Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-10-06

§§ Ärenden
287 Svar på motion från Elny Karlsson (Fp) och Said Olsson (Fp) om boendestöd till psykiskt funktionshindrade
288 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 1999
289 Finansrapport för perioden den 1 maj till den 31 augusti 1999
290 Utveckling av fiskekajen i Grebbestad
291 Förstärkningsarbeten Ångbåtsbryggan, Grebbestad
292 Lärcentrum
293 Systembutik i Tanums kommun
294 Redovisning av obesvarade motioner
295 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti 1999
296 BOSAM – Hemställan om beslut angående gymnasieskolans framtida organisation i regionen
297 Remiss – Förslag om bland annat hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland
298 Remiss – Nationell plan för kalkning av sjöar och vattendrag 2000-2009
299 Förslag till ledamot i styrelsen för Enningdalsälvens Vattendragsförbund
300 Översyn av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun
301 Samordning av anropsstyrd trafik
302 Lokal Mat – Minimässa i Bullaregården
303 LEADER II – Skärgård – Kommunalt yttrande över projekt "Örtagumman"
304 Skaldjurscaféet, Havstensund – Ansökan om serveringstillstånd
305 Kustnära Kök & Bar, Fjällbacka – Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00
306 Anmälan av arbetsutskottets beslut
307 Anmälan av delegationsbeslut
308 Anmälan av representation
309 Meddelanden

Ks § 287                          99.189-755 Ks

Svar på motion från Elny Karlsson (Fp) och Said Olsson (Fp) om boendestöd till psykiskt funktionshindrade

Elny Karlsson (Fp) och Said Olsson (Fp) har den 24 mars 1999 inkommit med motion om boendestöd. Motionen bilaga.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 1999, § 32,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har härefter överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande.

Omsorgsnämnden handläggning

Omsorgsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande över motionen, bilaga.

Omsorgsnämnden beslutade den 18 augusti 1999, § 78,

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen,

att ge LSS-enheten i uppdrag att göra en inventering av behovet av gruppboende för psykiskt funktionshindrade under nästkommande år, och

att omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget om det visar sig att det finns ett tillräckligt underlag.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 22 september 1999, § 48.

Kommunstyrelsens förslag enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att omsorgsnämndens yttrande utgör svar på motionen.

_______________________

Ks § 288                          99.016-923 Ks

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 1999

Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport per den 31 augusti 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 1999.

_______________________

Ks § 289                          99.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 maj till den 31 augusti 1999

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 maj till den 31 augusti 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga finansrapporten till handlingarna.

______________________

Ks § 290                          98.514-992 Ks

Utveckling av fiskekajen i Grebbestad

Kommunstyrelsen beslutade den 28 juni 1995

att uppdra åt fritids- och skärgårdsnämnden att ta fram skissritningar på en utbyggnad av fiskehamnen i Grebbestad enligt intentionerna i projekt Tanums Fiskecentrum, och

att till projektet anslå 30 000 kronor ur konto kommunstyrelsens oförutsedda till fritids- och skärgårdsnämnden.

Det då ursprungliga förslaget innebar att lokalisera tänkt verksamhet till T-piren i Grebbestad.

Efter remissförfarande under våren 1999 beslutade kommunfullmäktige den 22 april 1996 bland annat

att anslå högst 3 miljoner till Tanums Fiskecentrum,

att ansöka om EU-bidrag på 5,5 miljoner kronor och ansöka om 1,8 miljoner kronor hos regional myndighet.

Samtidigt som byggnadsnämnden inleder ändring av detaljplanen Ångbåtsbryggan-Torget meddelar Grebbestadsfisk i skrivelse den 16 maj 1997 att den bästa placeringen av nya anläggningen är Ångbåtsbryggan.

En samlad anläggning på Ångbåtsbryggan ger en trevligare samhällsbild både från land och vatten.

Eftersom djupet vid Ångbåtsbryggan är tillräcklig kommer troligen inga muddringsarbeten att behövas konstaterar Grebbestadsfisk i sin skrivelse.

Planarbete och fortsatta diskussioner om genomförandet koncentreras efter detta till Ångbåtsbrygga.

Den 19 november 1997 efterfrågar Livsmedelsverket kommunens besked om kommunen avser att genomföra nybyggnationer och när byggstart kan ske eftersom Grebbestadsfisk är i behov av nya lokaler för sin livsmedelshantering.

Under 1998 bekräftar Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden och Landstinget att man avser att medfinansiera projektet med 650 000 kronor vardera, totalt 1 950 000 kronor.

Grebbestadsfisk meddelar att man har för avsikt att själv uppföra och finansiera sina mottagningslokaler.

Under 1999 iordningställer Vägverket gång- och cykelbana mellan T-piren och Ångbåtsbryggan.

Genom att Grebbestadsfisk tar ansvar för fiskmottagningsdelen och Vägverket för gång- och cykelbanan kan projektet bantas med 1,6 miljoner kronor.

Ny kostnadsram 22 mars 1999 är 6 650 000 kronor.

17 maj 1999 meddelar Länsstyrelsen Västra Götaland att man beviljar Tanums kommun högst 1.190.000 kronor till utveckling av Grebbestads fiskehamn.

Beslutet avser medel inom ramen för EU:s strukturfond, Mål 5A, fiske.

Efter samråd och utställningar beslutar miljö- och byggnadsnämnden den 30 juni 1999 att anta detaljplan för Ångbåtsbryggan-Torget.

Beslutet vann laga kraft den 28 juli 1999.

En speciell projektgrupp bestående av Inge Berndtsson, Lars Löfberg, Roy Ohlson samt xx, xx, har tagit fram handlingar för anbudsförfarande.

Gruppen sammanställer inkomna anbud och konstaterar att lägsta anbud är på 7,7 miljoner kronor inklusive oförutsett och byggherrekostnader på 775 000 kronor.

Genom tidigare beslut av Tanums kommun och övriga finansiärer finns 6.140 miljoner.

Kommunen har i särskild skrivelse till Vägverket anhållit om bidrag till projektet med 200 000 kronor.

Återstår att finansiera 1 360 000 kronor.

Enligt avsiktsförklaring från Grebbestadsfisk, daterad den 16 september 1999, är det företagets intention att inledningsvis arrendera isverk och lådförråd, för att senare förvärva desamma.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden genomför åtgärderna enligt godkänd projektplan innebärande tillbyggnad av kaj, uppförande av isverk, lådförråd och drivmedelsanläggning samt gång- och cykelväg inom ramen för 7,7 miljoner kronor,

att kommunfullmäktige 1996-04-22 beslutat anslå 3,0 miljoner kronor till projektet,

att EU samt regionala myndigheter beslutat medfinansiera projektet med 3,040 miljoner kronor,

att när byggnationen är avslutad överlämna ansvaret för kaj, isverk, lådförråd och drivmedelsanläggning till kultur- och fritidsnämnden,

att kultur- och fritidsnämnden kompenseras fullt ut i ram för ökade kapitalkostnader för tillbyggnad av kaj,

att övriga investeringar skall täckas på kommersiell grund,

att bemyndiga kommunstyrelsen att godkänna arrendeavtal och tomträttsavtal i projektet,

att anslå ytterligare 1,360 miljoner kronor ur Eget kapital för att finansiera projektet.

________________________

Ks § 291                          98.514-992 Ks

Förstärkningsarbeten Ångbåtsbryggan, Grebbestad

I samband med detaljplanearbetet för området Ångbåtsbryggan-Torget, Grebbestad 2:1, har en geoteknisk undersökning av Ångbåtsbryggan gjorts.

Undersökningen genomfördes våren 1999 av Bohus Geo.

Av undersökningen framgår att lerans skjuvhållfasthet efter korrigering med hänsyn till konflytgränsen är lägre vid den befintliga kajen än vad tidigare undersökningar indikerat. Släntstabiliteten är därmed sämre och den beräknade säkerheten ca 1,3 vilket inte är tillfredsställande. Åtgärder för att förbättra släntstabiliteten erfordras därför.

Bohus Geo bedömer att åtgärderna bör utföras så att den beräknade säkerheten höjs till 1,5 det vill säga med ca 15%.

Detta kan ske på två sätt:

Alternativ 1

Urschaktning av massan och återfyllning med lättklinker.

Alternativ 2

Avschaktning varefter ett fribärande betongdäck utförs. Däcket grundläggs med stödpålar.

Bohus Geo konstaterar också avslutningsvis möjligheten att erhålla bidrag från Räddningsverket för att förbättra släntstabiliteten för den befintliga kajen.

Statens Geotekniska institut säger i en skrivelse 1999-06-21 att om förebyggande åtgärder krävs för att säkra befintliga byggnader och anläggningar kan ersättning härför sökas från Statens Räddningsverk.

Efter genomgång av de två alternativen för åtgärdande beslutar projektgruppen att alt 2 dvs betongdäck skall genomföras.

Gruppen uppdrar samtidigt åt räddningschefen att söka högsta möjliga bidrag från Räddningsverket. Maxbidraget är 80% av den verkliga kostnaden.

Skrivelse avgår till Räddningsverket 1999-07-23 och kompletteras 1999-09-09.

Efter upphandling framgår att kostnaderna för att genomföra förstärkningsarbetena uppgår till 4,5 miljoner kronor.

Eftersom en del av åtgärden samtidigt säkrar gång- och cykelväg i området ansökes om medfinansiering av Vägverket med 770 000 kronor.

Räddningsverkets handläggningsprocess innebär genomgång av projektet under hösten 1999 och beslut i början av 2000.

Bidragsberättigade projekt erhåller normalt maxtaket 80%.

Projektet är väl känt inom Räddningsverket.

Eftersom Räddningsverket fattar beslut först i början av 2000 är det svårt att uppskatta vad kommunens kostnader för förstärkningsarbetena blir. Kommunen måste å andra sidan fatta beslut om att genomföra åtgärden för att Räddnings-verket skall pröva ansökan.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden utför förstärkningsarbeten på Ångbåtsbryggan i Grebbestad enligt alternativ 2, det vill säga gjutning av betongdäck inom ramen för 4,5 miljoner kronor,

att ansöka hos Statens Räddningsverk om högsta möjliga bidrag 80% för genomförande av åtgärden,

att anslå 4,5 miljoner ur Eget kapital,

att bidrag från Statens Räddningsverk och Vägverket medfinansierar projektet,

att kultur- och fritidsnämnden kompenseras fullt ut i ramar för ökade kostnader med anledning av förstärkningsarbetena.

__________________________

Ks § 292                          98.142-978 Ks

Lärcentrum

Enligt de flesta bedömare kommer framtiden att innebära en allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad. Kunskapsmängden i samhället ökar mycket snabbt och för att individen skall kunna delta aktivt i det framtida samhället, såväl på arbetsmarknaden som på det sociala planet, krävs ett livslångt lärande.

För näringslivet gäller i motsvarande grad att ständigt tillägna sig och sprida ny kunskap för att kunna konkurrera framgångsrikt. De regioner som utvecklar ett kunskapsintensivt näringsliv kommer att bli attraktivare för inflyttning/ återflyttning av människor i aktiv ålder, vilket är positivt för tillväxten. Skapandet av Lärcentrum är därför ett led i en framtidsinriktad näringslivsstrategi för Tanums kommun.

Det politiska uppdraget för Lärcentrum blir att skapa tillgänglighet till kunskap och kompetens för individ och näringsliv. Lärcentrum skall vara en flexibel mötesplats för det livslånga lärandet genom att erbjuda god biblioteksservice och utbildning på grundläggande, gymnasial, och eftergymnasial nivå i samverkan med näringslivet och olika utbildningsanordnare

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 1999, § 213,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, omsorgsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen att ta fram uppgifter och fatta beslut i enlighet med särskilt utredningsuppdrag,

att utse en arbetsgrupp bestående av Lennart Larson, Alf Jonasson och Rolf Hermansson, med Sven Olsson som sekreterare, att bearbeta inkomna yttranden för att avge ett samlat yttrande för diskussion i partigrupperna, och

att kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet den 8 september 1999 och överlämnar beslutet till budgetberedningen som inarbetar förslaget i budget för år 2000.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 1999, § 262,

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att påbörja planarbetet för verksamheter inom bostadsområdet Höjden, och

att anslutningsvägar till området skall ingå i utredningsuppdraget.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 september 1999, § 104,

att hemställa hos kommunfullmäktige att få genomföra Lärcentrum med bibliotek på Höjdenområdet i Tanumshede enligt intentioner,

att lokalerna skall stå färdiga att tas i bruk den 1 januari 2001,

att hörsalen skall omfatta 200 sittplatser,

att inledningsvis inte anställa ytterligare en bibliotekarie, och

att meddela kommunfullmäktige, när Lärcentrum genomförs måste barn- och utbildningsnämnden i ramen för 2001 kompenseras med cirka 2,5 miljoner kronor.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra projekt Lärcentrum enligt intentionerna,

att lokalerna skall stå färdiga att tas i bruk den 1 januari 2001,

att hörsalen skall omfatta cirka 200 sittplatser,

att utse en arbetsgrupp för projektet bestående av tjänstemän från barn- och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen,

att från kommunstyrelsen överföra vissa verksamheter inom området arbetsmarknadsåtgärder, till exempel Datortek, Kunskapare m m,

att inom ramen för 20 miljoner kronor genomföra projektet,

att finansiering sker genom anslag ur Eget kapital, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar av projektets inriktning och genomförande.

____________________

Ks § 293                          98.050-481 Ks

Systembutik i Tanums kommun

Systembolaget har den 23 december 1998 inkommit med skrivelse om lokalisering av systembutik i Tanums kommun.

Frågan om lokalisering av systembutik i Tanums kommun har anmälts i Systembolagets styrelse den 10 december 1998. Styrelsen beslutade härvid

att det slutgiltiga lokaliseringsbeslutet skulle skjutas på framtiden.

Styrelsen har också diskuterat frågan om ändring av Systembolagets riktlinjer beträffande utlämningsställen. Styrelsen avser ej frångå gällande principer för att tillmötesgå kommunens önskemål att behålla alla utlämningsställen, utom det på butiksorten.

I avvaktan på ett slutligt beslut om etablering av systembutik har Systembolaget även under sommaren 1999 drivit en tillfällig butik i kommunen.

Så länge frågan om permanent systembutik i Tanums kommun ej är avgjord, kommer endast den förändringen att göras beträffande utlämningsställen, att det utlämningsställe som ligger på den ort där den tillfälliga butiken är belägen kommer att stängas under den tid butiken hålls öppen.

Kommunen har nu att ta ställning till etableringsort för Systembutik.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 25 augusti 1999, § 40,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatta diskussioner.

Företrädarna för de politiska partierna har vid möte den 6 september 1999 träffat

Systembolagets styrelseordförande samt chefen för västra regionen.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 1999, § 261,

att diskutera frågan vidare.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Lennart Larson (M), Nils Lago-Lengqvist (M), Anders Schönbeck (Mp) och Bengt Mattsson (Fp) yrkar att Systembolaget etablerar permanent butik i Tanums kommun och att samtliga befintliga utlämningsställen skall vara kvar.

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att Systembolaget etablerar en permanent systembutik i Tanumshede samt en sommarbutik i Grebbestad och att befintliga utlämningsställen i största möjliga utsträckning skall vara kvar.

Ronny Larsson (S), Alf Jonasson (S) och Bengt Widengård (S) yrkar

att kommunen enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 1995, § 79, ansöker om etablering av systembutik i Tanumshede under förutsättning att utlämningsställena i Östad, Grebbestad, Fjällbacka och Rabbalshede får behållas,

att en sommarbutik etableras i Grebbestad,

att om ovanstående begäran ej kan tillmötesgås skall kommunen återta ansökan om permanent etablering av systembutik i Tanums kommun, och

att kommunen uppmanar Systembolaget att etablera ett utlämningsställe i Hamburgsund.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Lennart Larsons med fleras yrkande.

Votering begärs.

Förslag till huvudvoteringen

Ordföranden förklarar att Lennart Larsons med fleras yrkande utgör huvudförslag i huvudvoteringen.

Ordföranden ställer därefter fråga på motförslag till huvudförslaget och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar att Clas-Åke Sörkvists yrkande skall utgöra motförslag.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition framställs och godkänns.

Ja-röst för bifall till Clas-Åke Sörkvists yrkande som motförslag .

Nej-röst för bifall till Ronny Larssons med fleras yrkande som motförslag.

Voteringen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 4 ledamöter röstar Ja, 3 ledamöter röstar Nej och 4 ledamöter avstår från att rösta.

Clas-Åke Sörkvists yrkande utgör således motförslag i huvudvoteringen.

Huvudvotering

Följande voteringsproposition framställs och godkänns för huvudvoteringen.

Ja-röst för bifall till Lennart Larsons med fleras yrkande.

Nej-röst för bifall till Clas-Åke Sörkvists yrkande.

Voteringen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 4 ledamöter röstar Ja, 5 ledamöter röstar Nej och 2 ledamöter avstår från att rösta.

Kommunstyrelsen bifaller således Clas-Åke Sörkvists yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att meddela Systembolaget att Tanums kommun hemställer att en permanent systembutik etableras i Tanumshede samt en sommarbutik i Grebbestad och att befintliga utlämningsställen i största möjliga utsträckning skall vara kvar, och

att hemställa hos Systembolaget att Hamburgsund får ett utlämningsställe.

Reservation

Anders Schönbeck (Mp) och Lennart Larson (M) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

___________________

Ks § 294                          99.021-919 Ks

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna redovisning av obesvarade motioner till kommunfullmäktige för kännedom.

_______________________

Ks § 295                          99.018-923 Ks

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti 1999

Budgetuppföljningsrapport har upprättats för kommunstyrelsens verksamhets-område för perioden den 1 januari till den 31 augusti 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

_________________________

Ks § 296                          99.032-976 Ks

BOSAM - Hemställan om beslut angående gymnasieskolans framtida organisation i regionen

Kommunalförbundet BOSAM har den 7 september 1999 inkommit med hemställan om beslut angående gymnasieskolans framtida organisation för kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust och Färgelanda.

En av kommunerna tillsatt arbetsgrupp har diskuterat utredningsarbetet för den framtida gymnasieskolan i regionen. I promemoria per den 26 augusti 1999 redovisas motiven för arbetsgruppens förslag.

Arbetsgruppen föreslår nu att den fortsatta utredningen inriktas mot att bilda kommunalförbund, alternativt utveckla samverkansavtalen.

BOSAM hemställer om kommunens beslut att delta i utredningsarbetet enligt angivna riktlinjer.

Vidare föreslås att kommunen utser ledamot med ersättare att ingå i en ny ledningsgrupp.

Härutöver krävs det att ekonomiska resurser avsätts för utredningsarbetet.

Enligt promemoria per den 26 augusti 1999 fördelas utredningskostnaden per kommun beroende på folkmängd. Utredningskostnaden för Tanums kommun uppgår härvid till 28 000 kronor.

Vad gäller det fortsatta utredningsuppdraget föreslås

att utredningen skall redovisa förutsättningarna förutsättningarna för och konsekvenserna av ett kommunalförbund,

att utredningen skall redovisa förslag till utformning av stadgar för ett kommunalförbund,

att utredningen skall göra en översyn av samverkansavtal, samt

att redovisa olika kombinationer av samverkan genom kommunalförbund och/eller samverkansavtal.

Vad gäller organisation föreslås

att kommunerna utser en ledamot med ersättare att ingå i en ledningsgrupp,

att en arbetsgrupp bestående av fyra tjänstemän från vardera kommunerna Uddevalla, Strömstad, Lysekil och Färgelanda tillsätts,

att en referensgrupp utses med tjänstemannarepresentanter från samtliga kommuner, samt

att BOSAM utses till sekreterare i lednings-, arbets- respektive referensgrupp.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 22 september 1999, § 49.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att utredningen inledningsvis bör inriktas mot en utveckling av samverkansavtalet,

att utse Clas-Åke Sörkvist (C) till ordinarie ledamot i ledningsgruppen, med Ronny Larsson (S) som ersättare,

att också kommuner som ej är gymnasieorter bör representeras i arbetsgruppen och föreslå rektor Lennart Christensson till kommunens representant i arbetsgruppen,

att utse barn- och utbildningschef Kjell-Inge Mörk till representant i referensgruppen, och

att en reviderad budget bör utarbetas med hänsyn till ändringar i utrednings-uppdraget.

______________________

Ks § 297                          99.394-735 Ks

Remiss - Förslag om bland annat hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland

Kommunförbundet Göteborgs och Bohus län har begärt kommunens yttrande inom följande fyra verksamhetsområden:

Omsorgsnämndens behandling av ärendet

Förslagen har översänts till omsorgsnämnden för yttrande. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har utarbetat förslag till yttrande, bilaga.

Omsorgsnämnden beslutade den 28 september 1999, § 99,

att godkänna förslaget till yttrande om vård i livets slutskede,

att godkänna förslaget till yttrande om hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland,

att godkänna förslaget till yttrande om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården,

att godkänna förslaget till yttrande om hantering av inkontinensartiklar inom Västra Götalands län, och

att överlämna ovanstående yttranden till kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom omsorgsnämndens yttrande.

_______________________

Ks § 298                          99.447-831 Ks

Remiss – Nationell plan för kalkning av sjöar och vattendrag 2000-2009

Miljödepartementet har den 21 juli 1999 inkommit med Naturvårdsverkets förslag till Nationell plan för kalkning av sjöar och vattendrag 2000-2009 för yttrande.

Miljö- och byggnadsnämndens bedömning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 7 september 1999, § 280, att överlämna följande yttrande till kommunstyrelsen.

Försurningen av mark, sjöar, vattendrag och grundvatten är troligen ett av Sveriges största miljöproblem. Försurningen drabbar i princip hela landets areal.

I södra Sverige har kalkningen av sjöar och vattendrag pågått kontinuerligt i snart 20 år. Det är mycket angeläget att denna verksamhet fortsätter tills effekterna av försurningen har upphört i sjöar och vattendrag.

Enligt Tanums kommun är den kvalitetshöjning som föreslås lämplig, men det får ej ske på bekostnad av objekt som kalkats sedan flera år. Dessa objekt bör även kalkas i fortsättningen oavsett den biologiska mångfaldens kvalitet. Det kan inte vara vare sig ekonomiskt eller ekologiskt försvarsbart att upphöra med sådan kalkning. Försiktighetsprincipen bör tillämpas vad gäller t ex risken för läckage av tungmetaller vid upphörande av kalkningen.

Förslaget till flexibel anslagsnivå är önskvärd. Nämnas kan att flera av sjöarna i Tanums kommun har relativt korta teoretiska omsättningstider och kalkning utförs i regel årligen. Under 1998 föll 30% mer nederbörd än jämfört med perioden 1994-1997 och kalkningen uppnådde ej de mål som hade förutsatts det året. En flexibel anslagsnivå som t ex ger möjlighet till ökade kalkningsvolymer för att kompensera ökad nederbörd bör således införas.

En kvalitetshöjning innebärande att även de rinnande vattnet tas med i målsättningen, i de olika målområdena för kalkning, är nödvändig. Stora biologiska värden finns i vattendragen och kalkningen har i tidigare i huvudsak koncentrerats kring sjöarna och vissa positiva effekter i nedströms liggande vattendrag erhölls ofta som en positiv bieffekt.

Enligt Miljödepartementets regleringsbrev till Naturvårdsverket för 1998 skulle den nationella planen för kalkningsverksamheten den kommande tioårsperioden rymmas inom nuvarande budgetramar, samtidigt som den biologiska mångfalden och nyttjandet av sjöar och vattendrag skulle säkerställas.

Naturvårdsverket anser att det inom dagens anslagsnivå inte finns möjligheter att både höja kvaliteten i arbetet och samtidigt behålla alla objekt. Naturvårdsverket prioriterar härvid en kvalitetshöjning med motiveringen att detta skulle gynna biologisk mångfald i de vatten där staten beviljar statsbidrag till kalkning.

Tanums kommun anser att de förslag på prioriteringar som föreslås i fyra klasser, med ett antal kriterier för biologisk mångfald samt nyttjande i varje klass, utgör ett bra instrument för att kunna genomföra den kvalitetshöjning som behövs.

Enligt Tanums kommun visar Naturvårdsverkets nationella plan att om man skall säkerställa den biologiska mångfalden och nyttjandet av sjöar och vattendrag krävs ökade insatser (motsvarande scenario 1). Detta är den nivå kalknings-verksamheten bör ligga på. Möjligtvis kan man överväga att ej genomföra nykalkningar i norra Sverige utan i stället satsa på att höja kvaliteten i alla befintliga kalkningsobjekt.

För att säkerställa en kalkningsnivå på cirka 230 miljoner bör Regeringen eftersträva att EU blir involverad i finansieringen, då det sura nedfallet till stor del härrör från luftföroreningar i EU-länderna. Vidare är det mycket anmärkningsvärt att vare sig Naturvårdsverket, Regeringen, Riksrevisionsverket eller Konkurrens-verket ännu ej har gjort en översyn över konkurrenssituationen på kalknings-entreprenörssidan. Kalkningen av sjöar och vattendrag utförs idag av två totalt dominerande företag som i princip har en monopolställning i vissa delar av landet. Här bör staten tillse att konkurrenssituationen förbättras, vilket bör leda till en lägre kostnad för kalkningen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.

________________________

Ks § 299                          99.001-111 Ks

Förslag till ledamot i styrelsen för Enningdalsälvens Vattendragsförbund

Under hösten 1999 kommer Enningdalsälvens Vattendragsförbund att bildas. En projektgrupp har framtagit förslag till stadgar efter diskussioner på båda sidor om Riksgränsen.

Enligt förslag till stadgar skall styrelsen bestå av åtta ordinarie ledamöter och åtta suppleanter. Två ordinarie ledamöter och två suppleanter väljs från svenska fiskevårdsföreningar. Vidare väljs två ordinarie ledamöter och två suppleanter från deltagande svenska kommuner. Fördelningen av styrelseplatser sker på motsvarande sätt i Norge.

Varje kommun bör lämna ett förslag på ledamot. Det är upp till kommunen själv att avgöra om det är en politiker eller tjänsteman som skall utgöra kommunens representant. Personen bör dock vara intresserad av frågor kring vatten- och fiskevård.

Förslag till styrelseledamöter bör lämnas senast den 1 oktober 1999.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 22 september 1999, § 51.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att föreslå Ingvar Olofsson till ledamot i styrelsen för Enningdalsälvens Vattendragsförbund, med Bengt Widengård som ersättare.

_______________________

Ks § 300                          99.552-980 Ks

Översyn av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun

Kommunfullmäktige har den 30 oktober 1995, § 107, antagit Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun.

Kommunfullmäktige har därefter, den 22 april 1996, § 33, beslutat om ändring av §§ 13, 14 och 18 i föreskrifterna.

Vid möte den 2 september 1999 diskuterade företrädare för olika samhälls-intressen hur sommaren 1999 förlöpt. Vid mötet diskuterades bland annat möjligheten att vidta en översyn av Allmänna lokala ordningsföreskrifter i syfte att reglera musik vid uteserveringar samt så kallad "vild camping".

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 22 september 1999, § 50.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att överlämna nu gällande Allmänna lokala föreskrifter till samhällsbyggnads- förvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen för synpunkter.

________________________

Ks § 301                         99.577-462 Ks

Samordning av anropsstyrd trafik

I Tanums kommun utgörs den kommunalt finansierade anropsstyrda trafiken av färdtjänst, kompletteringstrafik och viss skolskjutstrafik med lättare fordon. Trafiken utförs i huvudsak av Taxi och utgår endast vid beställning av resa. Härutöver finns sjukresor som finansieras av Regionen.

Omsorgsnämnden ansvarar för färdtjänsten och upphandlar samt administrerar själv trafiken. Barn- och utbildningsnämnden handhar på motsvarande sätt skolskjutstrafik med lättare fordon.

Kommunstyrelsen ansvarar för kompletteringstrafiken. Trafiken upphandlas och administreras av Västtrafik Fyrbodal AB för kommunens räkning.

Västtrafik AB erbjuder nu kommunerna inom upptagningsområdet för Västtrafik Fyrbodal att ansluta sig ett upphandlings- och samordningsprojekt för anropsstyrd trafik, det så kallade "Dalslandsprojektet".

Projektet innebär att Västtrafik AB på uppdrag av Dalslandskommunerna och Regionen upphandlar och samordnar samtliga anropsstyrda transporter, det vill säga färdtjänst, sjukresor, kompletteringstrafik samt skolskjutsar med lättare fordon.

I en första etapp erbjuds kommunerna inom upptagningsområdet för Västtrafik Fyrbodal att ansluta sig till samordnad upphandling av anropsstyrd trafik.

Om kommunen ger Västtrafik AB i uppdrag att för kommunens räkning upphandla den anropsstyrda trafiken får kommunen option på de avtal som tecknas. Kommunen kan härefter välja att utnyttja optionen eller upphandla trafiken på egen hand. Om kommunen i nuläget väljer att inte låta Västtrafik AB upphandla trafiken dröjer det fem år tills nästa möjlighet ges.

Kommunen måste före den 31 oktober 1999 avgöra om Västtrafik AB skall ges i uppdrag att upphandla den anropsstyrda trafiken. Ett deltagande i den samordnade upphandlingen innebär inga förpliktelser eftersom kommunen kan välja att inte utlösa optionen.

Om kommunen deltar i upphandlingen och väljer att utlösa optionen måste kommunen teckna avtal med Västtrafik AB om anslutning till beställningscentral för samordning av trafiken. Tecknande av sådant avtal skall göras senast under år 2000.

Kommunens nuvarande färdtjänstavtal gäller till och med den 28 februari 2000.

Omsorgnämnden har dock beslutat att förlänga avtalet till den 30 juni 2000, samt att fortsätta samarbetet med Västtrafik avseende ny färdtjänstupphandling.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 20 oktober 1999 kommer representant för Västtrafik AB att närvara för att avge information samt besvara frågor. Vid sammanträdet närvarar också omsorgsnämndens ledamöter samt representanter för barn- och utbildningsverksamheten.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut om uppdrag till Västtrafik AB att upphandla och slutföra upphandling av anropsstyrd trafik i Tanums kommun.

________________________

Ks § 302                          99.506-480 Ks

Lokal Mat - Minimässa i Bullaregården

Under vintern och våren 1999 pågick i kommunen ett intensivt arbete med det lokala Tillväxtavtalet som i sin tur är en del av det delregionala Tillväxtavtalet

"Europas Frestelse". I det partnerskap som bildades för Tillväxtavtalet ingår representanter för näringsliv, organisationer och offentlig förvaltning.

Partnerskapet har kommit fram till att det fortsatta arbetet med genomförande av de årgärder som föreslagits skall ske genom att förslag arbetas fram i tre genomförandegrupper med inriktning på

I åtgärdsgruppen Näringslivsutveckling väcktes tidigt ett förslag om att skapa en mötesplats för producenter och förädlare av lokala råvaror å ena sidan och restaurangbranschen å andra sidan.

Resultatet har blivit en "Minimässa" med devisen "Låt maten öppna mun" i Bullaregården den 4 november.

Mässan sker i samarbete med Leaderprojekten "Vårt Bohuslän" och "Bohuslän erbjuder".

Budgeten för mässan är på 115.000 kronor och finansieras enligt följande:

LEADER Norra Bohuslän sökt bidrag 30 000:-
Tanums kommun arbetsinsats 30 000:-
Tanums kommun kontant 20 000:-
Sponsorer 20 000:-
Deltagaravgifter 15 000:-

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 20 000 till projektet, och

att anslagna medel, 20 000 kronor, finansieras ur konto Näringslivsåtgärder.

_______________________

Ks § 303                         99.581-997 Ks

LEADER II-Skärgård - Kommunalt yttrande över projekt "Örtagumman"

LEADER II-Skärgård har inkommit med projektansökan för projekt "Örtagumman" för kommunalt yttrande.

Projektet syftar till

Inom ramen för projektet kommer ört- och kulturvandringar arrangeras samt framtagande och tillverkning souvenirer från Hamburgö i form av lergökar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig positiv till projekt "Örtagumman".

_______________________

Ks § 304                         99.509-745 Ks

Skaldjurscaféet, Havstensund - Ansökan om serveringstillstånd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja LA:s Restaurangservice (enskild firma), genom xx, tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten och slutna sällskap, året om, med serveringstid mellan klockan 11.00-01.00 på Skaldjurscaféet, Havstensund, och

att beslutet endast gäller under förutsättning att räddningstjänsten godkänt brandsäkerheten i lokalen.

________________________

Ks 305                         99.362-745 Ks

Kustnära Kök & Bar, Fjällbacka - Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ansökan från Rexes AB om att få utökad serveringstid från klockan 02.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten den 31 december, och

att ej bevilja ansökan från Rexes AB om att få utökad serveringstid från klockan 02.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten den 25 september, den 30 oktober, den 26 november, den 27 november, den 12 december, den 25 december samt den 26 december då Rexes AB ej uppfyller kommunens kriterier för utökat öppethållande.

_____________________

Ks § 306

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 22 september 1999, §§ 52-58.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna.

______________________

Ks § 307

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen:

Förköp nr 226-261 99. –211 Ks
Löne/anställningsbeslut nr 45-48 99.003-900 Ks
Tillfälligt serveringstillstånd Color Line ASA Kragenäs station 99-09-09
99-09-23
99.528-745 Ks
Tillfälligt serveringstillstånd Åsleröds Camping Fjällbacka 8 ggr totalt 99.550-745 Ks
Interimistiskt serveringstillstånd Pappas Pizzeria t o m 99-11-03 99.548-745 Ks
Interimistiskt serveringstillstånd Skaldjurscaféet,Havstensund t o m 99-11-03 99.509-745 Ks

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_______________________

Ks § 308                     99.020-900 Ks

Anmälan av representation

Kommunkansliet nr 9-12 1 680,00 kronor
Personalkontoret nr 15,16 42,00 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga redovisningen till handlingarna.

_____________________

Ks § 309

Meddelanden

99.005-900 Ks

Länsstyrelsens beslut den 31 augusti 1999 om ändring av föreskrifter gällande markägaren inom Svenneby Mellangård naturreservat i Tanums kommun

97.649-314 Ks

Detaljplan för del av Raftön 1:1, 1:10 m fl. Utställningsutlåtande efter utställning av planförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandena till handlingarna.

________________________

Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-13.45.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef, §§ 288, 289, 295
Ulf Björkman, kanslichef, §§ 288, 289, 295
Ann-Sophie Svedhem, personalchef, §§ 288, 289, 295
Inge Berndtsson, samhällsbyggnadschef, §§ 290, 291, 292
Magnus Bjurström, byggkonsult, §§ 290, 291
Roy Ohlson, hamnchef, §§ 290, 291
Kristian Vikström, räddningschef, § 295
Kurt Svedberg, stf räddningschef, § 295
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Gun Broberg-Hansson
Underskrifter Sekreterare §§ 287-309
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Gun Broberg-Hansson
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-10-06
Anslaget uppsatt 1999-10-12 Anslaget nedtages 1999-11-02
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..............................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo