Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-06-09

§§ Ärende:
181 Upphandling - Uppgradering av kommunhusets växel

Ks § 181     99.129-941 Ks

Upphandling - Uppgradering av kommunhusets växel

Tanums kommun har i kommunhuset en telefonväxel av märket "Ericsson". Enligt uppgift från Telia samt Ericsson är växeln med befintlig programversion ej 2000-säker.

Under sommaren 1998 har Munkedals, Strömstads och Tanums kommuner inlett ett gemensamt projekt för att åstadkomma en belysning av kommunernas framtida kommunikationsbehov. Konsultföretaget Qtel har härvid anlitats för utarbetande av underlag för offertförfrågan samt stöd vid utvärdering av inkomna offerter.

Vid offertförfrågan har anbud inkommit från Enator DotCom, InterNordia och Telia. Efter inledande utvärdering har arbetsgruppen beslutat att djupare analysera anbud från Telia och InterNordia.

Resultatet av analyserna visar att InterNordias anbud innebär en lägre kostnad för Tanums kommun. Den totala kostnaden vid antagande av InterNordias anbud kommer under tre år uppgå till 1 052 000 kronor, inklusive inköp från andra leverantörer.

Arbetsgruppen rekommenderar kommunstyrelsen att ge InterNordia i uppdrag att uppgradera kommunhusets växel.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta anbud från InterNordia för uppgradering av kommunhusets växel, och

att investeringen finansieras ur anslaget för 2000-åtgärder.


Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.45-10.00.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Ulf Ericsson, ekonomichef
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Kristina Frigert

§ 181

 

Underskrifter Sekreterare
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Kristina Frigert/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-06-09
Anslaget uppsatt 1999-06-10 Anslaget nedtages 1999-07-01
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift .........................../Kerstin Berius/......................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo