Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-08-11a

Ks § 229 99.408-745 Ks

Återkallande av tillstånd för alkoholservering - xx (enskild näringsidkare), Skaldjurscaféet Havstensund

Enligt 7 kap 19 § alkohollagen skall kommunen återkalla serveringstillståndet bl a om tillståndshavaren inte följer de för servering eller serveringstillstånd gällande bestämmelserna i denna lag eller om de förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd inte längre föreligger.

Vid samordnad tillsyn den 7 juli 1999 framkom allvarliga brister i företagets kassahantering.

Skattemyndigheten som medverkade som biträde vid tillsynen fann en differens mellan den inventerade dagskassan och den registrerade försäljningen på 2 597 kronor (16 090 - 13 493). xx kunde inte ge någon rimlig förklaring till detta.

Z-avläsning gjorde företaget enbart veckovis. Vid kassainventeringen iakttogs även att viss kreditförsäljning förekom till framför allt stamgäster i restaurangen. Försäljningen registrerades inte i kassaapparaten förrän betalning skedde. Istället noterades försäljningen tills vidare på lappar som förvarades i kassalådan. Enligt skattemyndighetens bedömning är detta förfaringssätt inte tillfredsställande ur redovisningssynpunkt. Det finns en uppenbar risk att betalningen inte kommer att stämplas in i kassaapparaten.

Vid vårt tillsynsbesök den 7 juli 1999 berättade xx för Börje Karlsson från Länsstyrelsen och kommunens alkoholhandläggare att han tar in extrapersonal som hjälper till några timmar då och då. Dessa får dock ingen lön utan "avlönas" med mat och dryck.

Kommunicering

Utredningen skickades den 8 juli 1999 till xx för möjlighet till klargörande. Den 15 juli inkom xx med en skrivelse. xx säger att han alltid tidigare gjort z-avläsning dagligen. Då man i år utökat verksamheten med en livsmedelsaffär fann man det bättre att endast göra z-avläsning på söndagar och x-avläsning dagligen. xx säger att han inte kände till att detta var olämpligt. Han uppger att han omedelbart åtgärdat detta och z-avläser fr o m den 9 juli dagligen.

Rutinerna med stamgästernas betalning är också omedelbart åtgärdat genom att "lapparna" nu slås in dagligen i kassan.

Efersom inte z-utslag gjorts sedan söndag den 4 juli fanns försäljningen för måndag och tisdag med på x-utslaget. När xx tittat i sina anteckningar kring omsättningen för måndag den 5 och tisdag den 6 juli framgår att de gissningar xx gjorde vid tillsynsbesöket beträffande omsättningen dessa dagar inte riktigt stämde. Detta gör att kassadifferensen istället för 2 597 kronor blir 3 297 kronor, vilket utgör ca 24 procent av den registrerade försäljningen dittills under dagen (13 493 kronor).

xx fick också möjlighet att komma med ytterligare synpunkter på Skatteförvaltningens yttrande. Den 5 augusti inkom detta brev från xx. xx menar att hans kassadifferenser normalt inte är högre än 200 kronor och att han inte undantar s k "svarta pengar". xx säger också att han kommer att betala in arbetsgivaravgifter för 1999 f o m den 31 december 1999 vilket han fått uppgift om skall vara fullt möjligt. Angående uteblivna sociala avgifter för 1998 skriver xx att det berodde på bristande kunskap. xx trodde att man upp till 4 000 kronor kunde arbeta skattefritt.

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen inkom med yttrande den 9 augusti 1999. Länsstyrelsen tillstyrker kommunens förslag att återkalla serveringstillståndet för xx, Skaldjurscaféet i Havstensund. Man anser att kommunen har stöd för att åberopa att tillståndshavaren brutit mot bestämmelserna 6 kap 3 § fjärde stycket och 8 kap 5 § alkohollagen.

Alkoholhandläggarens bedömning

xx ger i sin första skrivelse två tänkbara förklaringar till den differens som uppkom vid kassainventeringen den 7 juli 1999. Han anger att pengar kan ha tagits från kassan när man handlat varor till verksamheten samt att en av de anställda av misstag kastat kvitto på felslag.

Båda dessa omständigheter leder, om de är för handen, emellertid till att den konstaterade kassadifferensen ökar. Om pengar tas ur kassan för att göra kontanta inköp och detta inte verifieras genom kvitto e.d., innebär detta att mängden pengar i kassan rätteligen bör vara större än vad som kommer fram vid en inventering.

Om felaktiga (för stora) belopp registrerats som försäljning i kassaapparaten utan att detta verifieras under kvällens lopp men senare korrigeras, innebär detta att försäljningen vid X-avläsningen rätteligen skulle lyda på ett lägre belopp än vad som kommer fram på X-kvittot. Förklaringarna kan, enligt alkoholhandläggarens bedömning, inte bringa någon klarhet i varför kassabehållningen vid tillsyns- besöket översteg den registrerade försäljningen med ett betydande belopp.

Skattemyndigheten uppger att xx inte varit registrerad som arbetsgivare i skattemyndighetens register under den tid han drivit Skaldjurscaféet i Havstenssund. Den 27 april 1998 anmälde xx till tillståndsmyndigheten en serveringsansvarig och den 7 juli 1998 anmäldes ytterligare en. I sitt brev som inkom till kommunen den 15 juli 1999 skriver xx att han 1998 hade anställda i ca 450 timmar. Vid tillsynsbesöket den 7 juli 1999 namngav xx fem anställda samt ytterligare några på timmar som dock enligt xx "avlönades med mat och dryck". Trots alla dessa anställda finns inte xx registrerad som arbetsgivare, och han har följaktligen inte heller redovisat några arbetsgivaravgifter eller källskatt för anställda.

Enligt 6 kap 3 § fjärde stycket i alkohollagen framgår följande; "För servering av spritdrycker, vin eller starköl får endast anlitas personal som är anställd av tillståndshavaren." Enligt alkoholinspektionens bok "SERVERING" framgår att begreppet "för servering" används i en vidare betydelse. Kravet på att anlitad personal skall vara anställd omfattar således i princip all personal som används för bedrivandet av serveringsrörelsen. Enligt praxis som utvecklats under tidigare lagstiftning är det endast personal som inte tillhör den egentliga serveringsrörelsen som är undantagen från kravet på anställning hos tillståndshavaren, t ex garderobiärer, musiker, casinopersonal, ordningsvakter och liknande.

Tilläggas bör att den som använder arbetskraft utan att betala skatt och sociala avgifter gör sig skyldig till ekonomisk misskötsamhet och också på ett otillbörligt sätt kan skaffa sig konkurrensfördelar gentemot andra tillståndshavare. Den som drar sig undan från beskattning och inte fullgör sina skyldigheter mot det allmänna kan därför bedömas olämplig att inneha serveringstillstånd.

Enligt 8 kap 5 § alkohollagen ska bokföringen i en restaurang med alkohol-tillstånd vara utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig. Detta innebär bl a att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att all försäljning redovisas. xx kassarutiner hade stora brister. Bl a fanns en differens på 3 297 kronor. Z-avläsning gjordes en gång i veckan. X-kvitton sparades inte utan det gjordes endast en anteckning av dagskassan.

Förfarandet med att göra z-avläsningar endast veckovis i stället för dagligen är inte förenligt med bokföringsnämndens rekommendation R 2 avseende gemensam verifikation för intäkter i företag med omfattande kontantförsäljning. Förfarandet strider även mot bokföringslagens regler.

Det kan inte uteslutas att bristerna har lett eller kunnat leda till att delar av företagets försäljning undantagits vid redovisningen av inkomstskatt och moms. Skattemyndigheten bedömer det vara allvarligt att xx betalat ut ersättning till anställd personal utan att redovisa detta i skattedeklarationer eller kontroll-uppgifter. Förfarandet indikerar samtidigt möjligheten att försäljningsintäkter som undantagits från redovisning i verksamheten kan ha använts till att betala ut lön till anställda, vilken inte heller redovisats till skattemyndigheten.

Motivering

Enligt 7 kap 19 § alkohollagen skall kommunen återkalla serveringstillståndet bl a om tillståndshavaren inte följer de för servering eller serveringstillstånd gällande bestämmelserna i denna lag eller om de förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd inte längre föreligger. Enligt 7 kap 7 § ska vid meddelande av tillstånd särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. I författningskommentarerna till lagen betonas kravet på ekonomisk skötsamhet för att ett serveringstillstånd ska få behållas. Som exempel på ekonomisk misskötsamhet nämns misskötta skatte- och avgiftsinbetalningar. Den som missköter sina ekonomiska åligganden gentemot det allmänna är inte lämplig att inneha tillstånd att servera alkoholdrycker.

Enligt 9 kap 1 § alkollagen gäller beslut i åtgärdsärenden med omedelbar verkan.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återkalla serveringstillståndet för enskild firma xx xx (Skaldjurscaféet Havstensund) enligt 7 kap 19 § med anledning av vad som framkommit om att xx använt arbetskraft utan att betala skatt och sociala avgifter för dessa, samt genom allvarligt bristande kassarutiner gjort sig skyldig till ekonomisk misskötsamhet. Därmed uppfyller företaget inte längre förutsättningarna för meddelat serveringstillstånd.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
____________________

Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 10.15-10.35.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ivar Ivarsson (Kd), observatör
Benny Ottosson, alkoholhandläggare
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Rolf Hermansson
Underskrifter Sekreterare § 229
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Rolf Hermansson/
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-08-11
Anslaget uppsatt 1999-08-11 Anslaget nedtages 1999-09-03
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo