Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-06-23

§§ Ärenden
187 Tanums Bostäder AB – Årsredovisning och revisionsberättelse för 1998
188 Stiftelsen Tanums Bostäder – Årsredovisning och revisionsberättelse för 1998
189 Förslag till tomträttsavtal rörande fastigheterna Grebbestad 2:86 och 2:406
190 Ändring av arvodesreglemente
191 Förslag till yttrande över vägutredning för väg E6, delen Rabbalshede-Tanumshede
192 Förslag till yttrande över vägutredning för väg E6, delen Tanumshede-Vik

Ks § 187 99.351-978 Ks

Tanums Bostäder AB – Årsredovisning och revisionsberättelse för 1998

Tanums Bostäder AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 1998.

I revisionsberättelsen meddelas att årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning har granskats för 1998.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Revisionsberättelsen avslutas

"Som framgår av årsredovisningen har ägaren Tanums kommun förbundit sig att långsiktigt tillskjuta erforderlig hyresförlusttäckning för att säkerställa bolagets balansräkning. Förutsatt erforderligt stöd tillstyrker vi

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, och

att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför vi tillstyrker

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret."

Årsredovisning samt årsberättelse har fastställts vid bolagsstämman den 27 maj 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 1998 för Tanums Bostäder AB till handlingarna.

______________________

Ks § 188 99.344-922 Ks

Stiftelsen Tanums Bostäder – Årsredovisning och revisionsberättelse för 1998

Stiftelsen Tanums Bostäder AB inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 1998 .

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med stiftelselagen.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande årsredovisningen, räkenskaperna eller förvaltningen.

Revisorerna tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, och

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga årsredovisning och revisionsberättelse 1998 för Stiftelsen Tanums Bostäder till handlingarna.

______________________

Ks § 189 99.341-213 Ks

Förslag till tomträttsavtal rörande fastigheterna Grebbestad 2:86 och 2:406

xx har idag två tomträttsavtal för fastigheterna Grebbestad 2:86 och 2:406.

I samband med genomförandet av Hamnplanen i Grebbestad sker viss fastighetsreglering. Regleringen berör de fastigheter som xx har tomträtt på.

Nämnda fastigheter skall nu regleras så att en fastighet bildas och i samband med detta har nytt tomträttsavtal upprättats och undertecknats av xx. Förslag till tomträttsavtal bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bilagda förslag till tomträttsavtal rörande fastigheterna Grebbestad 2:86 och 2:406.

______________________

Ks § 190 99.352-961 Ks

Ändring av arvodesreglemente

Kommunfullmäktige antog den 14 december 1998, § 98, reglemente för förtroendevalda.

Ett nytt reglemente med vissa ändringar har utarbetats av kommunens arvodeskommitte´.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 14 december 1998, § 98, och

att anta bilagda arvodesreglemente för förtroendevalda i Tanums kommun med giltighet från och med den 1 januari 1999.

________________________

Ks § 191 98.042-351 Ks

Förslag till yttrande över vägutredning för väg E6, delen Rabbalshede-Tanumshede

Vägverket Region Väst har den 23 april 1999 inkommit med vägutredning för väg E6, delen Rabbalshede-Tanumshede, för yttrande. Till ärendet är fogat miljökonsekvensbeskrivning.

Vägutredningen redovisar ett antal alternativa vägkorridorer och deras konsekvenser samt en utvärdering med rekommendation.

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en beskrivning av vägalternativens miljöpåverkan.

Vägutredningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning hålls utställda under tiden den 26 april till den 24 juni 1999. Yttrande skall vara Vägverket tillhanda senast den 24 juni 1999.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 9 juni 1999 sammanställt och inkommit med förslag till yttrande.

Beredande organs förslag

Kommmunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bilagda förslag till yttrande över vägutredning för väg E6, delen Rabbalshede-Tanumshede.

_______________________

Ks § 192 98.042-351 Ks

Förslag till yttrande över vägutredning för väg E6, delen Tanumshede-Vik

Vägverket Region Väst har den 23 april 1999 inkommit med vägutredning för väg E6, delen Tanumshede-Vik, för yttrande. Till ärendet är fogat miljökonsekvens-beskrivning.

Vägutredningen redovisar ett antal alternativa vägkorridorer och deras konsekvenser samt en utvärdering med rekommendation.

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en beskrivning av vägalternativens miljöpåverkan.

Vägutredningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning hålls utställda under tiden den 26 april till den 24 juni 1999. Yttrande skall vara Vägverket tillhanda senast den 24 juni 1999.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 9 juni 1999 sammanställt och inkommit med förslag till yttrande.

Beredande organs förslag

Kommmunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bilagda förslag till yttrande över vägutredning för väg E6, delen Tanumshede-Vik.

Rolf Hermansson (C) deltar ej i överläggning och beslut på grund av jäv.
_______________________

Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-11.00.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Björkman, kanslichef, §§ 187-192
Ulf Ericsson, ekonomichef, §§ 187, 188
Inge Berndtsson, chef samhällsbyggnadsförvaltningen, §§ 189, 191, 192
Ann-Sophie Svedhem, personalchef, §§ 190
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Rolf Hermansson
Clas-Åke Sörkvist
Underskrifter Sekreterare §§ 187-192
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
Rolf Hermansson Clas-Åke Sörkvist
§§ 187-191 § 192
__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-06-23
Anslaget uppsatt 1999-06-24 Anslaget nedtages 1999-07-15
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo