Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-11-03

§§ Ärenden
315 Kommunal utdebitering för år 2000
316 Svar på motion från Ronny Larsson (S) angående revision av kommunala pensionsåtaganden
317 Föreskrifter för avfallshantering
318 Förslag till avfallsplan
319 Förslag till renhållningstaxa 2000
320 Förslag till VA-taxa – anslutningsavgifter
321 Förslag till budget 2000 för kommunstyrelsens verksamhetsområde
322 Remiss – Betänkandet "Rätt plats för vindkraft" (SOU 1999:75)
323 Remiss – "Levande skärgård – förslag till åtgärder"
324 Rapport över situationen för 2000-förberedelserna per november 1999
325 F d Johns hus, Hamburgsund
326 Värmeanläggning i Rabbalshede skola
327 BOSAM – Årsredovisning 1998
328 BOSAM – Förslag till budget för verksamhetsåret 2000
329 Ansökan om medfinansiering för administration av gemenskapsinitiativet LEADER II Norra Bohuslän år 2000
330 Ansökan om medfinansiering i LEADER II-projektet "Knowing Europe"
331 Ansökan om medfinansiering i LEADER II-projektet "Förening och företag"
332 Ansökan om medfinansiering i LEADER II-projektet "Kooperativ handel för 2000-talets landsbygd"
333 Ung Företagsamhet i FyrBoDal –Ansökan om nationell medfinansiering mål 5b
334 Ansökan om förlängning av projekt "Rädda dagligvaruservicen i Dalsland – norra Bohuslän
335 Ansökan om ekonomiskt bidrag för produktion av film om tinnitus
336 Ansökan om bidrag för flyttning av elledning
337 Bostadsrättsföreningen Liden, Kville
338 Vägverket – Förslag till avtal om trafiksäkerhetsåtgärder på väg 914 vid Vitlycke museum
339 Förslag till avtal om rehabiliteringsbad
340 Lärcentrum
341 Ansökan om serveringstillstånd för Pappas Lunchcafé
342 Hamnkrogen, Grebbestad – Meddelande om villkor för kassaapparater
343 Anmälan av arbetsutskottets beslut
344 Anmälan av delegationsbeslut
345 Meddelande

Ks § 315                         99.635-923 Ks

Kommunal utdebitering för år 2000

Kommunens utdebitering uppgick i 1999 års budget till 21,62 kronor per skattekrona.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2000 till 21,62 kronor per skattekrona.

_______________________

Ks § 316                          97.626-961 Ks

Svar på motion från Ronny Larsson (S) angående revision av kommunala pensionsåtaganden

Ronny Larsson (S) har den 9 december 1997 inkommit med motion om revision av kommunala pensionsåtaganden. Motionen bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 1997, § 118,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 1998, § 41.

att remittera motionen till kommunens revisorer.

Revisorernas handläggning av ärendet

Revisorerna beslutade den 25 februari 1998, § 5, att avge remissvar med ett antal frågeställningar, bilaga 2.

Kommunstyrelsens handläggning

Personalkontoret utarbetat förslag till yttrande över revisorernas frågeställningar, bilaga 3.

Kommunstyrelsens beslut den 1 april 1998

Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 1998, § 97,

att översända personalkontorets förslag till yttrande till kommunens revisorer.

Skrivelse från revisorerna

Revisorerna har den 12 november 1998 respektive den 16 april 1999 inkommit med skrivelser i ärendet, bilaga 4 respektive bilaga 5.

Kommunförbundets bedömning

Kommunförbundet meddelar i skrivelse inkommen den 6 maj 1999 sin bedömning av ärendet, bilaga 6.

Skrivelse från personalkontoret

Personalkontoret har den 27 september 1999 inkommit med en sammanfattning av ärendet, bilaga 7.

Av sammanfattningen framgår att det i kommunförbundets skrivelse finns stöd för det sätt på vilket kommunstyrelsen handlat sedan upptäckten av de felaktiga pensionsbesluten i förhållande till enskilda pensionstagare och gällande pensionsavtal PA-KL.

Vidare framgår det av sammanfattningen att det beslutsunderlag kommunstyrelsen haft för vissa pensionsbeslut har varit felaktigt, vilket försvårat upptäckten av en bristfällig pensionshantering.

Övriga åtgärder i ärendet

Kommunstyrelsen har utöver åtgärder enligt ovan vidtagit följande åtgärder.

Härutöver har personalkontoret genomfört en förändring av arbetsorganisationen inom kontoret. Vidare har personal som handlägger pensioner genomgått en utbildning i två steg.

Anställda i kommunen har givits information om rutiner vid pension.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 20 oktober 1999, § 59,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att bilagda redovisning utgör svar på motionen.

_______________________

Ks § 317                          99.593-563 Ks

Förslag till föreskrifter för avfallshantering

Förslag till Föreskrifter för avfallshantering har utarbetats av en parlamentarisk arbetsgrupp inom tekniska nämnden.

Förslaget har varit utställt för allmänhetens synpunkter och förslag. Inga synpunkter har inkommit under utställningstiden.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 23 september 1999, § 166,

att godkänna bilagda förslag till Föreskrifter för avfallshantering,

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande, och

att föreskrifterna gäller från och med 2000-01-01.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta bilagda förslag till föreskrifter för avfallshantering, och

att föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2000.

________________________

Ks § 318                      99.594-563 Ks

Förslag till avfallsplan

Förslag till avfallsplan har arbetats fram av en parlamentarisk arbetsgrupp inom tekniska nämnden. Avfallsplanen är en bilaga till Föreskrifter om avfallshantering.

Förslaget har varit utställt för allmänhetens synpunkter och förslag. En synpunkt har inkommit under utställningstiden.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 23 september 1999, § 165,

att godkänna bilagda förslag till avfallsplan,

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande, och

att avfallsplanen gäller från 2000-01-01.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta bilagda förslag till avfallsplan, och

att avfallsplanen gäller från och med den 1 januari 2000.

_______________________

Ks § 319                          99.592-563 Ks

Förslag till renhållningsavgifter

Inför år 2000 planeras en omläggning av hämtningsintervallen avseende avfall från bostadsfastigheter i Tanums kommun. Förslaget innebär att nya intervall erbjuds och att andra tas bort. Syftet är bland annat att erbjuda fastighetsägarna större valfrihet, stimulera till ökad källsortering, hemkompostering och mindre avfallsmängder.

Med anledning av dessa förändringar måste renhållningstaxan ses över. Renhållningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad. Avgifter kan användas för att styra hushållen mot viss inriktning, det vill säga subventionera vissa grupper medan andra grupper får betala extra.

Under 1998 inbringade renhållningsavgifterna (exklusive slam och återvinning) 8 900 kkr. (inklusive moms). Resultatet av den nya taxan bör kompensera nya kostnader.

Den 30 juni 1999 fanns följande antal abonnenter (avgift exklusive moms):

1 hämt/vecka (52 tömn) 1600 fastigheter (1 217 kr)
1 hämt/2 veckor (26 tömn) 1300 " (649 kr)
1 hämt/månad (12 tömn) 1200 " (365 kr)
1 hämt/kvartal (4 tömn) 300 " (284 kr)
tät fritid (27 tömn) 2000 " (1 055 kr)
gles fritid (19 tömn) 1900 " (649 kr)
minicontainer (52 tömn) 58 " (4 220 kr)
latrin 52 " (2 029 kr)
öbor 230 " (406 kr)
Totalt 7 000 kkr

Tippavgiften för cirka 10 300 m3 (á 122 kr/m3) ger årsintäkten 1 300 000 kronor.

Övriga intäkter består av "gångavstånd", "extra säckar" etc, ca 500 000 kronor.

De föreslagna intervallen från och med 2000 är följande (antalet fastigheter per intervall är prognostiserade och ligger till grund för kommande intäktsberäkning):

1 hämt/vecka (52 tömn) 1000 fastigheter
1 hämt/2 veckor (26 tömn) 4600 fastigheter
1 hämt/4 veckor (13 tömn) 2350 fastigheter
1 hämt/kvartal (4 tömn) 300 fastigheter
1 hämt/år (1 tömn) 50 fastigheter
minicontainer 60 fastigheter
latrin 50 fastigheter
öbor 230 fastigheter

På kostnadssidan tillkommer kostnaden för avfallsskatten, 250 kronor per ton,
samt kostnader för hämtning och behandling av komposterbart hushållsavfall från fastigheter där detta utsorterats.

Reglerna kring avfallsskatt är något svåröverskådliga men skatt utgår på de
ca 100 ton per år som deponeras på Tyft samt för askan från förbränningen som deponeras i Göteborg (ca 900 ton). Totalt uppgår skatten till ca 300 000 kronor per år.

Kostnaden för behandling av komposterbart hushållsavfall är för närvarande svår att beräkna eftersom metod ej valts. Insamlingen kostar 429 kr/hushåll i entre-prenadersättning samt uppskattningsvis 100 000 kr/år (exklusive eventuell kapital- kostnad) i behandling. Om 1000 hushåll är intresserade uppgår kostnaden till 530 000 kr/år.

I beräkningen av ny taxa för respektive hämtningsintervall utgör budget 1999 grund för kostnadsfördelningen.

De kostnader som skall fördelas mellan olika abonnentkategorier (tippavgift, slam, hushåll) är följande:

Administration 1 264 000 kr varav 825 000 på hushåll
Tyft 1 500 000 kr varav 600 000 på hushåll
Återvinning 589 000 kr varav 589 000 på hushåll
Allmän renhållning 852 000 kr varav 652 000 på hushåll
Transport, förbr, skatt 2 390 000 kr varav 1 804 000 på hushåll

Beräkning av ny taxa:

1 hämtn/v
52 tömn

1/2 v
26

1/4 v
13

1/kv
4

1/år
1

Komp
avfall

mini con
4 lgh

Entreprenad, ersättning

600

390

260

156

119

429

2200

Administration, planering etc (per ab)

96

96

96

96

96

-

96

Tyft (per ab)

68

68

68

68

68

100

272

Återvinning, källsortering (per ab)

67

67

67

67

67

-

268

Allm renh (per ab)

74

74

74

74

74

-

296

Transport, förbränning, deponiskatt *)

706

167

84

28

6

-

2105

SUMMA

1611

862

649

489

430

529

5237

Summa + moms

2014

1078

811

611

538

673

6546

JUSTERING

+286

-78

-211

-211

-238

+27

-1048

TAXA
(taxa exkl moms)

2300
(1840)

1000
(800)

600
(480)

400
(320)

300
(240)

700
(560)

5500
(4400)

*) 19 respektive 9 kg/tömning

Med dessa föreslagna avgifter blir intäkterna:

1000 fastigheter med 1 tömn/vecka ā 1 840 kr 1 840 000 kr
4600 fastigheter med 1 tömn/2 veckor ā 800 kr 3 680 000 kr
2350 fastigheter med 1 tömn/4 veckor á 480 kr 1 128 000 kr
300 fastigheter med 1 tömn/kv á 320 kr 96 000 kr
50 fastigheter med 1 tömn/år á 240 kr 12 000 kr
1000 fastigheter med komposthämtning á 560 kr 560 000 kr
58 minicontainrar á 4400 kr 255 000 kr
50 latrin á 2500 kr 125 000 kr
230 öbor á 400 kr 92 000 kr
7 788 000 kr

Nuvarande kostnader samt tillkommande (skatt och komposthämtning) uppgår till 7 930 000 kronor.

För att ytterligare stimulera till källsortering och minskade avfallsmängder hos företag och industrier bör tippavgiften höjas från 122 kr/m3 till 160 kr/m3. Bedömningen är att detta innebär en minskning av avfallsmängderna med ca 1000 m3 och ger en intäkt för 9300 m3 på 1 488 000 kronor.

Förslag till renhållningsavgifter, bilaga.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 23 september 1999, § 167,

att godkänna förslaget till renhållningsavgifter fr.o.m. 2000, och

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Anders Schönbeck (Mp), Lennart Larson (M) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.

Nils Olsson (Fp) yrkar att justering på 286 kronor skall utgå vid hämtnings-intervallet 1 gång per vecka.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner kommunstyrelsen bifaller tekniska nämndens förslag.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta bilagda förslag till renhållningsavgifter, och

att avgifterna gäller från och med den 1 januari 2000.

Reservation

Nils Olsson (Fp) och Bengt Mattsson (Fp) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

_______________________

Ks § 320                          99.591-543 Ks

Förslag till VA-taxa – Anslutningsavgifter

Kommunfullmäktige har den 23 november 1998, § 88, antagit taxa för Tanums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Nu föreslagna ändringar avser Anläggningsavgifter (§§ 5-12).

Diskussioner uppstår ofta om konstruktionen av taxan för anslutning till VA-systemet. Taxan anses svårförståelig och onödigt komplicerad.

Anslutningstaxan består av:

För att förenkla föreslås att ytavgifter (15 kr/m2) tas bort och att servis- och för- bindelsepunktsavgifterna höjs så att totala avgiften är oförändrad för en tomt på 800 m2. Servisavgiften höjs från 35 340 kronor till 41 340 kronor och förbindelsepunktsavgiften från 38 880 kronor till 44 800 kronor.

Vidare föreslås att "per bäddavgiften" för vandrarhem och "per platsavgiften" för camping sänks. Nuvarande avgifter har vid en jämförelse med grannkommuner visat sig ligga högt. Avgiften för vandrarhem sänks från 3 900 kronor/bädd till 2 000 kr/bädd och för camping från 5 900 kr/plats till 3 000 kr/plats.

Övriga avgifter berörs ej utan regleras endast med KPI.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutade den 23 september 1999, § 168, att till kommunfullmäktige överlämna följande förslag till ändring av VA-taxan

att ytavgiften slopas som en del av anslutningsavgiften,

att servisavgiften höjs från 35 340 kronor till 41 340 kronor,

att förbindelsepunktsavgiften höjs från 38 800 kronor till 44 800 kronor,

att avgiften för vandrarhem sänks från 3 900 kronor/bädd till 2 000 kronor/bädd,

att avgiften för camping sänks från 5 900 kronor/plats till 3 000 kronor/plats,

att dessa avgifter regleras enligt de regler som finns i VA-taxan från och med år 2001,

att förändringarna träder i kraft 2000-01-01.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Bengt Widengård (S) och Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att anslutningsavgifter för båthamn (§ 5g) skall ändras från 5 900 kronor till 3 000 kronor per plats.

Kommunstyrelsen bifaller Bengt Widengårds och Clas-Åke Sörkvists ändringförslag.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta bilagda förslag till ändring av VA-taxan, och

att avgifterna gäller från och med den 1 januari 2000.

________________________

Ks 321                              99.647-923 Ks

Förslag till budget 2000 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Föreligger förslag till budget 2000 för kommunstyrelsens verksamhetsområde, bilaga.

Ärendet har MBL-förhandlats den 22 oktober 1999. MBL-protokoll bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta bilagda budget 2000 för kommunstyrelsens verksamhetsområde,

att medge ett investeringsutrymme på 800 tkr år 2000, och

att överlämna ärendet till budgetberedningen.

_______________________

Ks § 322                              99.428-521 Ks

Remiss - Betänkandet "Rätt plats för vindkraften" (SOU 1999:75)

Miljödepartementet har den 15 juli 1999 inkommit med betänkandet "Rätt plats för Vindkraften" på remiss.

I en första etapp har lägesrapporten "Vindkraften – En ren källa tar plats"

(SOU 1998:152) redovisats. Rapporten redovisade härvid en sammanställning över dagens situation vad gäller intresset av att bygga vindkraftverk samt konflikter med andra mark- och vattenanvändningsintressen till havs och på land.

Enligt utredningsuppdraget skall föreliggande betänkande redovisa förslag till kriterier för lokalisering av vindkraftverk mot bakgrund av kravet på en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden samt skyddsbehoven vad gäller bland annat miljöeffekter och landskapsbild.

Betänkandet skall vid behov föreslå åtgärder för kostnadsersättning för nätförstärkningar i lokala elnät då vindkraftsproduktionen byggs ut.

Eventuellt yttrande skall vara Miljödepartementet tillhanda senast den 1 november 1999.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den25 augusti 1999, § 41,

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att lämna förslag till yttrande, och

att miljö- och byggnadsnämnden skall uppmärksamma vindkraftens påverkan på fisket.

Miljö- och byggnadsnämndens bedömning

Miljö- och byggnadsnämnden har den 5 oktober 1999, § 314, beslutat föreslå kommunstyrelsen att avge följande yttrande.

Tanums kommun konstaterar att betänkandet till stora delar utmynnar i förslag till fortsatta studier och utredningar, och vill framföra följande synpunkter på vissa avsnitt i betänkandet.

Kapitel 3 – Planeringsmål och riksintresse

Kommunen vill understryka det angelägna i att snarast möjligt definiera vilka områden som skall anses vara av riksintresse för utnyttjande av vindkraft.

Kapitel 7 – Påverkan och hänsynstaganden med avseende på landskapsbilden

Utredningen innehåller en intressant studie av landskapstyper med olika karaktär.

I denna beskrivning kan man dock inte känna igen norra Bohusläns småskaliga, brutna landskap. Studien, som gjorts av SLU i Alnarp, tycks utgå från ett storskaligt slättlandskap. Slutsatserna i studien, med förslag till principer för placering och utformning av vindkraftanläggningar i landskapet, som de återges i sammanfattning på sidan 90, kan enligt kommunens uppfattning inte anses tillämpliga i vår del av landet.

Kapitel 8 – Påverkan och hänsynstaganden i vindkraftverkens närområde

Tanums kommun anser det vara både ologiskt och olämpligt att tillämpa skilda gränsvärden för bullerstörningar vid helårsbebyggelse och fritidshusbebyggelse, och kommunen vill därför också understryka vad som sägs i betänkandet (sidan 97), att det inte behöver vara självklart att permanenthus i förhållandevis stilla och tysta lägen skall behöva tåla 40 dB (A).

Kommunen vill understryka det angelägna i att utveckla mät- och beräkningsmetoder för ljudutbredning från vindkraftverk i sådan kuperad terräng, som finns i till exempel norra Bohuslän.

Kapitel 9 – Stöd för utbyggnad av elnät

Betänkandet innehåller ett förslag från Statens energimyndighet till stöd för utbyggnad av elnät i samband med anslutning av vindkraftverk. Förslaget innebär att en elledning från en befintlig regionledning fram till en mottagningsstation i vindkraftområdet och mottagningsstationen skulle omfattas av det statliga stödet.

Ägaren av en vindkraftanläggning skulle stå kostnaden för anslutningen till en sådan mottagningsstation. Kommunen skulle vara beställare av ledning och mottagningsstation och erhålla det statliga stödet för att täcka kostnaderna, men skulle också kunna få stå för viss del av kostnaden.

Tanums kommun har tidigare, bland annat i yttrande över utredningens lägesrapport (SOU 1998:152) påtalat det väsentliga i att nätägare kompenseras ekonomiskt för de kostnader som uppkomma för förstärkning av elnäten, så att inte enskilda nätkunder inom ett område drabbas av högre avgifter. Kommunen ser det därför som positivt att dessa frågor har behandlats i utredningen, men anser att det är olämpligt att lägga sådana uppgifter på kommunerna och vill bestämt avvisa förslaget att kommunerna skall stå för delar av kostnaderna för utbyggnad av elnätet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna miljö- och byggnadsnämndens förslag till yttrande samt överlämna detsamma till miljödepartementet.

________________________

Ks § 323                              99.624-192 Ks

Remiss – "Levande skärgård – förslag till åtgärder"

Projekt Miljö i Väst Skärgård har den 14 oktober 1999 inkommit med rapporten "Levande Skärgård – förslag till åtgärder" för yttrande.

Regeringen beslutade i oktober 1995 att ge Miljövårdsberedningen i uppdrag att analysera miljösituationen i landets skärgårdsområden samt föreslå en strategi och åtgärder för en bättre miljö i områdena. Syftet med arbetet var att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i skärgårdarna.

I Miljövårdsberedningens betänkande konstaterades bland annat att flertalet framlagda åtgärdsförslag innebär ett regionalt och lokalt ansvarstagande inom ramen för befintlig lagstiftning.

Regeringen beslutade därför i december 1997 att ge länsstyrelserna i kustområdena i uppdrag att utarbeta regionala miljö- och hushållningsprogram för skärgårdsområdena.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har bedrivit arbetet i projektform under beteckningen Projekt Miljö i Väst Skärgård. Inom ramen för projektet har följande delprojekt bedrivits:

Berörda parter har under sommaren 1999 haft möjlighet att avge synpunkter på de förslag som lämnats inom delprojekten.

Föreligger nu remiss där kommunen beredes tillfälle att yttra sig över framlagda förslag.

Som ett led i beredningen av ärendet har kommunen remitterat framlagda förslag till berörda parter i kommunens kustområde, det vill säga samhällsföreningar m fl. Yttrande från sådan organisation skall vara kommunen tillhanda senast den 10 november 1999.

Kommunens yttrande skall sedan vara länsstyrelsen tillhanda senast den 22 november 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att behandla ärendet vid sammanträde den 24 november 1999.

________________________

Ks § 324                              99.079-908 Ks

Rapport över situationen för 2000-förberedelserna per november 1999

Våren 1999 redovisade verksamheterna i Tanums kommun för kommunstyrelsen hur långt 2000-förberedelserna framskridit. Under oktober månad har de 2000-ansvariga inom kommunens verksamheter på nytt sammanställt det aktuella läget.

Vid sammanträde den 27-28 oktober 1999 har nämnderna rapporterat om 2000-förberedelserna till kommunstyrelsen.

De frågeställningar som belysts är:

Verksamheternas redovisningar sammanfattas i bilaga 1.

2000-gruppens sammanfattning av situationen i oktober 1999

Verksamheterna tycks ha god kontroll över 2000-statusen för vitala system. I de flesta fall är åtgärder genomförda antingen genom att befintliga system uppgraderats eller genom att osäkra system bytts ut. I de fall där 2000-säkringen ännu ej är genomförd finns åtgärdsplan som säkerställer att systemen åtgärdas i god tid före nyårshelgen.

Verksamheternas 2000-arbete har även syftat till att säkerställa att alla viktiga system i ett nödläge skall vara möjliga att handha manuellt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att 2000-situationen, när det är mindre än 100 dagar återstår till årsskiftet, är god.

Det bör påpekas att avloppsreningsverkens styrsystem uppgraderas till 2000-funktionalitet. Däremot förses inte reningsverken med reservkraft. Det ses som en verkningslös åtgärd att förse reningsverk med reservkraft, då avloppsvattnet ändå inte kommer fram till verket på grund av att pumpstationerna blir utan kraft-försörjning.

En viktig del i kommunens arbete inför årsskiftet är att förse allmänheten med information. Det kommer bland annat att ske via ett extra nummer av kommuntidningen och via kommunens hemsida. Men också allmänhetens tillgång till kommunens tjänstemän är viktig. Växelns öppethållande i samband med helgerna kring årsskiftet redovisas i bilaga 2.

Bemanningen under årsskiftet

Att göra en bedömning av personalbehovet under nyårshelgen är svårt. Omsorgsnämnden, va-verksamheten och fastighetsförvaltningen har utarbetat bemanningsplaner som sträcker sig in på år 2000.

Verksamheterna ser behovet av aktiva åtgärder på grund av årsövergången som små. Detta förhållande gäller under förutsättning att de nationella systemen för elförsörjning och telefoni fungerar normalt. Men, om dessa system inte har normal funktion kan kommunala verksamheter utsättas för stora påfrestningar.

Även människors agerande under nyårsnatten måste tas med vid en bedömning av kommunens personalbehov under nyårshelgen. Exempelvis kan en omfattande användning av fast- och mobil telefoni förorsaka osäkerheter beträffande bland annat funktionalitet för patientlarm i hemmen och möjligheter att via mobil telefoni nå personal för hemsjukvård.

Den sammanfattande bedömningen från diskussionerna är att kommunen har behov att ett fåtal befattningshavare är i tjänst men att ordentliga förberedelse är vidtagna för att snabbt kunna höja beredskapsnivån. Grunden för denna planering är kommunens ledningsplan för särskild händelse som kommer att föreläggas kommunstyrelsen under december 1999. Räddningstjänsten svarar för att aktuella larmlistor sammanställs.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till nämnderna att tillse att erforderliga nyckelpersoner finns i tjänst, jour eller beredskap vid millenniumskiftet,

att uppdra till nämnderna att utforma sin bemanningsplanering så att beredskaps-nivån snabbt kan höjas om verksamhetsstörningar inträffar till följd av dataproblem vid millenniumskiftet,

att en ledningsgrupp skall finnas tillgänglig för tjänstgöring under nyårsnatten,

att utse följande personer att ingå i ledningsgruppen:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kristian Vikström, räddningschef
Kurt Svedberg, ställföreträdande räddningschef
Inge Berntsson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Sven Olsson, chef för fastighetsavdelningen
Eeva-Riitta Leppänen, omsorgschef
Ulf Björkman, kanslichef
Peter Berntsson, utredningssekreterare
Ann-Sofie Svedhem, personalchef
Ingmar Thoresson, IT-ansvarig
Ulf Ericsson, ekonomichef

att ledningsgruppen sammankallas av räddningschef och/eller kommunstyrelsens ordförande,

att uppdra åt räddningschefen att under nyårsnatten sköta rapportering gentemot länsstyrelsen och andra myndigheter, och

att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

________________________

Ks § 325                              99.611-262 Ks

F d Johns hus, Hamburgsund

Hamburgsunds rektorsområde har i skrivelse till fastighetsnämnden meddelat att man önskar flytta den verksamhet som bedrivs i f d Johns hus till lägenhet på Sjökanten.

Fortsatt nyttjande av f d Johns hus kräver investeringar.

Fastighetsnämnden beslutade den 3 november 1998, § 95,

att medverka till att verksamheten kan flyttas till lägenhet på Skolvägen 3, Sjökanten, och

att förorda att Johns hus skall rivas och att anbud infordras genom annonsering.

Ett anbud på selektiv rivning och flyttning av byggnader har inkommit.

Hamburgsunds rektorsområde har härefter meddelat att man önskar disponera f d Johns hus fram till den 31 december 2000. Huset skall härvid användas för musikverksamhet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlåta byggnader på fastigheten Hamburgsund 13:8 till tekniska nämnden för selektiv rivning och flyttning enligt anbud, och

att tidpunkten för överlåtelse av byggnader samt åtgärder enligt anbud bestäms av tekniska nämnden, åtgärderna skall dock vara genomförda senast den 31 mars 2001.

________________________

Ks § 326                             99.591-543 Ks

Värmeanläggning i Rabbalshede skola

Befintlig oljepanna i Rabbalshede skola är i akut behov av att bytas ut.

Fastighetsavdelningen har tagit fram preliminära kostnadsberäkningar för ny oljepanna alternativt en pelletspanna.

Kostnaden för att byta till en ny oljepanna uppgår till cirka 100 000 kronor. Väljer man att installera en pelletspanna med erforderlig kringutrustning beräknas kostnaden uppgå till cirka 300 000 kronor

I kommunens miljöhandlingsplan för 1997-1999 redovisas att vid utbyte av uttjänta oljeanläggningar skall förbränningsanläggningar för biobränsle installeras.

Barn- och utbildningsnämnden har såsom hyresgäst informerats om kostnaderna för de olika alternativen då pelletsalternativet kommer att påverka hyran för den aktuella fastigheten.

Barn- och utbildningsnämndens ställningstagande är att man med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna förordar installation av en ny oljepanna med den senaste tekniken avseende rökgasrening.

Enligt miljöhandlingsplanen har Tekniska nämnden ansvaret för att handlingsplanen följs.

Tidigare beslut

Tekniska nämnden beslutade den 17 juni 1999-06-17, § 112,

att uppdra åt fastighetsavdelningen att redovisa kostnader för alternativa

uppvärmningar med olja, pellets eller flis, och

att efterhöra kommunfullmäktiges åsikt om hur liknande ärenden, avseende valet att följa miljöhandlingsplanen eller att ta ekonomiska hänsyn, skall behandlas.

Kalkyler för de olika alternativen har tagits fram av Odal Energi.

Sammanställningar framgår av bilaga.

I samtliga alternativ finns redovisat med och utan kulvert till förskolan. I förskolan finns installerat en elvärmepanna som är cirka 8 år gammal. En inkoppling av förskolan i ett senare skede påverkar inte dimensioneringen av den föreslagna värmecentralen.

Väljer man en pelletsanläggning istället för en oljeanläggning innebär det ökade driftskostnader med cirka 20 000 kr/år vid ett maximalt bidrag på 40%.

Ledningsgruppen för Bioenergi i Mål 5b-regionen har beslutat att bevilja investeringsbidrag med upp till 40% av bidragsgrundande belopp, dock för närvarande max 118 000 kronor, exklusive moms, samt att då projektmedel finns tillgängliga reservera ytterligare 116 000 kronor för ändamålet (total maxgräns om 234 000 kronor).

Kommunstyrelsen har den 8 september 1999, § 266, beslutat

att uppdra åt tekniska nämnden att installera pelletsanläggning i Rabbalshede skola, och

att fortsätta diskussionerna om hur miljöinvesteringar skall finansieras.

Tekniska nämnden beslutade den 23 september 1999, § 158,

att installera en pelletsanläggning med kulvert till förskolan,

att kostnaderna tas ut på hyran.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 20 oktober 1999, § 60.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att såväl kapital- som driftkostnadsskillnaden för miljöinvesteringen ej skall belasta hyresgästen utan balanseras från centrala medel, och

att budgetjusteringar sker med driftserfarenheter.

________________________

Ks § 327                              99.586-976 Ks

BOSAM – Årsredovisning 1998

Kommunalförbundet BOSAM har den 29 september 1999 inkommit med årsredovisning och verksamhetsberättelse för 1998.

I revisionsberättelse daterad den 22 mars 1999 tillstyrker revisorerna

att den i bokslutet per den 31 december 1998 upptagna balansräkningen á 5 111 800 kronor fastställs, och

att styrelsen och arbetsutskottet beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

_______________________

Ks § 328                              99.587-976 Ks

BOSAM – Förslag till budget för verksamhetsåret 2000

Kommunalförbundet BOSAM har den 29 september 1999 inkommit med budget för verksamhetsåret 2000 för kännedom.

Budgeten har godkänts av BOSAM:s styrelse den 12 maj 1999.

Kommunbidraget för Tanums kommun beräknas uppgå till 196 722 kronor för verksamhetsåret 2000.

Beslut

Kommunstyrelsens beslutar

att godkänna BOSAM:s förslag till budget för verksamhetsåret 2000.

______________________

Ks § 329                              99.603-996 Ks

Ansökan om medfinansiering för administration av gemenskaps-initiativet LEADER II Norra Bohuslän år 2000

LEADER II Norra Bohuslän har den 4 oktober 1999 inkommit med ansökan om medfinansiering för administration av slutfasen av LEADER II.

Styrelsen för LEADER II Norra Bohuslän har beslutat att ansöka hos nuvarande svenska offentliga finansiärer om medel för administration av slutfasen av LEADER II.

Verksamheten inriktas på rekvisitionshantering och rapportskrivning inom LEADER II, men också förberedelser för nästa programperiod inom LEADER, det vill säga LEADER+.

Tanums kommun föreslås medfinansiera administrationen av LEADER II med 36 250 kronor för år 2000.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i den del av verksamheten som avser fullföljande av rekvisitions- hantering och rapportskrivning,

att medfinansiera verksamheten med 18 000 kronor, och

att anslagna medel, 18 000 kronor, finansieras ur konto Näringslivsåtgärder.

________________________

Ks § 330                              99.590-996 Ks

Ansökan om medfinansiering i LEADER II-projektet "Knowing Europe"

LEADER II Norra Bohuslän har den 1 oktober 1999 inkommit med ansökan om kommunal medfinansiering i projekt "Knowing Europe".

En viktig del av det Europeiska gemenskapsinitiativet LEADER II är samarbetet mellan de så kallade "LAG-grupperna" i de olika medlemsländerna (LAG = Local Action Group). Särskilda ekonomiska medel från jordbruks-, social- och regionalfonderna finns avsatta för ändamålet.

LEADER II Norra Bohuslän har, som en av tolv LAG-grupper i Sverige, påbörjat samarbete inom ett par olika områden inom det som kallas för "transnationellt samarbete inom LEADER II", eller "measure C".

Samarbetsprojektet "Knowing Europe" har till syfte att ta fram ett starkt turist-koncept samt att gemensamt marknadsföra konceptet inom och utom Europa med storstadsboende som målgrupp. I samarbetet ingår LAG-grupper från Spanien, Grekland, Österrike och Sverige.

Det slutgiltiga projektförslag som utarbetats är mycket omfattande, varför LEADER II Norra Bohuslän har meddelat huvudkoordinatorn att man endast avser att delta i vissa delar av programmet.

Tanum kommun föreslås medfinansiera projektet med 9 674 kronor.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Bengt Widengård (S) yrkar bifall till medverkan i projektet.

Anders Schönbeck (Mp) yrkar avslag till medverkan i projektet.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar medverka i projektet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projekt "Knowing Europe",

att medfinansiera projektet med 9 674 kronor, och

att anslagna medel, 9 674 kronor, finansieras ur konto Näringslivsåtgärder.

Reservation

Anders Schönbeck (Mp) anmäler skriftligt reservation, bilaga.

________________________

Ks § 331                              99.596-996 Ks

Ansökan om medfinansiering i LEADER II-projektet "Förening och företag"

LEADER II Norra Bohuslän har den 5 oktober 1999 inkommit med ansökan om kommunal medfinansiering i projekt "Förening och Företag".

Bakom projektansökan står Charlottenlunds Parkförening, Grebbestad. Projektet har som målsättning att inom ramen för ett aktivt deltagande i föreningsliv kunna erbjuda barn och ungdom i åldern 10-13 år möjligheter att utveckla sina intressen och kunskaper vad gäller yrkesrelaterade sysslor.

En ytterligare målsättning är att samtliga involverade i projektet kan vidare-utveckla sina kunskaper och intressen vad gäller att delta och arbeta i ideella föreningar.

Genom projektet skall barn och ungdom anslutna till ideell förening med ungdomsverksamhet erbjudas kontakter med ett antal företag i sin hemtrakt. Genom studiebesök och en mer fördjupad inblick i respektive företag kan deltagarna välja de företag som tilltalar intresseinriktningen.

Projekttiden är på tre år. Tanum kommun föreslås medfinansiera projektet med 35 280 kronor.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) yrkar bifall till medverkan i projektet.

Anders Schönbeck (Mp), Clas-Åke Sörkvist (C), Lennart Larson (M) och Nils Olsson (Fp) yrkar avslag till medverkan i projektet.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar att ej medverka i projektet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej medverka i projekt "Förening och företag".

_______________________

Ks § 332                              99.623-996 Ks

Ansökan om medfinansiering i LEADER II-projektet "Kooperativ handel för 2000-talets landsbygd"

LEADER II Norra Bohuslän har den 18 oktober 1999 inkommit med ansökan om kommunal medfinansiering i projekt "Kooperativ handel för 2000-talets landsbygd".

Ansökan avser medel till förstudie av hur dagligvaruförsörjningen i Gerlesborgstrakten kan lösas på ett helt nytt sätt. Syftet är härvid att utveckla en modell för modern kooperativ handel i bygd utan annan service, med utnyttjande av internethandel såväl som lokala producenter samt redan befintliga butikskedjor.

Tanums kommun föreslås medfinansiera projektet med 9 075 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projekt "Kooperativ handel för 2000-talets landsbygd",

att medfinansiera projektet med 9 075 kronor, och

att anslagna medel, 9 075 kronor, finansieras ur konto Näringslivsåtgärder.

________________________

Ks § 333                              99.631-993 Ks

Ung Företagsamhet i FyrBoDal – Ansökan om nationell medfinansiering mål 5b

Ung Företagsverksamhet i FyrBoDal har den 20 september 1999 inkommit med ansökan om nationell medfinansiering mål 5b.

Ung Företagsamhet (UF) är ett utbildningsprogram som riktar sig till alla ungdomar mellan 16 och 20 år. Utbildningsprogrammet bygger på problembaserat lärande. Eleverna startar egna minföretag, så kallade UF-företag, och driver dessa under ett läsår i skolan. Syftet är att ge eleverna kunskap om företagande och arbetslivets villkor, samt att utveckla ungdomars entreprenörskap.

Ung Företagsverksamhet i FyrBoDal planerar att genomföra en kick-off för alla lärare och elever samt en regional mässa där eleverna kan deltaga med sina företag. Satsningen sker genom EU-stöd via Mål 2 och 5b.

Kommunens andel i projektet uppgår till 8 000 kr i nationell medfinansiering. Medfinansieringen sträcker sig till den 30 juni 2000 i avvaktan på nya strukturfondsområdesindelningar och verkställighet av dessa.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) och Anders Schönbeck (Mp) yrkar återremittering av ärendet för inhämtande av barn- och utbildningsnämndens yttrande.

Lennart Larson (M), Clas-Åke Sörkvist (C) och Nils Olsson (Fp) yrkar bifall till medfinansiering av verksamheten.

Ordföranden ställer fråga på om ärendet skall återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projekt Ung Företagsamhet i FyrBoDal,

att medfinansiera verksamheten med 8 000 kronor, och

att anslagna medel, 8 000 kronor, finansieras ur konto Näringslivsåtgärder.

_______________________

Ks § 334                              98.251-993 Ks

Anhållan om förlängning av projekt "Rädda dagligvaruservicen i Dalsland – norra Bohuslän"

Föreningen Landsbygdshandelns Främjande (FLF) har den 12 oktober 1999 inkommit med ansökan om förlängning av projekt "Rädda dagligvaruservicen i Dalsland – norra Bohuslän".

Då genomförandet av åtgärdsprogrammet kräver mer tid än vad kunnat förutses ansöks om förlängd projekttid till och med den 30 april 2000.

Förlängningen innebär ingen förändring av projektets totala kostnader, men innebär att viss del av de beslutade projektmedlen ej tas i anspråk under innevarande år.

FLF önskar att medel avsatta för ändamålet reserveras för användning till och med den 30 april 2000.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medel avsatta för projektet reserveras för användning till och med den 30 april 2000.

________________________

Ks § 335                              99.636-952 Ks

Ansökan om ekonomiskt bidrag för produktion av film om tinnitus

xx, Rekordfilm, har den 29 september 1999 inkommit med ansökan om bidrag på 5 000 kronor för produktion av film om tinnitus.

Varje år drabbas cirka 300-500 ungdomar av tinnitus. Orsaken är ofta för höga ljudvolymer på diskotek och konserter.

I samband med tinnitusåret 1999, utlyst av Hörselskadades Riksförbund, och på uppdrag av Tinnitusföreningen i Göteborg, skall Rekordfilm producera ett filmdrama om hur det är att vara ung och få tinnitus. Syftet är att nå ut till ungdomar och få dem att förstå vad tinnitus är, samt få dem att inse faran med allt för höga ljudvolymer.

Filmen kommer att finnas tillgänglig för landets samtliga skolor och skall distribueras tillsammans med ett studiematerial.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till Tanums lokala Folkhälsoråd.

________________________

Ks § 336                              99.657-952 Ks

Ansökan om bidrag för flyttning av elledning

xx, Fjällbacka, har den 20 oktober 1999 inkommit med ansökan om bidrag för flyttning av högspänningskabel.

Enligt prisuppgift från Birka Energi kostar flyttning av den aktuella högspänningskabeln 97 500 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå ansökan om bidrag.

_________________________

Ks § 337                              99.551-212 Ks

Bostadsrättsföreningen Liden, Kville

Bohus Ekonomi AB har den 7 september 1999 inkommit med skrivelse om Bostadsrättsföreningen Liden, Kville.

Bohus Ekonomi AB förvaltar bostadsrättsföreningen som äger fastigheter i Fjällbacka och Kville. Föreningen är i behov av rekonstruktion.

Bohus Ekonomi AB efterfrågar nu kommunens intresse av att förvärva fastigheten i Kville. Fastigheten är belägen intill Kalkåslidens servicehem och omfattar två huskroppar om totalt 294 m2 bostadsyta. Lägenheterna är fördelade på fyra stycken 2 rum och kök och en styck 3 rum och kök.

Ärendet har översänts till omsorgskontoret med förfrågan om det föreligger behov av lägenheterna.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 22 september 1999, § 57,

att i avvaktan på omsorgskontorets yttrande överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Omsorgsnämndens yttrande

Omsorgsnämnden beslutade den 28 september 1999, § 100,

att meddela kommunstyrelsen att omsorgsförvaltningen inte är intresserad av fastigheten för sin verksamhet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avböja erbjudande om förvärv av bostadsrättsföreningen Liden, Kville.

________________________

Ks § 338                              99.632-352 Ks

Vägverket – Förslag till avtal om trafiksäkerhetsåtgärder på väg 914 vid Vitlycke museum

Vägverket har den 21 oktober 1999 inkommit med förslag till avtal om trafiksäkerhetsåtgärder på väg 914 vid Vitlycke museum. Förslag till avtal bilaga.

Avtalet reglerar utförande och kostnader för att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället och på båda sidorna om detta.

För genomförande av åtgärderna skall Tanums kommun lämna ett bidrag på 50 000 kronor och Vitlycke museum ett bidrag på 150 000 kronor. Vägverkets kostnad uppgår till 50 000 kronor.

Om kostnaden för objektet överstiger 250 000 kronor skall parterna diskutera en lösning. Om kostnaden istället understiger 250 000 kronor skall Tanums kommuns andel minskas i motsvarande omfattning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda förslag till avtal om trafiksäkerhetsåtgärder vid Vitlycke museum, och

att kommunens kostnadsandel av åtgärderna, 50 000 kronor, finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda.

________________________

Ks § 339                              99.604-399 Ks

Förslag till avtal om rehabiliteringsbad

Föreligger förslag till avtal om rehabiliteringsbad på TanumStrand. Avtalet bilaga.

Avtalet omfattar tiden 2000-09-01—2000-12-12.

Tanums kommun, genom kultur- och fritidsnämnden, erlägger för avtalsperioden en fast summa på 37 500 kronor, exklusive moms. Härutöver erlägger varje badande 30 kronor per badtillfälle till TanumStrand.

Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra Bohuslän förväntas på motsvarande sätt teckna avtal om rehabiliteringsbad på TanumStrand för perioden 1999-10-10—2000-06-20.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 20 oktober 1999, § 61.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna bilagda avtal om rehabiliteringsbad på TanumStrand,

att anslå 37 500 kronor för avtalsperioden, och

att anslagna medel, 37 500 kronor, överförs från konto Kommunstyrelsens oförutsedda till kultur- och fritidsnämnden.

_________________________

Ks § 340                              98.142-978 Ks

Lärcentrum

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 1999, § 72, bland annat

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra projekt Lärcentrum enligt intentionerna,

att utse en arbetsgrupp för projektet bestående av tjänstemän från barn- och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar av projektets inriktning och genomförande.

Kommunstyrelsen har nu att utse styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp för projektet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse kommunstyrelsen arbetsutskott och kanslichef Ulf Björkman att ingå i projekt Lärcentrums styrgrupp,

att utse följande personer att ingå i projektets referensgrupp:

Stig Karlsson, barn- och utbildningsnämnden
Gerd Melin, barn- och utbildningsnämnden
Rolf Hermansson, miljö- och byggnadsnämnden
Helene Arvidsson, RIV-projektet/kultur- och fritidsnämnden
Kjell-Inge Mörk, barn- och utbildningschef
Ulf Ericsson, vd TBAB/ekonomichef
Kerstin Danielsson, näringslivssekreterare

att utse följande personer att ingå i projektets arbetsgrupp:

Inge Berndtsson, chef samhällsbyggnadsförvaltningen,
Lars Löfberg, fastighetschef
Sven Olsson, chef fastighetsavdelningen
Lennart Christensson, rektor Komvux
Karl-Axel Wikström, kulturchef
Katarina Kyulenstierna, bibliotekarie
Leif Svegås, utredningssekreterare.

________________________

Ks § 341                              99.585-745 Ks

Ansökan om serveringstillstånd för Pappas Lunchcafé

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja HB Pappa Gösta, genom xx, tillstånd att på Pappas Lunchcafé servera starköl och vin till allmänheten och slutna sällskap, året runt, med serveringstid mellan klockan 11.00-01.00.

________________________

Ks § 342                              99.578-745 Ks

Hamnkrogen, Grebbestad - Meddelande om villkor för kassaapparater

En utredning har påbörjats med anledning av att kassaapparat saknas för verksamheten på övervåningen. Detta har påtalats vid flera tillfällen. Skatteförvaltningen (LOK Väster) i Göteborg skriver i ett PM följande angående kassaapparater hos restaurangföretag.

Kassaapparat

Av 2 § bokföringslagen följer att bokföringsskyldigheten ska fullgöras i överensstämmelse med god redovisningssed. Med god redovisningssed avses "en faktisk förekommande praxis hos ett kvalitativt representativt urval bokföringsskyldiga". Eftersom så gott som alla restauranger använder kassaapparater blir följden att kassaregistrering utgör god redovisningssed i branschen. Kravet att alla restauranger ska ha kassaapparater innebär även en skyldighet för restaurangägaren att se till att kassaapparaten fungerar.

I sällsynta fall kan det förekomma att verksamheten bedrivs under sådana förhållanden att kassaapparat inte kan användas exempelvis då tillgång till elektricitet saknas. I dessa fall föreligger ingen skyldighet att ha kassaapparat.

Det innebär att det inte räcker att ha en kassaapparat på ena våningen och slå in intäkterna från den andra våningen i klumpsummor efter att restaurangen har stängt.

Den åtgärd som är aktuell är meddelande av villkor, att kassaapparat skall finnas på båda våningarna, med stöd av 7 kap 5 § tredje stycket alkohollagen.

Kommunicering av ärendet

Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande/utredning skickades till Nilevik Restaurang AB den 28 september 1999 för yttrande. Nilevik Restaurang AB ringde alkoholhandläggaren den 22 oktober och meddelade att man inom en månader kommer att inköpa en kassaapparat.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att meddela villkor enligt 7 kap 5 § alkohollagen för Hamnkrogen, Grebbestad, om att för branschen lämplig kassaapparat måste finnas på restaurangens båda våningsplan då de används.

_______________________

Ks § 343

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 20 oktober 1999, §§ 62-66.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att till denna paragraf skall biläggas eget omarbetat förslag till yttrande över "Nationell plan för kalkning av sjöar och vattendrag 2000-2009", arbetsutskottets beslut den 20 oktober 1999, § 63.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna, och

att till denna paragraf bilägga Anders Schönbecks omarbetade förslag till yttrande över "Nationell plan för kalkning av sjöar och vattendrag 2000-2009", arbetsutskottets beslut den 20 oktober 1999, § 63.

________________________

Ks § 344

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen:

Förköp nr 262-286 99. –211 Ks
Anställningsbeslut nr 49-55 99.003-900 Ks
Tillfälliga serveringstillstånd:
Bullarebygdens byggnadsför. Bullaregården 31/12-99 99.279-745 Ks
Bullarebygdens byggnadsför. Bullaregården 23/10-99 99.279-745 Ks
xx, Tanum Sockenmagasinet 16/10-99 99.605-745 Ks
Lions Club Tanum Åsleröds Camping 19/10, 23/11, 18/1, 15/2, 21/3, 18/4, 16/5, 20/6 99.550-745 Ks

Delegationsbeslut, Bengt Mattsson

Räddningstjänsten:

Brandsyn

Datum: Plats:
1999-08-23 Tanums Gästgifveri, restaurang
1999-08-23 Tanums Gästgifveri, hotell
1999-09-07 Folkhögskolan, Grebbestad
1999-09-27 Aven Pallen, Rabbalshede
1999-10-13 Tanum Teleport
1999-10-20 Extra Film
1999-10-20 Kville Kyrka
1999-10-20 Kville Församlingshem
1999-10-21 Hedegården

Särskild brandsyn, förhandsbesked

1999-10-13    Hovsäters pensionat

Anmälan av kurser/konferenser

1999-09-15-16 Räddningstjänstkonferens Kristian Vikström
"Förebyggande med människan
i centrum", Karlstad
1999-09-30--10-01 Information- och genomgång av datasystemet Alarmos, Skövde Monica Staversjö
1999-10-07-08 ÖCB: Nätverksträff, Jönköping Monica Staversjö
1999-10-14 Seminarium om insatsplaner Göteborg Kristian Vikström
Kurt Svedberg
1999-10-20 Seminarium ang Övertrycksventilation samt rökdykning Lars Gunnarsson
Tomas Magnusson

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

______________________

Ks § 345

Meddelande

98.351-830 Ks

Länsstyrelsen i Västra Götalands yttrande till Naturvårdsverket angående område av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § andra stycket miljöbalken.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandet till handlingarna.

__________________________

Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.20; 13.10-15.15.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef, §§ 315, 321, 324
Ulf Björkman, kanslichef, §§ 315, 321, 324, 329-333
Ann-Sophie Svedhem, personalchef, §§ 315, 316, 321, 324
Kristian Vikström, räddningschef, §§ 315, 321
Mats Tillander, gatu- och VA-chef, §§ 317-320
Lars Löfberg, fastighetschef, § 325
Utses att justera Ronny Larsson
Underskrifter Sekreterare §§ 315-345
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Ronny Larsson/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-11-03
Anslaget uppsatt 1999-11-09 Anslaget nedtages 1999-11-30
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ...............................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo