Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-09-08

§§ Ärenden
258 Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Git Karlsson (M)
259 Budgetuppföljning för Tanums kommun för perioden den 1 januari till den 30 juni 1999
260 Budgetuppföljning för komunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 30 juni 1999
261 Systembutik i Tanums kommun
262 Verksamheter inom bostadsområdet Höjden, Tanumshede
263 Ekonomiskt stöd till Fiskertekniskt utvecklingscentrum i Havstensund
264 Anhållan om förvärv av del av Hamnholmen, Resö
265 Projekt Resö Hamnmagasin – Anhållan om ekonomiskt stöd
266 Värmeanläggning – Rabbalshede skola
267 Näringslivsresurs Norra Bohuslän (NNB)
268 Förstudie för projekt Lärcentrum Norra Bohuslän
269 Vägverket – Förslag till ändrade hastighetsbegränsningar
270 Stiftelsen Hilda Larssons fond – Årsredovisning för år 1998
271 Millenniumfirande i Tanums kommun
272 Val av ny representant i detaljplanegruppen 1999-2002
273 Val av ledamöter till Kulturmiljövårdsgruppen (KUV-gruppen)
274 Betalkort inom räddningstjänstens verksamhet
275 Mobiltelefon
276 Anställande av löne- och personaladministratör på personalkontoret
277 Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar
278 Firmatecknare för kommunens momsdeklarationer
279 Fullmakt att kvittera ut värdeförsändelser
280 Behörighetsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde
281 Rapportering
282 Förköpsprövning – Bottna-Bräcke 1:11 – hyresfastighet
283 Anmälan av arbetsutskottets beslut
284 Anmälan av delegationsbeslut
285 Anmälan av representation
286 Meddelanden

Ks § 258                 99.001-111 Ks

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Git Karlsson (M)

Git Karlsson (M) har den 26 augusti 1999 inkommit med skrivelse där hon avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Den Moderata partigruppen föreslår i skrivelse inkommen den 26 augusti 1999 att Ulla Markander, Rabbalshede, utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Git Karlsson.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Git Karlsson (M) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, och

att utse Ulla Markander (M), Rabbalshede, till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Git Karlsson.

______________________

Ks § 259                     99.017-923 Ks

Budgetuppföljning för Tanums kommun för perioden den 1 januari till den 30 juni 1999

Budgetuppföljningsrapport har upprättats för Tanums kommun för perioden den 1 januari till den 28 februari 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

______________________

Ks § 260                     99.018-923 Ks

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 30 juni 1999

Budgetuppföljningsrapport har upprättats för kommunstyrelsens verksamhetsområde för 1 januari till den 30 juni 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

______________________

Ks § 261                     98.050-481 Ks

Systembutik i Tanums kommun

Systembolaget har den 23 december 1998 inkommit med skrivelse om lokalisering av systembutik i Tanums kommun.

Frågan om lokalisering av systembutik i Tanums kommun har anmälts i Systembolagets styrelse den 10 december 1998. Styrelsen beslutade härvid

att det slutgiltiga lokaliseringsbeslutet skulle skjutas på framtiden.

Styrelsen har också diskuterat frågan om ändring av Systembolagets riktlinjer beträffande utlämningsställen. Styrelsen avser ej frångå gällande principer för att tillmötesgå kommunens önskemål att behålla alla utlämningsställen, utom det på butiksorten.

I avvaktan på ett slutligt beslut om etablering av systembutik har Systembolaget även under sommaren 1999 drivit en tillfällig butik i kommunen.

Så länge frågan om permanent systembutik i Tanums kommun ej är avgjord, kommer endast den förändringen att göras beträffande utlämningsställen, att det utlämningsställe som ligger på den ort där den tillfälliga butiken är belägen kommer att stängas under den tid butiken hålls öppen.

Kommunen har nu att ta ställning till etableringsort för Systembutik.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet beslutade den 25 augusti 1999, § 40,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatta diskussioner.

Företrädarna för de politiska partierna har vid möte den 6 september 1999 träffat Systembolagets styrelseordförande samt chefen för västra regionen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att diskutera frågan vidare.

________________________

Ks § 262                      98.142-978 Ks

Verksamheter inom bostadsområdet Höjden, Tanumshede

För behandling av ärendet om planerade verksamheter inom bostadsområdet Höjden har bilagda utredningsuppdrag framtagits.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 1999, § 213,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen att ta fram uppgifter och fatta beslut i enlighet med bilagda utredningsuppdrag,

att utse en arbetsgrupp bestående av Lennart Larson, Alf Jonasson och Rolf Hermansson med Sven Olsson som sekreterare att bearbeta inkomna yttrande för att avge ett samlat yttrande för diskussion i partigrupperna, och

att kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet den 8 september 1999 och överlämnar beslutet till budgetberedningen som arbetar in förslaget i budget för år 2000.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att påbörja planarbetet för verksamheter inom bostadsområdet Höjden, och

att anslutningsvägar till området skall ingå i utredningsuppdraget.

______________________

Ks § 263                          98.510-993 Ks

Ekonomiskt stöd till Fiskeritekniskt utvecklingscentrum i Havstensund

Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium inkom den 19 december 1997 med anhållan om kommunalt huvudmannaskap, lokaler samt ekonomiskt stöd till Fiskeri- tekniskt utvecklingscentrum i Havstensund.

Ansökan avsåg att Tanums kommun skulle bli huvudman för centret under dess första etapp, att kommunen skulle uthyra lokaler till centret samt stötta projektet med 200 000 kronor. Centret skulle härvid finansieras med medel från EU:s Strukturfonder, Bohuslandstinget, Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden samt Tanums kommun.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari 1998, § 9,

att ställa sig positiv till projektet,

att kommunen ej åtar sig huvudmannaskapet för projektet,

att kommunen upplåter lokaler i Norra Magasinet och Syversens f d trålbinderi i Havstensund enligt projektbeskrivningen,

att stödja projektet ekonomiskt upp till 200 000 kronor under förutsättning av att övriga finansiärer bidrar med sina andelar, och

att projektet förutsätter EU-medel och nationell finansiering.

I skrivelse inkommen den 8 mars 1999 anhåller Stiftelsen Västerhavet att kommunen i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 14 januari 1998, § 9, utbetalar 100 000 kronor till Fiskeritekniskt utvecklingscentrum för tiden 1998-08-01—1998-12-31.

Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 1999, § 121,

att uppdra åt näringslivsgruppen att sammanträffa med ansvariga för Fiskeri-tekniskt utvecklingscentrum i Havstensund och övriga finansiärer.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) yrkar avslag till att i nuläget utbetala medel till Fiskeritekniskt utvecklingscentrum i Havstensund.

Clas-Åke Sörkvist (C), Lennart Larson (M) och Nils Olsson (Fp) yrkar att tidigare beslutade medel till Fiskeritekniskt utvecklingscentrum skall utbetalas.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Clas-Åke Sörkvists, Lennart Larssons och Nils Olssons yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att upplåta lokaler för Fiskeritekniskt utvecklingscentrum i Södra Magasinet, Havstensund,

att lokalerna upplåtes till och med den 31 december 1999 till en hyra av 20 000 kronor,

att utbetala 200 000 kronor till Fiskeriteknisk utvecklingscentrum enligt kommunstyrelsens beslut den 14 januari 1998, § 9,

att utbetalning av beviljade medel, 200 000 kronor, sker ur konto Näringslivsåtgärder, och

att utbetalning av beviljade medel görs under förutsättning att övriga finansiärer deltar med de medel som tidigare utlovats.

________________________

Ks § 264                            99.505-215 Ks

Anhållan om förvärv av del av Hamnholmen, Resö

Resö Hamnmagasin ekonomisk förening har den 24 augusti 1999 inkommit med anhållan om förvärv av del av Hamnholmen, Resö.

Hamnholmen förvärvades 1996 av Tanums kommun från Resö By Samhällsförening. Avsikten med förvärvet var att trygga den framtida utvecklingen av Resö hamn. Köpeskillingen uppgick till 5 000 kronor.

Resö Hamnmagasin ekonomisk förening har till ändamål att tillhandahålla föreningens medlemmar lokaler för fritid-, skol-, mötes-, närings- och annan verksamhet samt att bedriva annan med ovanstående sammanhängande verksamhet.

Föreningen önskar nu förvärva del av Hamnholmen för att uppföra ett hus innehållande serviceanläggning för båtturister, lokaler för Fiskeritekniskt Centrum samt samlingslokal för öborna.

Föreningen föreslår att del av holmen får förvärvas för en symbolisk summa av 500 kronor. Alternativt kan tomträtt komma i fråga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att upplåta del av Hamnholmen till Resö Hamnmagasin ekonomisk förening,

att upplåtelse av marken skall ske med tomträtt, och

att tomrätten skall omfatta marken varpå byggnaden är uppförd.

_______________________

Ks § 265                         99.523-996 Ks

Projekt Resö Hamnmagasin – Anhållan om ekonomiskt stöd

Resö Hamnmagasin ekonomisk förening har den 31 augusti 1999 inkommit med anhållan om ekonomiskt stöd för projekt Resö Hamnmagasin.

I samarbete mellan Resö Samhällsförening, Resö Fiskarförening och Resö Hamnmagasin ekonomisk förening planeras projekt Resö Hamnmagasin.

Projektet omfattar uppförande av en magasinsbyggnad på Hamnholmen vid Resö hamn, samt förbättring av vägen ut till byggnaden. Magasinsbyggnaden skall innehålla hamnserviceanläggning för båtturism, samlingslokal samt kontorsdel.

Projektet beräknas starta under hösten 1999 och vara avslutat under hösten år 2000.

Totalkostnaden för projektet beräknas uppgå till 3 100 100 kronor för byggnation samt 100 000 kronor i kreditkostnader.

Projektet beräknas finansieras enligt följande:

Privat finansiering 850 000 kr
Tanums kommun 550 000 kr
V Götalandsregionen 400 000 kr
Länsarbetsnämnden 400 000 kr
EU Mål 5b 900 000 kr
Totalt 3 100 000 kr
Eget kapital till kreditkostnader 100 000 kr

Resö Hamnmagasin ekonomisk förening anhåller om att Tanums kommun delfinansierar projektet med 550 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medfinansiera projekt Resö Hamnmagasin med 550 000 kronor, och

att finansiering sker genom ianspråktagande av 300 000 kronor ur investeringsbudgeten för år 2000 samt 250 000 kronor ur konto Näringslivsåtgärder.

_____________________

Ks § 266                     99.478-262 Ks

Värmeanläggning - Rabbalshede skola

Befintlig oljepanna i fastigheten är i akut behov av att bytas ut.

Fastighetsavdelningen har tagit fram preliminära kostnadsberäkningar för ny oljepanna alternativt en pelletspanna.

Kostnaden för att byta till en ny oljepanna uppgår till ca 100 000 kronor .Väljer man att installera en pelletspanna med erforderlig kringutrustning beräknas kostnaden uppgå till ca 300 000 kronor

I kommunens miljöhandlingsplan för 1997-1999 redovisas att vid utbyte av uttjänta oljeanläggningar skall förbränningsanläggningar för biobränsle installeras.

Barn- och utbildningsnämnden har såsom hyresgäst informerats om kostnaderna för de olika alternativen då pelletsalternativet kommer att påverka hyran för den aktuella fastigheten.

Barn- och utbildningsnämndens ställningstagande är att man med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna förordar installation av en ny oljepanna med den senaste tekniken avseende rökgasrening.

Enligt miljöhandlingsplanen har tekniska nämnden ansvaret för att handlingsplanen följs.

Tekniska nämnden beslutade den 17 juni 1999, § 112,

att uppdra åt fastighetsavdelningen att redovisa kostnader för alternativa

uppvärmningar med olja, pellets eller flis, och

att efterhöra kommunfullmäktiges åsikt om hur liknande ärenden, avseende valet att följa miljöhandlingsplanen eller att ta ekonomiska hänsyn, skall behandlas.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 25 augusti 1999, § 39.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt tekniska nämnden att installera pelletsanläggning i Rabbalshede skola, och

att fortsätta diskussionerna om hur miljöinvesteringar skall finansieras.

________________________

Ks § 267                         99.527-993 Ks

Näringslivsresurs Norra Bohuslän (NNB)

Föreligger förlängningsansökan för perioden den 1 januari 2000 till den 30 september 2000.

Projektet har ursprung i de fyra nordbohuslänska kommunernas stävan att samordna sina företagsutvecklande insatser med målsättningen att utveckla regionens näringsliv samt i den projektverksamhet som drivits i NNB under perioden den 1 juli 1996 till den 31 december 1999.

Det här aktuella projektet innebär att den verksamhet som hittills drivits i två olika projekt nu slås samman till ett projekt i avvaktan på att strukturen för framtida arbete med näringslivsutveckling i norra Bohuslän slås fast. Detta förväntas ske under våren 2000.

Det är då viktigt att den samverken som påbörjats och den metodik som utvecklats genom ovannämnda samarbete får möjlighet till fortsatt utveckling samtidigt som formerna för det framtida arbetet utreds noggrant.

En del av verksamheten vänder sig till personer med intresse av eget företagande. Dessa erbjuds ett antal kompetenshöjande insatser som anpassas efter individuella behov. Målet är att stärka förutsättningarna att starta och utveckla nya företag.

De nystartade företagen följs upp efter det att företaget startats.

Verksamheten inom nyföretagandet beräknas, jämfört med föregående period, fokusera mer på uppföljande aktiviteter och mindre på informationsinsatser. Även personer som inte är arbetslösa beräknas ingå i projektet i betydligt högre grad.

Den andra delen av verksamheten vänder sig till befintliga företag. Dessa erbjuds en lokal effektiv näringslivsservice bestående av olika insatser och program.

På lång sikt är målsättningen att näringslivet i norra Bohuslän ytterligare stärks och diversifieras.

En gemensam näringslivsresurs för de fyra kommunerna ingår som ett projekt i tillväxtavtalen både lokalt och delregionalt.

För Tanums kommun innebär ett fortsatt deltagande i projekt NNB under ovanstående tid att kommunen delfinansierar med 103 750 kr kontant och 75 000 kr i arbetsinsats och lokaler.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att delta i förlängning av projekt NNB under tiden den 1 januari 2000 till den 30 september 2000,

att för tiden den 1 januari 2000 till den 30 september 2000 anslå 103 750 kronor ur konto Näringslivsåtgärder, och

att bidra till projektet med 75 000 kronor i arbete och lokaler.

_______________________

Ks § 268                         99.529-608 Ks

Förstudie för projekt Lärcentrum Norra Bohuslän

Kommunerna i norra Bohuslän har för avsikt att tillsammans med Västra Götalandsregionen utföra en förstudie vars syfte är att se vilka behov och möjligheter som finns att etablera Lärcentrum.

Ett lärcentrum är en mötesplats för livslångt lärande för alla människor, företag och organisationer. Ett lärcentrum kan göra utbildning/lärande mer oberoende av plats och tid. Det syftar dessutom till att samordna inblandade parter inom och mellan kommunerna. Ett övergripande mål är att höja den allmänna utbildningsnivån i norra Bohuslän.

Syftet med en etablering av Lärcentrum är att

Målet med förstudien är att i de fem kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal, Strömstad och Lysekil till den 31 december 1999

Sotenäs Kompetenscentrum står som projektägare.

Den totala budgeten uppgår till 652 200 kronor. Kommunernas insats utgörs av lokaler/utrustning samt eget arbete för alla fem kommunerna och innebär inga krav på utökad budget. Insatsen är beräknad till en kostnad av 42 440 kronor per kommun.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att delta i förstudie för projekt Lärcentrum Norra Bohuslän.
______________________

Ks § 269                          99.459-352 Ks

Vägverket – Förslag till ändrade hastighetsbegränsningar

Vägverket har den 28 juli 1999 inkommit med genomförd inventering av vägar inom Västra Götalands län med hastighetsbegränsning 90 respektive 110 km/tim.

Till grund för inventeringen ligger Vägverkets nya kriterier för högsta tillåtna hastighet.

Inventeringen är klar vad avser 110-vägar med bredd 13 meter, två körfält och mötande trafik, samt 90-vägar med en vägbredd helt eller delvis under 6 meter.

Föreliggande förslag avser 90-vägar med en vägbredd mellan 6,0-7,5 meter. Vägverket föreslår att följande 90-vägar inom Tanums kommun får ändrad hastighetsbegränsning till 70 km/tim.

  • Väg 163
E6 Dingle – 911 Kville
  • Väg 163
902 Kville – 900 Flyg
  • Väg 163
1012 Grebbestad – 1018 Nedre Säm
  • Väg 163
E6 Tanumshede – 165 N Naverstad
  • Väg 164
165 Hålkekärr – 979 Rämne
  • Väg 902
900 Hamburgsunds skola – 163 Kville
  • Väg 976
E6 Tanumshede – 978 Lurs k:a

Följande vägar med vägbredd mellan 6,0-7,5 meter föreslås få ändrad hastighetsbegränsning till 70 km/tim på del, eller delar av nuvarande 90-sträcka.

  • Väg 165
E6 Hällevadsholm – 163 N Naverstad

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen har den 18 augusti 1999 inkommit med förslag till yttrande.

Sammanfattningsvis föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka vägverkets förslag till ändrad hastighetsbegränsning, undantaget väg 163 mellan Underslös och N Naverstad samt väg 164 mellan Hålkekärr och Rämne där nuvarande 90 km/tim bör gälla även i fortsättningen. Kommunstyrelsen föreslås också anta följande yttrande:

"Lägre hastigheter har mycket stor betydelse för olyckornas antal och dess konsekvenser. Bashastigheten 70 km/tim upplevs av de flesta bilförare som låg på landsbygdsvägar. Det är därför angeläget att vägverket snarast bygger om vägarna så att hastigheten kan höjas till 90 km/tim."

Företrädare för Bullarbygden har för kännedom inkommit med skrivelse ställd till Vägverket. I skrivelsen anhålles att hastighetsgränsen på väg 165, sträckan mellan Östads samhälle och Uno-X bensinstation, sänks från 90 km/tim till 70 km/tim. Trafiksituationen är riskfylld då sikten är begränsad och ett flertal aktiviteter finns längs vägavsnittet.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att kommunstyrelsen antar följande yttrande:

"Lägre hastigheter har mycket stor betydelse för olyckornas antal och dess konsekvenser. Bashastigheten 70 km/tim upplevs av de flesta bilförare som låg på landsbygdsvägar. Det är därför angeläget att vägverket ser över möjligheterna till samhällsekonomiskt försvarbara standardhöjningar på vissa sträckor".

Lennart Larson (M) och Rolf Hermansson (C) yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker anhållan från företrädare för Bullarebygden att hastigheten på väg 165, sträckan mellan Östads samhälle och Uno-X bensinstation, sänks till 70 km/tim.

Ordföranden ställer först fråga på Anders Schönbecks yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Ordföranden ställer därefter fråga på Lennart Larsons och Rolf Hermanssons yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstyrka Vägverkets samtliga förslag till sänkning av hastigheten från 90 km/tim till 70 km/tim i Tanums kommun,

att förorda en upprustning av vägnätet före en sänkning av hastigheten,

att tillstyrka anhållan från företrädare för Bullarebygden att hastigheten på väg 165, sträckan mellan Östads samhälle och Uno-X bensinstation, sänks till 70 km/tim, och

att kommunen är positiv till en säsongsanpassad hastighetsbegränsning.

Reservation

Anders Schönbeck (Mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande.

_______________________

Ks § 270                         99.346-922 Ks

Stiftelsen Hilda Larssons fond – Årsredovisning för år 1998

Stiftelsen Hilda Larssons fond bildades 1990 med Tanums kommun som förvaltare och omsorgsnämnden som ansvarig nämnd.

Stiftelsens ändamål är att utdela julgåvor till gamla och ensamma inom Tanums socken.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna årsredovisning 1998 för Stiftelsen Hilda Larssons fond.

______________________

Ks § 271                         99.299-908 Ks

Millenniumfirande i Tanums kommun

Kanslichefen, chefen för kultur- och fritidsförvaltningen samt kulturchefen har upprättat förslag till millenniumfirande i Tanums kommun.

Bland annat föreslås att fem konstnärer, förslagsvis stenkonstnärer boende i kommunen, bjuds in att lämna skissförslag med två teman till moderna hällristningar. Detta ena temat skall vara siffer- och bokstavsbetonat, medan det andra temat skall vara symbolbetonat. Alla inlämnade förslag erhåller ett arvode om 5 000 kronor.

Konstnärernas skissförslag inlämnas till konstutskottet, som utvärderar och antar två förslag och slutligen ansvarar för ristningarnas genomförande.

Plats eller platser för ristningar skall utses med omsorg. Det anses direkt olämpligt att förlägga ristningarna i anslutning till befintliga hällristningar och övriga fornminnen.

Arbetet med de aktuella ristningarna påbörjas på nyårsafton eller nyårsdagen. Ristningarna färdigställs sedan under våren. Lämpliga former för firande vid invigningen av ristningarna kommer att utarbetas.

Budget för genomförande av hällristningar enligt ovan beräknas till cirka 120 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kultur- och fritidsnämndens konstutskott att inkomma med ett antal förslag till siffer- och bokstavsbetonade respektive symbolbetonade teman för moderna ristningar.

______________________

Ks § 272                         99.001-111 Ks

Val av ny representant i detaljplanegruppen 1999-2002

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 1999, § 15,

att utse följande förtroendevalda att vara kommunstyrelsens representanter i detaljplanegruppen för perioden 1999-2002:

Bengt Mattsson (Fp)
Clas-Åke Sörkvist (C)
Ronny Larsson (S)
Lennart Larson (M)
Helene Arvidsson (Fp)
Anders Schönbeck Mp)
Ruben Ivarsson (Kd)
Armando Jiménez-Ojeda (V)

att ledamot som ej kan delta kallar ersättare.

Härefter har Nils Olsson (Fp) utsetts till ny ledamot i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott då Helene Arvidsson avsagt sig uppdragen.

Nils Olsson har tidigare deltagit i detaljplanegruppen, bland annat i egenskap av räddningschef. Då ny räddningschef har tillträtt bör han utses att ingå i detalj-planegruppen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Nils Olsson (Fp) till ny representant i detaljplanegruppen efter Helene Arvidsson, och

att utse räddningschef Kristian Vikström till ledamot av detaljplanegruppen.

_______________________

Ks § 273                          99.001-111 Ks

Val av ledamöter till Kulturmiljövårdsgruppen (KUV-gruppen)

Kommunstyrelsen beslutade den 14 februari 1996, § 35,

att utse Uno Larson (M), Helene Arvidsson (Fp), Gerd Melin (S), Henry Carlsson (C) och Bengt Andersson (Mp) att ingå i Kulturmiljövårdsgruppen under mandatperioden 1995-1998, och

att utse Henry Carlsson till gruppens sammankallande.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 1999, § 25,

att förlänga kulturmiljövårdsgruppens mandat fram till dess att nu pågående revidering av översiktsplanen är avslutad.

I protokoll per den 16 maj 1999 beslutar KUV-gruppen anmäla att den anser sig ha genomfört uppdraget från översiktsplanegruppen och kommunstyrelsen.

KUV-gruppen meddelar vidare att den även i fortsättningen bör vara utsedd av kommunstyrelsen och vara representativ partipolitiskt och med engagerade personer med koppling till kulturorganisationerna. Uppgiften bör vara att modernisera och aktualisera kulturminnesvårdsområden och liknande objekt. Den bör ha liknande funktion, samt med engagemang från samtliga ledamöter.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsen också fortsättningsvis skall vara huvudman för KUV-gruppen, och

att uppdra åt nuvarande ledamöter i KUV-gruppen att fortsätta sitt arbete mandatperioden ut.

_______________________

Ks § 274                          99.012-948 Ks

Betalkort inom räddningstjänstens verksamhet

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 1996, § 109, om regler för användande av betalkort och kontokort.

Kommunstyrelsen beslutade därefter den 10 mars 1999, § 96, att delegera till förvaltningschefen att besluta vilka som skall ha betalkort inom räddningstjänstens verksamhetsområde och att nivån på betalkorten skall vara 3 000 kronor per månad.

Föreligger nu förslag från räddningstjänsten att den nye räddningschefen, Kristian Vikström, tilldelas betalkort om högsta månadsbelopp på 3 000 kronor per månad.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att tilldela räddningschef Kristian Vikström betalkort för räddningstjänstens verksamhetsområde, och

att högsta månadsbelopp uppgår till 3 000 kronor per månad.

______________________

Ks § 275                          99.531-900 Ks

Mobiltelefon

I de riktlinjer som gäller för användande av mobiltelefon skall kommunstyrelsen eller den styrelsen utser besluta om vilka personer som skall ha mobiltelefon.

Föreligger nu begäran från personalchefen om rätt till mobiltelefon i tjänsten i enlighet med riktlinjerna.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge personalchefen rätt att inneha mobiltelefon i tjänsten.

_____________________

Ks § 276                          99.530-943 Ks

Anställande av löne- och personaladministratör på personalkontoret

Personalkontoret har under en längre tid haft en tjänst vakant till följd av sjukdom.

Därutöver pågår för närvarande ett projekt inför upphandling av nytt löne- och PA-system, vilket innebär att ytterligare en löne- och personaladministratör kommer att vara sysselsatt med andra uppgifter under de närmaste åren.

Vakanserna har försökts lösas genom anställning av vikarie. Eftersom det råder stor brist på personal med adekvat erfarenhet av löne- och personaladministration har vikarier ej kunnat anställas i den omfattning som behövs. Personal utan erfarenhet kan endast i begränsad omfattning läras upp eftersom behovet av förstärkning är akut.

Ges det möjlighet att rekrytera en tillsvidareanställning ökar möjligheterna att finna personal med rätt kompetens.

Personalkontoret önskar därför att rekrytera 1.0 tjänst som löne- och personal-administratör för tillsvidareanställning. Tjänsten kan finansieras inom ramen för personalkontorets budget till följd av sjukledighet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt personalutskottet att fatta beslut i ärendet.

_______________________

Ks § 277                          99.001-111 Ks

Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar

Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 1999, § 247,

att anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar från och med den 1 september 1999 skall utfärdas av ekonomichef Ulf Ericsson, ekonomisekreterare Helena Svensson, Egil Glimmer eller Marina Arnesson med kontrasignation av någon av Ulla Dahlberg eller Anna Burman.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar från och med den 8 september 1999 skall utfärdas av ekonomichef Ulf Ericsson, ekonomisekreterare Helena Svensson, Egil Glimmer eller Marina Arnesson med kontrasignation av någon av Ulla Dahlberg eller Mona Nilsson, och

att kommunstyrelsens beslut den 11 augusti 1999, § 247, härigenom upphör att gälla.

________________________

Ks § 278                          99.001-111 Ks

Firmatecknare för kommunens momsdeklarationer

Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 1999, § 248,

att utse kanslist Anna Burman, med assistent Ulla Dahlberg som ersättare och ekonomisekreterare Helena Svensson, med ekonomisekreterare Marina Arnesson som ersättare, att var för sig teckna firma vad gäller kommunens momsdeklarationer.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att från och med den 8 september 1999 utse kanslist Mona Nilsson, med assistent Ulla Dahlberg som ersättare och ekonomisekreterare Helena Svensson, med ekonomisekreterare Marina Arnesson som ersättare, att var för sig teckna firma vad gäller kommunens momsdeklarationer, och

att kommunstyrelsens beslut den 11 augusti 1999, § 248, härigenom upphör att gälla.

_________________________

Ks § 279                          99.001-111Ks

Fullmakt att kvittera ut värdeförsändelser

Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 1994, § 69,

att ge Ulf Björkman, Ulrika Mattsson, Kerstin Berius, Ulla Dahlberg och Gertrud Axelsson fullmakt att från kommunens räkning kvittera av posten utlämnade värdeförsändelser.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att från och med den 8 september 1999, ge Ulf Björkman, Kerstin Berius, Marina Bragd, Ulla Dahlberg och Mona Nilsson fullmakt att för kommunens räkning kvittera av posten utlämnade värdeförsändelser, och

att kommunstyrelsens beslut den 15 mars 1994, § 69, härigenom upphör att gälla.

_________________________

Ks § 280                              99.001-111 Ks

Behörighetsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 1993, § 84,

att utse Ulrika Matsson, Gertrud Axelsson, Maritha Thuresson och Simone Aronsson till behörighetsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att från och med den 8 september 1999, utse Marina Bragd, Maritha Thuresson och Mona Nilsson till behörighetsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde exklusive räddningstjänsten, och

att kommunstyrelsens beslut den 16 mars 1993, § 84, härigenom upphör att gälla.

________________________

Ks § 281

Rapportering

Styrelseordföranden samt verkställande direktören för Tanums Bostäder AB rapporterar om fastighetsförsäljningar i kommunen.

_______________

Ks § 282                          99.522-211 Ks

Förköpsprövning – Bottna-Bräcke 1:11 – hyresfastighet

Fastighet: Bottna-Bräcke 1:11, hyresfastighet
Sökande: Bohusmäklaren, Fjällbacka
Säljare: xx, Göteborg
Köpare: Stiftelsen Erik o Lily Philipsons Minnesfond, Havstensund
Köpesumma: 1 400 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Bottna-Bräcke 1:11 och

att ej begära hyresnämndens prövning.

_______________________

Ks § 283

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 25 augusti 1999, §§ 41-47.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna.

_______________________

Ks § 284

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen:

Förköp nr 191-225 99. –211 Ks
Löne/anställningsbeslut nr 41-44 99.003-900 Ks
Ålderspensioner m m nr 1-10 99.006-943 Ks
Tillfälligt serveringstillstånd Golfkusten ABFjällbacka 1999-08-28 99.485-745 Ks

Räddningstjänsten:

Ansökan om statsbidrag, kaj i Grebbestad 1999-07-26 99.446-241 Ks

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_______________________

Ks § 285                          99.020-900 Ks

Anmälan av representation

Kommunstyrelsen nr 5-7 1 394,04 kronor
Kommunkansliet nr 5-8 6 909,00 kronor
Räddningstjänsten nr 4-7 1 264,00 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga redovisningen till handlingarna.

_____________________

Ks § 286

Meddelande

Kommunstyrelsen:

97.414-314 Ks

Länsstyrelsens beslut den 24 augusti 1999, överklagande av beslut att anta detaljplan för Rådalen-Heestrand, Tanums kommun.

Beslut: Avslå överklagandena.

Räddningstjänsten:

Kurs om utökat skadeståndsansvar för kommunal rådgivning, 1999-06-22, Nils Olsson och Kurt Svedberg.

----------------

Utbildnings- och informationshelg, 1999-09-03-05, för kvinnliga brandmän, Monica Staversjö.

-----------------

99.312-908 Ks

Uppföljning av seminarier för beredskap inför millennieskiftet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandet till handlingarna.

_______________________

Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-14.00.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, kanslichef, §§ 259, 260, 264, 267, 268, 271
Ulf Ericsson, ekonomichef, §§ 259, 260, 281
Ann-Sophie Svedhem, personalchef, §§ 259, 260
Kristian Vikström, räddningschef, § 259
Karl-Axel Wikström, kulturchef, § 264, 271
Inge Berndtsson, samhällsbyggnadschef, §§ 266, 269
Sven Olsson, avdelningschef, § 266
Kerstin Danielsson, näringslivssekreterare, § 267, 268
Helene Arvidsson, RIV-koordinator, § 268
Helena Svensson, ekonomisekreterare, § 270
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Nils Lago-Lengqvist
Underskrifter Sekreterare §§ 258-286
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Nils Lago-Lengqvist
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-09-08
Anslaget uppsatt 1999-09-14 Anslaget nedtages 1999-10-05
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo