelse. Syftet har varit att öka delaktighet och inflytande i skolans verksamhet. Härvid verkar elever, föräldrar, lärare och rektor tillsammans från demokratiska utgångspunkter.

Vid tillsättande av rektor genomförde personalen intervjuer med tre av de sökande. En sluten omröstning genomfördes varvid en av de sökande förordades.

Utan dialog med den lokala styrelsen fick sedan förvaltningschefen i uppdrag att förhandla om ny rektor enligt MBL.

Personalen på Backa skola kräver nu att kommunstyrelsen granskar ärendegången vad gäller demokrati och inflytande. Man anser vidare att tillsättningsbeslutet skall rivas upp och att den av personalen förordade kandidaten istället tillsätts på tjänsten. I annat fall skall tjänsten utlysas på nytt.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) tilläggsyrkar att anställningsprocessen skall utvärderas bland annat avseende inflytandefrågor och ledningsfunktion i samband med tillsättning av rektorstjänsten i Bullaren.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att meddela att enligt gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden har kommunfullmäktige bland annat delegerat till nämnden att besluta om tillsättning av tjänster inom nämndens verksamhetsområde med rätt för nämnden att vidaredelegera,

att barn- och utbildningsnämnden har delegerat till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att fatta beslut i ärenden om tjänstetillsättning av rektorstjänster,

att arbetsutskottets beslut om tillsättning som fattas med stöd av delegation från nämnden inte kan omprövas eller ändras av nämnden,

att kommunstyrelsen inte har formell rätt att ompröva eller ändra beslut fattade av barn- och utbildningsnämnden eller barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott,

att uppdra åt KOMREV att låta utvärdera arbetsplatsdemokratin på Backa skola,

att uppdra åt ordföranden i lokala styrelsen i Bullaren, chefen för barn- och utbildningsförvaltningen, personalchefen samt en representant för personalen på Backa skola att tillsammans med KOMREV dra upp riktlinjer för utvärderingen av den lokala styrelsen i Bullaren och arbetsplatsdemokratin på Backa skola, och

att KOMREV redovisar de båda utvärderingarna senast vecka 10 år 2000.

_______________________

Ks § 401                             99.720-961 Ks

Tolkning av arvodesbestämmelse för förtroendevalda – Förtroende-valds rätt till kompensation för inkomstförlust för bortfall av A-kasseersättning

Kommunen har antagit arvodesbestämmelser som berättigar förtroendevald att erhålla ersättning från kommunen för att täcka förlust av arbetsinkomst till följd av förtroendeuppdraget.

Ersättning utges antingen med faktiskt styrkt belopp eller med schablon beräknad utifrån sjukpenninggrundande inkomst.

Förtroendevald som uppbär A-kassa erhåller avdrag från A-kassa vid fullgörande av förtroendeuppdrag. Eftersom A-kassa inte är arbetsinkomst kan denna förlust inte kompenseras via arvodesreglementet med dagens tolkning av detsamma.

Eftersom A-kassa är ersättning som utgår istället för arbetsinkomst bör inkomsterna likställas på sådant sätt att även bortfall av A-kassa till följd av förtroendeuppdrag kompenseras genom kommunens arvodesbestämmelser. Detta kan göras genom kommunstyrelsens möjlighet att tolka arvodesbestämmelserna , § 18. Den tolkning som därmed föreslås är att A-kassa skall jämställas med arbetsinkomst. Kompensation för bortfall av A-kassa vid förtroendeuppdrag utgår då på motsvarande sätt som för bortfall av arbetsinkomst enligt arvodesreglementet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppbärande av A-kassa skall jämföras med inkomst i kommunens arvodes-bestämmelser för förtroendevalda.

Jäv

Ronny Larsson (S) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.

_______________________

Ks § 402                             99.721-961 Ks

Tolkning av arvodesbestämmelser för förtroendevalda - Egna företagares rätt till ersättning för kostnader i företaget till följd av förtroendeuppdrag

Kommunen har antagit arvodesbestämmelser som berättigar förtroendevald att erhålla ersättning från kommunen för att täcka förlust av arbetsinkomst till följd av förtroendeuppdraget.

Ersättning utges antingen med faktiskt styrkt belopp eller med schablon beräknad utifrån sjukpenninggrundande inkomst. För andra vissa andra kostnader som kan uppkomma till följd av uppdraget utges även ersättning med faktiskt belopp, till exempel kostnader för barntillsyn.

Egenföretagare har enligt nuvarande tolkning av arvodesbestämmelserna inte möjlighet att erhålla ersättning för annat än förlorad arbetsförtjänst vilket ofta utgår som schablon, det vill säga belopp som utgår är sjukpenninggrundande inkomst.

I nu aktuellt fall har påpekats att den sjukpenninggrundande ersättningen inte täcker de kostnader som uppstår i företaget till följd av förtroendeuppdraget i form av att annan personal måste anställas. Indirekt påverkas då den förtroendevaldes inkomst från rörelsen negativt, vilket ej kompenseras genom kommunens arvodesreglemente.

Kommunstyrelsen har möjlighet att tolka nuvarande arvodesbestämmelser så att ersättning utgår för att även täcka inkomstbortfall. Svårighet finns dock med uppskattning av inkomstbortfallets storlek samt med kontroll av detsamma. Någon förändring av nuvarande tolkning av arvodesreglementet föreslås därför inte.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att behandla ärendet vid sammanträde den 12 januari 2000.

______________________

Ks § 403                             98.801-480 Ks

Årets företagare 1998

Företagarnas Riksorganisation har den 21 december 1998 inkommit med skrivelse där kommunen ombeds att lämna förslag på en företagare som förtjänar utmärkelsen "Årets Företagare" för sina insatser under 1998.

Företagarna i Tanum har beslutat föreslå xx, Thoréns Maskiner, Fjällbacka till "Årets Företagare" i Tanums kommun.

Utmärkelsen kommer att utdelas i samband med Företagarträff den 16 december 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå Företagarnas Riksorganisation att xx, Thoréns Maskiner, Fjällbacka, utses till Årets Företagare 1998.

_______________________

Ks § 404                             99.001-111 Ks

Förordnande av ett särskilt ombud i begravningsfrågor

Länsstyrelsen meddelar i skrivelse inkommen den 6 december 1999 att i samband med reformen om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 1999 har en översyn av begravningslagstiftningen gjorts. Ett nytt system med ett av länsstyrelsen förordnat ombud i begravningsfrågor inrättas härvid.

Den person som utses till begravningsombud bör ha kunskap och förståelse för olika religioner och deras och deras begravningsseder samt god kompetens i ekonomiska och administrativa frågor. En person bör kunna förordnas att vara ombud i flera församlingar.

Länsstyrelsen önskar förslag på lämpliga personer för uppgiften enligt ovan.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse kanslichef Ulf Björkman till interimistiskt ombud i begravningsfrågor intill kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari 2000.

____________________

Ks § 405                         99.037-745 Ks

TanumStrand - Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ansökan från Tanums hotell- och konferensanläggning AB om att få utökad serveringstid från klockan 02.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten nyårsnatten den 31 december 1999/1 januari 2000, och

att bevilja ansökan från Tanums hotell- och konferensanläggning AB om att få utökad serveringstid från klockan 02.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten natten mellan den 19-20 februari 2000.

______________________

Ks § 406                             99.290-745 Ks

Badis, Fjällbacka - Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ansökan från Nya Badrestaurangen i Fjällbacka AB om att få utökad serveringstid från klockan 02.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten nyårsnatten den 31 december 1999/1 januari 2000.

____________________

Ks § 407                         99.743-211 Ks

Förköpsprövning – Åsleröd 3:8 - hyresfastighet

Fastighet: Åsleröd 3:8
Sökande: Lars Hognert, LH Kontorstjänst, Tanumshede
Säljare: xx, Fjällbacka
Köpare: Åsleröds Camping HB, Fjällbacka
Köpesumma: 230 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Åsleröd 3:8, och

att ej begära hyresnämndens prövning.

____________________

Ks § 408

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 1 december 1999, § 70.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattat beslut till handlingarna.

______________________

Ks § 409

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen:

Förköp: nr 302-315 99. –211 Ks
Antagande i hemvärnet nr 2 99.004-164 Ks
Anställningsbeslut nr 57 99.003-900 Ks
Omsättning av befintligt lån
10 mkr, anta anbud för Kommuninvest 99.669-903 Ks

Räddningstjänsten:

Brandsyn

Datum: Plats:
1999-10-25 Lear Corporation
1999-10-27 Bullaregården
1999-11-02 Ranebo
1999-11-02 Hedemyrs
1999-11-02 Hamburgsundsskolan
1999-11-02 Brisens dagis, Fjällbacka
1999-11-02 Barnkullens dagis
1999-11-02 Hogslätt servicehus
1999-11-16 Bohusläns koop stenhuggeri
1999-11-17 Järund Inventing
1999-11-17 Lurs skola
1999-11-17 Backa skola

Anmälan av kurser/konferenser

1999-11-03 Utbildning inför rapportering i samband med övergången till år 2000 i Vänersborg Kristian Vikström
1999-11-18 Beredskapssamordnarkonferens Grästorp Kristian Vikström,
Monica Staversjö
1999-12-01 Räddningschefskonferens Uddevalla Kristian Vikström

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

______________________

Ks § 410                              99.020-900 Ks

Anmälan av representation

Kommunstyrelsen nr 8-9 154:-
Kansli nr 13-15 1 809:-
Personalkontor nr 17-22 99:-
Räddningstjänsten nr 4-5 727:-

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga redovisningen till handlingarna.

_____________________

Ks § 411

Meddelande

99.716-664 Ks

Vitlycke Museum, verksamhetsrapport perioden september-november 1999

99.110-352 Ks

Länsstyrelsens beslut den 23 november 1999, om utökning av tillståndsplikt enligt 47§ väglagen för uppförande av byggnader m m utmed allmänna vägar i Västra Götalands län.

Skrivelse till Näringsdepartementet angående E6:ans utbyggnad.

Tekniska nämndens beslut den 18 november 1999, § 205, om ny avloppslösning för Kämpersvik.

Svenska kommunförbundets cirkulär nr 1999:143 om alkoholreklam på och vid serveringsställen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandet till handlingarna.

_____________________

Försättsblad

Plats och tid Tingshuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.25; 13.15-15.40.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Lars Löfberg, fastighetschef, §§ 379-380
Anders Eklund, chef kultur- och fritidsförvaltningen, §§ 381, 382
Inge Berndtsson, chef samhällsbyggnadsförvaltningen, §§ 381, 382
Carina Johansson, exploateringsingenjör, §§ 381, 382
Bengt Sjögren, stadsarkitekt, §§ 383-386
Ulf Björkman, kanslichef, §§ 387, 389, 391, 396, 398, 403
Kerstin Danielsson, näringslivssekreterare, §§ 389, 391, 396, 403
John-Rune Forsberg, ordförande omsorgsnämnden, § 397
Eeva-Riitta Leppänen, omsorgschef, § 397
Ulf Ericsson, ekonomichef, § 397
Ann-Sophie Svedhem, personalchef, §§ 399, 401, 402
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Rolf Hermansson
Underskrifter Sekreterare §§ 379-411
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Rolf Hermansson/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-12-15
Anslaget uppsatt 1999-12-21 Anslaget nedtages 2000-01-11
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..............................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo