Tanums kommun

Kommunstyrelsen 1999-05-26

§§ Ärenden:
161 Detaljplan för del av Hamburgsunds Centrum, del av Hamburgsund 17:1 m fl
162 Lokalt investeringsprogram för Tanums kommun
163 Remiss – Utvecklingsplan för Västra Götalandsregionen
164 Detaljplan för del av Grebbestad 2:1 m fl (Tanums Fiskecentrum)
165 Ansökan om plantillstånd för ändring av detaljplan för fastigheten Fjällbacka 163:53
166 Förslag till finansiering av Gränskommitténs basverksamhet
167 Leader Norra Bohuslän – Ansökan om stöd till projekt "Radio LATITUDE"
168 Förlängning av projekt "Öppna Landskap-Betesdjur", Mål 5b
169 Inventering av vägminnen i Tanums kommun
170 Ideella Föreningen Västerhavet – Medlemsavgift 1999
171 Millenniumfirande
172 Anställande av vikarierande löne- och personaladministratör
173 Ersättning till terminalglas samt synundersökning för personal med bildskärmsarbete
174 GT-Karnevalen – Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker
175 Restaurang Maritim – Ansökan om serveringstillstånd
176 Restaurang Skäret – Ansökan om serveringstillstånd
177 Anmälan av arbetsutskottets beslut
178 Anmälan av delegationsbeslut
179 Anmälan av representation
180 Meddelanden

Ks § 161     98.323-314 Ks

Detaljplan för del av Hamburgsunds Centrum, del av Hamburgsund 17:1 m fl

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Hamburgsunds Centrum, del av Hamburgsund 17:1 m fl.

Planens syfte är att möjliggöra en ändamålsenlig användning av en f d butikslokal inom området, samt i övrigt en uppordning av ett centralt område i Hamburgsunds samhälle.

Planförslaget har varit utställt under tiden 1998-11-30–1999-01-11.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 februari 1999, § 26,

att godkänna utställningsutlåtandet med där föreslagna revideringar samt att ge berörda tillfälle att under två veckor lämna synpunkter på revideringarna.

Enligt upprättat förslag till utlåtande efter revidering föranleder de inkomna synpunkterna inga ytterligare revideringar.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 april 1999, § 128,

att godkänna förslag till utlåtande efter revidering samt att föreslå kommun- fullmäktige att anta detaljplan för del av Hamburgsunds Centrum.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till detaljplan för del av Hamburgsunds Centrum, del av Hamburgsund 17:1 m fl.

______________________

Ks § 162      98.287-830 Ks

Lokalt investeringsprogram för Tanums kommun

I november 1998 lämnade Tanums kommun in ansökan om lokalt investerings- program till Regeringen. Ansökan avsåg 26 projekt med en total investering på 68,9 miljoner kronor att genomföras under åren 1999-2001.

Den 25 mars 1999 beslöt Regeringen att godkänna 13 projekt samt administration av programmet. Av dessa projekt är 10 projekt kommunala, med en total investering på 37,1 miljoner kronor, varav bidraget uppgår till högst 18,112 miljoner kronor.

De godkända projekten är följande:

 1. Biobränsle i Tanumshede: Biobränslebaserad produktion och distribution av fjärrvärme i del av Tanumshede. Det är åtta värmecentraler, oljeledade, som ersätts med biobränsle. De ekonomiska kalkylerna framgår av bilaga 1.
  Projektägare: TN/Samhällsbyggnadsförvaltningen.
 2. Kretsloppsanpassad avloppshantering i Kämpersvik: I samhället Kämpersvik införs urinseparering och multrum inom hela VA-området, samtidigt som dagvattnet separeras från den kombinerade ledningen och en renings-anläggning byggs öster om samhället. Till reningsanläggningen förs BDT och fekalier från fastigheterna i samhället. Avloppsutsläppet flyttas från grunda bottnar i Västerhavet till våtmark. Alternativa lösningar framgår av bilaga 2.
  Projektägare: TN/Samhällsbyggnadsförvaltningen.
 3.  
 4. Restaurering av grunda vikar och anläggande av våtmarker: Åtgärderna syftar till att förbättra vattenomsättningen i grunda vikar genom att öppna vägbankar och trånga sund som människan påverkat fysikt, samt anlägga våtmarker, skyddszoner och borttagande av kulvertar i tillrinnande vattendrag längs Tanumskusten. Projektägare: MBN/Samhällsbyggnadsförvaltningen.

 1. Central kompost: Tanums kommun från och med år 2000 hämtning av organiskt avfall från hushåll och företag. Hämtat avfall komposteras på Tyft.
 2. Projektägare: TN/Samhällsbyggandsförvaltningen

 3. Möjligheternas mötesplats-scoutläger: Göteborgsscouterna har förvärvat en större egendom vid Kragenäs och bygger där upp en permanent lägerplats för cirka 500 scouter, med kapacitet för 2 000 vid enskilda tillfällen. Ekologiska hänsyn styr utbyggnaden av vatten, avlopp och avfallshantering.
 4. Projektägare: Göteborgsscouterna.

 1. Tingvall, kök och energi: Hushållningssällskapets försöksgård Tingvall bygger nytt kök för att kunna bereda och servera ekologiska livsmedel från gården. El produceras i första hand av vindkraftverk och solceller. Toaletterna blir urinseparerande, där urinet används som gödselmedel på gården.
  Projektägare: Hushållningssällskapet
 1. Miljösatsning , Gerlesborgsskolan: Miljösatsningar för att minska skolans verksamhetspåverkan på den lokala miljön i Gerlesborg. Utsläppen av fett- och tungmetaller till VA-systemet och närmiljön försvinner till stor del när avskiljare installeras på skolans avloppssystem och en ny reningsanläggning byggs vid Hantverksbyn.
  Projektägare: Gerlesborgsskolan.
 1. Utbildningspaket i sol- och vindenergi: På Tanumskolan, där både komvux- och högstadieelever får sin utbildning byggs en anläggning för sol- och vindenergi. Anläggningen kommer att användas i undervisningen, såväl praktiskt som teoretiskt. Som extra bonus används anläggningen för att producera ljus och värme till en eller flera skolsalar. Projektägare: BUN/Utbildningsförvaltningen.
 1. Fisktrappa i Anråsälven: Projektet syftar till att skapa fri passage för havsöring förbi fallet vid Tegneby i Anråsälven. Målet är att havsöringen åter skall kunna reproducera sig motsvarande situationen före 1930-talet.
 2. Projektägare: MBN/Samhällsbyggnadsfövaltningen.

 1. Energi ur avloppsvatten: Avloppsreningsverket i Hamburgsund värms upp med direktverkande el. I projektet installeras en värmeväxlare för att utvinna värme ur avloppsvattnet, för i första hand uppvärmning av personalutrymme och bassänghall. Anläggningen förbereds för att kunna lämna överskotts- värme till en närliggande skola eller servicehus. Värmen fördelas med ett fläktsystem. Viss komplettering av isolering utförs. Projektägare: TN/Samhällsbyggnadsförvaltningen.
 1.  Installation av kompostutrustningar: TBAB kommer som fastighetsägare att ställa ut kompostbehållare för att göra det enklare att avskilja det organiska avfallet från övrigt avfall. Därmed minskar den mängd avfall som samlas in för förbränning. Komposterat material används som gödselmedel inom bostadsområdet. Anläggningarna sköts av de boende och vaktmästarna gemensamt. Projektägare: TBAB
 1. Biobränsle i Fjällbacka: Biobränsle – baserad produktion och distribution av fjärrvärme i del av Fjällbacka. Det är sju värmecentraler som ersätts med biobränsle. Projektägare: TN/Samhällsbyggandsförvaltningen.
 1. Utställning om kretsloppsanpassade toaletter: Kommunen utför en stor informationsinsats om kretsloppsanpassade toaletter i samband med att fastig-hetsägare söker bygglov för ny-, om- och tillbyggnad samt vid informations- möten. Behovet av att kunna visa toaletterna i "verkligheten" är stort. Kontakterna från andra kommuner och privatpersoner är många och vi avser att sätta upp en särskild lokal på återvinningscentralen för visning av toaletter och eventuellt kompostbehållare. Utställningen färdigställs som ett led i Kämpersviksprojektet. Projektägare: TN/Samhällsbyggnadsförvaltningen
 2.  

 1. Administration av programmet: Administrationen avser uppföljning och utvärdering, kvalitetssäkring och rapportering av projekten i programmet. I ansökan och i Regeringens beslut finns angivet under vilket/vilka år projekten kommer att drivas, samt vilka effekter och resultat som kommer att uppnås. Kommunens administration skall bland annat säkerställa at villkoren uppfylls innan statsbidraget betalas ut.

Samordning av projekten och beslut med knytning till det lokala investerings-programmet bör fortsättningsvis handläggas inom samhällsbyggnads-förvaltningen och beslutas av tekniska nämnden. Den årliga rapporten till Regeringen och skall också tillställas kommunstyrelsen.

Yrkanden vid kommunstyrelsen sammanträde

Lennart Larson (M) yrkar att kommunstyrelsen ej skall anslå medel till projekt "Fjärrvärme i Tanumshede, nr 1" till dess att samtliga alternativa lösningar har undersökts.

Ronny Larsson (S) och Karl-Erik Hansson (C) yrkar att bifall till beredningsförslaget.

Ordföranden ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Ronny Larssons och Karl-Erik Hanssons yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna att projektet "Fjärrvärme i Tanumshede, nr 1" drivs vidare,

att EU-bidrag söks för projektet,

att 0,76 miljoner kronor anslås för 1999,

att föreslå kommunfullmäktige anslå 4,064 miljoner kronor för år 2000,

att projektet "Kretsloppsanpassad avloppshantering i Kämpersvik nr 2" påbörjas med informationsbrev till fastighetsägarna och inbjudan till en dialog för att utröna intresset att delta,

att godkänna att projektet "Restaurering av grunda vikar, nr 4", drivs vidare,

att kontakta Vägverket för att efterhöra intresset för delfinansiering av projektet,

att anslå 0,25 miljoner kronor för 1999,

att föreslå kommunfullmäktige att anslå 0,375 miljoner kronor för år 2000, och 0,5 miljoner kronor för år 2001,

att godkänna att projektet "Central kompost, nr 5" drivs vidare,

att projektet finansieras inom renhållningsverksamhetens budget,

att godkänna att projektet "Utbildningspaket i sol- och vindenergi, nr 12" drivs vidare,

att anslå 0,39 miljoner kronor för år 1999,

att godkänna att projektet "Fisktrappa i Anråsälven, nr 13" drivs vidare,

att godkänna att projektet "Energi ur avloppsvatten, nr 16" drivs vidare,

att projektet finansieras inom "Heestrands avloppsreningsverk",

att godkänna att projektet "Installation av kompostutrustningar, nr 21" drivs vidare,

att anslå 0,16 miljoner kronor för 1999,

att föreslå kommunfullmäktige att anslå 0,16 miljoner kronor för år 2000 och 0,16 miljoner kronor för år 2001,

att inte avskriva projekt "Biobränsle i Fjällbacka, nr 23" eftersom de ekonomiska och planmässiga förutsättningarna saknas,

att avvakta med projektet "Utställning om kretsloppsanpassade toaletter, nr 25" tills förutsättningarna för "Kretsloppsanpassat va i Kämpersvik, nr 2" klarlagts,

att anslå 0,051 miljoner kronor för administration av programmet under 1999,

att föreslå kommunfullmäktige att anslå 0,1 miljoner kronor för år 2000 och 0,1 miljoner kronor för år 2001,

att handläggning av projekt i det lokala investeringsprogrammet sker inom samhällsbyggnadsförvaltningen, och

att beslut om projekt i lokala investeringsprogrammet fattas av tekniska nämnden.

Reservation

Lennart Larson (M) och Nils Lago-Lengqvist (M) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

______________________

Ks § 163     99.267-480 Ks

Remiss - Utvecklingsplan för Västra Götalandsregionen

Den 1 januari 1999 gick ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna i Västra Götaland över till en folkvald regional församling – regionfullmäktige.

Det ansvaret tar Regionen över från staten under en försöksperiod på fyra år. Det innebär bland annat ansvar för att utarbeta en strategi för regionens långsiktiga utveckling och att i samverkan med ett stort antal parter genomföra åtgärder som stärker Västra Götalands konkurrenskraft.

För detta ändamål har tagits fram en regional utvecklingsplan.

Planen består av tre delar

- en nulägesbeskrivning av regionala förhållanden i Västra Götaland

- analys av starka/svaga sidor samt möjligheter och hot (SWOT-analys)

- underlag för strategi åtgärder.

Materialet har skickats ut på remiss.

Materialet jämte remissvar skall leda fram till beslut i regionfullmäktige om en regional utvecklingsplan.

Förslag till yttrande bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagda förslag till yttrande.

_______________________

Ks § 164     98.344-314 Ks

Detaljplan för del av Grebbestad 2:1 m fl (Tanums Fiskecentrum)

Miljö- och byggnadsnämnden har den 29 april 1999 inkommit med utställnings-handlingar för detaljplan för del av Grebbestad 2:1 m fl (Tanums Fiskecentrum) för yttrande.

Planområdet är beläget inom samhällsområdet för Grebbestads tätort, mellan torget och Grebbestadsbryggan.

Planen syftar till att medge flyttning av nuvarande fiskehamnen från T-bryggan vid torget till nuvarande Ångbåtsbryggan.

Planområdets areal uppgår till 2,9 ha, varav cirka 2,1 ha utgörs av vattenområde.

Eventuella synpunkter på planförslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 31 maj 1999.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för närvarande ej erinra mot planförslaget.

_______________________

Ks § 165     98.744-314 Ks

Ansökan om plantillstånd för ändring av detaljplan för fastigheten Fjällbacka 163:53

Maj Gustavsson, tidigare ägare till fastigheten Fjällbacka 163:53, har den 13 november 1998 inkommit med ansökan om planstillstånd för ändring av detaljplan för fastigheten Fjällbacka 163:53. Planändringen avser att medge byggrätt för befintlig sjöbod. Sjöboden är uppförd 1945.

Fastigheten Fjällbacka 163:53 försåldes under 1997. Efter försäljningen framkom att sjöboden ej har byggrätt. Sjöboden ligger på prickad mark inom ett mindre bostadskvarter som, förutom sjöboden, innehåller ett bostadshus.

Gustavsson åtar sig betalningsansvaret för kommunens kostnader i samband med upprättande av planen.

Detaljplanegruppens bedömning

Detaljplanegruppen har behandlat ärendet vid sammanträde den 20 januari 1999 och ställer sig positiv till planändringen under förutsättning av grannarnas medgivanden.

Grannarnas medgivande

I skrivelse inkommen den 20 maj 1999 meddelar arkitekt Gunilla Bellander att berörda grannar har medgivit planändringen. Ägaren till fastigheten Fjällbacka 149:9 godkänner dock planändringen med villkor att ombyggnationer såsom tak-förhöjning m m ej sker. Enligt Gunilla Bellander har förbehållet ingen relevans då endast byggrätt för befintligt ändamål och utformning skall medges.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge bygg- och miljönämnden att ändra detaljplanen för fastigheten Fjällbacka 163:53,

att uppdra åt bygg- och miljönämnden att upprätta planavtal, och

att ändringen av detaljplanen bekostas av den sökande.

_____________________

Ks § 166     99.305-976 Ks

Förslag till finansiering av Gränskommitténs basverksamhet

Gränskommittén har utarbetat förslag till finansiering av kommitténs basverksamhet.

I syfte att öka effektiviteten av kommitténs arbete har följande åtgärder vidtagit:

För att finansiera grundverksamhet och administration år 2000 föreslås följande alternativa lösningar:

Alternativ 1

En höjning av medlemsavgiften med 10 275 kronor för svenska medlemmar samt 13 000 kronor respektive 24 500 kronor för norska medlemmar. Förslaget innebär att grundverksamheten till 100% kan finansieras via medlemsavgiften samt 40% av medlen från Nordiska ministerrådet.

Den avgift som därmed blir aktuell från och med år 2000 blir enligt följande:

Land Kommun Fylke/region Totalt
Norge 44 500 kr 56 000 kr 189 500 kr
Sverige 33 375 kr 56 000 kr 189 500 kr
Totalt 379 000 k

Alternativ 2

Sverige respektive Norge tar ett internt ansvar för fördelningsnyckeln inom respektive land. Med en sådan lösning kan hänsyn tas till de mindre medlemskommunerna ekonomiska förutsättningar och avgiften bli "förhandlingsbar" inom det egna landet. Utgångspunkten är att kostnaderna fördelas lika mellan Sverige och Norge.

Gränskommittén kommer att fatta beslut i ärendet under hösten 1999.

Kommunstyrelsen har nu att fatta ett inriktningsbeslut i ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom alternativ 1 som modell för finansiering av grundverksamhet och administration år 2000.

_____________________

Ks § 167     99.298-996 Ks

Leader II Norra Bohuslän – Ansökan om stöd till projekt "Radio LATITUDE"

Leader II Norra Bohuslän har den 21 maj 1999 inkommit med ansökan om stöd till projekt "Radio LATITUDE".

Radio Strömstad Tanums Ideella Förening bildades den 15 oktober 1998 av intresserade ungdomar från Strömstads respektive Tanums kommun.

Föreningens syfte är att på ungdomarnas villkor sända närradio i Strömstad och Tanums kommun under 1999. Föreningen vill tillfredställa avsaknad och behov av närradio i norra Bohuslän. Närradion bör härvid uppfylla en funktion genom lokalt förankrad underhållning, samhällsinformation och debatt. Föreningen vill vidare skapa samarbete mellan ungdomar och näringsliv och på så sätt göra ungdomarnas röst hörd i samhället.

Föreningen har erhållit sändningstillstånd från Radio- och Televerket.

Enligt finansieringsplanen skall Tanums kommun bidra med 20 000 kronor för vardera 1999 och 2000. Övrigt finansiering av projektet förväntas ske via EG:s jordbruksfond, Ungdomsstyrelsen, Strömstads kommun, Gymnasieskolan i Strömstad samt Västra Götalands regionen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medverka i projekt "Radio LATITUDE",

att för projektet anslå 20 000 kronor för vardera åren 1999 och 2000, och

att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder.

______________________

Ks § 168     98.253-993 Ks

Förlängning av projekt "Öppna Landskap-Betesdjur", Mål 5b

Projektets huvudsyfte är att hålla landskapet öppet och att öka försörjnings-underlaget i lantbruksföretagen.

Projektet omfattar kommunerna i mål 5b-området norra Bohuslän och Dalsland.

Lantbrukarnas Riksförbund är ägare av projektet.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 1998, § 170,

att medverka i projektet,

att för projektet anslå 25 000 kronor ur konto Näringslivsåtgärder, och

att projektägaren efter halva projekttiden till kommunen överlämnar en uppföljningsrapport över projektet.

I skrivelse inkommen den 20 maj 1999 anhåller projektets styrgrupp om förlängd projektperiod med hänvisning till den sena projektstarten. En förlängning av projektet med ett halvår är nödvändigt för att projektet skall få möjlighet att fullfölja anslaget så att målsättningen i projektansökan och beslut uppnås.

Styrgruppen anhåller om en förlängning av projekttiden till och med den 1 juli 2000.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom en förlängd projekttid till och med den 1 juli 2000.

______________________

Ks § 169     99.257-359 Ks

Inventering av vägminnen i Tanums kommun

Länsstyrelsen har i samarbete med Vägverket och Bohusläns museum genomfört en noggrann inventering av vägminnen i Tanums kommun.

Vägverket har vid sammanträde den 4 maj 1999 framfört att man vill välja ut ett antal vägminnen för olika åtgärder.

Om kommunen är intresserad tar Vägverket initiativ till en fortsättning, innebärande en sammankomst i Tanum med hembygdsföreningarna, KUV-gruppen, Bohusläns museum samt Länsstyrelsen.

Efter att ha enats om en åtgärdslista får kommunen ta sin del av ansvaret enligt avtal.

Kommunen bör uttala en viljeinriktning innan sommaren 1999, därefter hålls möte under hösten och genomförande under våren 2000.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig positiv restaureringsarbete av vägminnen i Tanums kommun,

att uppdra åt KUV-gruppen att delta i projektet, och

att uppdra åt tekniska nämnden att ansvara för genomförandet.

____________________

Ks § 170      99.231-952 Ks

Ideella Föreningen Västerhavet – Medlemsavgift 1999

Föreningen Västerhavet har den 19 april 1999 inkommit med skrivelse om medlemsavgift för 1999.

Verksamheten har under det gångna året expanderat. Verksamheten har främst inriktats på strategisk marin forskning och utveckling med inriktning på miljöanpassade båtbottenfärger, selektivt och uthålligt kustfiske samt projekt för förbättrad kvalitet för kustvattnet.

Föreningen har idag ansvar för cirka 25 projekt inom två stora forskningsprogram.

Medlemsavgiften för 1999 uppgår till 5 000 kronor.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 11 maj 1999, § 36.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att anslå 5 000 kronor för medlemsavgift i föreningen Västerhavet 1999, och

att avgiften finansieras ur konto Bidrag till föreningar.

_______________________

Ks § 171     99.299-908 Ks

Millenniumfirande

Diskussioner har förts om och hur Tanums kommun skall fira ingången i ett nytt millennium.

Förslag till inriktning, bilaga,

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kultur- och fritidsnämnden uppdrag att senast till den 3 september 1999 ta fram förslag till millenniumfirande, med bilagda förslag till inriktning som utgångspunkt,

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Anders Eklund, Karl-Axel Wikström och Ulf Björkman, och

att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för millenniumfirandes genomförande.

________________________

Ks § 172     99.239-943 Ks

Anställande av vikarierande löne- och personaladministratör

Personalkontoret har under en längre tid varit i behov av förstärkning på grund av sjukdom. För att få kontinuitet i arbetet och då fortsatt sjukfrånvaro är svår att bedöma önskar personalkontoret anställa en löne- och personaladministratör från och med 1999-05-19 till och med 2000-01-31. Tjänsten finansieras inom budget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att medge personalkontoret att anställa vikarierande löne- och personal-administratör under perioden 1999-05-19---2000-01-31.

_____________________

Ks § 173     99.266-964 Ks

Ersättning för terminalglas samt synundersökning för personal med bildskärmsarbete

Enligt arbetarskyddsstyrelsens författning AFS 1998:5 skall anställd som arbetar minst en timma per dag vid bildskärm genomgå synundersökning samt erhålla terminalglasögon om sådana erfordras. Såväl glasögon som synundersökning skall vara gratis för anställd. Synundersökningen kan delas upp i två steg (synscreening samt synundersökning)

För att en likartad hantering inom olika förvaltningar skall erhållas föreslås att

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till ersättning för terminalglas samt synundersökning för personal med bildskärmsarbete.

________________________

Ks § 174     99.202-745 Ks

GT-Karnevalen – Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Q-service AB har ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen om att få servera starköl och vin från två restaurangtrailers under GT-karnevalen i Fjällbacka måndagen den 19 juli 1999, med serveringstid mellan klockan 11.00-01.00 (trolig serveringstid klockan 17.00–01.00).

Karnevalsområdet kommer att vara inhägnat (ansvarar de sökande för) och ha ordningsvakter enligt polisen. Åldersgräns för att komma in på området blir 18 år, eller i målsmans sällskap. Legitimation kommer att krävas.

Marken upplåts av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Handläggning

Från remissyttranden kan sammanfattas:

Polismyndigheten: Polisen har inget att erinra mot ansökan och påpekar att arrangemang av den här typen har fungerat bra tidigare år.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen: Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har inget att erinra mot ansökan. Maten kommer att tillagas i av miljö- och hälsoskydds- avdelningen godkända livsmedelslokaler. I god tid innan verksamheten påbörjas i restaurangtältet skall verksamheten anmälas för slutbesiktning.

Räddningstjänsten: Räddningsfordon skall beredas framkomlighet på ett sådant sätt att platsen för en eventuell räddningsinsats nås på en godtagbar tid.

Kronofogdemyndigheten: Bolaget saknar aktuell skuld hos kronofogde-myndigheten. Bolaget förekommer inte heller i registret för betalnings- förelägganden.

Skatteförvaltningen: Skattemyndighetens kontroll i sitt register har inte givit anledning till några påpekanden avseende bolagets redovisning av skatter och avgifter.

Kultur- och fritidsförvaltningen: Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra mot ansökan.

Gatu- och VA-avdelningen: Tillstånd lämnas genom polisen att disponera kajen. Gatu- och VA-avdelningen tillstyrker ansökan under förutsättning att en avgift på 6 000 kronor erläggs, avspärrning samt städning görs av arrangören och att arrangören bekostar fyra toaletter.

Alkoholhandläggarens bedömning

I de riktlinjer för servering av alkoholdrycker i Tanums kommun som fastställdes av kommunfullmäktige 1997-04-21 sägs angående tillfällig servering till allmänheten att:

"Endast arrangemang som huvudsakligen vänder sig till publik över 20 år skall erhålla tillstånd. Lagad mat skall tillhandahållas. Serveringstillstånd meddelas endast i de fall serveringen ingår som en del i ett större arrangemang där serveringen inte är det primära utan endast ingår som en naturlig del i arrangemanget."

Alkoholhandläggaren bedömer att GT-karnevalen i Fjällbacka huvudsakligen vänder sig till en publik över 20 år. Lagad mat tillhandahålls, och serveringen ingår i ett större arrangemang. Betryggande tillsyn av serveringen måste garanteras.

Vidare sägs i kommunens riktlinjer att "vid ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten, till exempel öltält vid festivaler etcetera, medges tillstånd endast till sökanden som redan har permanent serveringstillstånd.

Tillstånd skall i första hand medges etablerade krögare inom Tanums kommun som visat skötsamhet."

I Alkoholinspektionens utvärdering "Kommunaliseringen av serveringsärenden 1995-1997" (Alkoholinspektionen 1998:2), sägs bl a "det är således inte lämpligt att i riktlinjer ange till exempel att servering av spritdrycker inte kan medges vid tillfällig servering eller att tillfälliga serveringstillstånd endast kan meddelas redan etablerade restauratörer." Båda exemplen inskränker enligt Alkoholinspektionen alkohollagens bestämmelser.

Dessutom har redan tillfälligt serveringstillstånd beviljats ambulerande krögare i samband med Rabbalshede marknad.

Med hänvisning till ovanstående föreslår alkoholhandläggaren kommunstyrelsen besluta

att bevilja Q-service tillstånd att få servera starköl och vin från två restaurang- trailers under GT-karnevalen i Fjällbacka måndagen den 19 juli 1999, med serveringstid mellan klockan 11.00-01.00.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Q-service tillstånd att få servera starköl och vin från två restaurang- trailers under GT-karnevalen i Fjällbacka måndagen den 19 juli 1999, med serveringstid mellan klockan 11.00-01.00.

_______________________

Ks § 175     99.210-745 Ks

Restaurang Maritim - Ansökan om serveringstillstånd

Tommy Lindström Tylab AB har genom Tommy Lindström inkommit med ansökan om serveringstillstånd för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten, under perioden den 1 maj-15 september årligen, med serveringstid mellan klockan 11.00-01.00 på Restaurang Maritim, Grebbestadsbryggan.

Handläggning

Från remissyttranden kan sammanfattas:

Polismyndigheten: Har inget att erinra mot ansökan.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen: Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att lokalen kommer att uppfylla livsmedelslagstiftningen om vissa åtgärder genomförs i enlighet med överenskommelse med sökanden. Lokalen är efter dessa åtgärder genomförts godkänd för allsidig matlagning enligt 7 kap 8 § alkohollagen.

Räddningstjänsten: Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan.

Kronofogdemyndigheten: Företaget och dess ägare förekommer inte i KFM:s centralregister med obetalda skatter och avgifter.

Skatteförvaltningen: Skatteförvaltningen har ej något att erinra mot ansökan.

Alkoholhandläggarens bedömning

Den sökande och redovisad verksamhet uppfyller i övrigt Alkohollagens krav. Det framkom inga klagomål mot restaurangen under sommaren 1998. Några alkoholpolitiska olägenheter förväntas verksamheten ej medföra. Alkohollagens krav på ett varierat matutbud bedöms uppfyllt.

Det bedöms att AMU:s kurs med avlagt kunskapsprov i Alkohollagstiftning samt ett års erfarenhet räcker för att uppfylla Alkohollagens krav.

Vad gäller öppettiden påpekade fritidskontoret 1998 att gästhamnsregeln bör gälla, och att skälig tystnad skall råda efter klockan 23.00.

Beslutet bör endast gälla sommaren 1999 i väntan på en övergripande diskussion om Grebbestadsbryggan, samt en översyn av detaljplanen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Restaurang Maritim, genom Tommy Lindström, serveringstillstånd för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten, under perioden den 1 maj-15 september 1999, med serveringstid mellan klockan 11.00-01.00, under förutsättning att åtgärder genomförs i enlighet med överenskommelse mellan miljökontoret och sökanden, samt

att Restaurang Maritim inte behöver erlägga ny ansökningsavgift vid en eventuell fortsättning år 2000.

_____________________

Ks § 176     99.209-745 Ks

Restaurang Skäret - Ansökan om serveringstillstånd

Restaurang Goda Grejor & Catering AB har genom Jan Rosenberg inkommit med ansökan om serveringstillstånd för att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten, under perioden den 1 april-31 december årligen, med serveringstid mellan klockan 12.00-01.00 på Restaurang Skäret.

Restaurang Goda Grejor & Catering AB har upprättat ansökan och bifogat meny bestående av 5 fiskrätter, 3 kötträtter, 7 förrätter samt ett antal desserter.

Handläggning

Från remissyttranden kan sammanfattas:

Polismyndigheten: Polismyndigheten har ej något att erinra mot ansökan.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen: Miljö- och hälsoskyddsavdelningen lämnar inget godkännande förrän den nye ägaren inkommit med nödvändiga handlingar till miljöförvaltningen.

Räddningstjänsten: Räddningstjänsten har ej något att erinra mot ansökan.

Kronofogdemyndigheten: Företaget och dess ägare förekommer ej i KFM:s centralregister med obetalda skatter, avgifter eller enskilda mål.

Skatteförvaltningen: Skatteförvaltningen har ej något att erinra mot ansökan.

Alkoholhandläggarens bedömning

Den sökande och redovisad verksamhet uppfyller i övrigt Alkohollagens krav.

Några alkoholpolitiska olägenheter förväntas verksamheten ej medföra.

I och med att krögaren Jan Rosenberg drev Panget på Resö från och med den 22 maj 1995 till och med den 10 mars 1998, samt nu aktuella Restaurang Skäret under sommaren 1998 i annat bolag, bedöms kravet på personlig lämplighet avseende branschkunnande som gett kännedom om alkohollagstiftningen vara uppfyllt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Restaurang Goda Grejor & Catering AB, genom Jan Rosenberg, serveringstillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten, under perioden den 1 maj-31 december årligen, med serveringstid mellan klockan 12.00-01.00, och

att beslutet gäller under förutsättning att miljö- och hälsoskyddsavdelningen ger sitt godkännande.

_______________________

Ks § 177

Anmälan av arbetsutskottets beslut

Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 11 maj 1999, §§ 37-38.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga av arbetsutskottet fattade beslut till handlingarna.

_____________________

Ks § 178

Anmälan av delegationsbeslut

Förköp nr 74-97 99. –211 Ks
Anställningsbeslut nr 18-25 99.003-900 Ks
Tillfälligt serveringstillstånd Ranebostugan 99.220-745 Ks
Upphandling av diarie-/ärendehanteringssystem 99.052-900 Ks
Upphandling av kabelarbete 99.129-941 Ks
Anmälan av brandsyner

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

_______________________

Ks § 179     99.020-900 Ks

Anmälan av representation

Kommunstyrelsen nr 1-3 897,33 kronor
Kommunkansliet nr 1-3 1 956,43 kronor
Räddningstjänsten nr 1-3 320,50 kronor
Ekonomikontoret nr 8-12 2 064,65 kronor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga redovisningen till handlingarna.

_____________________

Ks § 180

Meddelanden

Kommunstyrelsen

Tackbrev från HRF Tanum-Munkedal, (Hörselskadades Riksförbund)

För ekonomiskt stöd och den medverkan som Tanums kommun givit kampanjen för ökad tinnitusforskning inklusive information om tinnitus och övriga hörselproblem.

98.013-952 Ks
Skrivelse från Föreningen Samarbete Sannäs med tack för föreningsbidraget 1999.

Räddningstjänsten

1999-02-04 Försäkringskunskap: Försäkringskunskap, Brandförsvarsförbundet, Uddevalla, Kurt Svedberg.

1999-03-11/12 Tillståndshandläggare: Tillsynsman bensinstationer, Borås, Kurt Svedberg.

1999-03-23 Ett tryggare Sverige: Mobil kommunikation, Göteborg, Kurt Svedberg.

1999-03-25: Automatlarm: Fellarm, Göteborg, Kurt Svedberg och Nils Olsson.

1999-03-29 Utbildning av personal på TanumStrand, Kurt Svedberg, Nils Olsson och Ingemar Hjelmäng.

1999-03-31 Räddningschefskonferens: Lidköping, Kurt Svedberg.

1999-04-07 Utbildning av personalen på Östanvind samt Backa skola, Kurt Svedberg och Ingemar Hjelmäng.

1999-04-09 Kurs i "Heta arbeten": Östanvind, Kurt Svedberg, Nils Olsson och Ingemar Hjelmäng.

1999-04-14 Seminarium inför millennieskiftet, Länsstyrelsen i Vänersborg, Kurt Svedberg och Nils Olsson.

1999-04-28 Samövning av räddningstjänsten i Hamburgsund, Frivilligkåren i Fjällbacka samt Sjöräddningen i Fjällbacka.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att efter anmälan lägga meddelandena till handlingarna.


Försättsblad

Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan 09.00-13.20.
Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning
Övriga deltagande Bengt Sjögren, stadsarkitekt, §§ 161, 164
Mats Tillander, gatu- och VA-chef, § 162
Ulf Björkman, kanslichef, § 163
Ann-Sophie Svedhem, personalchef, §§ 172, 173
Peter Berntsson, sekreterare
Utses att justera Rolf Hermansson

§§ 161-180

Underskrifter Sekreterare
/Peter Berntsson/
Ordförande
/Bengt Mattsson/
Justeringsman
/Rolf Hermansson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 1999-05-26
Anslaget uppsatt Anslaget nedtages
Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift ..................................................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo