Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-08-11b

§§ Ärenden

230

Fråga om observatörs rätt att deltaga vid dagens sammanträde

231

Svar på motion från Ruben Ivarsson (Kd) om möjligheten för de arbetslösa att få barnomsorg

232

Försäljning av del av fastigheten Grebbestad 28:2, Tanums kommun (ABBA-huset)

233

Försäljning av industrimark i Hamburgsund

234

Slutredovisning – Ombyggnad av Fjällbacka service

235

Slutredovisning – Ombyggnad av Hedegårdens servicehus

236

Slutredovisning – Ombyggnad av Tanumskolan

237

Patientnämnd

238

Detaljplan för Grönemad, Kuseröd 1:25 m fl

239

Detaljplan för fastigheten Grebbestad 26:3

240

Iordningställande av förråd i Hamburgsunds brandstation

241

Utprickning av farleden Tärnesundet

242

Remiss – Kunskapslyftskommitténs tredje delbetänkande

243

Uppdrag att kartlägga och analysera kommunernas plan- och markberedskap för bostadsbyggande

244

Val av ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Helene(Arvidsson (Fp)

245

Val av ordförande i Folkhälsorådet samt två ledamöter

246

Näringslivsfrågor

247

Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar

248

Firmatecknare för kommunens momsdeklarationer

249

Förköpsprövning – Fjällbacka 200:1 - hyresfastighet

250

Förköpsprövning – Fjällbacka 200:5, Fjällbacka 200:12 - hyresfastighet

251

Förköpsprövning – Fjällbacka 200:9 - hyresfastighet

252

Förköpsprövning – Fjällbacka 200:10 - hyresfastighet

253

Förköpsprövning – Klätta 1:21

254

Förköpsprövning – Raftön 1:63

255

Förköpsprövning – Raftön 1:64

256

Förköpsprövning – Grebbestad 2:111, 2:366 – hyresfastighet

257

Anmälan av delegationsbeslut

258

Meddelanden

Ks § 230

Fråga om observatörs rätt att deltaga vid dagens sammanträde

Kristdemokraterna är representerade med en ersättare i kommunstyrelsen.

Ersättaren kan ej deltaga vid dagens sammanträde och önskar därför att partiet får representeras med en observatör.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge Ivar Ivarsson (Kd) att delta vid dagens sammanträde som observatör utan ersättning.

______________________

Ks § 231             99.184-729 Ks

Svar på motion från Ruben Ivarsson (Kd) om möjligheten för de arbetslösa att få barnsomsorg

Ruben Ivarsson (Kd) har den 22 mars 1999 inkommit med motion om de arbetslösas möjlighet att få barnomsorg. Motionen bilaga.

Motionären föreslår avslutningsvis

att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten till dessa åtgärder,

att det finns en plats till förfogande inom barnomsorgen för de arbetslösa när de skall på arbetsintervju, och

att det på kortast tid, inom minst en vecka, skall finnas en barnomsorgsplats tillgänglig.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 1999, § 31,

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har härefter överlämnats till barn- och utbildningsnämnden på remiss.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 juni 1999, § 71, att avge följande yttrande som nämndens svar på motionen.

"Plats till förfogande inom barnomsorgen för de arbetslösa när de skall på anställningsintervju."

De föräldrar som har barnomsorg och blir arbetslösa får behålla sina platser, antingen 10 timmar per vecka eller den tid de har haft innan de blev arbetslösa. Dessa föräldrar har därför barnomsorgen ordnad när de skall på anställnings-intervju.

När barnomsorgsplats ordnas brukar barn- och utbildningsförvaltningen rekommendera föräldrarna, att för barnets del, se till att det blir en mjuk övergång från hemmet till den nya miljön, antingen det är till familjedaghem eller till förskola (daghem).

En del barn klarar av övergången på cirka 14 dagar, andra kan behöva några dagar extra, några få barn kan klara detta på kortare tid. Om placeringen görs för snabbt, kan barnet må ganska dåligt av denna förändring. Att då ha en plats till förfogande som man bara lämnar in sitt barn för några timmar kan inte rekommenderas för barnets bästa.

Förslagsvis skall man kunna erbjuda ensamstående föräldrar hjälp med några få timmar. För barnets skull, bör det vara en person som anställs och kommer hem till barnet. Avgiften för detta bör vara en fast ersättning med t ex 200 kronor per gång. Det är ungefär hälften av kommunens faktiska kostnader för lön (anställning fyra timmar) och administration.

För att hitta personal till detta behöver vi på barn- och utbildningsförvaltningen få minst en veckas framförhållning, eftersom det är svårt att få tag på timvikarier. Förvaltningens erfarenhet är att efterfrågan på denna omsorg, har varit och är ytterst ringa.

"På kortaste tid, inom minst en vecka, skall det finnas en barnomsorgsplats tillgänglig."

Enligt skollagen kapitel 2a, § 7, står det "att barnomsorg skall ordnas utan oskäligt dröjsmål". Det innebär att lagen följs om barnomsorg kan ordnas inom två till tre månader efter att föräldrarna anmält sitt behov. Finns det utrymme i befintlig verksamhet kan naturligtvis plats erbjudas direkt, men om vi måste annonsera efter dagbarnvårdare kan en nyanställning ta drygt en månad.

Barn- och utbildningsförvaltningen kan därför inte garantera att plats kan ordnas inom en vecka om inte extra resurser ställs till förfogande så att extraplatser finns att tillgå. Detta skulle i så fall innebära att alltid har en överkapacitet inom samtliga skolområden för att få samma service över hela kommunen. Eftersom föräldrarnas behov varierar mellan 5 till 45 timmar per barn/vecka är det svårt att beräkna vad denna extra resurs skulle kosta kommunen totalt.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att barn- och utbildningsnämndens yttrande utgör svar på motionen.

______________________

Ks § 232                      99.399-264 Ks

Försäljning av del av fastigheten Grebbestad 28:2, Tanums kommun (ABBA-huset)

Kommunen äger en äldre industribyggnad (ABBA-huset) beläget på fastigheten Grebbestad 28:2. Byggnaden ligger i anslutning till kommunens gästhamn i Grebbestad.

Idag hyr Grebbestads Bryggeri AB lokaler i bottenvåningen.

Kommunen har förhandlat med företagen Grebbestads Bryggeri AB och Swedemount AB om en försäljning av byggnad med mark.

Kommunen har begärt en fastighetsbildningsförrättning hos Lantmäteriet för att avstycka den del av fastigheten Grebbestad 28:2 som omfattas av byggnaden (ABBA-huset).

Avstyckningen innebär att den nybildade fastigheten får servitut för lastbrygga och väg in till lastbryggan.

Förslag till köpekontrakt har upprättats, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att försälja del av fastigheten Grebbestad 28:2, Tanums kommun, till Grebbestads Bryggeri AB och Swedemount AB för en överenskommen köpeskilling om 3 500 000 kronor enligt bilagda köpekontrakt, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra erforderliga förändringar i köpekontraktet.

______________________

Ks § 233                    99.214-213 Ks

Försäljning av industrimark i Hamburgsund

Nordbloms Trycksaker AB, Hamburgsund, har framfört önskemål om att få förvärva cirka 2 100 kvm industrimark på fastigheten Hamburgsund 3:1, Hamburgsund.

Förslag till köpekontrakt har utarbetats, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att avstycka ett område om cirka 2 100 kvm mark av fastigheten Hamburgsund 3:1, Hamburgsund, och försälja marken för 40 kronor per kvm till Nordbloms Trycksaker AB,

att kostnaderna för lantmäteriförrättning för bildandet av fastigheten delas lika mellan säljaren och köparen, och

att gatukostnadsersättning och avgifter för anslutning till vatten och avlopp ej ingår i köpeskillingen.

_______________________

Ks § 234                          99.150-200 Ks

Slutredovisning - Ombyggnad av Fjällbacka service

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 1998, § 40, bland annat

att uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra ombyggnation av övre planet i B-huset på Fjällbacka service för 1,2 miljoner kronor enligt omsorgsnämndens förslag.

Ombyggnaden har omfattat c:a 300 m2 där fem lägenheter byggts om till grupp- boende. Ombyggnaden har slutbesiktigats och godkänts 1999-01-19.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter 1.200.000:-

Bokförda investeringsutgifter 1.137.520:-

Överskott 62.480:-

Tekniska nämnden beslutade den 17 juni 1999, § 113,

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 12 juli 1999 att slut-redovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp.

Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisning för ombyggnad av Fjällbacka service, och

att investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

______________________

Ks § 235                 99.150-200 Ks

Slutredovisning – Ombyggnad av Hedegårdens servicehus

Kommunfullmäktige beslutade 5 februari 1996, § 6, bland annat

att uppdra åt tekniska nämnden att nyproducera 48 lägenheter som ersättning för nuvarande Hedegården, och

att den totala ramen för projekt Hedegården uppgår till 38.300.000 kronor.

Byggnaden har slutbesiktigats och godkänts 1997-06-27.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter 38.300.000:-

Redovisade investeringsutgifter 38.387.857:-

Utgiftsunderskott -87.857:-

Budgeterade investeringsinkomster 2.900.000:-

Redovisade investeringsinkomster 1.895.050:-

Inkomstunderskott -1.004.950:-

Totalt underskott -1.092.807:-

Tekniska nämnden beslutade den 17 juni 1999, § 114,

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 12 juli 1999 att slut-redovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp.

Finansiering av underskott sker från Eget kapital. Underskottet minskar därmed framtida investeringsutrymme.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisning för ombyggnad av Hedegårdens servicehus, och

att investeringsprojektets underskott finansieras ur Eget kapital.

_____________________

Ks § 236                      99.150-200 Ks

Slutredovisning - Ombyggnad av Tanumskolan

Kommunfullmäktige beslutade 20 april 1998, § 26,

att uppdra åt fastighetsnämnden att utföra ombyggnad av f d slöjdsal i Tanumskolan.

Ombyggnaden har omfattats av c:a 300 m2 vilka iordningställts till barnskola.

Ombyggnaden har slutbesiktigats och godkänts 1999-01-12.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter 1.500.000:-

Bokförda investeringsutgifter 1.446.835:-

Överskott 53.165:-

Tekniska nämnden beslutade den 17 juni 1999, § 115,

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 12 juli 1999 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisning för ombyggnad av Tanumskolan, och

att investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

_______________________

Ks § 237                     99.386-940 Ks

Patientnämnd

Den 1 januari 1999 trädde en ny lag om patientnämnd i kraft. Den nya lagen ersätter tidigare lag om förtroendenämnds verksamhet inom hälso- och sjukvården.

Enligt reglementet för kommunstyrelsen är det kommunstyrelsen som är förtroendenämnd i Tanums kommun.

Den nya lagen innebär att patientnämndens uppgifter utvidgas till att omfatta all offentlig finansierad hälso- och sjukvård. För kommunens del omfattas såväl hälso- och sjukvård i särskilt boende som den hälso- och sjukvård i ordinärt boende som en kommun kan ha åtagit sig att utföra.

Patientnämndens uppgifter är att hjälpa patienterna inom hälso- och sjukvården.

Patientnämnden skall senast den sista februari varje år lämna en redovisning över sin verksamhet under föregående år till Socialstyrelsen.

Enligt lagen kan kommunen överlåta uppgifterna som patientnämnd till landstinget om parterna kommer överens om detta.

Tanums kommun har fått erbjudande från Västra Götalandsregionen om att regionens patientnämnd även kan ta på sig uppgiften att fungera som patientnämnd för Tanums kommun.

För vårdtagarna kan det vara en fördel att ha en och samma patientnämnd som täcker in hela vårdkedjan från landstingsvård till kommunalvård.

Västra Götalandsregionen har upprättat förslag till överenskommelse mellan regionen och kommunen, bilaga.

Kostnaden för kommunen uppgår till 0,75 kronor per invånare.

Om Tanums kommun vill medverka i regionens patientnämnd vill regionen ha besked snarast under augusti.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlåta kommunens patientnämndsuppgifter enligt 1 och 3 §§ patientnämndslagen till regionens patientnämndsverksamhet,

att godkänna bilagda överenskommelse mellan Tanums kommun och Västra Götalandsregionen, och

att överenskommelsen finansieras ur anslaget för bidrag till organisationer.

_______________________

Ks § 238                          99.355-314 Ks

Detaljplan för Grönemad, Kuseröd 1:25 m fl

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 14 juni 1999 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för Grönemad, Kuseröd 1:25 m fl.

Planen syftar till att medge att området utvecklas till ett bostadsområde med möjlighet till åretruntboende.

Planområdet är beläget cirka 2 km väster om Grebbestad och är mestadels bebyggt. Byggnaderna används uteslutande för bostadsändamål. Området omfattar cirka 90 befintliga fastigheter.

Nu gällande detaljplan för området är från 1967. Enligt gällande plan är områdets användning för bostadsändamål. Avsikten var att området skulle bli ett fritidshus–område. Området har dock varit bebyggt sedan många år tillbaka och de äldre bostadshusen inom området kom genom planläggningen att strida mot detalj-planen.

Under senare år har allt fler valt att bosätta sig i området året runt, vilket innebär att det finns ett behov av att göra förändringar. På grund av gällande detaljplan har det visat sig svårt att göra önskvärda tillbyggnader.

Eventuella synpunkter på planförslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 13 augusti 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avsnittet om Landskapsbild/utsikt bör studeras ytterligare av miljö- och byggnadsnämnden så att utrymme ej ges för godtycke beträffande höjd av vegetation, och

att avsnittet om Energi skall utformas så att planområdet ges en god energihushållning enligt intentionerna i Tanums Agenda-21.

________________________

Ks § 239                         99.444-314 Ks

Detaljplan för fastigheten Grebbestad 26:3

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 23 juli 1999 att nämnden avser att upprätta en detaljplan för fastigheten Grebbestad 26:3 (tidigare Kv Plåtslagaren).

Fastigheten planlades 1990 för nybyggnad av 24-30 bostadslägenheter. Beroende på nedgången inom bostadsmarknaden har byggnationen ej genomförts.

Föreliggande planförslag syftar till att möjliggöra en utbyggnad för handels-verksamheter inom fastighetens södra del mot Sältevägen, mellan ICA- och Konsumbutikerna.

Fastighetens norra del kommer även i fortsättningen att vara avsedd för bostäder.

Eventuella synpunkter på planförslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 20 augusti 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för närvarande ej erinra mot planförslaget.

______________________

Ks § 240                          99.150-200 Ks

Iordningställande av förråd i Hamburgsunds brandstation

Fastighetsnämnden beslutade den 12 maj 1998, § 48,

att iordningställa lokal för 3 stycken reservkraftverk i kallförråd vid brandstationen i Hamburgsund, och

att lån för genomförandet skall upptas hos ekonomikontoret.

Byggnaden har slutbesiktigats och godkänts.

Ekonomiskt utfall

Budgeterad investeringsutgift 150.000:-

Redovisad investeringsutgift 164.352:-

Underskott -14.352:-

Tekniska nämnden beslutade den 17 juni 1999, § 116,

att godkänna slutredovisningen, och

att begära av kommunstyrelsen att hela investeringsutgiften, 164 352 kronor, finansieras ur anslaget för åtgärder Millenniumskiftet.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 12 juli 1999 att slutredovisningen överensstämmer med av fastighetsnämnden beviljade medel och med redovisat belopp. Kostnaden finansieras med 50 tkr ur anslaget för Åtgärder millenniumskiftet samt 50 tkr ur anslaget för beredskap. Resterande belopp finansieras av tekniska nämnden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att kostnaden för iordningsställande av förråd i Hamburgsunds brandstation finansieras med 50 000 kronor ur anslaget för Åtgärder millenniumskiftet,

50 000 kronor ur anslaget för Beredskap samt att resterande belopp,

64 352 kronor, finansieras av tekniska nämnden.

________________________

Ks § 241                            99.357-437 Ks

Utprickning av farleden Tärnesundet

Havstensunds Samhällsförening har den 28 mars 1999 inkommit till kultur- och fritidsnämnden med begäran om utprickning av farleden Tärnesundet, utanför hamninloppet till Havstensund.

Farleden är livligt utnyttjad under hela året, speciellt vid hummerfisket på hösten. Vid mörkrets inbrott och vid dimma är det ytterst besvärligt att veta var rännans djupaste del är belägen. Under sommaren används leden flitigt av båtturister då den är utmärkt på sjökortet.

Kostnaden för utmärkning av leden med fem prickar är beräknad till 38 800 kronor, exklusive moms. Antalet prickar bör dock kunna minskas till fyra utan att säkerheten försämras.

Turismutvecklingsgruppen har den 29 april 1999 behandlat samhällsföreningens begäran. Turismutvecklingsgruppen beslutade härvid att anslå 20 000 kronor för utmärkning av farleden, samt att översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå högst 15 000 kronor till utprickning av farleden Tärnesundet,

att uppdra åt kultur- och skärgårdsnämnden att genomföra åtgärder för utprickning av farleden, och

att anslagna medel, högst 15 000 kronor, finansieras ur konto Kommunstyrelsens oförutsedda och överförs till kultur- och fritidsnämndens konto Turism (Verksamhet 230 Ansvar F 15016).

_______________________

Ks § 242                          99.313-136 Ks

Remiss - Kunskapslyftskommitténs tredje delbetänkande

Utbildningsdepartementet har den 17 maj 1999 inkommit med Kunskapslyftskommitténs tredje delbetänkande på remiss.

Regeringen har uppdragit åt Kunskapslyftskommittén att under våren år 2000 lämna förslag till en reformerad vuxenutbildning.

Regeringens avsikt med föreliggande remiss är att få till stånd en bred och öppen debatt om den fortsatta utvecklingen av vuxenutbildningen.

Eventuellt yttrande skall vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 18 augusti 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att meddela Utbildningsdepartementet att delbetänkandet lyfter fram ett antal viktiga frågeställningar för vuxenutbildningens framtida utveckling och,

att kommunen ställer sig bakom delbetänkandet.

______________________

Ks § 243                     99.395-210 Ks

Uppdrag att kartlägga och analysera kommunernas plan- och markberedskap för bostadsbyggande

Länsstyrelsen har den 1 juli 1999 inkommit med begäran om kartläggning och analys av kommunens plan- och markberedskap för bostadsbyggande.

Uppdraget har ursprungligen initierats av Regeringen.

Samhällsbyggnadschefen har den 3 augusti 1999 inkommit med förslag till yttrande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande.

______________________

Ks § 244                         99.001-111 Ks

Val av ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Helene Arvidsson (Fp)

Helene Arvidsson (Fp) har den 14 juni 1999 inkommit med avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 1999, § 54,

att entlediga Helene Arvidsson (Fp) som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, och

att utse Nils Olsson (Fp) till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen istället för Helene Arvidsson.

Kommunstyrelsen har nu att utse ny ordinarie ledamot i arbetsutskottet efter Helen Arvidsson.

Folkpartiet Liberalerna föreslår härvid att Nils Olsson utses.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar bifall till beredningsförslaget.

Anders Schönbeck (Mp) yrkar att Anders Schönbeck utses till ny ordinarie ledamot i arbetsutskottet.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla beredningsförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Nils Olsson (Fp) till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Helene Arvidsson.

_______________________

Ks § 245                         99.001-111 Ks

Val av ordförande i Folkhälsorådet samt två ledamöter

Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 1999, § 201, bland annat att fastställa organisation för Folkhälsorådet samt att varje kommunal nämnd utser en politiker och en tjänsteman att ingå i Folkhälsorådet.

Kommunstyrelsen har härutöver att utse Folkhälsorådets ordförande.

Kommunstyrelsen har nu att utse ordförande för Folkhälsorådet samt två ledamöter.

Beslut

kommunstyrelsen beslutar

att utse Anders Schönbeck (Mp) till ordförande för Tanums lokala Folkhälsoråd, och

att utse Gun Broberg-Hansson (C) och personalchef Ann-Sophie Svedhem till ledamöter.

________________________

Ks § 246                     99.180-941 Ks

Näringlivsfrågor

Kanslichefen meddelar i skrivelse inkommen den 9 juli 1999 att näringslivs-frågorna är ett prioriterat område inom den kommunala verksamheten. Sedan budget 1998 har kommunfullmäktige anslagit särskilda resurser för näringslivs-utveckling.

Från början av januari till den 8 oktober 1999 har en projektanställning som näringslivsutvecklare inrättats på heltid. Genom vårens satsning på näringslivs-frågor har relationen till näringslivet i kommunen stärkts.

Det är viktigt att ha kontinuitet i kommunens agerande mot näringslivet och övriga samarbetspartners i den nya regionen. Det är därför olyckligt om kommunens nuvarande satsning på näringslivsarbetet avbryts eller minskar

på grund av minskade resurser. Nuvarande innehavare av tjänsten har fungerat bra och har den förankring i bygden som behövs.

Kanslichefen förslår avslutningsvis att kommunen förlänger nuvarande projektanställning på heltid till den 31 december 2000.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) yrkar att ärenden återremitteras för diskussion i näringslivsgruppen.

Clas-Åke Sörkvist (C), Lennart Larson (M) och Nils Olsson (Fp) yrkar bifall till kanslichefens förslag.

Ordföranden ställer fråga på huruvida ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge förlängd projektanställning för Kerstin Danielsson som näringslivs-utvecklare på heltid fram till och med den 31 december 2000, och

att uppdra åt kanslichefen att handha anställningsförfarandet.

_______________________

Ks § 247                           99.001-111 Ks

Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 1998, § 159

att anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar från och med den 1 juni 1998 skall utfärdas av ekonomichef Ulf Ericsson, ekonomisekreterare Helena Svensson, ekonomisekreterare Egil Glimmer eller Marina Arnesson med kontrasignation av någon av Ulla Dahlberg, Gertrud Axelsson eller Ulrika Mattsson.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anvisningar på kommunens bank- och postgiroräkningar från och med den 1 september 1999 skall utfärdas av ekonomichef Ulf Ericsson, ekonomisekreterare Helena Svensson, Egil Glimmer eller Marina Arnesson med kontrasignation av någon av Ulla Dahlberg eller Anna Burman, och

att kommunstyrelsens beslut den 3 juni 1998, § 159, härigenom upphör att gälla.

_____________________

Ks § 248                     99.001-111 Ks

Firmatecknare för kommunens momsdeklarationer

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 1998, § 161,

att utse kanslist Gertrud Axelsson, med assistent Ulla Dahlberg som ersättare och ekonomisekreterare Helena Svensson, med ekonomisekreterare Marina Arnesson som ersättare, att var för sig teckna firma vad gäller kommunens momsdeklarationer.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att från och med den 1 september 1999 utse kanslist Anna Burman, med assistent Ulla Dahlberg som ersättare och ekonomisekreterare Helena Svensson, med ekonomisekreterare Marina Arnesson som ersättare, att var för sig teckna firma vad gäller kommunens momsdeklarationer, och

att kommunstyrelsens beslut den 3 juni 1998, § 161, härigenom upphör att gälla.

________________________

Ks § 249                         99.403-211 Ks

Förköpsprövning – Fjällbacka 200:1 - hyresfastighet

Fastighet: Fjällbacka 200:1

Sökande: Inskrivningsmyndigheten, Strömstad

Säljare: Västkusttomter KB, Göteborg

Köpare: Nya Perspektiv Design AB, Göteborg

Köpesumma: 1 850 001 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Fjällbacka 200:1, och

att ej begära hyresnämndens prövning.

______________________

Ks § 250                     99.404-211 Ks

Förköpsprövning – Fjällbacka 200:5, Fjällbacka 200:12 - hyresfastighet

Fastighet: Fjällbacka 200:5

Fjällbacka 200:12, hyresfastighet

Sökande: Inskrivningsmyndigheten, Strömstad

Säljare: Västkusttomter KB, Göteborg

Köpare: xx, xx, Lidingö

Köpesumma: 1 000 000 kronor, Fjällbacka 200:5, 700 000 kronor, Fjällbacka 200:12

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheterna Fjällbacka 200:5 och 200:12, och

att ej begära hyresnämndens prövning beträffande fastigheten Fjällbacka 200:12.

_______________________

Ks § 251                            99.383-211 Ks

Förköpsprövning – Fjällbacka 200:9 - hyresfastighet

Fastighet: Fjällbacka 200:9

Sökande: Inskrivningsmyndigheten, Strömstad

Säljare: Västkusttomter KB, Göteborg

Köpare: xx, Göteborg

Köpesumma: 1 000 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Fjällbacka 200:9, och

att ej begära hyresnämndens prövning.

_______________________

Ks § 252                         99.369-211 Ks

Förköpsprövning – Fjällbacka 200:10 - hyresfastighet

Fastighet: Fjällbacka 200:10

Sökande: xx, Köping

Säljare: Västkusttomter KB, Göteborg

Köpare: xx, Köping

Köpesumma: 1 850 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Fjällbacka 200:10, och

att ej begära hyresnämndens prövning.

_______________________

Ks § 253                             99.445-211 Ks

Förköpsprövning – Klätta 1:21

Fastighet: Klätta 1:21

Sökande: Sparbanken Tanum, Tanumshede

Säljare: NHR-fonden, Stockholm, Cancerfonden, Stockholm, Djurskyddsföreningen i Grebbestad, John Petterssons Blindfond, Tanumshede

Köpare: xx, Tanumshede

Köpesumma: 1 341 000 kronor

Intresseanmälningar

Följande sökande har begärt att kommunen utövar förköpsrätt avseende fastigheten Klätta 1:21:

xx, Tanumshede, anmälan inkom 1998-09-17, återtagen 1999-08-10.

xx, Västbacken, anmälan inkom 1999-07-05.

xx och xx, anmälan inkom 1999-07-06.

xx, Tanumshede, anmälan inkom 1999-07-07, återtagen 1999-08-10.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Klätta 1:21.

______________________

Ks § 254                         99.421-211 Ks

Förköpsprövning – Raftön 1:63

Fastighet: Raftön 1:63

Sökande: Sparbanken Tanum, Tanumshede

Säljare: NHR-fonden, Stockholm, Cancerfonden, Stockholm, Djurskyddsföreningen i Grebbestad, John Petterssons Blindfond, Tanumshede

Köpare: xx, xx, Torslanda

Köpesumma: 160 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Raftön 1:63.

_____________________

Ks § 255                         99.425-211 Ks

Förköpsprövning – Raftön 1:64

Fastighet: Raftön 1:64

Sökande: Sparbanken Tanum, Tanumshede

Säljare: NHR-fonden, Stockholm, Cancerfonden, Stockholm, Djurskyddsföreningen i Grebbestad, John Petterssons Blindfond, Tanumshede

Köpare: xx, xx, Norge

Köpesumma: 107 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheten Raftön 1:64.

_____________________

Ks § 256                         99.476-211 Ks

Förköpsprövning – Grebbestad 2:111, 2:366 – hyresfastighet

Fastighet: Grebbestad 2:111, 2:366, hyresfastighet

Sökande: Adv. Ulla Johansson AB, Göteborg

Säljare: xx, xx, xx, xx

Köpare: Salko Pivodic Restaurang Aktiebolag, Grebbestad

Köpesumma: 3 900 000 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå från att utöva förköpsrätten beträffande fastigheterna Grebbestad 2:111 och 2:366, och

att ej begära hyresnämndens prövning.

________________________

Ks § 257

Anmälan av delegationsbeslut

Förköp nr 132-190 99. –211 Ks
Löne/anställningsbeslut nr 30-40 99.003-900 Ks
990615 Interimistiskt tillstånd för Nu Du AB, 99.322-745 Ks
Pärlans Vägkrog, Rabbalshede,
t o m 11 aug.
Tillfälliga serveringstillstånd:
990611 Kapten Falck, Fjällbacka 99.152-745 Ks
12/6, 26/6, 3/7, 19/7
990709 Rest. Pizzeria Güclü, Tanumshede 99.412-745 Ks
utökad serveringstid juli-aug 1999
990719 Klar Kust AB, Grebbestad 99.327-745 Ks
restaurangtält 11/7
990712 Crusaders, Bullaren 99.303-745 Ks
14/8
990712 Vitlycke Museum 99.420-745 Ks
13/7, 29/7
990707 Yttrande till Länsrätten i överklagat 99.362-745 Ks
ärende. Kustnära Kök & Bar om
tillfälligt utökad serveringstid.
Delegationsbeslut – inköp
990623 Upphandling av konsultinsats för 99.416-700 Ks
analys av omsorgens verksamhet mm.
Anta anbud från KOMREV
990630 Upphandling av betalkort. 99.288-940 Ks
Anta anbud från Nordbanken/First Card
990702 Upphandling av pappers- och 99.417-973 Ks
plastartiklar.
Anta anbud från TG Skrivab
990712 Upphandling av fiberarbeten i sam- 99.129-941 Ks
band med utbyggnad av datanät.
Anta anbud från Telia Publicom AB
990625 Omsättning av befintligt lån 99.360-903 Ks
på 10 000 000 kr.
Anta anbud från Kommuninvest
990716 Återlämnande av pantbrev 400 000 kr 93.243-481 Ks
i fastigheten Östad Väster 1:55

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_______________________

Ks § 258

Meddelanden

98.108-836 Ks

Skrivelse från Naturskyddsföreningen i Tanum till Egendomsnämden i Göteborgs stift att Svenska kyrkans skyddsvärda ädellövskog på Tingvall 1:1 bör avsättas som naturreservat enligt Miljöbalken.

- - - - - - - - - -

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 30 juni 1999, § 241, att utdelande av Tanums kommuns byggnadsvårdspris för år 1999 ej skall ske.

- - - - - - - - - -

99.005-900 Ks

Länsstyrelsens beslut den 18 juni 1999, angående nybyggnad av bostadsuhus å fastigheten Kville-Torp 1:9.

- - - - - - - - -

Länsstyrelsens beslut den 18 juni 1999 om förordnande om strandskydd i Tanums kommun.

- - - - - - - - -

99.362-745 Ks

Länsrättens dom den 22 juli 1999 om överklagande av kommunstyrelsens beslut om utskänkningstillstånd (Kustnära Köks & Bar Rexes AB).

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandena till handlingarna.
_____________________

Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-13.20.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ivar Ivarsson (Kd), observatör, §§ 230-258
Ulf Björkman, kanslichef, §§ 232, 237, 246
Inge Berndtsson, samhällsbyggnadschef, §§ 233, 234-236, 240
Bengt Sjögren, stadsarkitekt, §§ 238, 239
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Rolf Hermansson
Underskrifter Sekreterare........................................................................ §§ 230-258
/Peter Berntsson/
Ordförande.......................................................................
/Bengt Mattsson/
Justeringsman....................................................................
/Rolf Hermansson/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-08-11
Anslaget uppsatt 1999-08-17 Anslaget nedtages 1999-09-07
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo