Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-11-24

§§ Ärende
346 Förslag till driftbudget år 2000
347 Förslag till investeringsbudget åren 2000-2002
348 Förslag till budget år 2000
349 Förslag till ekonomisk plan för åren 2000-2002
350 Utlåning till Tanums Bostäder AB
351 Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB
352 Förslag till övergripande målsättningar för Tanums kommun
353 Ändring av bolagsordning för Tanums Bostäder AB
354 Ändring av bolagsordning för Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag
355 Förslag till skolplan 1999-2000
356 Förvärv av Tanumshede 1:33
357 Förslag till avgifter vid parkeringsanmärkningar
358 Budgetuppföljning för Tanums kommun för perioden den 1 januari till den 31 oktober 1999
359 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 oktober 1999
360 Internhyror
361 Levande skärgård - förslag till åtgärder
362 Ansökan om medfinansiering för LEADER II-projektet "Västkustens skärgård"
363 HushållningsSällskapet - Ansökan om medfinansiering i förlängning av projekt "Bygdeutvecklare" under perioden januari-juni 2000
364 Ansökan om medfinansiering i LEADER II projektet "Kustens söner och döttrar"
365 Bemanning vid millenniumskiftet
366 Personalsekreterare
367 Upphandling löne- och personaladministrativt system
368

Översyn av parkeringsövervakningen

369 Beredningsdirektiv – Motion från Alf Jonasson (S) och Ronny Larsson (S) om människors möjligheter till åretruntboende i attraktiva områden i Tanums kommun
370 Beredningsdirektiv – Motion från Armando Jiménez (V), Erland Svensson (V) och Siv Bergström (V) om cykelvägnät för Tanums kommun samt anläggande av cykelbana Tanumshede-Grebbestad
371 Beredningsdirektiv – Motion från Bengt-Göran Clemensson (S) och Ronny Larsson (S) om tillskapande av tomter i Grebbestad
372 Mobiltelefon
373 Sammanträdesdagar år 2000
374 Restaurang Mässen, Fjällbacka – Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00
375 Förköp – Fjällbacka171:4, hyresfastighet
376 Förköpsprövning – Fjällbacka 200:18 - hyresfastighet
377 Anmälan av arbetsutskottets beslut
378 Anmälan av delegationsbeslut

Ks § 346                                                                     99.010-923 Ks

Förslag till driftbudget för år 2000

Budgetberedningen har upprättat förslag till driftbudget för år 2000. I drift- budgeten anvisas budgetanslag per nämnd. Budgetanslaget är ett nettoanslag och nämnderna väljer själva hur de ska arbeta för att nå verksamhetsmål inom tilldelat budgetanslag. Budgetanslaget är överordnat fastställda mål.

Budgetramarna har utarbetats med utgångspunkt från de prioriteringar som har fastställts i nämndernas budgetförslag.

MBL-förhandlingar hållits den 19 november 1999. MBL-protokoll bilaga.

Budgetberedningens förslag

att i driftbudget bevilja nämnderna följande budgetramar

Kommunstyrelsen 35 681 tkr
Tekniska nämnden 9 667 tkr
Miljö- och byggnadsnämnden 2 467 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 11 655 tkr
Barn- och utbildningsnämnden 162 840 tkr
Omsorgsnämnden 155 689 tkr
Kommunrevisionen 407 tkr

att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov fastställs till 1 000 tkr,

att kommunstyrelsen utöver budgetram erhåller ett särskilt anslag på 600 tkr till näringslivsåtgärder,

att tekniska nämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 224 tkr för administration av lokala investeringsprogrammet,

att tekniska nämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 300 tkr för upprättande av adressregister, och

att i övrigt fastställa budget för 2000 enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kommunstyrelsens verksamhetsram

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att kommunstyrelsens verksamhetsram fastställs till 35 381 tkr.

Clas-Åke Sörkvist (C), Lennart Larson (M) och Nils Olsson (Fp) yrkar bifall till beredningsförslaget.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsram till 35 681 tkr.

Tekniska nämndens verksamhetsram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tekniska nämndens verksamhetsram till 9 667 tkr.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram till 2 467 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kultur- och fritidsnämndens verksamhetsram till 11 655 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram till 162 840 tkr.

Omsorgsnämndens verksamhetsram

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att omsorgsnämndens verksamhetsram fastställs till 156 100 tkr och att den utökade verksamhetsramen används för samverkstan.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller berednings-förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa omsorgsnämndens verksamhetsram till 155 689 tkr.

Kommunrevisionens verksamhetsram

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att kommunrevisionens verksamhetsram fastställs till 507 tkr och att den utökade verksamhetsramen används till att förstärka miljö- och förvaltningsrevisionen år 2000.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Anders Schönbecks yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller berednings-förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa kommunrevisionens verksamhetsram till 407 tkr.

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov fastställs till 800 tkr.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov till 1 000 tkr.

Särskilt anslag för näringslivsåtgärder

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att det särskilda anslaget för näringslivsåtgärder fastställs till 500 tkr.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa särskilt anslag för näringslivsåtgärder till 600 tkr.

Särskilt anslag för administration av lokala investeringsprogrammet

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att det särskilda anslaget för administration av lokala investeringsprogrammet fastställs till 174 tkr.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller social-demokraternas yrkande.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att fastställa särskilt anslag för administration av lokala investeringsprogrammet till 174 tkr.

Särskilt anslag för upprättande av adressregister

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa särskilt anslag för upprättande av adressregister till 300 tkr.

Utredningsuppdrag

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att under år 2000 utreda möjligheterna till prestationsanslag för lönebidragsanställningar.

Ordföranden ställer fråga på socialdemokraternas tilläggsyrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att i driftbudget bevilja nämnderna följande budgetramar

Kommunstyrelsen 35 681 tkr
Tekniska nämnden 9 667 tkr
Miljö- och byggnadsnämnden 2 467 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 11 655 tkr
Barn- och utbildningsnämnden 162 840 tkr
Omsorgsnämnden 155 689 tkr
Kommunrevisionen 407 tkr

att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov fastställs till 1 000 tkr,

att kommunstyrelsen utöver budgetram erhåller ett särskilt anslag på 600 tkr till näringslivsåtgärder,

att tekniska nämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 174 tkr för administration av lokala investeringsprogrammet,

att tekniska nämnden utöver budgetram erhåller särskilt anslag på 300 tkr för upprättande av adressregister,

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att under år 2000 utreda möjligheterna till prestationsanslag för lönebidragsanställningar, och

att i övrigt fastställa budget för 2000 enligt bilagda förslag.

Reservationer

De socialdemokratiska ledamöterna anmäler skriftlig reservation till förmån för egna yrkanden, bilaga.

Anders Schönbeck anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga.

________________________

Ks § 347                                                                             99.010-923 Ks

Förslag till investeringsbudget för åren 2000-2002

Budgetberedningen har upprättat förslag till investeringsbudget för åren 2000-2002. I investeringsbudgeten anvisas anslagen dels som en total investeringsutgift för projektet och dels som ett anslag för varje år. Anslaget på investeringsbudgeten är knutna till vart och ett av de projekt som finns angivnai investeringsbudgeten.

I budgeten finns ett investeringsutrymme på 30 mkr. Om investeringarna ett enskilt år är lägre än 30 mkr bör detta utrymme användas för att amortera på låneskulden

MBL-förhandlingar har hållits den 19 november 1999. MBL-protokoll bilaga.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att utbyggnad av Grebbestads småbåtshamn finansieras med 1000 tkr år 2000, 500 tkr år 2001 och 1000 tkr år 2002.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra socialdemokraternas yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller berednings-förslaget.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa förslag till investeringsbudget för åren 2000-2002.

Reservation

De socialdemokratiska ledamöterna anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga.

_____________________

Ks § 348                                                                         99.010-923 Ks

Förslag till budget för år 2000

Budgetberedningen har upprättat förslag till budget för år 2000 med utgångspunkt från förslag till drift- och investeringsbudget.

MBL-förhandlingar har hållits den 19 november 1999. MBL-protokollet bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansbudget för år 2000, och

att låneskulden (långfristiga lån) för år 2000 inte får överstiga 242 100 tkr.

Reservation

De socialdemokratiska ledamöterna anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga.

________________________

Ks § 349                                                                              99.672-923 Ks

Förslag till ekonomisk plan för åren 2000-2002

Budgetberedningen har upprättat förslag till ekonomisk plan för åren 2000-2002.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ekonomisk plan för åren 2001-2002 enligt förslag till plan för resultatbudget och balansbudget.

_____________________

Ks § 350                                                                           99.673-903 Ks

Utlåning till Tanums Bostäder AB

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 2 mars 1998, § 11, en finanspolicy för Tanums kommun.

I policyn anges bland annat att långfristig utlåning får ske till kommunens majoritetsägda företag och att kommunfullmäktige beslutar om en ram för utlåningen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att medge kommunstyrelsen att besluta om långfristig utlåning till Tanums Bostäder AB inom en ram om 50 mkr under år 2000.

____________________

Ks § 351                                                                              99.674-978 Ks

Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB

I det kommunalt helägda allmännyttiga bostadsbolaget Tanums Bostäder AB finns lån med kommunal borgen i 1998 års bokslut till ett sammanlagt belopp av 144 956 tkr.

Det kommunala borgensåtagandet är i form av proprieborgen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att medge kommunstyrelsen att teckna borgen såsom för egen skuld för lån upptagna av Tanums Bostäder AB inom en högsta låneram på 175 000 tkr jämte på detta belopp löpande ränta och kostnader.

_______________________

Ks § 352                                                                            99.675-923 Ks

Förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun

Förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun har utarbetats. Förslaget baseras på aktuella strategidokument såsom näringslivsstrategi, tillväxtavtal. informationspolicy, ekonomiska målsättningar med flera. Förslaget bilaga.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att fjärde punkten under "Befolkning" (sid 2) skall utgå.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Anders Schönbecks yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller berednings-förslaget.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta bilagda förslag till kommunövergripande målsättningar för Tanums kommun.

________________________

Ks § 353                                                                     99.664-978 Ks

Ändring av bolagsordning för Tanums Bostäder AB

Idag finns regelmässigt dels yrkesrevisor och dels förtroendevalda revisorer i kommunala aktiebolag. Aktiebolagslagen kräver att minst en yrkesrevisor (som fram till den 31 december 1998 inte behövde vara godkänd eller auktoriserad revisor) utses av bolagsstämman och kommunallagen stadgar i sin tur att kommunfullmäktige skall utse minst en revisor i bolaget.

Ändringar i aktiebolagslagen som gäller från den 1 januari 1999 gör att endast den som är godkänd eller auktoriserad revisor kan vara revisor i ett aktiebolag. För att möjliggöra för personer utan denna formella kompetens att granska verksamheten i aktiebolag införs istället en möjlighet för bolagens ägare att låta särskilda lekmannarevisorer utföra en allmän granskning av bolaget.

Lekmannarevisorerna utgör ett nytt eget bolagsorgan som regleras i 11 kapitlet i aktiebolagslagen. En lekmannarevisor skall inte utföra lagstadgad revision och får inte underteckna revisionsberättelsen. Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomsikt tillfredsställande sätt samt bolagets interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorerna skall inte avge någon revisionsberättelse utan en särskild granskningsrapport.

Från och med den 1 januari 1999 införs en tvingande fyraårig mandatperiod för revisorer. Mandatperioden kan inte påverkas genom bestämmelser i bolagsordningar eller genom bolagsstämmobeslut.

Gällande bestämmelser i bolagsordningen, bilaga 1.

Tanums Bostäder AB har vid styrelsesammanträde den 19 oktober 1999 föreslagit att bestämmelserna i bolagsordningen avseende revisorer och styrelse ändras. Dessutom träder nya bestämmelser i kommunallagen i kraft den 1 januari år 2000 som innebär att lekmannarevisorerna endast får utses bland de som utsetts till kommunens revisorer eller revisorsersättare enligt 9 kap 1§ kommunallagen.

Enligt bolagsordningen för Tanums Bostäder AB är det kommunfullmäktige som beslutar om ändringar i bolagsordningen

Förslag till förändringar bilaga 2.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att ändra bolagsordningen för Tanums Bostäder AB enligt bilagda förslag, bilaga 2, och

att ändringarna gäller från och med när beslutet vinner laga kraft.

________________________

Ks § 354                                                                          99.671-978 Ks

Ändring av bolagsordning för Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag

Idag finns regelmässigt dels yrkesrevisor och dels förtroendevalda revisorer i kommunala aktiebolag. Aktiebolagslagen kräver att minst en yrkesrevisor (som fram till den 31 december 1998 inte behövde vara godkänd eller auktoriserad revisor) utses av bolagsstämman och kommunallagen stadgar i sin tur att kommunfullmäktige skall utse minst en revisor i bolaget.

Ändringar i aktiebolagslagen som gäller från den 1 januari 1999 gör att endast den som är godkänd eller auktoriserad revisor kan vara revisor i ett aktiebolag. För att möjliggöra för personer utan denna formella kompetens att granska verksamheten i aktiebolag införs istället en möjlighet för bolagens ägare att låta särskilda lekmannarevisorer utföra en allmän granskning av bolaget.

Lekmannarevisorerna utgör ett nytt eget bolagsorgan som regleras i 11 kapitlet i aktiebolagslagen. En lekmannarevisor skall inte utföra lagstadgad revision och får inte underteckna revisionsberättelsen. Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomsikt tillfredsställande sätt samt bolagets interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorerna skall inte avge någon revisionsberättelse utan en särskild granskningsrapport.

Från och med den 1 januari 1999 införs en tvingande fyraårig mandatperiod för revisorer. Mandatperioden kan inte påverkas genom bestämmelser i bolagsordningar eller genom bolagsstämmobeslut.

Dessutom träder nya bestämmelser i kommunallagen i kraft den 1 januari år 2000 som innebär att lekmannarevisorerna endast får utses bland de som utsetts till kommunens revisorer eller revisorsersättare enligt 9 kap 1§ kommunallagen.

Gällande bestämmelser i bolagsordningen, bilaga 1.

Enligt bolagsordningen för Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag är det kommunfullmäktige som beslutar om ändringar i bolagsordningen

Förslag till förändringar, bilaga 2.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att ändra bolagsordningen för Tanums Förvaltnings- och utvecklingsbolag enligt bilagda förslag, bilaga 2, och

att ändringarna gäller från och med när beslutet vinner laga kraft.

________________________

Ks § 355                                                                         99.665-606 Ks

Förslag till skolplan 1999-2000

Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat förslag till skolplan för Tanums kommun.

Målen för skolan formuleras på tre nivåer, nämligen nationella-, kommunala- och lokala mål.

Kommunala mål och medel skall beskrivas i kommunens skolplan. Barn- och utbildningsnämnden har att fastställa utformning av kommunens ansvar för styrning, uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolverksamheten. Det åligger härvid nämnden att ge respektive rektorsområde tillräckliga förutsättningar för att uppnå de nationella och kommunala målen.

Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av skolplanen skall årligen upprättas en kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av dels i vilken mån målen för utbildningen uppnåtts, dels vilka åtgärder som behövs om målen inte uppnåtts.

Nämnden skall årligen besluta huruvida skolplanen skall revideras eller ej.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 november 1999, § 115,

att anta förslag till skolplan för 1999-2000 enligt bilaga, och

att skolplanen överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa bilagda förslag till skolplan 1999-2000.

_______________________

Ks § 356                                                                               99.698-269 Ks

Förvärv av fastigheten Tanumshede 1:33

Tanums kommun har erbjudits att förvärva fastigheten Tanumshede 1:33 för 585 000 kronor enligt bilagda köpekontrakt.

Fastigheten är belägen i den centrala delen av Tanumshede. Kommunen har tidigare förvärvat fastigheter i området med avsikten att få rådighet över marken för framtida samhällsutveckling.

Ägare till fastigheten är xx, Tanumshede.

Fastigheten omfattar 1 031 kvm mark och är bebyggd med en enfamiljs träbyggnad i två plan.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Lennart Larson (M) yrkar avslag till förvärv av fastigheten.

Clas-Åke Sörkvist (C), Nils Olsson (Fp) och Ronny Larsson (S) yrkar bifall till förvärv.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Clas-Åke Sörkvists med fleras yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att förvärva fastigheten Tanumshede 1:33 för 585 000 kronor enligt bilagda köpekontrakt,

att förvärvet finansieras med medel ur Eget kapital, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att genomföra förvärvet.

______________________

Ks § 357                                                                        99.643-350 Ks

Förslag till nya avgifter vid parkeringsanmärkningar

Parkeringsövervakning och därmed utfärdandet av parkeringsanmärkningar vid felparkeringar infördes 1989. Beloppen på dessa parkeringsanmärkningar är sedan 1989 150 kr för överträdelse av högsta tillåtna tiden för parkering och 300 kr för parkering på fel plats, till exempel på gångbana, mot färdriktning, på övergångsställe och på handikapplats utan tillstånd.

Övervakning sker i huvudsak under 6-7 veckor sommartid. I övrigt är övervakningen mycket sporadisk. Övervakningen syftar främst till att öka tillgänglighet till parkeringsplatser genom att långtidsparkering centralt undviks samt att öka framkomlighet och trafiksäkerhet i samhällena.

Kommunens nuvarande nivåer på parkeringsanmärkningarna är låga och det kan innebära att respekten för parkeringsreglerna urholkas. Det finns dessutom skäl att differentiera nivåerna ytterligare.

Tekniska nämnden beslutade den 21 oktober 1999, § 192,

att med tillstyrkan överlämna följande förslag till avgift för parkerings-anmärkningar till kommunfullmäktige för fastställande:

Vid parkering utöver längsta tillåtna parkeringstid 200 kronor

Vid överträdelse av förbud att parkera 400 kronor

Vid överträdelse av förbud att stanna och förbud att parkera på sådan parkeringsplats som är avsedd för fordon som förs av rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd 600 kronor.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 10 november 1999, § 67.

Kommunstyrelsens förslag enligt arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva nuvarande avgifter vid parkeringsanmärkningar, och

att fastställa följande avgifter vid parkeringsanmärkningar:

Vid parkering utöver längsta tillåtna parkeringstid 200 kronor

Vid överträdelse av förbud att parkera 400 kronor

Vid överträdelse av förbud att stanna och förbud att parkera på sådan parkeringsplats som är avsedd för fordon som förs av rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd 600 kronor.

________________________

Ks § 358                                                                          99.017-923 Ks

Budgetuppföljning för Tanums kommun för perioden den 1 januari till den 31 oktober 1999

Budgetuppföljningsrapport har upprättats för Tanums kommun för perioden den 1 januari till den 31 oktober 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

________________________

Ks § 359                                                                           99.018-923 Ks

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 oktober 1999

Budgetuppföljningsrapport har upprättats för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 oktober 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

_________________________

Ks § 360                                                                99.676-260 Ks

Internhyror

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 1989 att interndebitering av hyror skulle träda i kraft den 1 januari 1990. Genomförandet uppsköts bl a i avvaktan på den nya kommunhusets färdigställande.

Kommunfullmäktige har den 8 april 1991 fastställt principer för internprissättning för Tanums kommun.

Kommunstyrelsen fastställde den 7 november 1991 tillämpningsföreskrifter för internhyrning av kommunala lokaler. Dessa har tillämpats från och med 1992. Föreskrifterna har därefter setts över och fastställdes av kommunstyrelsen den 23 november 1993.

Vid behandlingen av bokslut 1998 erhöll tekniska nämnden ett uppdrag att göra en översyn av internhyressystemet. Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 november 1999, § 196, att förslå nya tillämpningsföreskrifter för internhyror.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till tillämpningsföreskrifter för internhyror

_______________________

Ks § 361                                                           99.624-192 Ks

Levande skärgård – förslag till åtgärder

Länsstyrelsen Västra Götaland fick i december 1997 i uppdrag av Regeringen att utarbeta ett "regionalt miljö- och resurshushållningsprogram för skärgården".

Uppdraget skall redovisas till Regeringen senast den 31 december 1999.

Regeringen förväntas ta ställning till programmet under 2001.

Länsstyrelsen genomför uppdraget i projektform och i samarbete med berörda kommuner, lokala organisationer m fl.

Koppling sker även till det lokala agenda 21-arbetet.

Som underlag för Länsstyrelsens rapport finns utredningen "Levande Skärgård" .

Inledningsvis vill kommunen framhålla att detta lovvärda samlade grepp på framtiden för landets skärgårds- och kustregion är efterlängtat på såväl regional som lokal nivå. Tanums kommun vill starkt stödja intentionerna om "ett regionalt miljö- och resurshushållningsprogram för skärgården", innebärande en bärkraftig framtid för skärgårdsboendet och skärgårdsmiljön såväl sociologiskt som ekonomiskt och ekologiskt.

Viljan till nytänkande, även beträffande invanda och traditionella näringar och resursutnyttjande, är glädjande och något nytt - förhoppningsvis fruktbärande - för just uthålligheten i "hållbar utveckling i skärgården".

I Tanums kommun är antalet personer med utkomst av fisket med anknytande näringar högst i landet per capita. Kommunen har en markant profil med många utvecklade och särpräglade kust- och skärgårdssamhällen. Turismen är tack vare detta och skärgårdens estetiska och kulturellt intressanta natur i stark utveckling – på både gott och i vissas tycke ont. Vår kuststräcka är dessutom ett av landets vindkrafteffektivaste och därmed intressantaste områden.

För att (åter-)skapa förutsättningar för åretruntboende och dito arbete i dessa trakter krävs att en inriktning mot nysatsningar beträffande infrastrukturen verkligen genomföres, både avseende kommunikationslösningar (avgiftslösa färjor, båtlinjetrafik etc), miljöutbildning för både allmänhet och yrkesfolk, IT-satsningar (utbyggt stomnät med bredbandsteknik), biotopinventeringar osv, som med detta grundliga arbete som underlag kan få många och goda lösningar inom en rimligt nära framtid.

Invånarna i Tanums kommun är i högsta grad berörda av att ett samlat grepp tas i hela landet respektive i hela regionen, så att skärgårdsboendet inte får ytterligare prägel av missgynnat glesbygdsleverne.

De flesta i projektets utredningsremiss sammanställda förslagen till åtgärder är i stort sett bra eller mycket bra. Flera av dem kan dock innebära konflikter och kommunen avvisar av olika skäl en del av dessa.

Kommunen har erbjudit politiska partierna, ett antal samhällsföreningar i skärgårdsområdena, SVC, LRF m fl, totalt 22 stycken har haft möjlighet att komma med synpunkter på åtgärdsförslaget. Tre remissvar har inkommit.

Tanums kommun vill att följande åtgärder ej genomföres:

Marin Naturmiljö 3. KORALLREV OCH VÄRDEFULLA HÅRDBOTTNAR I KOSTER- VÄDERÖ- FJORDEN SKYDDAS GENOM ATT SJÖFART OCH RÄKTRÅLNING ANPASSAS OCH SKYDDSZONER INFÖRS, sidan 14
Naturreservat, Friluftsliv och Naturvårdsförvaltning 7. FULLFÖLJ OCH KOMPLETTERA NATIONAL-PARKSPLAN FÖR SVERIGE, sidan 20
Fiske och vattenbruk 2. SNÖRPVADSFISKE FÖRBJUDS I INNER- SKÄRGÅRDEN UNDER EN FÖRSÖKSPERIOD SAMTIDIGT SOM DE LÅNGSIKTIGA EFFEKTERNA AV FISKET UNDERSÖKS, sidan 30
18. INOM TVÅ FÖRSÖKSOMRÅDEN BEGRÄNSAS TRÅLSTORLEKEN OCH ETT KRAV PÅ SEKTION INFÖRS,
sidan 37

Bland övriga åtgärder vill kommunen särskilt ställa sig bakom

Övergödning 2. ÅTERSKAPANDE AV VÅTMARKER, sidan 6
3. AVLÄGSNA FINTRÅDIGA ALGER FRÅN GRUNDA HAVSVIKAR,
sidan 7
7. BILDANDE AV PILOTDISTRIKT, sidan 9
Marin naturmiljö 4. RESTAURERING AV GRUNDA HAVSVIKAR, sidan 14
Naturreservat, Friluftsliv, Natur vårdsförvaltning - 2. INFRASTRUKTUR FÖR ETT RÖRLIGT FRILUFTSLIV,sidan 17
5. SÄKERSTÄLL FINANSIERINGEN FÖR STRANDSTÄDNINGEN, sidan 19
Bevarande och
förnyelse – skär gården i ett kultur- perspektiv
2. STRUKTUR OCH UTVECKLINGSPROGRAM FÖR KULTURTURISMEN, sidan 23
3. SKÄRGÅRDSSTIFTELSE MED STRATEGISKA UPPGIFTER sidan 23
5. BEVARA OCH UTVECKLA SKÄRGÅRDENS KULTURMILJÖPROFIL, sidan 24
Fiske och vatten-
bruk
13. LÄMPLIGA ODLINGSPLATSER FÖR ODLING AV FISK, SKALDJUR, MUSSLOR (LONGLINE) OCH OSTRON REDOVISAS I KOMMUNERNAS ÖVERSIKTSPLANER, sidan 34
14. STÖD FÖR MUSSELNÄRINGENS UTVECKLING, sidan 35
16. SÄLSKADOR sidan 36
Boende och verksamhet 2. SKÄRGÅRDSFRÅGORNA SKALL SAMLAS I EN NY SKÄRGÅRDSNÄMND UNDER VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN,
sidan 41
7. UTBYGGNAD AV BREDBANDSTEKNIK OCH DISTANSARBETSPLATSER, sidan 42
9. INFÖRA FÖRVÄRVSLAGSTIFTNING BOENDEPLIKT, sidan 43
10. RIKTA STATLIGA MEDEL TILL KUSTKOMMUNERNA FÖR ATT TA FRAM OCH SÄKERSTÄLLA OMRÅDEN FÖR BOENDE OCH VERKSAMHET I FÖRDJUPNINGAR AV ÖVERSIKTSPLANER OCH I DETALJPLANER, sidan 43
11. UPPRÄTTANDE AV EN STIFTELSE MED UTÖKAT FÖRVALTNINGS- OCH DRIFTS-ANSVAR FÖR STRATEGISKA MARKER, FASTIGHETER OCH BYGGNADER I SKÄRGÅRDEN, sidan 43
16. GENERELLA ELLER REGIONALA/LOKALA TRANSPORTSTÖD FÖR INVESTERINGAR TILL FÖRETAGARE PÅ ÖAR UTAN FAST FÖRBINDELSE OCH UTAN STATLIG FÄRJA, sidan 43

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att punkt 3, Marin Naturmiljö, skall utgå från åtgärder kommunen önskar ej skall genomföras.

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Anders Schönbecks yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller berednings-förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna samt till länsstyrelsen översända yttrande enligt ovan.

________________________

Ks § 362                                                                                  99.648-997 Ks

Ansökan om medfinansiering för LEADER II-projektet "Västkustens skärgård"

SkärgårdsLAGet i Väst har den 28 oktober 1999 inkommit med ansökan om medfinansiering i LEADER II-projektet "Västkustens skärgård".

Regeringen beslutade i september 1996 att 12 LAG-grupper inom EU:s målområden 5b och 6 skulle få möjlighet att fram till och med år 2000 genomföra sina program inom ramen för kommissionsdirektivet LEADER II. En av dessa LAG-grupper är den ideella föreningen SkärgårdsLAGET Väst.

SkårgårdsLAGET i Väst undertecknade i november 1996 ett avtal med Glesbygdsverket om ett genomförande av det redovisade och godkända programmet för skärgården i länet och tillförsäkrades genom detta avtal medel från EU:s strukturfonder, motsvarande cirka 11 miljoner kronor. Om den nationella finansieringen erhålles fullt ut kommer den totala offentliga finansieringen av LEADER-projektet att utgöra cirka 36 miljoner kronor. Härtill kommer privat finansiering.

Kommunerna, Bohuslandstinget/Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen har under åren 1997-1999 medverkat i projektet genom beslut om medfinansiering. Beloppen har varierat beroende på dels den fördelningsnyckel som använts, dels i vilken omfattning de olika delprojekten berört respektive kommun/region som helhet. Då LEADER-projektet avslutats skall en avräkning göras mellan inblandade medfinansiärer mot bakgrund av det ekonomiska utfallet och den finansieringsmodell som utgjort underlag för fördelning av kostnader på medverkande parter i projektet.

Då de pågående projekten fullföljts under innevarande år återstår drygt 3 miljoner kronor av de medel projektet tillförsäkrats av EU. Om LAG-gruppen före årsskiftet tar beslut om projektverksamhet under år 2000 kan även resterande EU-medel utnyttjas.

LAG-gruppen ser det angeläget att ta tillvara på denna möjlighet och har därför beslutat om ett antal projekt under år 2000, dock under förutsättning att medfinansiering erhålles. Flertalet av dessa projekt är en fortsättning av pågående verksamhet.

SkärgårdsLAGet hemställer om en medfinansiering på 39 743 kronor från Tanums kommun för verksamheten år 2000.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej tillskjuta ytterligare medel, men att stödja följande projekt

Bohusläns skärgårdsråd inför 2000
Tidningen "Kust och skärgård"
Kulturturism
Etnologisk studie
Ört- och kulturvandringar på Hamburgö

att medfinansiera LAG-gruppens sekretariat med cirka 20% av de totala kostnaderna.

________________________

Ks § 363                                                                               99.663-993 Ks

HushållningsSällskapet – Ansökan om medfinansiering i förlängning av projekt "Bygdeutvecklare" under perioden januari-juni 2000

HushållningsSällskapet i Göteborg och Bohuslän har den 10 november 1999 inkommit med ansökan om medfinansiering i förlängning av projekt "Bygdeutvecklare" under perioden januari-juni 2000.

HushållningsSällskapet har varit huvudman för liknande projekt sedan 1987, med huvudinriktning på näringslivsutveckling, bygdeutveckling samt myndighets-kontakter. Målgrupper har varit bygdeutvecklingsgrupper, landsbygdsföretagare samt lokala- och regionala myndigheter.

Arbetet har bedrivits med utgångspunkt från en helhetssyn på landsbygdens utvecklingsmöjligheter.

Syftet samt målet med förlängningsperioden är

att tillsammans med kommunerna under projektperioden arbeta fram riktlinjer/organisation för ett framtida projekt inom lokal utveckling där erfarenheter och arbetssätt från bygdeutvecklingsprojektet tas tillvara i förverkligande av de kommunala respektive delregionala tillväxtavtalen,

att stötta och stimulera ungdomsinitiativ som skall leda fram till att norra Bohuslän formas till en attraktiv miljö för ungdomar,

att fortsatt stödja och stimulera lokala utvecklingsgrupper i deras arbete med olika lokala projekt,

att fortsatt ge inspiration och stöd till nya respektive befintliga småföretag för att finna nya inkomstkällor, samt att stimulera och utveckla samverkan mellan småföretagen genom nätverk m m,

att fortsatt delta i arbetsgrupper/styrgrupper för andra pågående projekt som på olika sätt bidrar till såväl enskilda företags, enskilda bygders som större geografiska områdens utveckling, och

att fortsatt aktivt delta i kommunernas arbete med tillväxtavtalet.

Tanums kommuns andel av medfinansieringen uppgår till 30 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att delta i förlängningen av projekt "Bygdeutvecklare" under perioden januari-juni 2000, och

att kommunens andel av medfinansieringen, 30 000 kronor, finansieras ur konto näringslivsåtgärder.

________________________

Ks § 364                                                                                 99.703-996 Ks

Ansökan om medfinansiering i LEADER II-projektet "Kustens söner och döttrar"

LEADER II Norra Bohuslän har den 22 november 1999 inkommit med ansökan om kommunal medfinansiering i LEADER II-projektet "Kustens söner och döttrar".

Grebbestads folkhögskola bedriver allmänna och specialinriktade kurser kring kustfrågor, hantverk och kultur. Folkhögskolan önskar nu fördjupa arbetet med kust- och kulturarbetet, bland annat genom ett internordiskt samarbete med Förbundet Nordisk Vuxenutbildning (FNV). Samarbetet planeras ske genom att årskurs tre på den allmänna linjen disponerar cirka 10 timmar per vecka för att fördjupa kunskaperna om kustkultur och kustfrågor.

Då folkhögskolan ej är medlem i FNV måste skolan själv finansiera elevernas deltagande i det internordiska samarbetsprojektet. Detta ryms inte inom skolans budget vilket skulle bryta sönder helheten i projektet. De medel som söks skall användas för att ge eleverna på Grebbestads folkhögskola samma möjligheter att delta i seminarier m m som övriga länders deltagare.

Tanums kommun föreslås medfinansiera projektet med 11 750 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projekt "Kustens söner och döttrar",

att medfinansiera projektet med 11 750 kronor, och

att anslagna medel, 11 750 kronor, finansieras ur konto Näringslivsåtgärder.

______________________

Ks § 365                                                                           99.215-908 Ks

Bemanning vid millenniumskiftet

Länsstyrelsen och Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) har uppdrag att ge regeringen underlag för dess samlade redovisningar och bedömningar av IT-omställningen och störningar som inträffar inom viktiga samhällssektorer i samband med övergången till år 2000.

Länsstyrelserna ska samverka med andra myndigheter och kommuner för att bygga upp rutiner så att ett kontinuerligt informationsbyte kan ske i samband med årsskiftet. Kommunerna ska under perioden 31 december 1999 klockan 18.00 till och med den 11 januari 2000 klockan 15.00 rapportera större störningar som har samband med millenniumskiftet. En avstämning kommer att ske den 4 januari 2000.

Rapporteringen från Tanums kommun kommer att skötas av räddningschef och vice räddningschef.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 november 1999 att inrätta en ledningsgrupp som ska finnas tillgänglig för tjänstgöring om det inträffar större störningar i samband med millenniumskiftet. Med anledning av länsstyrelsens rapporteringskrav behöver ledningsgruppen finnas tillgänglig under tiden 31 december 1999 – 4 januari 2000.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ledningsgruppen för millenniumrelaterade störningar ska vara i beredskap under tiden 31 december 1999, klockan 15.00, till den 4 januari 2000, klockan 17.00,

att ledningsgruppen för millenniumrelaterade störningar under tiden 31 december 1999, klockan 15.00, till den 4 januari 2000, klockan 17.00, fungerar som ledningsgrupp även vid större händelser (störningar) som inte är millenniumrelaterade,

att uppdra till personalutskottet att fatta beslut om eventuella ersättningar till personer som är i tjänst, har jour eller beredskap vid årsskiftet

_______________________

Ks § 366                                                                                   99.684-943 Ks

Personalsekreterare

Personalkontoret har bland annat till uppgift att dels självständigt ta fram förslag i för kommunen gemensamma personalfrågor, dels stötta kommunens förvaltningar i löpande personalfrågor.

Omsorgsförvaltningen har som enda förvaltning i kommunen själv valt att inom sin organisation hantera merparten av sin personaladministration genom anställande av en personalman. Övriga förvaltningar erhåller denna service av personalkontorets personalsekreterare och personalchef.

Under senare år har personalfrågor alltmer fokuserats utan att resurser förstärkts på detta område. Med ordinarie bemanning på personalkontoret (1 personal-sekreterare och 1 personalchef) är det inte möjligt att bistå förvaltningarna, inklusive omsorgsförvaltningen, på ett sådant sätt som efterfrågas. Sedan 1998 har möjligheterna för personalkontoret att bistå förvaltningarna ytterligare försämrats till följd av sjukdom.

För att kunna bistå förvaltningarna i personalfrågor samt för att i viss mån åtgärda en arbetsbelastning som byggts upp över tiden föreslår personalkontoret att en personalsekreterare anställs för viss tid, från och med den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2001. Anställningen kopplas således även till upphandling av löne- och personaladministrativt system och de förändrade arbetssätt som kan bli följden av detta.

Finansiering av anställningen kan göras inom ramen för personalkontoret budget i omfattning som motsvarar sjukfrånvaro. För att täcka kostnaderna därutöver behövs extra anslag om ca 170 000 kronor per år. Eftersom tjänsten i huvudsak kommer hela den kommunala verksamheten till gagn föreslås att finansieringen sker via kommunstyrelsens överskott.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge personalkontoret att projektanställa en personalsekreterare från och med den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2001, och

att under projekttiden anslå 170 000 kronor per år och att anslaget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens balanserade överskott.

________________________

Ks § 367                                                                               99.683-923 Ks

Projekt för upphandling av löne- och personaladministrativt system

Tanums kommun har avtal med TietoEnator angående IT-stöd för löne- och personaladministration. Nuvarande avtal löper ut den 31 december 1999. Under 1999 har förberedelser påbörjats inför en upphandling av löne- och personaladministrativt system.

Nuvarande system

Nuvarande system, LPS/KPAI, är uppbyggt för att passa en organisation med central löne- och personaladministration med tyngdpunkt på löneadministration. I Tanums kommun används systemet av personal med huvuduppgift att administrera löner (löne- och personaladministratörer). Därutöver använder kommunens två personalsekreterare delar av systemet för informationsuttag.

Löne och personalsystemet är ett så kallat DOS-system vilket innebär svårigheter för nya användare eftersom uppgifter är kopplade till olika koder. Systemet körs mot kommunens AS/400 server. Den årliga kostanden för licensavgifter för nuvarande system är ca 550 000 kronor.

IT-stöd i den kommunala verksamheten

Kommunens verksamhet består till stor dela av tjänster som utförs av kommunalt anställd personal. För de kommunala verksamheterna på olika nivåer är det av betydelse dels att ha verktyg för att ledning och planering dels att ha verktyg för uppföljning av verksamhet/kostnader.

Genom tidigare satsningar på ett väl utbyggt IT-stöd i kommunen finns en plattform som kan användas för att i högre grad möjliggöra arbetssätt som innebär större möjligheter att direkt kunna planera och följa verksamheten där behov finns för att kunna göra så. För att detta skall kunna genomföras måste programvaran anpassas efter användarnas önskemål och behov.

En upphandling av ett nytt löne- och personaladministrativt system möjliggör en översyn av nuvarande arbetssätt och stöd och det kräver därför att personal från kommunens verksamheter får möjlighet att aktivt delta i processen (behovsinventering, kravsättning, anbud, prövning m m).

Samarbete

Tanums kommun samarbetar med Munkedals, Sotenäs och Strömstads kommuner i frågan om upphandling. Samarbete sker genom träffar mellan projektledarna i kommunerna samt genom att gemensamma aktiviteter genomförs.

Munkedals och Tanums kommuner önskar även samarbeta avseende konsultstöd i samband med upphandling. Liknande samarbete har tidigare prövats, till exempel i samband med telefoniupphandling.

Samarbetet innebär att varje kommun står fri att upphandla det system som bäst svarar mot kommunens krav.

Projektledning i Tanums kommun

För att driva projektet som beräknas kunna slutföras den 31 december 2001 krävs en projektledare. Fram till och med den 31 december 1999 finns en projektledare anställd på personalkontoret. Projektledaren är underställd styrgruppen som består av ekonomichef Ulf Ericsson och personalchef Ann-Sophie Svedhem. Därutöver finns dels en arbetsgrupp och en referensgrupp med representanter från kommunala verksamheter.

Finansiering

Projektledaren samt kostnader med anledning av projektet finansieras under innevarande år dels av personalkontoret, och dels av särskilt anslag om 200 000 kronor beviljat för 1999. Finansiering via personalkontoret har under året varit möjlig på grund av sjukfrånvaro inom personalkontoret. Från 2000 föreslås att finansiering avseende projektledare och eventuellt konsultstöd finansieras inom ramen för kommunstyrelsens balanserade överskott.

2000

Projektledare 300 000 kr
Ev konsultstöd
Kringkostnad

2001

Projektledare 300 000 kr
Ev konsultstöd
Kringkostnad
Byte av system

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna projekt för upphandling av löne- och personaladministrativt system,

att anslå 300 000 kronor år 2000, och

att anslagna medel finansieras inom ramen för kommunstyrelsens balanserade överskott.

________________________

Ks § 368                                                                           99.707-353 Ks

Översyn av parkeringsövervakningen

De större samhällena i kommunen har i mer än tio år parkeringsövervakats för att få en bättre och smidigare trafiktillgänglighet till platser i centrala samhällsdelar.

I samband med kommunstyrelsens beslut om nya avgifter vid parkerings-anmärkningar diskuterades huruvida parkeringsövervakningen kan genomföras på annat sätt. Bland annat diskuterades om parkeringsövervakaren också skulle kunna vara turistvärd/informatör.

I nuvarande system där parkeringsövervakare hyrs in är kännedom om kommunal service klart begränsad. Om det går att utveckla parkeringsövervakningen att även omfatta information och service skulle detta tillföra såväl kommunen som besökarna stora plusvärden.

Kommunstyrelsen önskar därför att tekniska kontoret utreder om det är möjligt att utveckla parkeringsövervakningen enligt den inriktning som skissats ovan. Tekniska kontoret bör härvid samråda med kultur- och fritidsförvaltningen samt Tanum Turist.

Om det är möjligt kan lokalt utbildad personal ses som ett plus.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att för kommunstyrelsen presentera en tänkbar förändring av parkeringsövervakningen enligt ovan.

________________________

Ks § 369                                                                                99.558-212 Ks

Beredningsdirektiv - Motion från Alf Jonasson (S) och Ronny Larsson (S) om människors möjligheter till åretruntboende i attraktiva områden i Tanums kommun

Alf Jonasson (S) och Ronny Larsson (S) har den 15 september 1999 inkommit med motion om människors möjligheter till åretruntboende i attraktiva områden i Tanums kommun. Motionen bilaga.

Avslutningsvis föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag

att redovisa åtgärder som kan motverka den negativa boendeutvecklingen i Tanums kommun, och

att utarbeta ett policydokument över hur kommunen bör hantera bostadstomter i attraktiva områden, till förmån för åretruntboende.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 1999, § 77,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt Gunnar Simonsson, Alf Jonasson, Anders Schönbeck och Ulf Björkman att undersöka möjligheterna för människors möjligheter till åretruntboende i attraktiva områden i Tanums kommun enligt motionen, och

att utse Gunnar Simonsson till arbetsgruppens sammankallande och Ulf Björkman till dess sekreterare.

_______________________

Ks § 370                                                                                 99.598-351 Ks

Beredningsdirektiv - Motion från Armando Jimenez (V), Erland Svensson (V) och Siv Bergström (V) om cykelvägnät för Tanums kommun samt anläggande av cykelbana Tanumshede-Grebbestad

Armando Jimenez (V), Erland Svensson (V) och Siv Bergström (V) har den 5 oktober 1999 inkommit med motion om cykelvägnät för Tanums kommun samt anläggande av cykelbana Tanumshede-Grebbestad. Motionen bilaga.

Motionärerna föreslår avslutningsvis

att kommunen omgående och i samband med den nätanalys som görs idag, planerar för utbyggnad av cykelväg Tanumshede-Grebbestad, därefter fortsätter hela vägen söderut till Gerlesborg,

att kommunen kräver att kostnaden för anläggandet av denna etapp, Tanumshede-Grebbestad, betalas av Vägverket som en del i utbyggnaden av E6, och

att kommunen upprättar en helhetsplan för ett sammanhängande cykelbanenät som främjar allmänheten, turistnäringen och miljön, och går i stort sett genom hela kommunen.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 1999, § 78,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna motionen till tekniska nämnden för förslag till yttrande.

_________________________

Ks § 371                                                                             99.627-232 Ks

Beredningsdirektiv - Motion från Bengt-Göran Clemensson (S) och Ronny Larsson (S) om tillskapande av tomter i Grebbestad

Bengt-Göran Clemensson (S) och Ronny Larsson (S) har den 20 oktober 1999 inkommit med motion om tillskapande av tomter i Grebbestad. Motionen bilaga.

Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att kommunen snarast färdigställer hamnplansområdet med gator och va samt öppnar för byggnation.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 1999, 79,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna motionen till tekniska nämnden för förslag till yttrande.

_______________________

Ks § 372                                                                              99.682-900 Ks

Mobiltelefon

I de riktlinjer som gäller för användande av mobiltelefon skall kommunstyrelsen eller den styrelsen utser besluta om vilka personer som skall ha mobiltelefon.

Föreligger nu begäran att växel- och receptionsfunktionen skall äga rätt till att inneha en styck mobiltelefon i enlighet med riktlinjerna. Mobiltelefonen införskaffas i första hand med anledning av det förestående millenniumskiftet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge växel- och receptionsfunktionen rätt att inneha en styck mobiltelefon.

_______________________

Ks § 373                                                                               99.660-900 Ks

Sammanträdesdagar år 2000

Föreligger förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott under år 2000.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda förslag till sammanträdesdagar år 2000.

________________________

Ks § 374                                                                              99.662-745 Ks

Restaurang Mässen, Fjällbacka - Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till kl. 03.00

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ansökan från Kommandobryggan i Fjällbacka AB om att få utökad serveringstid från klockan 01.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten den 31 december 1999.

______________________

Ks § 375                                                                              99.692-211 Ks

Förköpsprövning – Tanum Fjällbacka 171:4 – hyresfastighet

Fastighet: Tanum Fjällbacka 171:4, hyresfastighet
Sökande: Sparbanken Tanum, Tanumshede
Säljare: xx, Fjällbacka, m fl
Köpare: xx, Fjällbacka
Köpesumma: 1 600 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Tanum Fjällbacka 171:4 och

att ej begära hyresnämndens prövning.

_______________________

Ks § 376                                                                      99.677-211 Ks

Förköpsprövning – Fjällbacka 200:18 - hyresfastighet

Fastighet: Fjällbacka 200:18
Sökande: Malin Kjellbergs Advokatbyrå HB, Alingsås
Säljare: Västkusttomter KB, Göteborg
Köpare:xx, England, 52/100, xx, Norge, 48/100
Köpesumma: 1 000 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Fjällbacka 200:18, och

att ej begära hyresnämndens prövning.

______________________

Ks § 377

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 10 november 1999, §§ 68-69.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna.

________________________

Ks § 378

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen:

Förköp nr 287-301 99. –211 Ks
Anställningsbeslut nr 56 99.003-900 Ks
Återlämnat pantbrev rörande 1:10, 4 350 kr nr 2 99.011-287 Ks
Interimistiskt serveringstillstånd Pappas Pizzeria, Tanumshede t o m 991112 99.585-745 Ks

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_______________________

Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, 09.00-12.25; 13.00-17.30.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef, §§ 346-354, 358, 359, 360, 365
Ulf Björkman, kanslichef, §§ 346-354, 358, 359, 360, 362-364, 365, 372
Ann-Sophie Svedhem, personalchef, §§ 346-354, 358, 359, 360, 365-367
Kristian Vikström, räddningschef, §§ 346-354, 358, 359, 360, 365
Marina Arnesson, ekonomisekreterare, §§ 346-354, 358, 359, 360
Kjell-Inge Mörk, barn- och utbildningschef, § 355
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Kristina Frigert
Underskrifter §§ 346-378 Sekreterare……………………………………………………………….

/Peter Berntsson/

Ordförande………………………………………………………………..

/Bengt Mattsson/

Justeringsman…………………………………………………………….

/Kristina Frigert/

___________________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 1999-11-24

Anslaget uppsatt 1999-12-01 Anslaget nedtages 1999-12-22

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift ................/Kerstin Berius/........................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo