Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-10-20

§§ Ärenden
310 Ärende om godkännande av Tanums Bostäder Aktiebolags förvärv av hyresfastigheter i Fjällbacka
311 Yttrande över trafikplats Tanumshede, E6
312 Förköpsprövning för hyresfastigheterna Tanum-Fjällbacka 176:164 m fl
313 Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar
314 Mobiltelefon

Ks § 310                         99.608-978 Ks

Ärende om godkännande av Tanums Bostäder Aktiebolags förvärv av hyresfastigheter i Fjällbacka

Kommanditbolagen KB Kullen 1–7 försattes i konkurs den 8 juni 1999. Konkursförvaltare är advokat Ulrik Hägge, Rosengrens Advokatbyrå.

Tanums Bostäders Aktiebolag har efter förhandlingar med konkursförvaltaren vid styrelsemöte den 18 oktober 1999 beslutat inhämta kommunfullmäktiges yttrande att förvärva hyresfastigheterna i konkursbona KB Kullen 1-7 för en sammanlagd köpeskilling om 21 100 000 kronor. Förvärvet innebär att Tanums Bostäder Aktiebolag förvärvar sju hyresfastigheter.

Ett köpekontrakt har upprättats för varje fastighet. Köpeskillingen fördelas per fastighet enligt nedan:

KB Kullen 1:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:164 2 572 090 kr
KB Kullen 2:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:165 3 105 920 kr
KB Kullen 3:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:166 2 437 050 kr
KB Kullen 4:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:167 2 485 580 kr
KB Kullen 5:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:168 4 011 110 kr
KB Kullen 6:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:169 3 350 680 kr
KB Kullen 7:s konkursbo Tanum Fjällbacka 176:170 3 137 570 kr

Fastigheterna ingår i samfällighetsföreningen Målgården.

Förslag till köpekontrakt, bilagor.

Enligt ägandedirektiven för Tanums Bostäder Aktiebolag skall bolaget i ärenden av principiell betydelse inhämta yttrande från kommunfullmäktige.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Clas-Åke Sörkvist (C), Alf Jonasson (S) och Nils Olsson (Fp) yrkar bifall till godkännande av att Tanums Bostäder Aktiebolag får förvärva hyresfastigheterna Tanum-Fjällbacka 176:164-170 för en sammanlagd köpeskilling om 21 100 000 kronor.

Lennart Larson (M) och Ruben Ivarsson (Kd) yrkar avslag till godkännande av förvärv.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Clas-Åke Sörkvists med fleras yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att Tanums Bostäder Aktiebolag får förvärva hyresfastigheterna Tanum-Fjällbacka 176:164-170 för en sammanlagd köpeskilling om 21 100 000 kronor enligt bilagda köpekontrakt.

Reservationer

Den Moderata partigruppen och Ruben Ivarsson (Kd) anmäler skriftliga reservationer, bilaga.

__________________________

Ks § 311                         99.613-351 Ks

Yttrande över trafikplats Tanumshede, E6

Vägutredningen för väg E6, delen Tanumshede-Vik, har angivit två alternativa lägen för ny trafikplats vid Tanumshede, dels vid Lurvägen och dels vid Ryland.

Innan kommunen avgav yttrande över vägutredningen tog kommunen initiativ till en fördjupad utredning. Den fördjupade utredningen redovisades för fullmäktige-ledamöterna den 17 maj 1999.

Kommunfullmäktige har härefter vid sammanträde den 28 juni 1999, § 53, yttrat sig över utredningen Kommunfullmäktige tog härvid inte ställning till de båda alternativen till trafikplats då ytterligare utredningar bedömdes erforderliga.

Under sommaren och hösten 1999 har kommunen deltagit i utredningarna genom en arbetsgrupp bestående av en representant för varje parti och med chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen som sammankallande. Arbetsgruppen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Vid två av dessa tillfällen har representanter för Vägverket deltagit.

Vägverket har slutligen presenterat utformningen av de två alternativen enligt bifogade bilagor 6 och 8. Utvärdering har sammanställts enligt bifogade sidor 1-4.

Kommunen har i sitt remissyttrande över vägutredningen påpekat att oavsett slutligt val av trafikplatsläge är det angeläget att väg 163 får en ny sträckning norr om samhället mot kusten. I alternativ Lurvägen har Vägverket utelämnat ny väg 163. Detta kan ej accepteras! Vid jämförelsen skall alternativ Lurvägen utformas enligt bifogad bilaga 5.

Båda alternativen innefattar trafiksäkerhetsåtgärder på nuvarande väg 163 samt Riksvägen, med cirkulationsplatser och åtgärder för gång- och cykeltrafik. I alternativ Ryland har inlagts en ny förbindelseväg från Oppen till Storemyrsvägen. Bron i trafikplats Ryland har nu lagts över väg E6, varvid infartsvägen till samhället kunnat ges en bättre profil i Järpenbacken. Utöver vad Vägverket redovisat bör alternativ Ryland innehålla en ny förbindelseväg mellan Lurvägen och Storemyrsvägen.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Rolf Hermansson (C) och Ruben Ivarsson (Kd) yrkar att kommunen i sitt yttrande till Vägverket förordar alternativ Lurvägen (bilaga 5), med ny anslutning till väg 163.

Lennart Larson (M), Alf Jonasson (S) och Nils Olsson (Fp) yrkar att kommunen i sitt yttrande förordar alternativ Ryland (bilaga 8).

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller alternativ Ryland (bilaga 8).

Votering begärs.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Ja-röst för bifall till alternativ Ryland (bilaga 8).

Nej-röst för bifall till alternativ Lurvägen (bilaga 5).

Voteringen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 4 ledamöter röstar Nej och 1 ledamot avstår från att rösta.

Kommunstyrelsen bifaller således Lennart Larsons, Alf Jonassons och Nils Olsson yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att meddela Vägverket att Tanums kommun förordar alternativ Ryland (bilaga 8) som ny trafikplats vid Tanumshede.

Reservation

Rolf Hermansson (C) och Ruben Ivarsson (Kd) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

________________________

Ks § 312                         99.616-211 Ks

Förköpsprövning för hyresfastigheterna Tanum-Fjällbacka 176:164 m fl

Säljare Köpare Fastighet Köpeskilling
KB Kullen 1:s kkb TBAB Tanum-Fjällbacka 176:164 2 572 090 kr
KB Kullen 2:s kkb TBAB Tanum-Fjällbacka 176:165 3 105 920 kr
KB Kullen 3:s kkb TBAB Tanum-Fjällbacka 176:166 2 437 050 kr
KB Kullen 4:s kkb TBAB Tanum-Fjällbacka 176:167 2 485 580 kr
KB Kullen 5:s kkb TBAB Tanum-Fjällbacka 176:168 4 001 110 kr
KB Kullen 6:s kkb TBAB Tanum-Fjällbacka 176:169 3 350 680 kr
KB Kullen 7:s kkb TBAB Tanum-Fjällbacka 176:170 3 137 570 kr

Samtliga fastigheter är taxerade som hyresfastigheter.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten för ovanstående redovisade fastigheter och

att ej begära hyresnämndens prövning av Tanums Bostäder Aktiebolags förvärv av ovanstående fastigheter.

________________________

Ks § 313                         99.001-111 Ks

Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 1999, § 277,

att anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar från och med den 8 september 1999 skall utfärdas av ekonomichef Ulf Ericsson, ekonomisekreterare Helena Svensson, Egil Glimmer eller Marina Arnesson med kontrasignation av någon av Ulla Dahlberg eller Mona Nilsson.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar från och med den 20 oktober 1999 skall utfärdas av ekonomichef Ulf Ericsson, ekonomisekreterare Helena Svensson, Egil Glimmer eller Marina Arnesson med kontrasignation av någon av Ulla Dahlberg, Mona Nilsson eller Else-Britt Karlsson.

att kommunstyrelsens beslut den 8 september 1999, § 277, härigenom upphör att gälla.

_________________________

Ks § 314                         99.617-900 Ks

Mobiltelefon

I de riktlinjer som gäller för användande av mobiltelefon skall kommunstyrelsen eller den styrelsen utser besluta om vilka personer som skall ha mobiltelefon.

Föreligger nu begäran att näringslivssekreterare Kerstin Danielsson skall äga rätt till mobiltelefon i tjänsten i enlighet med riktlinjerna.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge näringslivssekreterare Kerstin Danielsson rätt att inneha mobiltelefon i tjänsten.

_______________________

Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 13.00-14.10.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef/VD Tanums Bostäder AB, § 310
Ulf Björkman, kanslichef, § 310-314
Inge Berndtsson, samhällsbyggnadschef, § 311
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Ronny Larsson
Underskrifter Sekreterare §§ 310-314
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Ronny Larsson/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-10-20
Anslaget uppsatt 1999-10-21 Anslaget nedtages 1999-11-11
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo