Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-06-23b

§§ Ärenden
193 Disposition av kommunstyrelsens överskott
194 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 30 april 1999
195 Upphandling av banktjänster
196 Inköpssamarbete
197 Anhållan om planändring på fastigheten Ertseröd 1:35 m fl, TanumStrand
198 Planändring av fastigheten Fjällbacka 187:122 (Åldersro)
199 Detaljplan för Kanebo 1:106
200 Remiss – Revidering av riksintressen in Tanums kommun
201 Organisation för Folkhälsorådet
202 Frivilligcentralens verksamhet
203 Ansökan om anslag till UNESCO-läger
204 Ansökan om bidrag för anordnande av "Amatörteaterfestival" i Tanums och Dals-Eds kommuner
205 Ansökan om bidrag för uppsättning av teater på "Scen på Bônn"
206 Ekonom på tidsbegränsad anställning
207 Nätverks-/IT-tekniker på tidsbegränsad anställning
208 Behörighetsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde
209 Tolkning av arvodesbestämmelser
210 Bostadsrättsföreningen Bryggan, Grebbestad – Anmälan av störande verksamhet
211 Västtrafik AB – Kallelse till extra bolagsstämma
212 Delegering av beslut om att ett överklagande inkommit inom rätt tid
213 Verksamheter inom bostadsområdet Höjden, Tanumshede
214 Planändring av detaljplan berörande Tanumshede 1:214m fl (Höjden)
215 Gästis, Grebbestad – Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00
216 Resö pensionat – Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid den 17 juli 1999
217 Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid Grebbestads Badortskarneval
218 Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid Hamnens Dag på Resö den 17 juli 1999
219 Nya Badis, Fjällbacka – Ansökan om serveringstillstånd
220 Pärlans vägkrog, Rabbalshede – Ansökan om serveringstillstånd
221 Grebys Skaldjurscafé & Restaurang Konserven, Grebbestad – Ansökan om serveringstillstånd
222 Hamnkrogen, Grebbestad – Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00
223 Sjöboden, Grebbestad – Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00
224 Kustnära Kök & Bar, Fjällbacka - Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till kl. 03.00
225 Saltviks campingrestaurang, Grebbestad - Ansökan om serveringstillstånd
226 Anmälan av delegationsbeslut
227 Anmälan av representation
228 Meddelanden

Ks § 193             99.349-923 Ks

Disposition av kommunstyrelsens överskott

Kommunstyrelsens ackumulerade resultat, inklusive räddningstjänstens underskott, uppgick i 1998 års bokslut till 5 616 tkr. Osäkerheten kring kostnader för bland annat kollektivtrafik och åtgärder i samband med övergången till år 2000 innebär att hela överskottet inte bör disponeras för särskilda ändamål, del av överskottet bör reserveras för "oförutsedda" kostnader. I nedanstående förslag föreslås att 4 155 tkr disponeras under 1999 och att 1 461 tkr reserveras för "oförutsedda" kostnader.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att disponera resultatet enligt följande

Arbetsmarknadsåtgärder 715 tkr
Näringslivsåtgärder 825 tkr
Näringsliv (projekt) 600 tkr
IT-enheten 540 tkr
Information 43 tkr
Telefoni 94 tkr
Kommunkansliet 50 tkr
Ekonomikontoret -28 tkr
Personalkontoret 16 tkr
Räddningstjänst 400 tkr
Riskhantering 450 tkr
Genomförande personalstrategi 250 tkr
Upphandling personalsystem 200 tkr
Summa 4 155 tkr

________________________

Ks § 194                 99.018-923 Ks

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 30 april 1999

Budgetuppföljningsrapport har upprättats för kommunstyrelsens verksamhets-område för perioden den 1 januari till den 30 april 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

________________________

Ks § 195             99.348-903 Ks

Upphandling av banktjänster

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 december 1996, § 330, att träffa avtal med Nordbanken kring vissa banktjänster bland annat villkor för transaktionskonton, checkkredit och förmedling av löner. Avtalet löper under perioden den 1 januari 1997 – 31 december 1999, med möjlighet för Tanums kommun att förlänga avtalet med ett år. Kring årsskiften 1999/2000 finns en ökad risk för störningar i betalningssysten beroende på datorproblem. Viktiga funktioner i kommunens ekonomi- och personalsystem är beroende av att betalningssystemen fungerar utan störningar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utnyttja möjligheten att förlänga nuvarande avtal med Nordbanken med ett år, och

att göra en ny upphandling av banktjänster under år 2000.

_____________________

Ks § 196            99.347-973 Ks

Inköpssamarbete

Tanums kommun bedriver ett inköpssamarbete tillsammans med Uddevalla, Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner. Samarbetet ger de deltagande kommunerna möjligheten att delta i samupphandlingar av olika varugrupper.

Inom ramen för samarbetet drivs även utbildningar och olika projekt såsom förberedelser för elektronisk handel. Årskostnaden för Tanums deltagande i samarbetet uppgår till ett fast belopp på 100 000 kronor. Några särskilda avgifter vid upphandlingar tas inte ut.

Nuvarande avtalsperiod för samarbetet går ut den 31 juli 2000. Om avtalet inte sägs upp senast tolv månader före avtalsperiodens slut förlängs avtalet i två år.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att inte säga upp avtalet och därmed fortsätta samarbetet i ytterligare en avtalsperiod.

______________________

Ks § 197        98.464-314 Ks

Anhållan om planändring på fastigheten Ertseröd 1:35 m fl, TanumStrand

xx, xx, anhåller om att få ändra detaljplanen för Ertseröd 1:35 m fl, TanumStrand.

Gällande detaljplan för TanumStrand är fastställd den 9 april 1986. Planens syfte var härvid att åstadkomma en stor fritidsanläggning.

Den berörda delen har i gällande detaljplan en byggrätt om 4 000 m2 byggnads- yta. Detaljplanen anger hotelländamål och entomtsbestämmelse. Av plan-beskrivningen framgår att "något område kan komma att reserveras för stugor som upplåtes med bostadsrätt".

Detaljplanens bestämmelse att hela byggrätten skulle utgöra en tomt har inte följts. Vid planens genomförande delades byggrätten upp på tre fastigheter, nämligen Ertseröd 1:33, 1:34 och 1:35. Tre separata bostadsrättsföreningar bildades. Fastigheterna 1:33 och 1:34 är bebyggda, medan fastigheten 1:35 är obebyggd.

Planändringens syfte är att anpassa gällande detaljplan till den fastighetsindelning som gjordes vid planens genomförande, samt att medge en byggnation på fastig-heten 1:35 i enlighet med intentionerna i gällande detaljplan. Byggrätt bör anges per fastighet.

Enligt programförslag upprättat av Gränslands Arkitektkontor önskas en byggrätt om 1 200 m2 för fastigheten 1:35, vilket skulle medge 16 stugor om maximalt 75 m2 vardera.

För fastigheterna 1:33 och 1:34 bör utgångspunkten vara att anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden.

Då befintlig användning är bostadsändamål bör användningsbestämmelsen i detaljplanen ändras härefter.

Vidare bör det i planarbetet prövas om det finns anledning att i detaljplanen reglera hur tomtindelning får ske.

Detaljplanegruppens bedömning

Av detaljplanegruppens anteckningar från möte den 14 april 1999 framgår att detaljplanegruppen anser det lämpligt att kommunstyrelsen ger plantillstånd till förändring av fastigheten Ertseröd 1:35 m fl enligt framtaget förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge miljö- och byggnadsnämnden att ändra detaljplanen för fastigheten Ertseröd 1:35 m fl, TanumStrand,

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta planavtal med fastighetsägaren, och

att ändringen av detaljplanen bekostas av den sökande.

_______________________

Ks § 198        99.336-314 Ks

Planändring av fastigheten Fjällbacka 187:122 (Åldersro)

I nu gällande detaljplan är fastigheten Fjällbacka 187:122 (Åldersro) angiven för allmänt ändamål.

En framtida användning av fastigheten begränsas starkt med nuvarande detaljplan.

Kommunen bör därför ändra detaljplanen och anpassa den för en mer marknads-anpassad användning, till exempel för verksamheter som kontor, hotell eller vandrarhem.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ändra detaljplanen för Fjällbacka 187:122 (Åldersro),

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att genomföra planändringen, och

att kostnaden för planändringen belastar objektet.

______________________

Ks § 199             98.593-314 Ks

Detaljplan för Kanebo 1:106

Miljö- och byggnadsnämnden har den 28 maj 1999 inkommit med förslag till detaljplan för Kanebo 1:106 för samråd.

Planens syfte är att möjliggöra en ändamålsenlig användning av området med 10 bostäder och eventuellt någon, eller några ateljéer i kombination med dessa.

Planområdet ingår i samhällsområdet Slottet-Heestrand och omfattar cirka 1,3 ha.

Genomförandetiden är 15 år från laga kraft.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för närvarande inte ha några synpunkter på planen.

____________

Ks § 200             99.316-830 Ks

Remiss - Revidering av riksintressen i Tanums kommun

Länsstyrelsen har den 2 juni 1999 inkommit med förslag till revidering av riksintressen i Tanums kommun.

Med anledning av riksantikvarieämbetets beslut den 18 augusti 1997 om sammanslagning av riksintresseområdena O 52, O 54 och O 56 uppdrogs åt länsstyrelsen att tillsammans med Tanums kommun precisera en slutlig avgränsning av riksintresset med utgångspunkt från den reviderade värdetexten för världsarvsområdet. Avgränsningen skall sedan redovisas till riksantikvarie-ämbetet.

Länsstyrelsen har nu utarbetat förslag till ny avgränsning av riksintresset som i stort bygger på världsarvsområdets gränser. De största avvikelserna finns i öster och väster, men överensstämmer delvis med de gamla riksintressena.

Tanums kommun och Bohusläns museum har kontaktats under hand i det pågående arbetet.

Eventuella synpunkter skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 6 september 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstyrka förslaget till utvidgningen av området för riksintresse med undantag för sockenmagasinet och tingshusområdet i Tanumshede

_________________

Ks § 201             99.119-819 Ks

Organisation för Folkhälsorådet

Helene Arvidsson (Fp) inkom den 20 april 1998 med motion om inrättande av ett Folkhälsoråd.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 97,

att inrätta ett Folkhälsoråd enligt motionärens förslag,

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta regler och organisation för Folkhälsorådet, och

att motionen därmed är besvarad.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 1999, § 88,

att utse en arbetsgrupp för att utarbeta förslag till organisation och bemanning av Folkhälsorådet samt riktlinjer och budget för verksamheten 1999, och

att utse följande personer att ingå i arbetsgruppen

Helene Arvidsson,
Mona Svegås,
Tomas Lindh,
Gun Broberg-Hansson,
Maj-Lis Andersson, och
Dan Andersson, sammankallande.

Förslag till organisation

Arbetsgruppen har den 17 maj 1999 inkommit med förslag till organisation, bemanning, riktlinjer samt budget för Folkhälsorådet. Förslaget bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa organisationen enligt bilagda förslag att varje kommunal nämnd utser en politiker och en tjänsteman att ingå i folkhälsorådet,

att anslå 10 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett till folkhälsorådet, och

att verksamheten startar den 1 oktober 1999.

_________

Ks § 202             99.070-739 Ks

Frivilligcentralens verksamhet

Frivilligcentralens verksamhet leds av en heltidsanställd samordnare. Kommunen är arbetsgivare och huvudansvarig för verksamheten. Verksamheten finansieras via konto Arbetsmarknadsåtgärder.

Verksamheten leds av en styrelse bestående av fyra ledamöter från frivillig-organisationer samt två politiker från omsorgsnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten består bland annat i veckohandling åt äldre på uppdrag av hemtjänsten, ledsagning till dagcenter, ungdomsverksamhet m m.

Verksamheten har tidigare legat under omsorgsförvaltningen, men överfördes till personalkontoret den 1 januari 1997 efter beslut av kommunstyrelsen.

Frivilligverksamheten deltar tillsammans med Strömstads kommun och Våler kommune i ett Interreg II-projekt under tiden den 1 januari 1997 till den 30 juni 1999.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 1999, § 55,

att Frivilligcentralens verksamhet fortsätter samt att samordnarens anställning förlängs till och med den 30 september 1999.

I skrivelse inkommen den 10 maj 1999 meddelar Frivilligcentralens ordförande att styrelsen har diskuterar den fortsatta verksamheten.

Styrelsen bedömer att verksamheten under perioden den 1 oktober-31 december behöver en samordnare på 50% för att driva verksamheten enligt styrelsens intentioner. Frivilligcentralens nuvarande budget bedöms räcka året ut. Det är viktigt att Frivilligcentralen får arbeta året ut då den i EU-ansökan beviljade forskningen för belysning av frivillighetens betydelse för folkhälsan kommer att ske under hösten 1999.

För år 2000 beräknas kostnaderna för Frivilligcentralen uppgå till 199 000 kronor, inklusive en anställd personal om 50%. Intäkterna beräknas uppgå till 10 000 kronor.

Personalkontoret har inkommit med yttrande i ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att inrätta 0,5 tjänst som samordnare för tiden 1999-10-01—1999-12-31, och

att ta upp en diskussion med omsorgsnämndens arbetsutskott om frivilligcentralens framtid.

____________

Ks § 203             99.293-952 Ks

Ansökan om anslag till UNESCO-läger

Vitlycke museum och Tanums skolor har den 20 maj samt den 9 juni 1999 inkommit med ansökan om anslag till UNESCO-läger vid världsarvsområdet i Tanums kommun.

Lägret anordnas i samarbete mellan Vitlycke museum, Tanums skolor och UNESCO. Representanter för världsarvsskolor i norden inbjuds till fyra lägerdagar. Lägret är ett led i att utveckla det nybildade nätverket för UNESCO:s världsarvsprojekt för skolor.

Lägerarrangörerna anhåller om ett bidrag på 35 000 kronor för att täcka en del av omkostnaderna för lägrets genomförande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ett bidrag på 35 000 kronor till UNESCO-läger vid världsarvsområdet, och

att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett till kommunstyrelsens anslag, bidrag föreningar.

___________

Ks § 204             99.289-952 Ks

Ansökan om bidrag för anordnande av "Amatörteaterfestival" i Tanums och Dals-Eds kommuner

Amatörteatergruppen BULLINGEN har den 18 maj 1999 inkommit med ansökan om bidrag för anordnande av "Amatörteaterfestival" i Tanums och Dals-Eds kommuner den 22-24 oktober 1999.

Bygdegårdarnas Riksförbund har anordnat "Amatörteaterfestivaler" på skilda håll i landet sedan 1993. Festivalen är öppen för amatörteatergrupper från hela landet. Bland annat sker uppspel från av deltagande grupper samt fortbildande seminarier.

Uppdraget att arrangera festivalen är eftertraktat. Amatörteatergruppen BULLINGEN har härvid i konkurrens erhållit uppdraget. Då resurser inte finns till fullo har arrangemanget uppdelats mellan Tanums och Dals-Eds kommuner.

Arrangörerna räknar i nuläget med cirka 300 deltagare. Deltagarna planeras inkvarteras på "Vildmarksporten" i Dals-Ed. Uppspel av teaterverksamhet sker i lokaler på Stallbacken och Hagaskolan i Dals-Ed. Dessa lokaler har Dals-Eds kommun redan ställt till förfogande gratis.

I "Bullaregården" skall bankett med underhållning avhållas på kvällen den 23 oktober. I syfte att visa upp Tanums kommun kommer rundresor till sevärdigheter i kommunen arrangeras.

Företag i kommunen har bidragit med sponsring genom att annonsera i en festival-katalog. För att finansiera tänkta åtaganden såsom bankett och förhyrda bussar för rundturer ansöks om bidrag från Tanums kommun. Totalt beräknas dessa kostnader uppgå till 75 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja bidrag på 15 000 kronor till amatörgruppen Bullingen, och

att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett till kommunstyrelsens anslag till föreningar.

_________

Ks § 205             99.350-952 Ks

Ansökan om bidrag för uppsättning av teater på "Scen på Bônn"

Berättarspelsföreningen har den 14 juni 1999 inkommit med ansökan om bidrag för uppsättning av teater på "Scen på Bônn".

Berättarspelsföreningen kommer i år att uppföra teaterstycket "Mommo och kampen om tiden" under den 30 juni till den 12 juli 1999. Sammanlagt kommer sju föreställningar att ges.

Uppsättningen är en lågkostnadsproduktion som mer än någonsin bygger på frivilliga insatser då föreningen inte längre kan samarbeta med Bohusläns teater som tidigare.

Kostnaden för berättarspelsföreningens bruk av scenen beräknas till 15-20 000 kronor för innevarande år, ett belopp föreningen från Tanums kommun ansöker om bidrag för.

Siv Bergström (V) yrkar att Berättarspelsföreningen beviljas ett anslag på 15 000 kronor.

Clas-Åke Sörkvist (C) yrkar att Berättarspelsföreningen beviljas ett anslag på 10 000 kronor.

Ordföranden ställer fråga på de framställda yrkandena och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar anslå 10 000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ett bidrag på 10 000 kronor till Berättarspelsföreningen, och

att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett till kommunstyrelsens anslag, bidrag till föreningar.

___________

Ks § 206             99.297-942 Ks

Ekonom på tidsbegränsad anställning

Ekonomikontoret är i behov av förstärkning av ekonomresurs på grund av tjänstledighet och sjukdom bland ordinarie personal. För att få kontinuitet i arbetet och då fortsatt frånvaro är svår att bedöma önskar ekonomikontoret anställa en ekonom på tidsbegränsad anställning från och med 1999-08-01 till och med 2000-04-30. Tjänsten finansieras inom budget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge ekonomikontoret att anställa ekonom på tidsbegränsad anställning under perioden 1999-08-01---2000-04-30, och

att delegera åt ekonomichefen att ta beslut om anställning.

______________________

Ks § 207             99.296-942 Ks

Nätverks-/IT-tekniker på tidsbegränsad anställning

IT-enheten är i behov av resursförstärkning för att genomföra beslutad kommunikationsstrategi samt genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa IT-systemen inför 2000-övergången. IT-enheten arbetar med åtgärder som involverar såväl kommunens som skolornas datorer. Hittills har en del av eftersläpning i tidsplan, på grund av krånglande klientdatorer i kommunhuset, inhämtats men flera viktiga arbetsmoment återstår att genomföra. IT-enheten önskar att anställa en nätverks-/IT-tekniker på tidsbegränsad anställning från och med 1999-08-01 fram till och med 2000-06-30. Tjänsten finansieras inom budget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge att IT-enheten anställer en nätverks-/IT-tekniker på tidsbegränsad anställning under perioden 1999-08-01---2000-06-30, och

att delegera åt ekonomichefen att besluta om anställning.

_______________________

Ks § 208             99.335-900 Ks

Behörighetsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Som ett led i den interna kontrollen skall kommunens nämnder och förvaltningar utse behörighetsattestanter.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Maritha Thuresson, Gertrud Axelsson, Ulla Dahlberg och Else-Britt Karlsson till behörighetsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde,

att beslutet gäller från den 1 juli 1999, och

att kommunstyrelsens beslut § 84/93 om behörighetsattestanter ersätts med dagens beslut.

_______________________

Ks § 209             99.356-961 Ks

Tolkning av arvodesbestämmelser

Arvodesgruppens tolkning av arvodesbestämmelserna, bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna arvodesgruppens tolkning av arvodesbestämmelserna enligt bilaga.

___________

Ks § 210             99.280-745 Ks

Bostadsrättsföreningen Bryggan, Grebbestad – Anmälan av störande verksamhet

Bostadsrättsföreningen Bryggan har den 18 maj 1999 inkommit med anmälan av störande verksamhet på bryggan i Grebbestad.

Föreningen åberopar skivelser, diskussioner samt miljö- och ljudmätningar i ärendet som pågått sedan sommaren 1993.

Lördagen den 15 maj 1999 är en av de värsta helgaftnar föreningen upplevt på mycket länge på grund av mycket hög ljudvolym från närbelägna restaurang Sjöboden. Efter stängning klockan 02.00 var oväsendet öronbedövande.

En medlem i föreningen, tillika butiksinnehavare, blev hotad av skränande gäng som drog från Sjöboden då han försökte skydda sin butik från inbrott.

Föreningen hemställer

att Tanums kommun allvarligt ser över utskänkningstillstånden, framför allt vad gäller Restaurang Sjöboden, för att så långt som möjligt garantera sina invånare ett liv i kommunen som innehåller livskvalitet,

att restaurangens öppettider begränsas till klockan 24.00,

att restaurangens vakter skall ha ansvar minst en timme efter officiell stängning för att tillse att ordning, reda och säkerhet präglar hela närområdet, och

att föreningen nattetid får spärra av den yttre delen av bryggan med låsbara grindar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå anhållan om att få spärra yttre delen av bryggan med låsbara grindar, och

att överlämna skrivelsen till miljökontoret och till kommunens handläggare av serveringstillstånd.

______________

Ks § 211             99.001-111 Ks

Västtrafik AB – Kallelse till extra bolagsstämma

Västtrafik AB har den 4 juni 1999 inkommit med kallelse till extra bolagsstämma i Skövde den 2 juli 1999.

Vid stämman skall ny revisorssuppleant utses.

Av kommunen utsett ombud skall vid bolagsstämman uppvisa och avlämna skriftliga fullmaktshandlingar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avstå att närvara vid extra bolagsstämma med Västtrafik AB den 2 juli 1999 då ärendet är av ringa betydelse.

_________________________

Ks § 212                   99.001-111 Ks

Delegering av beslut om att ett överklagande inkommit inom rätt tid

Från och med 1996 gäller nya regler i plan- och bygglagen om bl a hur beslut skall överklagas. Enligt plan- och bygglagen 13 kap 3 § skall den kommunala nämnd, som meddelar beslut om att anta, ändra eller upphäva detaljplan, områdesbestäm-melser eller fastighetsplan, pröva om eventuellt överklagande över nämndens beslut inkommit inom rätt tid.

När det gäller beslut av kommunfullmäktige är det kommunstyrelsen som skall göra prövningen.

Denna prövning kan av kommunstyrelsen delegeras till anställd.

För byggnadsnämndens verksamhet har denna rätt delegerats till byggnads-nämndssekreteraren och stadsarkitekten.

För kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bör detta beslut kunna delegeras till registrator med kanslichef som ersättare.

Med anledning härav beslutade kommunstyrelsen den 27 november 1996, § 311

att till registrator på kommunkansliet delegera beslut enligt PBL 13 kap 3 § om att överklagande över beslut fattat av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inkommit i rätt tid, och

att som ersättare för registrator utse kanslichefen.

På grund av ledigheter bör ytterligare en ersättare utses.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att som ersättare för registrator utse utrednings- och planeringssekreteraren Peter Berntsson.

___________

Ks § 213             98.142-978 Ks

Verksamheter inom bostadsområdet Höjden, Tanumshede

För behandling av ärendet om planerade verksamheter inom bostadsområdet Höjden har bilagda utredningsuppdrag framtagits.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen att ta fram uppgifter och fatta beslut i enlighet med bilagda utredningsuppdrag,

att utse en arbetsgrupp bestående av Lennart Larson, Alf Jonasson och Rolf Hermansson med Sven Olsson som sekreterare att bearbeta inkomna yttrande för att avge ett samlat yttrande för diskussion i partigrupperna, och

att kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet den 8 september 1999 och överlämnar beslutet till budgetberedningen som arbetar in förslaget i budget för år 2000.

__________

Ks § 214             99.380-314 Ks

Planändring av detaljplan berörande Tanumshede 1:214m fl (Höjden)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge miljö- och byggnadsnämnden tillstånd att genomföra planändring för Tanumshede 1:214 m fl (Höjden)

_____________

Ks § 215             99.327-745 Ks

Gästis, Grebbestad - Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ansökan från Gästis, Grebbestad om att få utökad serveringstid från klockan 02.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten:

_____________________

Ks § 216             99.243-745 Ks

Resö pensionat - Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid den 17 juli 1999

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ansökan från Resö pensionat om utökad serveringstid till klockan 03.00 lördagen den 17 juli 1999 för att servera starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap.

______________________

Ks § 217             99.327-745 Ks

Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid Grebbestads Badortskarneval 1999

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Klar Kust AB tillstånd att få servera starköl och vin i ett restaurangtält under Grebbestads Badortskarneval den 9 och 10 juli 1999, med serveringstid mellan klockan 12.00 – 01.00.

______________

Ks § 218                   99.243-745 Ks

Hamnens Dag på Resö den 17 juli 1999 - Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Bennmalm Westein AB tillstånd att få servera starköl i Fiskar- föreningens fiskebod på Resö under Hamnens Dag den 17 juli 1999, med serveringstid mellan klockan 11.00-01.00.

______________

Ks § 219             99.290-745 Ks

Nya Badis, Fjällbacka - Ansökan om serveringstillstånd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Nya Badrestaurangen AB genom xx serveringstillstånd för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten, årligen, med serveringstid mellan klockan 11.00 och klockan 02.00 på Nya Badis, Fjällbacka, under förutsättning att Räddningstjänsten godkänner brandsäkerheten i lokalerna.

______________

Ks § 220             99.322-745 Ks

Pärlans Vägkrog, Rabbalshede - Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Nu Du AB, serveringstillstånd, t o m den 31 december 1999, att få servera starköl, vin och sprit till allmänheten på Pärlans Vägkrog, Rabbalshede,

att servering får påbörjas tidigast kl. 11.00 och skall avslutas senast kl. 01.00, samt

att den sökande ej skall erlägga ansökningsavgift vid förnyad ansökan om permanent serveringstillstånd.

__________

Ks § 221             99.321-745 Ks

Grebys Skaldjurscafé & Restaurang konserven, Grebbestad - Ansökan om serveringstillstånd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Grebys Delikatesser AB genom xx serveringstillstånd för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten, årligen, med serveringstid mellan klockan 11.00 och klockan 02.00 på Grebys Skaldjurscafé & Restaurang konserven, Grebbestad, under förutsättning att företagets VD samt sökanden xx kan styrka sina kunskaper i Alkohollagstiftningen,

att tillståndet gäller under 1999, samt

att den sökande ej skall erlägga ansökningsavgift vid förnyad ansökan om serveringstillstånd.

______________

Ks § 222                99.342-745 Ks

Hamnkrogen, Grebbestad - Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till kl. 03.00

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ansökan från Hamnkrogen om att få utökad serveringstid från klockan 02.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten:

att ej bevilja ansökan från Hamnkrogen om att få utökad serveringstid från klockan 02.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten:

_____________

Ks § 223        99.160-745 Ks

Sjöboden, Grebbestad - Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ansökan från Nilan Rest. AB om att få utökad serveringstid från klockan 02.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten under:

att avslå ansökan från Nilan Rest. AB om att få utökad serveringstid från klockan 02.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten under:

______________

Ks § 224        99.362-745 Ks

Kustnära Kök & Bar, Fjällbacka - Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid till kl. 03.00

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ansökan från Rexes AB om att få utökad serveringstid från klockan 02.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten den 3 juli (Fjällbacka-kalaset) och 19 juli (GT-Karnevalen), samt

att ej bevilja ansökan från Rexes AB om att få utökad serveringstid från klockan 02.00 till klockan 03.00 för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten den 26 juni, den 12, 14, 24, 31 juli samt den 6 augusti 1999.

__________

Ks § 225        99.234-745 Ks

Saltviks campingrestaurang, Grebbestad - Ansökan om serveringstillstånd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att enl. 7 kap 7 § alkohollagen bevilja ansökan från Tjurpannans Mat & Restaurang HB genom xx, om serveringstillstånd för att servera starköl och vin till allmänheten, under perioden den 10 juni till den 31 augusti 1999 med serveringstid mellan klockan 13.00 och klockan 01.00 på Saltviks campingrestaurang, under förutsättning att bolagsmannen xx kan styrka sina kunskaper i alkohollagstiftningen.

__________

Ks § 226

Anmälan av delegationsbeslut

Förköp nr 98-131 99. –211 Ks
Löne/anställningsbeslut nr 26-29 99.003-900 Ks
Tillfälligt serveringstillstånd Gerlesborgsskolan1999-05-22
99.264-745 Ks
Anmälan av brandsyn
Gästis Grebbestad 1999-05-11
Bedömning av personantal
Hedegården 1999-04-22
Samrådshandling
Kuseröd 1:113/Geoundersökning 1999-05-26
Brand 99: Svenska Brandsförsvarsförbundet, Örebro.
Nils Olsson, Kurt Svedberg, 1999-05-18-20
Utbildning för beredskapssamordnare, Stenungsund.
Kurt Svedberg, Monica Staversjö, 1999-05-27-28.
Betalkort inom räddningstjänsten 99.128-948 Ks

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_______________________

Ks § 227        99.020-900 Ks

Anmälan av representation

Kommunfullmäktige nr 1-2 1 160 kronor
Kommunstyrelsen nr 4 514 kronor
Kommunkansliet nr 4 845 kronor
Valnämnden nr 1 174 kronor
Personalkontoret nr 6-14 813,81 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga redovisningen till handlingarna.

_____________________

Ks § 228

Meddelanden

Kommunstyrelsen

Länsstyrelsens missiv den 25 maj 1999 angående redovisning enligt uppdraget att göra en samlad risk och konsekvensbedömning i samband med IT-omställning inför skiftet till år 2000 m m. Regeringens beslut av 1999-02-11.

Skrivelse från SveNo E6 om inställt rådsförsamlingsmöte. Nytt datum är den 24 augusti 1999, kl 10.00, på Veikroer, Svinesund.

Konferensinbjudan från Kommunförbundet angående "Äldreomsorg i framtiden i Bohuslän, den 17 september 1999, Lingatan.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandena till handlingarna.

______________________

Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-12.30; 13.30-14:30
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, sekreterare
Utses att justera Rolf Hermansson
Underskrifter Sekreterare §§ 193-228
/Ulf Björkman/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Rolf Hermansson/
________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-06-23
Anslaget uppsatt 1999-07-01 Anslaget nedtages 1999-07-22
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo