Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-06-18

§§ Ärenden:
182 Förslag till kompletteringsbudget 1999
183 Förslag till ekonomiska målsättningar för Tanums kommun
184 Förslag till preliminära budgetramar för år 2000
185 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1999
186 Finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1999

Ks § 182     99.019-923 Ks

Förslag till kompletteringsbudget 1999

Förslag till kompletteringsbudget 1999 har utarbetats. Ärendet har förhandlats enligt § 11 MBL, bilaga.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa bilagda förslag till kompletteringsbudget 1999, och

att fastställa bilagda förslag till reviderad investeringsplan 1999-2001.

_____________________

Ks § 183     99.339-923 Ks

Förslag till ekonomiska målsättningar för Tanums kommun

Förslag till ekonomiska målsättningar för år 2000-2002 har utarbetats. Ärendet har förhandlats enligt § 11 MBL, bilaga.

Yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) yrkar att texten under "Förslag till mål för låneskulden" skall ha följande lydelse:

"Låneskulden skall under den kommande treårsperioden amorteras med 10 mkr. Under år 2000 skall amortering ske med 0 mkr."

Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget kontra Ronny Larssons yrkande och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa bilagda förslag till ekonomiska målsättningar för år 2000-2002.

Reservation

Den socialdemokratiska partigruppen anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

______________________

Ks § 184     99.340-923 Ks

Förslag till preliminära budgetramar för år 2000

Förslag till preliminära budgetramar för år 2000 har utarbetats. Ärendet har förhandlats enligt § 11 MBL, bilaga.

Yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde

Ronny Larsson (S) yrkar att omsorgsnämnden i budget för år 2000 får avskriva det balanserade underskottet med 5 mkr.

Clas-Åke Sörkvist (C), Lennart Larsson (M) och Lennart Fredlund (Fp) yrkar avslag till Ronny Larssons yrkande.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Ronny Larssons yrkande.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa bilagda förslag till preliminära budgetramar för år 2000.

Reservation

Den socialdemokratiska partigruppen anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

______________________

Ks § 185     99.016-923 Ks

Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1999

Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport per den 30 april 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1999.

______________________

Ks § 186     99.015-923 Ks

Finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1999

Ekonomikontoret har upprättat förslag till finansrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 1999.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga finansrapporten till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 10.00-13.20.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef
Ulf Björkman, kanslichef
Ann-Sophie Svedhem, personalchef
Marina Arnesson, ekonomisekreterare
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Mona Svegås

§§ 182-186

 

Underskrifter Sekreterare
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Mona Svegås/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-06-18
Anslaget uppsatt 1999-06-24 Anslaget nedtages 1999-07-15
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ................/Kerstin Berius/..................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo